TREĆA KRAJIŠKA BRIGADA - SJECANJA BORACA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Nikola M. KARANOVIĆ: TREĆA KRAJIŠKA BRIGADA
Milan Atlagić: PRVI BATALJON 3. KRAJlŠKE BRIGADE
- Kroz borbe u novom sastavu
- Na godišnjicu formiranja brigade
Nikola PEĆANAC: PREDISTORIJA 2. BATALJONA
- 1. četa — Vakufska
- 2. četa — Zaglavička
- 3. četa — Cvjetnićka
Ljubiša ĆURGUS: TREĆI BATALJON
- Vođenička četa
- Krnjeuška četa
- Bravska četa
Mirko PILIPOVIĆ: I CVJETNIĆKA ČETA JE USLA U SASTAV 3. KRAJIŠKE BRIGADE
Pero PILIPOVIĆ: PRVA AKCIJA U SASTAVU BRIGADE
Đoko ČUBRILO: SA 1. ČETOM 1. BATALJONA U OSTROŠCU
Nikola PEĆANAC: U CAZINSKOJ KRAJINI
Jovo MILJEVIĆ: ZADATAK NAM JE BIO MOST
Slavko PETKOVIĆ: KOD OSTROŽAČKE TVRĐAVE
Miloš SUGILOVIĆ: U SANIČKOJ DOLINI
Mirko PILIPOVIĆ: UTISCI SA ZMIJANJA
Petar BABIĆ: MILOŠINA SE BOJI "PETE KOLONE"
Dušan RODIĆ ŠIME: NAPAD NA NEPRIJATELJSKO UPORIŠTE KOD SELA KRASULJE
Miloš KERKEZ: PRVA AKCIJA PROTIVAVIONSKOG ODELJENJA
Đuro BAJIĆ: NAŠ LAZO "ĐOMEŠTAR" 1 ČETNICI
Milan KARANOVIĆ: IZGUBISMO VJEKOSLAVA ŠTAMBUKA
Ljubiša ĆURGUS: ČETVRTI — "SKUCANI" BATALJON
Mirko KECMAN: PRVI DANI U 3. KRAJIŠKOJ
Dušan TRNINIĆ: PARTIJSKI RAD U 2. ČETI 4. BATALJONA
Dušan RODIĆ: OD SANICE DO BIHAĆA
Milan MRĐA: KRENULI SMO NA BIHAĆ
Mirko KECMAN: SA INTENDANTUROM 4. BATALJONA NA BIHAČ
- POHVALA I PRIZNANJE
Sretko TRIKIĆ: PALI SU U JURIŠU 1. ČETE NA BIHAĆ
Jovo GRUBOR: IZ OSLOBOĐENOG BIHAĆA
Pero BABIĆ: VIŠE SE NISAM SASTAO SA BRANKOM MALBAŠIČEM
Đuro LONČAREVIĆ: PARTIJSKO-POLITIČKA AKTIVNOST 3. KRAJIŠKE BRIGADE
Mirko KECMAN: POSTAO SAM ČLAN KPJ
Golub DUKIĆ: U VODU MARKA ŠEVE
Pero PILIPOVIĆ: 3. ČETA 2. BATALJONA PRI OSLOBOĐENJU JAJCA 1942.
Duško PILIPOVIĆ: SA 3. VODOM 2. ČETE 1. BATALJONA NA ZAČELJU KOLONE
Gojko KARANOVIĆ GOLE: RANJENOG ME ČETNICI PREDALI NEMCIMA
Dušan DUKIĆ: U SPOMEN MARKA ŠEVE MAKELJE
Jovo GRUBOR: SA 2. ČETOM 2. BATALJONA U BORBI ZA TESLIĆ
Đuran KOVAČEVIĆ: OSTA RADE ĆURGUS BEZ OBE RUKE
Mirko KECMAN: INTENDANTURA 4. BATALJONA
Milenko STUPAR: POGIBIJA MILANA KERKEZA UJKE
Ljubiša ĆURGUS: BILO JE I LAŽNIH DOMAĆINA
Petar RODIĆ PEPA: "CVJETNIĆKA" NA USORI
Drago KAČAR: U SELU KOMUŠlNI SAMO ZBOG POLITIČKE AKCIJE
Ljubiša ĆURGUS: BESIMA KAPETANOVIĆ
Milan MRĐA: SA VODOM BOGDANA LATINOVIĆA U ZASEDI
Sretko MIRKOVIĆ: PRIMLJEN SAM U PARTIJU
Jovo MILJEVIĆ: SA 1. ČETOM 1. BATALJONA NA KOMARU
Đuro BAJIĆ: ŠTA BI NIKICI?
Vlado BAJIĆ: 3. KRAJIŠKA U BICI ZA RANJENIKE
Vlado OŽEGOVIĆ: BORBA U SELU LUŽANI SE UVEK PAMTI
Đuro TUBIN: SA MITRALJESCEM VIČUROM KOD SELA BOJSKA
Mile TEŠIĆ: PALI SU KOD SELA LUŽANA
Jovo MILJEVIĆ: SA 1. ČETOM 1. BATALJONA NA RADUŠI
Pero KNEŽEVIĆ: U OKRŠAJIMA 1. BATALJONA NA KOBILJOJ GLAVI
Veljko SOVILJ: SA 2. ČETOM 1. BATALJONA NA PLANINI RADUŠI
Duško PILIPOVIĆ: SA 3. VODOM 2. ČETE U ODBIJANJU JURIŠA NEMACA
Tomo PILIPOVIĆ: SA 3. ČETOM 1. BATALJONA NA KOBILJOJ GLAVI
Milan BOSNIĆ: 4. BATALJON OSTAJE ZADNJI NA RADUŠI
Dušan TRNINIĆ: U JURIŠU NA RADUŠI PAO JE PEPO ZORIĆ
Anđelko RODIĆ BUĐONI: KAO RANJENIK OD GORNJEG VAKUFA DO SANDŽAKA
Đuran KOVAČEVIĆ: ČETA I CURE VOLELI SU MARKA JOKIĆA
Milesa ĐORĐEVIĆ: VEZA, DRUGOVI KRAJlŠNICI
Ilija RADULOVIĆ: TRI SASTANKA KOMUNISTA BRAVSKE ČETE
Đuro ZELJKOVIĆ: GLADOVANJE OKO KONJICA BILO JE NEZGODAN NEPRIJATELJ
Ljubiša ĆURGUS: ZAŠTO KOLONA ĆUTI
Milesa ĐORĐEVIĆ: SA MLADIM BOLNIČARKAMA NA BORAČKOM JEZERU
Sofija VEKIĆ: DOK NISAM POSTALA BORAC 3. KRAJIŠKE
Đuro BAJIĆ: DA LI JE UKRADENA BOTICA PURE
Mirko KECMAN: SELO LJUTA POD TRESKAVICOM
Mića JEVIĆ: ČIČA JANKOV POZDRAV KRAJIŠNICIMA
Boško KERKEZ: NEDOVRŠEN IZVEŠTAJ KOMANDIRA 1. ČETE DRAGIJE ĐUMIĆA
Milan SKAKIĆ: SEĆAM SE DRAGIJE ĐUMIĆA
Anton MORAČA: BILI SMO IZNENAĐENI NA IFSARU
Petar GRBIĆ ŽIKA: OPKOLJENI NA IFSARU
Tomo PILIPOVIĆ: SA 3. ČETOM 1. BATALJONA NA IFSARU
Milan SKAKIĆ: SA OKRUŽENIM DELOVIMA 2. BATALJONA NA IFSARU
Ankica BELOŠ: ČETA "PEVAČA" U ČAJNICU
Simo TADIĆ: OD PETROVCA DO SUTJESKE (iz komesarovog dnevnika)
Savo STUPAR: SNABDEVANJE 3. BATALJONA OD TESLIĆA DO SANDŽAKA
Ankica BELOŠ: URUČILA SAM PISMO DRUGA DEVE
Ivo FROL: SA 3. KRAJIŠKOM KROZ SANDŽAK
Nikica PILIPOVIĆ: POZNAJE IH PO OPANCIMA
Nikola KARANOVIĆ: TREĆA KRAJISKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI
Koča JONČIĆ: SA 4. BATALJONOM KOD MOJKOVCA
Milan MRĐA: SA 3. BATALJONOM U PREDAHU IZMEDU DVE OFANZIVE
Pero TRNINIĆ: OKRŠAJI NA SUTJESCI ZAPOČELI KOD VODA PERE DODIGA
Milorad TOMIĆ: POGIBIJA PUŠKOMITRALJESCA 3. ČETE DUŠANA BALABANA
Milan ZRILIĆ: SA 1. ČETOM NA ZEČJEM BRDU
Ljubiša ĆURGUS: DOŠLI, KAŽU, SA ISTOČNOG FRONTA DA SE ODMORE
Mihajlo ŠARAC: U JURIŠU NA ZEČJEM BRDU
Milan KARANOVIĆ: SA RADOM MEDIĆ U BORBI NA PLIJEŠU
Dušan DUKIĆ: OKO SELA POPOV DO
Nikica PILIPOVIĆ: DANE IVANČEVIĆ VEČITO ŽIVI
Dusan TRNINIĆ: U KANJONU TARE
Marko KNEZEVIĆ MAKELJA: NA UŠČU PIVE I TARE
Dušan DUKIĆ: KAO RANJENIK OD RUDINA DO MILJEVINE
Gojko KNEŽEVIĆ: SA RANJENIČKIM EŠELONOM PREKO SUTJESKE
Koča JONČIĆ: POSLEDNJI OBRAČUN 4. BATALJONA NA SUTJESCI
Ankica BELOŠ: OD SUTJESKE DO AUŠVICA
Ljubiša ĆURGUS: PREKO TJENTIŠTA, HRČAVKE I LUČKIH KOLIBA
Obrad SANTRAČ: POJEDOSMO ŽUJANA NA LUČKIM KOLIBAMA
Sretko MIRKOVIĆ: BIO SAM KURIR 3. KRAJIŠKE NA SUTJESCI
Blažo RODIĆ: SA INTENDANTUROM 1. BATALJONA NA SUTJESCI
Vaso BOSNIĆ: SA 2. VODOM 1. ČETE U HVATANJU BORBENE VEZE
Milenko STUPAR: I KOMANDANT BRIGADE JE JURIŠAO SA GRUPOM BORACA
Milovan SAMARDŽIJA: BOLNIČARKA MILA 1 TRI ŠUMSKE JAGODE
Milovan SAMARDŽIJA: POSLEDNJI JURIŠI 3. BATALJONA U PROBOJU SA ZELENGORE
Đuran KOVAČEVIĆ: SA BLAŽOM KECMANOM 1 MILANOM RODIČEM NA ZELENGORI
Jovo GRUBOR: RAFAL U GVOZDENU PTIČURINU
Milenko STUPAR: KAKO JE 2. ČETA 3. BATALJONA OSVAJALA VIS
Nikola KECMAN: JURlŠ 1. ČETE 3. BATALJONA NA BRDO VIS
Đuran KOVAČEVIĆ: SAHRANJENI SU BLIZU SUTJESKE
Dorđe DRAGOJLOVIĆ: SA 3. BATALJONOM OD SUTJESKE DO GOVZE
Mile MATIJEVIĆ MATIJA: SA VODOM ZA VEZU IZNAD GOVZE
Milan ZRILIĆ: DRUGARICA TRIVUNA
Đuro BAJIĆ: "DIJETALNA ISHRANA" NA ZELENGORI
Đorđe DRAGOJLOVIĆ: PROBIJAO SAM SE KAO RANJENIK
Đuro BAJIĆ: NAJLEPŠI CVET ZA DRUGA BRANKA
Koča JONČlĆ: SA 4. BATALJONOM U PROTIVOFANZIVI KROZ ISTOČNU BOSNU
Savo RADULOVIĆ: SA BOLNIČKIM EŠELONOM DO ŠEKOVlĆA
Rade KOVAČEVIĆ: NIKOLA PLEĆAŠ OSTAO JE NA MILJEVINI
Velimir KNEŽEVIĆ: PORUKA ZA BRIGADU U GRMU NA JAHORINI
Nikica PILIPOVIĆ: BILI SU JAČl OD SMRTI
Sava RADULOVIĆ: POSLE SUTJESKE LEČlLI SMO SE U BAZI SEMBERIJE
Petar GRBIĆ ŽlKA: STOJA JE SPASENA ISPRED NOSA USTAŠA
Dušanka DAMJANOVIĆ: SA RANJENICIMA NA JAHORINI
Sretko MIRKOVIĆ: OD KURIRA ODOH ZA KOMESARA ČETE
Dane KNEŽEVIĆ: PUŠKOMITRALJEZAC STEVO RAKOCIJA
Đuran KOVAČEVIĆ: IZNENADILA ME JELINA HRABROST
Petar GRBIĆ: POGINUO JE USPRAVNO
Ljubiša ĆURGUS i Milenko STUPAR: BRAĆA KUKOLJ IZ KRNJEUŠKE ČETE
Mila NEŠOVIĆ: BORKA UMALO NE OSTADE
Josip GIZDIĆ: IZNENADISMO USTAŠE U PRAČI
Vicko Knežević: SUZE U OČIMA KOMANDANTA
Bosiljka MILUNOVIĆ RODIĆ: PO DRUGI PUT U BRIGADI
Đuran KOVAČEVIĆ: NAJDRAŽA AKCIJA
Nikola GLUŠICA: OSLOBOĐENJE DONJEG VAKUFA
Velimir KNEŽEVIĆ: PREDVIĐANJA O OVLAĐIVANJU TURBETOM SE NISU OSTVARILA
Mile TEŠIĆ: MARA STUPAR JE PODLEGLA RANAMA
Milorad TOMIĆ: PRVI BATALJON U NAPADU NA BUGOJNO
Milenko STUPAR: TREĆI BATALJON U NAPADU NA BUGOJNO
Ljubiša ĆURGUS: LIKOVI SA BUGOJNA
Vlado BAJIĆ: U OFANZIVI POSLE SUTJESKE
Marko MALBAŠIĆ: BRAĆA MALBAŠIĆI
Milovan SAMARDŽIJA: NA PRVU GODIŠNJICU BRIGADE
Ljubiša Ćurgus: NOĆ U TURBETU
Milka DROBAC PUZIGAĆA: NOĆ U OBRUČU NEPRIJATELJA
Milorad TOMIĆ, Milan PUZIĆ: NEPLANIRANI USPJEH 1. BATALJONA OKO DUVNA
Svetko MANDIĆ: LIPI MOMCI, ALI SLABO ODIVENI
Nikola LATINOVIĆ: PROTIVTENKOVCEM SAM GAĐAO AVION
Milenko STUPAR: GAĐALI SMO AVIONE U SINJU
Svetko MANDIĆ: BILI SMO IZNENAĐENI KOD SELA SMRIČANA
Milan ZRILIĆ: GOJKO I NIKICA HEROJSKI SU PALI
Svetko ĆULIBRK: POSTAO SAM PROLETERSKI BORAC
Dmitar BAJALICA: ZENICA JE DOŽIVELA SVOJU JESEN
Ljubiša ĆURGUS: JURIŠ NA ZENICU
Luka ATLAGIĆ: UPAD "BRAVSKE" ČETE U ZENICU
Anđelko RODIĆ BUĐONI: NEMIR U ZENICI
Đuran KOVAČEVIĆ: SVETLA U ZENICI SU UGAŠENA
Vojin NOVALUŠIĆ: MINER CVIJO IZ VUKOVSKA
Veljko SOVILJ: RAT NAS JE LIŠIO DIVNOG MIHAJLA RADOŠEVIĆA
Sretko MIRKOVIĆ: KOMANDIR ČlĆ JE SPASEN
Anđelko RODlĆ BUĐONI: TUŽNI RASTANAK SA JOVOM PUZIĆEM
Stevo TRIKIĆ ĆEĆO: KAŽI SINU ZA MOJ GROB
Milenko STUPAR, Milan MRĐA: KOMESAR PEPA KAČAR
Dušan TRNINIĆ: NEZGODE SA VODIČIMA
Lazo SRDIĆ: ZA VREME DONOŠENJA ODLUKA U JAJCU
Marica PALALIĆ-GRUBOR: KROZ MINSKA POLJA NEPRIJATELJA
Dragutin BEGO: BATALJON "MATEOTI" 3. KRAJIŠKE
Vlado BAJIĆ: TREĆA KRAJIŠKA U DRUGOJ RATNOJ ZIMI
Milenko STUPAR: U BORBI PROTIV TENKOVA KOD LIVNA
Milorad TOMIĆ: U 2. ČETI 5. BATALJONA
Nikica PILIPOVIĆ: MIĆO BRKLJAČ
Đuran KOVAČEVIĆ: NE VIDEH BRATA BRANKA
Viktor KUČAN: NA ULICAMA BANJE LUKE
Dušan DUKIĆ: NA VRATIMA "CRNE KUĆE"
Jovo RADIŠIĆ JOJA: NA TREĆU RATNU NOVU GODINU
Božo LAJIĆ: IZ BORBI ZA BANJU LUKU
Anđelko RODIĆ BUĐONI: NAPAD NA GRAD SA MALO MUNICIJE
Gojko RODIĆ: OSTASMO BEZ KOMANDIRA STEVE MILJUŠA
Milivoje KATIĆ: U VATRENOJ PODRŠCI TREĆOJ KRAJIŠKOJ
- 29. 12. 1943. god. Čađavica
- 30. 12. 1943. god. Ožegovići
- 31. 12. 1943. god. Javorci
- 1. januar 1944. godine
- 2. 1 1944. god. Lauš
Milenko STUPAR: PUŠČANIM METKOM OBORIO AVION
Đuro BAJIĆ: NIJE JOVICA DAO TELE ZA RAKIJU
Žarko LATINOVIĆ: NAJZAPAŽENIJI JE BIO NIŠINA
Milorad BOSNIĆ: ZASLUŽENO VOLJENI
Drago KAČAR: KURIRSKA HRABROST
Božo KOVAČEVIĆ: BORBA U UBOVIĆA DOLINI
Božo LAJIĆ: KURIR SVETKO KECMAN
Nikica PILIPOVIĆ: PROZIVKA U 2. ČETI
Sretko MIRKOVIĆ: PRVI PARTIJSKI KURS
Petar GRBIĆ ŽIKO: TRAGIČNO JE BILO RATNO ODSUSTVO
Stevo TRIKIĆ ČEČO: DELIĆ "DOMOVINE" U TARANTU
Braco GALIN: UZOR BRIGADA
Milorad BOSNIĆ: PILOT — MOJA NEOSTVARENA ŽELJA
Dr Hagara DEBIJADI: NEDOVRŠENA PRIČA MALE ŠIŠKE
Branko JAGLICA, Boško BALABAN: BAVILI SMO SE I SPORTOM
Mile MORAČA: BLOKIRANI SMO U SELU LJUBUNČIĆU
Slavko MARJANOVIĆ: NA PREDSTRAŽI BATALJONA KOD LIVNA
Vlado BAJIĆ: PO DRUGI PUT OD DRVARA DO PLJEVALJA
Vojin NOVALUŠIĆ: DRUGOVI, POMOZITE, NE MOGU SAMA
Mile MORAČA: BELE PEČURKE NAD DRVAROM
Sretko TRIKIĆ: NA GLAMOČKOJ CESTI
Milovan SAMARDŽIJA: SJEĆAM SE MARKA JOKIĆA
Đuran KOVAČEVIĆ: OBEZBEĐENJE VRHOVNOG ŠTABA
Milorad TOMIĆ: U KOLONI SA DRUGOM TITOM
Đuro BANJAC: NAPRIJED MOJI KRAJIŠNICI!" — REČE DRUG TITO
Nikola PEĆAĆ: ŠTAB BRIGADE U OPASNOSTI
Branko D. LJILJAK: ČETRDESET DUGIH DANA VAN BRIGADE
Dane KNEŽEVIĆ: OPET SMO DOŠLI U SASTAV NAŠE BRIGADE
Bosa PEĆANAC — KUBURIĆ: NAJTEŽI DAN MI JE BIO BLIZU SELA TRENICE
Viktor KUČAN: TRI POLITDELEGATA TREĆEG VODA
Kojo RADULOVIĆ: DESETAR MANE PUŠKOMITRALJEZAC
Marko RODIĆ: SUZE U OČIMA VODA
Đuran KOVAČEVIĆ: NI KORAKA NAZAD SA CRNOG VRHA
Vojin NOVALUŠIĆ: NAŠ MEHO
Kojo RADULOVIĆ: NEOPREZNOST SKUPO PLAĆENA
Đuran KOVAČEVIĆ: NA JURIŠ IDEMO SVI!
Milovan SAMARDŽIJA: MALI ŠLJIVAR JE U BRIGADI STASAO
Dr Hegera DEBIJABI: VEČE SANJARENJA KRAJ OGNJIŠTA
Dušan TEŠIĆ: ŽARKOVA DESETINA SE "PREDALA" TREŠNJAMA
Lazo SRDIĆ: PONOVO NA DRINI
Slavko MARJANOVIĆ: IDEOLOŠKI RAD U MOJOJ ČETI
Bogdan BJELIĆ: MISLIM DA NISAM POGREŠIO
Vlado BAJIĆ, Nikola PEĆANAC: OD PLJEVALJA DO BEOGRADA
Svetko ĆULIBRK: NA PRAGU SRBIJE
Vicko KNEŽEVIĆ: UPADOM U PRIBOJ OTVOREN PUT U SRBIJU
Milenko STUPAR: JURIŠ 3. BATALJONA NA PALISAT
Dušan KERKEZ: NAŠI MITRALJESCI GARAČA I JOVO
Lazo SRDIĆ: BAKSUZNI "ŠARAC"
Milenko STUPAR: NA JELOVOJ GORI
Dušan TEŠIĆ: NAPAD NA VALJEVO
Lazo SRDIĆ: NA REDU JE VALJEVO
Nikica PILIPOVIĆ: UBJEĐIVANJE
Vicko KNEŽEVIĆ: PRELAZNA ZASTAVICA 2. BATALJONU
Milenko STUPAR: SA 3. BATALJONOM OD VALJEVA DO BEOGRADA
Mirko RODIĆ: KOD SELA MEĐULUŽJA
Đuro RODIĆ: SUSRET SA CRVENOM ARMIJOM KOD MLADENOVCA
Petar GRBIČ ŽIKA: MOJ NEUSPEH KOD MALE IVANČE
Nikola PEĆANAC: ULIČNE BORBE U BEOGRADU
Ilija RADULOVIĆ: PETI BATALJON U BEOGRADU
Đuran KOVAČEVIĆ: U DRUGOM REJONU OSLOBOĐENOG BEOGRADA
Veljko SOVILJ: UZAJAMNO POVJERENJE
Dušan TEŠIĆ: BATALJON BOMBAŠA
Milenko STUPAR, Kojo RADULOVIĆ: NOĆNI NAPAD NA FRUŠKOJ GORI
Petar GRBIĆ ŽIKA: KONAK SA ŠVABOM
Duško KERKEZ: U NEPRIJATELJSKOJ POZADINI
Branislav STOJADINOVIĆ: ŽIVI JEZIK
Bosa PILIPOVIĆ-BOSNIĆ: SA PREVIJALIŠTEM U SREMU
Marko PANTIĆ: KUVAR STEVAN SEKULA LATINOVIĆ
Kojo RADULOVIĆ: NEZABORAVNI LAZA LATINOVIC LAZIJA
Danica RODIĆ-KALABA: BILE SMO I BORCI I BOLNIČARKE
Ilija RADULOVIĆ: KURIR GOJKO
Milorad ĐUKIĆ MILAN: DEJSTVA BRIGADE U JANUARU 1945.
Milorad TOMIĆ: U ROVOVIMA SREMSKOG FRONTA
Božo DROBAC: MILADIN ZORIĆ GARAČA
Mileva VITOROVIĆ: PIONIRSKA ŠKOLA 3. KRAJISKE
Đuro ĐURICA: DVOGLEDOM DO NEPRIJATELJSKIH TOPOVA
Mile MORAČA: GROBNICA U SELU BAPSKA
Marko SKRAČIĆ: MOJE ZABILJEŠKE SA SREMSKOG FRONTA
Nikica PILIPOVIĆ: NEUMORNI RATNIK LAZO ATLAGIĆ
Božo KOVAČEVIĆ: NA GLAVNOM UDARU PROBOJA SREMSKOG FRONTA
Marko PANTIĆ: PADOŠE NA DOMAKU SLOBODE
Žarko LATINOVIĆ: HIGIJENA U BRIGADI
Milenko STUPAR, Mića JEVIĆ: KOMANDIRI KRNJEUŠKE ČETE
Nikica PILIPOVIĆ: OD SRIJEMA DO ZAGREBA
- U nasilnom izviđanju
- U proboj srijemskog fronta
- U ofanzivi kroz istočnu Slavoniju
- Borba za Pleternicu
- Borbe u zapadnoj Slavoniji
- Borba za Zagreb
SPISAK BORACA TREĆE KRAJIŠKE BRIGADE NOVEMBRA 1942.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument