ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST 1. BRDSKE DIVIZIJE OD 31. MAJA 1943. POT-ČINJENIM JEDINICAMA ZA PROBOJ KROZ PLANINU SI-NJAJEVINU I STVARANJE MOSTOBRANA KOD ŠAVNIKA[1]

KTB.2

Div. kom. mesto, 31. maja 1943,

1. brdska divizija

Ia, br. 682/43. pov.

18,00 sati

Poverljivo!

Oprez pri telefonskim razgovorima, neprijatelj prisluškuje!

DIVIZIJSKA ZAPOVEST ZA PROBOJ KROZ PLANINU SINJAJEVINU I OVLADAVANJE MOSTOBRANOM KOD ŠAVNIKA (Br. 31).

1.) Neprijatelj: prikuplja, verovatno, svoje snage u Durmitor--planini i zapadno. Sa jakim delovima, on je 30. 5. kod Mra-tinja prešao Pivu i prodro prema zapadu. Moguć je proboja kroz obruč u pravcu zapada.[3] Na prostoriji 1. brd. div., između dosadašnjeg položaja i puta Đurđevića Tara — Savnik i nadalje je utvrđeno da nema jačih neprijateljskih snaga. Most na Tari kod Đurđevića Tare je srušen i prelazi zapre-čeni od neprijatelja. Ispred mostobrana kod Savnika, kod SS-div. „Princ Eugen", 30. 5 . [43] jači neprijatelj je odbačen prema severu i severozapadu.

2.) 1. brd. div.

ima zadatak da sa dosada dosegnute linije nadire prema zapadu, ovlada putem Pljevlja — Đurđevića Tara — Savnik i isti zatvori, i, u vezi sa Grupom „Ludviger" i delovima ital. XIV AK, pročisti prostoriju južno od puta.[4]

3.) U tom cilju, 1. brd. div. izbice na opštu liniju:

Obel. t. 556 — 573 — 596 (sve zapadno od puta Đurđevića Tara — Savnik) — visinsko zemljište 1701 (obel. t. 595) — 1740 (obel. t. 613) — 1187 (obel. t. 662).

4.) Zadaci:

Dosadašnja Grupa „Ajsgruber" [„Eisgruber"] (I/98. brd. lov. puka, Brd. lov. bataljon 54, art. divizion „Smit" [Schmitt] prikupiće se 31. 5. u rejonu Mojkovca; jedinice biće od 1. 6. potčinjene Marševskoj grupi „Zomer" [Sommer].

Nova Grupa „Ajsgruber" (do sada Grupa „Daumiler") 31. 5. rano otpočinje nastupanje i čisteći pređeno zemljište izbija na liniju obel. t. 171—191—658.

Na toj liniji jedinicu snabdeti i pripremiti tako da može od 3. 6. rano, po detaljnoj divizijskoj zapo vesti, i u naslonu na Grupu „Ludviger", u 2, najviše 3 dana, pročistiti zemljište i izbiti na put Đurđevića Tara — Savnik. Blagovremeno izviđanje neprijatelja i puteva! Zemljište prema severu, do linije razgraničenja sa Grupom „Ludviger" nadzirati pomoću izviđačkih odeljenja, sprečiti proboj neprijatelja preko Tare.

Sa Grupom „Ludviger" blagovremeno uspostaviti vezu, i održavati.

Tovarni delovi 5. i 6/79. brd. art. puka ostaju potči-njeni za nastupanje prema zapadu. Sve ostale delove, kao i HI/79. brd. art. puka, privući će komandant 79. brd. art. puka u rejon oko Kolašina. Grupa „Remold" ostavlja slabo-osiguranje na dosadašnjem odseku do dolaska Italijana, 1. 6. pomera se južno od Tušinje prema Šavniku, tamo preuzima položaj — mostobran od SS-div. „Princ Eugen" i pročišćava od neprijatelja zemljište, severno i severozapadno od Šavnika. Grupi „Remold' biće 31. 5. prebačen i potčinjen I/99. brd. lov. puka. Bataljon isturiti preko Boana, D. Slatine, i odmah upotrebiti za pročišćavanje prostorije sa obe strane doline Bukovice.

Marševska grupa „Zomer"

Komandant: pukovnik Zomer, komandant 79. brd. art. puka.

Jedinice: Štab 79. brd. art. puka,

Art. grupa „Šmit" [„Schmitt"], )bez delova u sastavu Art. grupa „Grose [Grosse] Lege",) Grupe „Ajsgruber"

I/98. brd. lov. puka,

Brd. lov. bataljon 54,

Zaprežna komora 98. brd. lov. puka,

Zaprežna komora Grupe „Remold".

Marševska grupa „Zomer" prikupiće se 31. 5. i 1. 6. u rejonu južno od Kolašina. Marševska grupa otpočinje marš 1. 6. preko Podgorice [sada: Titograd], Nikšića, i u toku 6-dnevnog marša (170 km puta) izbija u rejon južno od Šav-nika. Zaprežna komora Grupe „Remold" treba da otpočne pokret 1. 6. sa prvim delovima.

Izviđački bataljon 54 ostaje zasada na raspolaganju Divizije u rejonu Mateševa, i biće spreman da od 3. 6, po prijemu detaljne divizijske zapovesti, u 2 dnevna marša izbije u rejon južno od Šavnika.

Protivavionski guseničarski motociklistički vod (4/44. brd. protivtenkovskog lov. div.[iziona] — za sada u Andri-jevici) potčinjava se Izviđačkom bataljonu 52 u pogledu tehnike marša, i ovaj će ga privući.

Brd. inž. bat. 54 (bez 2. čete) prikupiće se do 1. 6. u rejonu Mateševa, od 2. 6. kreće se pozadi Grupe „Zomer" i izbija najpre u rejon Nikšića da bi se stavio na raspolaganje diviziji.

2/inž. bataljon 659 [mot], potčinjava se Izviđačkom bat. 54 u pogledu tehnike marša.

5.) Grupa „Ludviger" (delovi 104. lov. div., bug. 61. pp) priključuje se pokretu 1. brd. div. i izbija na isti način na put Pljevlja — Savnik. Delovi ital. XIV AK

Nastupajući dolinom Morače, izbice do 2. 6. na dosadašnji odsek Grupe „Remold".

Italijani su zamoljeni da pročiste prostorije od odseka Tu-šinja pa do linije obel. t. 658—628—626—Timar. Ostali delovi pročistiće odsek Tušinja zapadno od Luke do južno od Šavnika. 6.) Linije razgraničenja: između Grupe „Ludviger" i Grupe „Ajsgruber": 670 (obel. t. 113 u dolini Tare) — Pašina Kosa (borbena linija) — 1735 (obel. t 581 — borbena linija) — 1570 (obel. t. 559 — „Ajsgruber") — Zabljak (borbena linija); između Grupe „Ajsgruber" i ital. XIV AK, odnosno Grupe „Remold".

Visovi 1883 (obel. t. 685—2010 (obel. t. 628) —1736 (obel. t. 616) — visovi za „Ajsgruber" — 1712 („Remold") — 1378 (obel. t. 596 — „Remold") — 1750 (obel. t. 572 — „Ajsgruber"); između Grupe „Remold" i SS-div. „Princ Eugen": vis 1304 (obel. t. 673) — 1257 (1 km južno od obel. t. 643) — 1184 (obel. t. 622) — 1460 (1 km jugozapadno od obel. t. 591) — (sve tačke za „Remold").

7.) Komandant divizijskog pozadinskog područja (kapetan Fanler [Fahnler])

dosadašnje osiguranje puteva predaje ital. div. [iziji] „Pulje". Glavninu 44. brd. protivtenkovskog lov. diviziona i IV/79. brd. art. puka prikupiti u rejonu Peći. Zadatak: obuka. Opravku ubrzati svim sredstvima; obe jedinice moraju do 15. 6. biti spremne za pokret i svaku upotrebu.

3 (prot. avion.)/44. brd. protivtenk. lov. diviziona dolazi u Nikšić na raspolaganje diviziji.

8.) Divizijsko komandno mesto:

Za sada Kolašin, verovatno od 3. 6. Šavnik.[5]

9.) Brdski bataljon za vezu 54 postavlja i održava:

Telefonsku vezu do:

Grupe „Ajsgruber",

Grupe „Remold",

Telegrafsku vezu do:

Grupe „Ajsgruber",

Grupe „Remold", Marševske grupe „Zomer"

Izviđačkog bataljona 54,

Komandanta div. pozadinskog područja.

Radio-vezu do: 

Grupe „Remold",

Komandanta div. pozadinskog područja.

10.) Izveštaji:[6]

Grupa „Ajsgruber" da izvesti do 1. 6. uveče o nameri za nastupanje i vreme završetka priprema, uključujući obezbeđenje snabdevanja.

Grupa „Remold" da izvesti do 2. 6. ujutro o protezanju položaja mostobrana i o namerama u cilju posedanja linije zaprečavanja.

Grupa „Zomer" izveštava do 1. 6. uveče marševski raspored.

Izviđački bataljon 54 izveštava o stizanju u rejon južna od Šavnika.

Dostavljeno: 

fon Štetner

U konceptu

U tajnosti držati odredbe sadržaja i dostave.

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 64, s. 1132—5.

2 Dopisano rukom.

3 VŠ NOV i POJ konkretizovao je 29. maja 1943. ideju o proboju preko r. Sutjeske. Ponovo je objedinio 2. proletersku, Majevičku i 6. istočnobosansku NOU brigadu pod rukovodstvom Štaba 2. proleterske NOU brigade da bi očistile dolinu r. Sutjeske i izbile na liniju s. Suha — s. Vrbnica — s. Zakmur — s. Trbušče, a 1. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ naredio da na odsecima s. Uzlup — s. Bastasi i s. Bas-tasi — s. Mratinje — Trnovačko jezero — s. Suha organizuje odbranu Tare i Drine i spreči prodor nemačkih snaga sa severa i juga ka Vučevu i Sutjesci, s ciljem da se omogući prebacivanje 7. divizije NOVJ na levu obalu Tare i prikupljanje ka Pivi (Oslobodilački rat naroda Jugoslavije, kn'. 1, str. 441).

4 Vidi dok. br. 76 i 77.

5Komandant 1. brd. div., 2. juna 1943, u svojoj prethodnoj zapo-vesti br. 32, regulisao je sve pripreme u vezi napada na snage NOVJ u. rejonu Šavnika i severno (AVII, NAV-T-315, r. 64, s. 1124).

6 Vidi dok. br. 103.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument