ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI JEDINICA, KOMANDI I USTANOVA NEMAČKOG RAJHA 1943. - KNJIGA 3
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

KNJIGA 3 - 1943. GODINA
SADRŽAJ
1Zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 1. januara 1943. godine 369. pešadijskoj diviziji za koncentraciju snaga za operaciju "Vajs" 7
2Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 2. januara 1943. potčinjenim ustanovama za premeštanje bu garske 9. pešadijske divizije u jugozapadnu Srbiju u cilju smene SS-divizije "Princ Eugen" 12
3Zapovest 718. pešadijske divizije od 2. januara 1943. za osiguranje Doboja od iznenadnog napada jedinica NOV i POJ 14
4Obaveštenje Operativnog odeljenja komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 4. januara 1943. komandantu SS i policije o formiranju Srpskog dobrovol ačkog korpusa 16
5Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 6. januara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv snaga NOV i POJ. diverzijama na prugama i obostranim gubicima u Bosni 17
6Naređenje komandanta nemačkih trupa u NDH od 7. januara 1943. Komandi 718. pešadijske divizije za regulisanje komandnih odnosa i postupak sa stanovništvom na teritoriji NDH 25
7Desetodnevni Izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 9. januara 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti jedinica NOV i POJ, sopstvenim protivmeama i obostranim gubicima u Srbiji 27
8Desetodnevni izveštaj nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 11. januara 1943. Odeljenju za obaveštajnu i kontraobaveštejnu službu Vrhovne komande Vermahta o ustaško-domobranskim formacijama i aktivnostima jedinica NOV i POJ u Slavoniji i Bosni 31
9Izveštaj nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea od 11. januara 1943. Ministarstvu spoijnih poslova Rajha o ustaško-italijan- skim odnosima i četničko-italijanskoj saradnji u Lici, Dal maciji i Hercegovini 34
10Desetodnevni izveštaj Komande 718. pešadijske divizije od 15. ja nuara 1943. o vojno-političkoj situaciji i borbama protiv snaga NOV i POJ u Bosni 37
11Zabeleška komisije nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 16. januara 1943. o razvrstavanju talaca i pohapšenog stanovništva na grupe i upućivanju na rad u Nemačku ili nemačke specijalne logore u Osijeku, Zemunu i Sisku 46
12Zapovest komsndanta borbene grupe "Vist" od 16. januara 1943. za borbu protiv jedinica NOVJ u zahvatu komunikacije Doboj—Teslić i za deblokadu snaga u Tesliću 48
13Zapovest SS-dobrovoljačke diviz;je "Princ Eugen" od 18. januara 1943. potčinjenim jedinicama za izvođenje operacije "Vajs" 52
14Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 20. januara 1943. komandantu Jugoistoka o aktiv nosti jedinica NOVJ, protivmerama, obostranim gubicima i četnicima Draže Mihailovića u Srbiji 61
15Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 26. januara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv snaga NOV i POJ i četničko-ustaškoj saradnji u Bosni 64
16Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 31. januara 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkcj i prrivrednoj situaciji, aktivnosti jedinica NOV i POJ i obostranim gubicima u Srbiji 73
17Zapovest Borbene grupe "Anaker" od 1 februara 1943. potčinjenim grupama za napad na jedinice NOVJ u zahvatu komunikacije Teslić— Kotor-Varoš do Obodnika 76
18Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 6. februara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama s jedinicama NOVJ i obostranim gubicima u Bosni i Slavoniji 79
19Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 10. februara 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji 85
20Izveštaj Borbene grupe "Vist" od 10. februara 1943. komandantu 718. pešadijske divizije o toku borbe s jedinicama NOVJ u rejonu Teslić — Novi Šeher — Žepče 88
21Naređenie komandanta Jugoistoka od 15. februara 1943. za organizaciju odbrane i regulisanje komandnih odnosa na Balkanu 96
22Zapovest komandanta SS-dobrovoljačke divizije "Princ Eugen" od 17. februara 1943. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ u zahvatu komunikacije Bosanski Petrovac — Drvar 104
23Zapovest komandanta 717. pešadijske divizije od 17. februara 1943. potčinjenim jedinicama za proširenje mostobrana istočno od Ključa 115
24Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 20. februara 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji i diverzijama na komunikacijama i objektima u Srbiji 117
25Zahtev gaulajtera Rajnera od 23. februara 1943. rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru da podrži italijanske planove za zaprečavanje granice između Ljubljanske pokrajine i NDH 121
26Obaveštenje nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 25. februara 1943. komandantu Jugoistoka o Italijanskim planovima da se četnici Draže Mihailovića angažuju u operacijama "Vajs" 123
27Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 28. februara 1943. feldkomandanturama i krajskomandanturama za osnivanje logora za taoce u Srbiji 125
28Desetodnevni izveštaj komandanta nemačkih trupa u NDH od 28. februara 1943. o vojno-političkoj situaciji, obostranim gubicima i aktivnosti jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini 127
29Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 1. marta 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji i diverzijama na komunikacijama i objektima u Srbiji 132
30Zapovest SS-dobrovoljačke divizije "Princ Eugen" od 1. marta 1943. potčinjenim borbenim grupama za produženje napada na jedinice NOV i POJ u rejonu Livna 137
31Zabeleška načelnika za pozadinu komandanta Jugoistoka od 4. marta 1943. o organizaciji policijske vlasti na teritoriji NDH 144
32Izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 7. marta 1943. komandantu Jugoistoka o formiranju i delatnosti Srpskog dobrovoljačkog korpusa 146
33Zapovest SS-dobrovoljačke divizije "Princ Eugen" od 7. marta 1943. potčinjen:'m jedinicama za rapad na snage NOV i POJ u Duvanjskom polju 151
34Naređenje Hitlera od 10. marta 1943. da se na teritoriji NDH posednutoj od nemačkih trupa organizuje i nemačka policijska uprava 155
35Zapovest za nastupni marš SS-dobrovoljačke divizije "Princ Eugen" od 13. marta 1943. potčinjenim jedinicama u cilju obezbeđenja boksitnih rudnika u rejonu Mostara 156
36Naređenje komandanta nemačk'h trupa u NDH od 14. marta 1943. potčinienim divizijama za raspored i angažovanje na teritoriji NDH 162
37Izveštaj 717. pešadijske divizije od 14. marta 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH o vojno-političkoj situaciji i dejstvima divizije u Bosni 167
38Procena vojno-političke situacije komandanta nemačkih trupa u NDH od 16. marta 1943. za period od 1. do 15. marta 1943. godine 171
39Zapovest SS-divizije "Princ Eugen" od 16. marta 1943. potčinjenim plikovima za nosedanje i odbranu područja boksitnih rudnika kod Mostara 178
40Petnaestodnevni izveštaj komanduiućeg generala i komandanta u Srbiji od 19. marta 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji 183
41Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 23. marta 1943. potčinjenim jedinicama za borbu protiv partizanskih snaga u Šumadiji 189
42Stav Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 24. marta 1943 u vezi predloga komandanta Jugoistoka za izvođenje operacije "Švarc" 190
43Uputstvo komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 24. marta 1943. godine 704. pešadijskoj diviziji o načinu vođenja borbe protiv partizanskih snaga u Srbiji 195
44Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 26. marta 1943. godine bugarskom 1. okupacionom korpusu da spreči prodor snaga NOV i POJ iz Bosne u Srbiju 198
45Izveštaj Generalštaba Komande Kopnene vojske od 1. aprila 1943. o vojno-političkoj situaciji u Hercegovini, Bosni, Slavoniji i Srbiji 200
46Zapovest komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 1. aprila 1943. godine 1. brdskoj diviziji za angažovanje u rejonu Raška — Novi Pazar — Kos. Mitrovica 204
47Zabeleške sa sastanka komandanta Jugoistoka i nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 4. aprila 1943. o vojno-političkoj situaciji i usavršavanju okupacione uprave u NDH 206
48Tromesečni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 5. aprila 1943. o vojno-političkoj situaciji i funkcionisanju okupacione uprave, radnoj snazi i finansijama u Srbiji 209
49Zapovest 1. brdske divizije od 6. aprila 1943. potčinjenim jedinicama za posedanje, obezbedenje i pacifikaciju prostorije Novi Pazar — Raška — Brus — Kuršumiija — Kos. Mitrovica 213
50Izveštaj Generalštaba Komande Kopnene vojske od 8. aprila 1943. o vojno-političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, Slavoniji i Srbiji 222
51Pregled rasporeda potčinjenih i pridodatih jedinica 118. lovačke divizije 10. aprila 1943. u rejonu Zenica, Sarajevo, Konjic 226
52Izveštaj Rezervnog inžinjerijskog bataljona 86 od 12. aprila 1943. Borbenoj grupi "Zapad" o toku operacije "Braun" protiv jedinicam NOVJ u Slavoniji 229
53Zabeleška nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 24. aprila 1943. o organizaciji nemačke policije na teritoriji NDH 236
54Naređenje komandanta Jugoistoka od 24. aprila 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH, da svojim jedinicama smeni italijanske trupe u Novoj Varoši, Bistrici, Prijepolju i Sjenici 238
55Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 25. aprila 1943. potčinjenim jedinicama za posedanje Sandžaka s analizom vojno-političke situacije na tom područiu 239
56Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 114. lovačke div;ziie za april 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama s jedinicama NOVJ i obostranim gubicima u Baniji i Bosanskoj krajini 245
57Izveštaj Borbene grupe "Zapad" od 1. maja 1943. o rezultatima i iskustvu iz operacija "Braun" i "Virovitica", vođenih protiv NOVJ u Slavoniji 252
58Izveštaj Borbene grupe "Pohe" od 4. maja 1943. godine 369. pešadijskoj diviziji o saradnji sa četnicima Draže Mihailovića u rejonu Zenice 261
59Izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 6. maja 1943. komandantu Jugoistoka o ulozi, zadacima i angažovanju Ruskog zaštitnog korpusa i Srpskog dobrovoljačkog korpusa u Srbiji 263
60Zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 6. maja 1943. potčinjenim jedinicama za operaciju "Švarc" portiv jedinica Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba na prostoru Crne Gore, Sandžaka i Hercegovine 265
61Zapovest 1. brdske divizije od 9. maja 1943. potčinjenim jedinicama za prikupljanje i zauzimanje polaznog položaja za napad na jedinice NOVJ na prostoriji Andrijevica — Berane 272
62Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 11. maja 1943. Feldkomandanturi 599 da se strelja 150 talaca iz okoline Mladenovca, Aranđelovca i Smederevske Palanke 275
63Predlog potpukovnika Hajnca od 11. maja 1943. komandantu Jugoistoka za angažovanje delova divizije "Brandenburg" u Crnoj Gori i za saradnju sa četničkim odredima Pavla Đurišića nakon obavljenih pregovora u Kolašinu 276
64Zapovest 1. brdske divizije od 14. maja 1943. potčinjenim jedinicama za izvođenje operacije "Švarc" 279'
65Zapisnik sa sastanka komandanta 1. brdske divizije i komandanta italijanskog 14. armijskog korpusa održanog 14. maja 1943. u Beranama, o sadejstvu nemačkih i italijanskih trupa u operaciji "Švarc" 284
66Izveštaj Borbene grupe "Zapad" od 14. maja 1943. nemačkom opunomoćenom generalu u NDH o vojno-političkoj situaciji i borbama protiv jedinica NOV i POJ u Slavoniji i na Kalniku —_ 291
67Izveštaj komandanta 1. brdske divizije od 16. maja 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH o nemačko-italijanskim odnosima u vezi vođenja zajedničkih dejstava protiv jedinica NOVJ i razoružanja četnika u Crnoj Gori 296
68Zapisnik sa sastanka komandanta 1. brdske divizije i komandanta italijanskog sektora Skadar — Kosovo od 16. maja 1943. o sadejstvu nemačkih i italijanskih trupa u borbi protiv jedinica NOVJ i razoružanju četnika u Crnoj Gori 298
69Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 17. maja 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH da je bugarsko Ministarstvo rata odobrilo upotrebu bugarskih snaga u borbi protiv jedinica NOVJ na teritoriji Crne Gore 301
70Zapovest 1. brdske divizije od 18. maja 1943. potčinjenim jedinicama za organizaciju odbrane na liniji Lim — Tara 302
71Direktiva br. 48 B vrhovnog komandanta Vermahta Hitlera od 19. maja 1943. komandantu Jugoistoka za preuzimanje jadranske obale i ostrva od italijanskih oružanih snaga i za organizaciju odbrane 307
72Obaveštenje komandanta SS i policije u Koruškoj od 19. maja 1943. rajhsfireru SS Himleru da se zbog aktivnosti partizanskih snaga ne smanjuju policijske snage u Sloveniji 309
73Zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 20. maja 1943. Borbenoj grupi "Ludviger" za borbu protiv jedinica NOVJ u Crnoj Gori 311
74Beleška sa savetovanja pri 1. brdskoj diviziji od 21. maja 1943; o zajedničkim dejstvima nemačko-četničkih snaga protiv jedinica NOVJ u rejonu Kolašina 313
75Zapovest 118. lovačke divizije od 23. maja 1943. potčinjenim jedinicama za napad na snage NOVJ u širem rejonu Celebića u okviru operacije "Švarc" — - 316
76Zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 25. maja 1943. potčinjenim jedinicama za sužavanje obruča i uništenje jedinica NOVJ u širem rejonu reka Pive i Tare 318
77Zapovest 1. brdske divizije od 26. maja 1943. potčinjenim borbenim grupama za napad na snage NOVJ u dolinama Tare i Morače 322
78Zapovest Borbene grupe "Ludviger" od 26. maja 1943. godine 724. lovačkom puku za napad na snage NOVJ na odseku reke Tare 324
79Izveštaj komandanta 1. bataljona 738. pešadijskog puka od 30. maja 1943. komandantu 118. lovačke divizije o borbama protiv jedinica NOVJ u rejonu Ćurevo — Tjentište 327
80Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 114. lovačke divizije od 31. maja 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv jedinica NOV i POJ i obostranim gubicima na području Banije i Bosanske krajine 330
81Zapovest 1. brdske divizije od 31. maja 1943. potčinjenim jedinicama za proboj kroz planinu Sinjajevinu i stvaranje mostobrana kod Šavnika 338
82Izveštaj Operativnog odeljenja 118. lovačke divizije od 1. juna 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH o petnaestodnevnim obostranim gubicima u bici na Sutjesci 342
83Zapovest Borbene grupe "Ludviger" od 1. juna 1943. potčinjenim jedinicama za sužavanje obruča u rejonu Bitine — Žabljak — Šavnik 343
84Zapovest 1. brdske divizije od 5. juna 1943. potčinjenim grupama da u sadejstvu s italijanskom divizijom "Ferara" i Borbenom grupom "Ludviger" okruže i unište jedinice NOVJ na Durmitoru 346
85Zapovest 369. pešadijske divizije od 7. juna 1943. potčinjenim jedinicama za napad u rejonu Jeleča i Vrbnice 350
86Naređenje komandanta 118. lovačke divizije od 7. juna 1943. potčinjenim komandantima da u rejonu Tjentišta pohapse sve stanovnike sposobne za vojsku od 15 do 45 godina 352
87Naredba komandanta Borbene grupe "Ludviger" od 7. juna 1943. kojom se oficirima, podoficirima i vojnicima bugarskog 61. pešadijskog puka izražava priznanje i zahvalnost zbog dobrog sadejstva u borbama protiv jedinica NOVJ u operaciji "Švarc" 353
88Operacijska zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 8. juna 1943. potčinjenim jedinicama za sužavanje obruča i uništenje partizanskih snaga u međurečju Pive i Sutjeske 354
89Naređenje komandanta nemačkih trupa u NDH od 10. juna 1943. potčinjenim jedinicama za dalje sužavanje obruča i uništenje snaga NOVJ u reionu Sutjeske 357
90Izveštaj 118. lovsčke divizije od 10. juna 19^3. komandantu nemačkih trupa u NDH o dostignutim linijama i narednim zadacima u borbi sa jedinicama NOVJ u širem rejonu Sutjeske 359
91Izveštaj Operptivnog odeljenja 369. pešadijske divizije od 15. juna 1943 komandantu nemačkih trupa u NDH o proboju snaga NOVJ iz okruženja na Zelengori 361
92Izveštaj komandanta 118. lovačke divizije od 16. juna 1943. o toku borbi sa snagema NOVJ. obostranim gubicima i iskustvima za vreme operacije "Švarc" 372
93Izveštaj komandanta Borbene grupe "Gertler" od 18. juna 1943. komandantu 118. lovačke divizije o borbama protiv jed;nica NOVJ u toku operacije "Švarc" od 2. do 13. juna 1943. godine 381
94Izveštaj komandanta nemačkih trupa u NDH od 20. juna 1943. o obostranim gubicima i plenu u toku operacije "Švarc" 394
95Naredba rajhsfirera SS Himlera od 21. juna 1943. kojom se celokupna teritorija opunomoćenika rajhsfirera SS u NDH proglašava područjem brobi protiv jedinica NOVJ 396
96Naredba rajhsfiera SS Himlera od 21. juna 1943. kojom se teritorija Slovenije proglašava područjem borbi protiv jedinica NOVJ 399
97Obaveštenje komandanta 187. rezervne divizije od 23. juna 1943. rezervnom 486. grenadirskom puku o raspisivanju nargrade za hvatanje diverzanata duž pruge Novska — Nova Gradiška 400
98Dopis raihsfirera SS Hainriha Himlera od 24. juna 1943. komandantu SS i policije Alpskog područja da je nezadovoljan delatnošću policijskih snaga u borbi protiv jedinica NOVJ u toku maja 1943. godine na teritoriji Slovenije 401
99Izveštaj Borbene grupe "Požega" od 26. juna 1943. o rezultatima operacije "Prozit" protiv jedinica NOVJ u rejonu Slavonske Požege 403
100Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 29. juna 1943. godine 297. pešadijskoj diviziji da njene delove u Srbiji smeni bugarska 25. pešadijska divizija 407
101Mesečni izveštaj 114. lovačke divizije za jun 1943. o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, borbama protiv jedinica NOVJ i obostranim gubicima u Bosanskoj krajini i Baniji 409
102Zapovest SS-divizije "Princ Eugen" od 7. juna 1943 potčinjenim jedinicama za nastupni marš u cilju uništenja jedinica NOVJ u istočnoj Bosni 417
103Sumarni izveštaj 1. brdske divizije od 10. jula 1943. o borbama protiv jedinica NOVJ u toku operacije "Švarc" 423
104Zapovest SS-dobrovoljačke brdske divizije "Princ Eugen" od 11. jula 1943. potčinjenim borbenim grupama za napad na snage NOVJ u zahvatu puta Sokolac — Vlasenica 433
105Mesečni izveštaj komandanta nemačkih trupa u NDH od 18. jula 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, akcijama jedinica NOVJ. protivdejstvima sopstvenih snaga i snabdevanju na teritoriji NDH 436
106Izvod iz mesečnog izveštaja komandanta Jugoistoka od 19. jula 1943. Komandi Kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji na Jugoistoku s procenom mogućnosti odbrane Balkana u slučaju savezničkog iskrcavanja 444
107Mesečni izveštaj komandujućeg generala i komandatna u Srbiji od 19. jula 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj situaciji, četnicima Draže Mihailovića, dejstvima jedinica NOVJ. sopstvenim protivmerama i diverzijama na prugama u Srbiji 451
108Zapovest SS-dobrovoljačke brdske divizije "Prnc Eugen" od 22. jula 1943. potčinjenim jedinicama o njihovom rasporedu i zadacima u zoni obezbeđenja u Bosni i Hercegovini 458
109Naređenje komandanta Jugoistoka od 25. jula 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH za preduzimanje mera na Balkanu u slučaju kapitulacije Italije 464
110Izveštaj SS-dobrovoljačke brdske divizije "Princ Eugen" od 25. jula 1943. o iskustvima iz operacije "Švarc" 466
111Hitlerova direktiva broj 48 od 26. jula 1943. za organizaciju komandovanja i odbranu Jugoistoka 472
112Naređenje 369. pesadijske divizije od 29. jula 1943. potčinjenim jedinicama o postupku prema zarobljenim partizanima na teritoriji NDH 478
113Izveštaj Generalštaba Komande Kopnene vojske od 2. avgusta 1943. o vojno-političkoj situaciji u Slavoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Dalmaciji 479
114Predlog Nemačkog poslanstva u Zagrebu od 2. avgusta 1943. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha za delatnost na vojno-političkom planu u saradnji s ustašama na područjima pod italijanskom okupacijom posle kapitulacije Italije 482
115Specijalno naređenje br. 2 Vrhovne komande Vermahta od 3. avgusta 1943. uz Hitlerovu direktivu br. 48 za pripajanje jugoslovenskih teritorija pod italijanskom okupacijom nemačkom okupacionom području posle kapitulacije Italije 484
116Naređenie komandanta nemackih trupa u NDH od G. avgusta 1943. SS-diviziji "Princ Eugen" i 114. lovačkoj diviziji za pripreme i postupak pri razoružanju italijanskih oružanih snaga 485
117Specijalno naređenje br. 3 Vrhovne komande Vermahta od 7. avgusta 1943. uz Hitlerovu direktivu br. 48 za reorganizaciju sistema komandovanja i snabdevanja na teritoriji Jugoistoka 487
118Izveštaj komandante nemackih trupa u NDH od 12. avgusta 1943. komandantu Jugoistoka o napadu jedinica NOVJ na aerodrom Rajlovac kod Sarajeva 490
119Petnaestodnevni izveštaj Nemačkog štaba za vezu pri Italijanskoj 2. armiji od 14. avgusta 1943. o vojno-političkoj situaciji, diverzijama i obostranim gubicima na italijanskom okupacionom području 492
120Petnaestodnevni izveštaj Generalštaba Komande Kopnene vojske od 15. avgusta 1943. o vojno-političkoj situaciji i aktivnosti snaga NOVJ na teritoriji Jugoslavije 500
121Naređenie Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 18. avgusta 1943. komandantu Jugoistoka za reorganizaciju sistema komandovanja na Jugoistoku 504
122Mesečni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 19. avgusta 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, četničkom pokretu, sopstvenim protivmerama i diverzijama u Srbiji 507
123Naređenie komandanta Jugoistoka od 20. avgusta 1943. potčinjenim komandantima o preuzimanju komande nad svim snagama Vermahta na teritoriji Jugoslavije 514
124Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 21. avgusta 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o razlozima izvođenja operacije "Lika" 516
125Privremene instrukcije Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 25. avgusta 1943. Generalštabu Komande Kopnene vojske o nadležnosti vojnoupravnog komandanta Jugoistoka u Beogradu 517
126Podsetnik Operativnog odeljenja vojnoupravnog komandanta Srbije od 27. avgusta 1943. o vojnoupravnoj organizaciji, snagama Vermahta i policije kao i kolaboracionista, o narodnooslobodilačkom pokretu, stavu prema stanovništvu i merama obezbeđenja u Srbiji 520
127Pregled rasporeda jedinica i komandi bugarskih oružanih snaga u Makedoniji od 28. avgusta 1943. dostavljen komandantu Jugoistoka 527
128Zapovest 69. rezervnog korrusa od 28. avgusta 1943. o reorganizaciji sistema komandovanja, predislokaciji potčinjenih jedinica i zadacima u rejonu osiguranja severno od reke Save 528
129Radiogram Grupe armija "F" od 3. septembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o zaposedanju Gračaca, Knina, Drniša i Sinja i o korišćenju puteva dotura duž jadranske obale 531
130Obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova Rajha od 4. septembra 1943. Nemačkom poslanstvu u Zagrebu o reorganizaciji komandovanja, vojno-upravnih odnosa i snabdevanja na Jugoistoku 533
131Izveštaj Voda feldžandarmerije 54 od 4. septembra 1943. godine 1, brdskoj diviziji o delatnosti i ulozi ovog voda za vreme operacije "Švarc" 534
132Naređenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 8. septembra 1943. potčinjenim komandama za razoružanje italijanskih jedinica i posedanje njihove okupacione teritorije na Balkanu 536
133Obaveštenje 2. oklopne armije od 9. septembra 1943. godine 3. SS--oklopnom korpusu o rasporedu italijanskih oružanih snaga u Hrvatskoj 538
134Zapovest 2. oklopne armije od 9. septembra 1943. potčinjenim komandama za posedanje teritorije Jugoslavije pod italijanskom okupacijom i razoružanje na njoj zatečenih italijanskih oružanih snaga 540
135Zapovest 369. pešadijske divizije od 11. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za angažovanje duž železničke pruge Sarajevo—Mostar 547
136Obaveštenje 2. oklopne armije od 12. septembra 1943. komandantu Jugoistoka o rasporedu korpusa i divizija i njihovim zonama dejstva u vezi odbrane jadranske obale 550
137Zapovest komandanta policije poretka za NDH od 17. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za akcije protiv partizanskih snaga na području Srema. 552
138Mesečni Izveštaj 15. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, dejstvima i pokretima jedinica NOVJ i sopstvenim protivmerama na području Dalmacije 557
139Izveštaj 21. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti jedinica NOVJ, sopstvenim protivmerama na području Kosova i Crne Gore 562
140Naređenje 2. oklopne armije od 20. septembra 1943. godine 15. brdskom armijskom korpusu za napad protiv jedinica NOVJ u Splitu 567
141Naređenje 69. rezervnog korpusa od 21. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za organizaciju obezbeđenja železničkih pruga u Slavoniji i Sremu 569
142Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 22. septembra 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, aktivnosti snaga NOVJ i sopstvenim dejstvima na teritoriji NDH, Crne Gore, Kosova i Srbije 572
143Telegram Vrhovne komande Vermahta od 24. septembra 1943. Komandi 1. SS-oklopne armije da se u skladu sa Hitlerovim naređenjem uguši NOP u Istri 580
144Radiogram komandujućeg admirala Jadrana od 28. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o redosledu zauzimanja ostrva u Jadranskom moru 582
145Tromesečni Izveštaj Upravnog štaba Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 1. oktobra 1943. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji NDH 583
146Hitlerovo naređenje od 4. oktobra 1943. komandantu Juga i Grupi armija "B" za organizaciju odbrane i predislokaciju snaga na teritoriji Italije. Istre i Slovenije 593
147Uputstvo Vrhovne komande Vermahta od 7. oktobra 1943. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka za rad i organizaciju vojne, policijske, političke i privredne uprave na teritoriji Jugoslavije 597
148Naređenje Komande 2. oklopne armije od 7. oktobra 1943. Komandi 69. rezervnog armijskog korpusa za razbijanje jedinica NOV i POJ u severoistočnoj Bosni 600
149Naređenje komandanta 21. brdskog armijskog korpusa od 7. oktobra 1943. Komandi 297. pešadijske divizije za preduzimanie operacije protiv italijanske divizije "Venecija" i jedinica NOVJ u Crnoj Gori 602
150Obaveštenje Operativnog odeljenja 181. pešadijske divizije od 7. oktobra 1943. potčinjenim jedinicama o angažovanju divizije na području Kosova i širem području Skadra 604
151Predlog opunomoćenika Ministastva spoljnih poslova Nojbahera od 9. oktobra 1943. Ministarstvu spoljnih poslova za postavljenje vojnoupravnog komandanta i organizaciju feld-komandrnture u Crnoj Gori 606
152Naređenje Štaba za privredu Vrhovne komande Vermalita od 15. oktobra 1943. za regulisanje organizacije vojne privrede na Jugoistoku 609
153Obaveštenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 15. oktobra 1943. komandantu Jugoistoka o operacijama koje će se sprovesti u Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, snagama koje će u njima učestvovati i vremenu izvođenja 611
154Zapovest komandanta avijacije u NDH od 19. oktobra 1943. potčinjenim jedinicama za podršku 1. kozačke divizije i ojačanog 92. grenadirskog motorizovanog puka u operaciji "Vildzau" 614
155Obaveštenie Komande 2. oklopne armije od 21. oktobra 1943. komandantu Jugoistoka o operacijama koje će se sprovesti na jadranskoj obali i ostrvima 617
156Procena komandanta Jugoistoka feldmaršala Vajksa od 1. novembra 1943. vojno-političke situacije na području Jugoslavije krajem oktobra 1943. godine 619
157Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 1. novembra 1943. komandantu Jugoistoka da su sva dalmatinska ostrva posed-nuta od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva nemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa 630
158Obaveštenje poslanika u NDH od 3. novembra 1943. ministru spoljnih poslova Rajha o organizaciji uprave u operacijskoj zoni "Jadranska obala" i razgovoru s Pavelićem po tom pitanju 632
159Izveštaj komandanta Jugoistoka od 6 novembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o nač:nu čišćenja od jedinica NOV i POJ i obezbeđenju rejona Tetovo—Debrr—Kičevo—Struga 635
160Podsetnik Obaveštamog odeljenia 264. pešadijske divizije od 7. novembra 1943. potčinienim jedinicama o region'ma koje drže jedinice NOVJ, njihovoj snazi i vojno-političkoj aktivnosti na teritoriji NDH 637
161Govor komandanta Feldkomandanture 1040 u Crnoj Gori od 8. novembra 1943. povodom formiranja "Nacionalne uprave" u Crnoj Gori i postavljanja njenih članova 641
162Izveštaj Komande 1. kozačke divizije od 11. novembra 1943. o angažovanju u borbi protiv jedinica NOV i POJ na području Srema i Slavonije 645
163Naređenje Komande 2. oklopne armije od 14. novembra 1943. Komandi 3. SS-oklopnog korpusa da svoju zonu obezbeđenja u NDH prepusti 1. kozačkoj i 367. pešadijskoj diviziji 650
164Izveštaj Nemačkog štaba za vezu pri italijanskoj Grupi armija "Istok" od 15. novembra 1943. o toku razoružanja italijanskih oružanih snaga od 8. do 15. septembra 1943. u Dalmaciji, Crnoj Gori, Kosovu i Albaniji 652
165Izveštaj vojnoprivrednog oficira u Zagrebu od 15. novembra 1943. o eksploataciji prirodnih i privrednih bogatstava sa teritorije Hrvatske i Bosne i Hercegovine za potrebe Vermahta 666
166Objašnjenje komandanta .Jugoistoka od 21. novembra 1943. o sklapanju sporazuma s komandantima četničkih odreda Draže Mihailovića 679
167Izveštaj komandanta Jugoistoka od 2. decembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji i pretenzijama fašističke Bugarske u rejonu Tetova, Gostivara, Debra, Kičeva i Struge 682
168Zapovest Komande 5 SS-brdskog korpusa od 2. decembra 1943. za operaciju "Citen" protiv jedinica NOV i POJ na području Dalmacije i jugozapadne Bosne 684
169Naređenje 369. pešadiiske divizije od 2. decembra 1943. o postupku sa zarobljenim pripadnicima NOV i POJ, četnicima Draže Mihailovića i italijanskim vojnicima 687
170Obaveštenje nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 3. decembra 1943. Minista stvu unutrašnjih poslova NDH da Kotor do daljnjeg potpada pod nemačku vojnu upravu 688
171Obaveštenje Komande 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o dejstvima i grupisanju snaga za operaciju "Panter" protiv jedinica NOV i POJ u rejonu Gline, Petrove gore i Šamarice 689
172Izveštaj gaulajtera i državnog namesnika u Koruškoj od 7. decembra 1943. rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru o sistematskom paljenju zgrada koje koriste nemačke ustanove 691
173Zapovest komandanta 5 SS-brdskog armijskog korpusa od 9. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za nastavak operacije "Kugelblic" protiv jedinica NOV i POJ u istočnoj Bosni 692
174Pregled dislokacije jedinica 181. pešadijske divizije od 9. decembra 1943. godine 697
175Izveštaj Operativnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije "Citen" protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni 703
176Zapovest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje ostrva Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis 705
177Telegram predstavnika opunomoćenika Ministarstva spoljn;h poslova Rajha Nojbahera od 15. decembra 1943. poslaniku u Beogradu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori 713
178Naređenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 18. decembra 1943. Komandi 5. SS-brdskog armijskog korpusa za produženje operacije "Kugelblic" pod nazivom "Šnešturm" s ciljem gonjenja jedinica NOV i POJ i njihovog uništenja u istočnoj i centralnoj Bosni 717
179Zapovest komandanta 5. SS-brdskog korpusa od 18. decembra 1943. potčinjenim komandama za operaciju "Šnešturm" protiv jedinica NOV i POJ u istočnoj Bosni 720
180Zapovest komandanta 5. SS-brdskog korpusa od 23. decembra 1943. potčinjenim komandama za operaciju "Napfkuhen" protiv jedinica NOV i POJ u centralnoj Bosni 726
181Izveštaj Obaveštajnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 23. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o napadu na aerodrom Suhopolje na Glamočkom polju i pogibiji Ive Lole Ribara 730
182Obaveštenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 26. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o preduzimanju operacije "Vajnahtsman" protiv jedinica NOV i POJ jugoistočno od Zagreba 731
183Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 29. decembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o planiranim operacijama protiv jedinica NOV i POJ početkom 1944. godine 732
184Naređenje Komande 264. pešadijske divizije od 29. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za čišćenje od snaga NOVJ rejona Zelevo—Kladnjice—Prgomet—Brštanovo 735
Prilog I
185Sumarni izveštaj nemačkog glavnog opunomoćenika za privredu u Srbiji Franca Nojhauzena o eksploataciji prirodnih i privrednih bogatstava Jugoslavije za potrebe Nemačkog Rajha od druge polovine 1942. do kraja 1943. godine 743
Prilog II
186Borba protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka 815
Prilog III
187Dokumenti Nemačkog Rajha za period od 3. januara do 31. decembra 1943. koji su do sada objavljeni u drugim tomovima Zbornika 839
188Skraćenice 925
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument