ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI JEDINICA, KOMANDI I USTANOVA NEMAČKOG RAJHA KNJIGA 2 - 1942. GODINA 2
BIBLIOTEKA
KNJIGA 2 - 1942. GODINA
* * *
cela knjiga
* * *
SADRŽAJ
strana
PRVI DEO
1Zapovest opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. januara 1942. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu za preduzimanje operacije protiv partizana u istočnoj Bosni7
2Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. januara 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbi partizana protiv mađarskih jedinica kod Sente i pretenzijama Hortijeve Mađarske na Banat12
3Zapovest 342. pešadijske divizije od 6. januara 1942. potčinjenim jedinicama za uništenje partizanskih snaga, sastav borbenih grupa, način vođenja borbe i postupak s partizanima u istočnoj Bosni14
4Zabeleska sa savetovanja nemačkih i.ustaških vojnih i civilnih predstavnika u Beogradu od 8. januara 1942. kod opunomoćenog komandanta u Srbiji o preduzimanju operacije protiv partizana i organizaciji ustaške uprave u istočnoj Bosni27
5Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 10. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u Srbiji i NDH, pripremi operacije protiv partizana u istočnoj Bosni i obostranim gubicima38
6Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 16. januara 1942. Komandi 1. kraljeskog bugarskog okupaoionog korpusa u Nišu o granicama zaiposednutog područja, organizaciji komando van ja, zadacima i odnosu s nemačkim i Nedićevim vojnim i upravnim organima na teritoriji Srbije41
7Smernice komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 17. januara 1942. o odnosu bugarskih okupacionih trupa prema ustanovama Vermahta u okupiranoj Srbiji45
8Predlog opunomoćenog komandanta u Srbiji od 19. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku da se odgovornost za održavanje sigurnosti i reda prenese na Nedića i spreči dalje proširenje bugarskog posadnog područja u Srbiji49
9Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o operaciji protiv partizanskih i četničkih snaga u istočnoj Bosni i obostranim gubicima i o brojnom stanju i naoružanju Nedićevih oružanih formacija u Srbiji51
10Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 21 januara 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Srbije i obostranim gubicima i o početku operacije 342. i 718. pešadijske divizije u istočnoj Bosni55
11Naredba vrhovnog komandanta Vermahta Adolfa Hitlera od 22. januara 1942. o postavljenju komandanta SS i policije i njegovim zadacima na teritoriji Srbije59
12Zapovest Više komande 65 za naročitu upotrebu od 24. januara1942. god. 718. pešadijskoj, diviziji za "čišćenje" od partizana planine Ozren u istočnoj Bosni61
13Zabeleška Operativnog odeljenja Više komande 65 za naročitu upotrebu od 26. januara 1942. sa sastanaka opunomoćenog komandanta u Srbiji s nemačkim generalom u Zagrebu, nemačkim poslanikom u NDH i Pavelićem održanih 23. januara 1942. u Zagrebu u vezi s vojno-političkom situacijom i daljim merama u istočnoj Bosni64
14Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 26. januara 1942.Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situacijiu istočnoj Bosni, političkim planovima Pavelića u NDH i odnosima sa Italijom68
15Izveštaj 704. pešadijske divizije od 26. januara 1942. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o aktivnosti partizana, i o zadacima, iskustvima i nameri ove divizije na području Beograda i istočne Srbije72
16Izveštaj nemačkog Štaba za vezu pri Komandi 2. italijanske armije od 26. januara 1942. o gledištima komandanta ove armije za- likvidiranje glavnih ustaničkih žarišta na teritoriji Jugoslavije79
17Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 27. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, obostranim gubicima, sadejstvu i odnosima sa Italijanima i ustašama i daljim merama posle završetka prvog dela operacije u istočnoj Bosni82
18Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 30. januara 1942. opunomoćenom komandantu u Srbiji o osiguranju železničkog transporta i eksploataciji rudnika u okolini Prijedora i Jajca85
19Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 30. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Srbije, rezultatima operacije 342. i 718. pešadijske divizije, daljim merama, obostranim gubicima i plenu u istočnoj Bosni:87
20Zaključci s koeferencije u Nemačkom poslanstvu u Zagrebu od 31. januara 1942. nemačkih i ustaških vojnih i civilnih predstavnika o načinu preseljenja Srba iz logora na teritoriji NDH u Srbiju91
21Izvod iz mesečnog izveštaja Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. januara 1942. o vojno-političkoj situaciji u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni, pripremi i izvođenju operacije protiv partizana u istočnoj Bosni i obostranim gubicima94
DRUGI DEO
22Dislokacija jedinica, komandi i ustanova neposredno potčinjenih opunomoćenom komandantu u Srbiji od 1. februara 1942. godine108
23Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 5. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o toku pregovora s četničkim majorom Dangićem u Beogradu111
24Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. februara 1942. opunomoćenom komandantu u Srbiji da se svim mogućim brutalnim policijskim merama spreči aktivnost partizana u Srbiji125
25Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 10. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o aktivnosti partizanskih snaga, obostranim gubicima, popuni Nedićevih formacija i delatnosti potčinjenih jedinica u istočnoj Bosni i Srbiji127
26Obavetenje Više komande 65 za naročitu upotrebu od 10. februara 1942. potčinjenim divizijama o oceni i rezultatima operacije protiv partizana na području planine Ozrena u istočnoj Bosni131
27Pismo nemačkog poslanika u NDH od 12. februara 1942. šefu Vojnoupravnog štaba u Srbiji'o ustaškoj politici u NDH, odnosima između NDH i Nedićeve Srbije i razvoju narodnooslobodilačkog pokreta139
28Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 13. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o gubicima partizana i o merama odmazde 1941-1942, s predlogom kako sprečiti dalji razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Srbiji143
29Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 17. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o zadacima potčinjenih divizija nakon pregrupisavanja i o merama protiv partizana u Srbiji146
30Naređenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 19. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku zanovu vojnoupravnu organizaoiju i odnos potčinjenosti uSrbiji149
31Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o aktivnosti partizanskih snaga i sopstvenim protivmera-ma, obostranim gubioima i brojnom stanju kolaboracionističkih jedinica u istočnoj Bosni i u Srbiji152
32Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 20. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u Bosni i o borbi sa partizanima oko Prijedora156
33Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 25. februara 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji, organizaciji ustaške vlasti i ustaških oružanih formacija, ustaško-nemačko-italijanskim odnosima u NDH i borbama protiv partizana u Bosni162
34Izvod iz mesečnog izveštaja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. februara 1942. o vojno-političkoj situaciji, merama odmazde, sadejstvu sa Italijanima i borbama protiv partizana u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji177
35Izveštaj Zigfrida Kašea od 28. februara 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha sa savetovanja u Zagrebu o predstojećoj operaciji u zapadnoj Bosni i odnosima ustaša s Nedićem i Italijanima188
36Desetodnevni izjveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. marta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv partizana u Srbiji i Bosni, obostranim gubicima, Srpskoj državnoj straži i brojnom stanju u logorima191
37Dislokacija nemačkih jedinica i ustanova u Srbiji van formacije komandanta oružanih snaga na Jugoistoku kao i 1. kraljevskog bugarskog okupacionog korpusa od 3. marta 1942. godine195
TREĆI DEO
38Izveštaj Zigfrida Kašea od 4. marta 1942. Ministarstvu spoljnih poslova o dejstvima partizanskih snaga na teritoriji Bosne i Slavonije205
39Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 6. marta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji i protivmerama na teritoriji NDH207
40Obaveštenje komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 9. marta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o objedinjavanju komandi i štabova i izmenama odnosa potčinjenosti na teritoriji pod njegovom komandom209
41Desetodnevni izveštaj komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 10. marta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizanskih snaga i obostranim gubicima u Srbiji i Bosni, kao i o Srpskoj državnoj straži i brojnom stanju u logorima212
42Proglas komandanta 738. puka 718. pešadijske divizije od 14. marta 1942. o hapšenju talaca kao garanciji za život i imovinu Vermahta u istočnoj Bosni219
43Zabeleška o razgovoru komandujućeg generala i komandanta u Srbiji s Kostom Pećancem 18. marta 1942. u Beogradu o međusobnoj saradnji u borbi protiv partizanskih jedinica u Srbiji i Crnoj Gori220
44Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 19. marta 1942. potčinjenim jedinicama o načinu borbe protiv partizanskih snaga i o postupcima sa zarobljenima u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj224
45Desetodnevni izveštaj komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 20. marta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji i obostranim gubicima u Bosni i Srbiji i o Srpskoj državnoj straži i brojnom stanju u logorima231
46Obaveštenje Borbene grupe "general Bader" od 22. marta 1942. za formiranje operativnog štaba Borbene grupe "general Bader"234
47Izveštaj Ispostave Abvera Zagreb od 26. marta 1942. Upravi Abvera Vrhovne komande Vermahta o napadu na nemačku transportnu kolonu između Stoca i Ljubinja237
48Zapisnik o razgovorima predstavnika oružanih snaga Nemačke, Italije i NDH, održanom 28. i 29. marta 1942. u Ljubljani, o pripremama zajedničke operacije protiv NOP i DV Jugoslavije, odnosima s četnicima i postupku sa stanovništvom u istočnoj Bosni241
49Izvod iz meseonog izveštaja Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. marta 1942. o vojno-političkoj situaciji u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i o pripremi nemačkb-italijanske-ustaške operacije "Trio" protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni250
50Desetodnevni izveštaj komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 31. marta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, obostranim gubicima, borbama protiv partizana u Bosni i Srbiji i o brojnom stanju u logorima266
51Izveštaj komandanta 718. pešadijske divizije od 4. aprila 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o toku i ishodu akcije "Prijedor"271
52Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 8. aprila 1942. god. 714. i 717. pešadijskoj diviziji za pregrupisavanje snaga i njihovo angažovanje protiv NOP i DV Jugoslavije u operaciji "Trio" - "Rogatica"274
53Desetodnevni izveštaj komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 10. aprila 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana i obostranim gubicima u Srbiji i Bosni i o kolaboracionistima276
54Instrukcije komandanta Operativnog štaba Borbene grupe "Bader" od 10. aprila 1942. potčinjenim nemačko-italijansko-ustaškim jedinicama za preduzimanje i vođenje zajedničkih operacija "Trio" protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni281
55Zapovest Operativnog štaba Borbene grupe "Bader" od 10. aprila 1942. potčinjenim jedinicama za nastupanje u oilju preduzimanja operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u rejonu Rogatice291
56Zapovest 718. pešadijske divizije od 14. aprila 1942. potčinjenim grupama za preduzimanje operacije "Trio", protiv NOP i DV Jugoslavije u rejonu Prača - Višegrad - Drina - Reka - Han-Pijesak - Gromile295
ČETVRTI DEO
57Desetodnevni izveštaj komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 20. aprila 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana i obostranim gubicima u Srbiji i u Bosni306
58Izveštaj komandanta Borbene grupe "Bader" od 20. aprila 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji pre početka operacije "Trio", sadejstvu nemačko-italijansko-ustaškah snaga i merama koje će se preduzeti u istočnoj Bosni311
59Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 21. aprila 1942. Generalštabu Vrhovne komande Vermahta o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i dolasku italijanskih jedinica u Sarajevo315
60Zabeleška načelnika Operativnog štaba Borbene grupe "Bader"od 22. aprila 1942. sa savetovanja nemačkih i ustaškihpredstavnika 19. i 20. aprila 1942. u Sarajevu o "provođenju operacije "Trio" protiv NOP i DV Jugoslavije uistočnoj Bosni317
61Izveštaj nemačkog otpravnika poslova u NDH od 24. aprila 1942.ministru spoljnih poslova Nemačkog Rajha o italijanskimstavovima prema Srbiji, NDH i borbi protiv NOP i DVJugoslavije323
62Zapovest 718. pešadijske divizije od 28. aprila 1942. potčinjenim jedinicama za organizaciju odbrane granica istočne Bosne od upada partizanskih snaga posle operacije "Trio"325
63Izvod iz nemačkog izveštaja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. aprila 1942. o toku operacije "Trio" i daljim namerama u istočnoj Bosni, izmeni dogovora u Opatiji, odnosu s četničkim majorom Jezdimirom Dangićemi obostranim gubicima329
64Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 30. aprila 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, protivmerama sopstvenih jedinica i obostranim gubicima u Bosni i u Srbiji347
65Zapovest komandanta Borbene grupe "Bader" od 30. aprila 1942. potčinjenim jedinicama za preduzimanje operacije "Foča" protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni353
66Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. maja 1942. potčinjenim komandama za organizaciju komandovanja i uprave na Jugoistoku355
67Pregled dislokacije komandi i jedinica 704. pešadijske divizije od 1. maja 1942. godine374
68Zapovest komandanta 718. pešadijske divizije od 2. maja 1942. potčinjenim jedinicama za preduzimanje operacije protiv NOP i DV Jugoslavije na području Foče378
69Izveštaj Operativnog štaba Borbene grupe "Bader" od 4. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o rezultatima operacije protiv NOP. i DV Jugoslavije "Trio" - "Rogatica"382
70Zabeleška s konferencije nemačkih generala u Sarajevu 6. maja 1942. o vojno-političkoj situaciji, o saradnji s ustašama i Italijanima i o daljim merama u istočnoj Bosni390
71Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 10. maja 1942. god. 714. i 717. pešadijskoj diviziji da suzbije NOP u južnoj Srbiji393
72Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 10. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima na teritoriji Srbije395
PETI DEO
73Obaveštenje Zigfrida Kašea od 13. maja 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha o četničko-nemačkim pregovorima u Dubrovniku401
74Izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 18. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o utvrđivanju nemačko-italijanske demarkacione linije u jugozapadnom delu Srbije403
75Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 19. maja 1942. Vrhovnom komandantu Vermahta o vojnepolitičkoj i privrednoj situaciji, o ustaško-domobranskim formacijama i ustaško-italijanskim odnosima u NDH i o razvoju NOP-a u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini405
76Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 20. maja 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za rasformirani e Borbene grupe "Bader" i formiranje Borbene grupe "Zapadna Bosna" radi preduzimanja operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u zapadnoj Bosni420
77Zabeleška načelnika Štaba komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 20. maja 1942. s vojnog savetovanja u Solunu o vojno-političkoj situaciji i merama koje treba preduzeti u NDH, Srbiji i Crnoj Gori423
78Izveštaj komandanta Borbene grupe "Bader" od 20. maja 1942. Operativnom odeljenju komandujućeg generala i komandanta u Srbiji o toku i rezultatima operacije "Foča" protiv NOP i DV Jugoslavije429
79Izveštaj Transportne komande Zagreb od 20. maja 1942. ne-maekom generalu u Zagrebu o aktivnosti partizana na železničkim i drumskim komunikacijama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini435
80Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 23. maja 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje Borbene grupe "Zapadna Bosna" i organizaciju operacije protiv partizanskih snaga u zapadnoj Bosni439
81Obaveštenje Opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Feliksa Benclera od 28. maja 1942. Ministarstvu spoljnih poslova nemačkog Rajha o položaju Albanaca i italijanskim pretenzijama na Kosovu442
82Pregled dislokacije komandi i jedinica 718. pešadijske divizije od 28. maja 1942. godine444
83Izvod iz mesečnog izveštaja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. maja 1942. o operaciji "Trio" protiv NOP i DV Jugoslavije i obostranim gubicima u istočnoj Bosni, o pripremi operacije "Zapadna Bosna" i o vojno-političkoj situaciji u Srbiji446
84Operacijski plan komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 31. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za preduzimanje operacije protiv partizanskih snaga u zapadnoj Bosni457
85Instrukcije Operativnog štaba "Zapadna Bosna" od 4. juna 1942. potčinjenim jedinicama za organizaciju operacija protiv partizanskih snaga u zapadnoj Bosni459
86Izveštaj Transportne komande Zagreb od 5. juna 1942. Vojno-privrednom štabu Jugoistok o aktivnosti partizana na železničkim prugama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini464
87Zapovest Operativnog štaba "Zapadna Bosna" od 6. juna 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane u Prijedoru472
88Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 6. juna 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o mogućnosti formiranja i angažovanja jedinica NDH na istočnom frontu475
89Desetodnevni izveštaj komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 10. juna 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji477
90Zapovest Operativnog štaba "Zapadna Bosna" od 12. juna 1942. potčinjenim jedinicama za pregrupisavanje jedinica i dalja dejstva protiv partizana u zapadnoj Bosni484
91Zapovest Operativnog štaba "Zapadna Bosna" od 12. juna 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane u rejonu Kostajnica - Bosanski Novi - Prijedor - Bosanska Dubica489
92Obaveštenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 18. juna 1942. Nemačkom poslanstvu u Zagrebu o odmazdi koju je specijalna četa 800. puka "Brandenburg" izvršila kod Grgurevaca i o borbama s partizanima491
93Desetodnevni izveštaj komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 20. juna 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i o operaciji protiv partizana na Kozari494
ŠESTI DEO
94Izveštaj Transportne komande Zagreb od 20. juna 1942. Vojno-privrednom štabu Jugoistok o aktivnosti partizana na železničkim prugama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini503
95Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 21. juna 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o povlačenju italijanskih jedinica iz 3. zone i delimično 2. zone i o italijansko-ustaškim odnosima510
96Izveštaj komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 24. juna 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji i o merama za uništenje partizana u zapadnoj Bosni512
97Naređenje 704. pešadijske divizije od 24. juna 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje Borbene grupe "Borovski" i angažovanje protiv partizana u zapadnoj Bosni514
98Naredba rajhsfirera Hajnriha Himlera od 25. juna 1942. za suzbijanje i uništenje partizana u delu Slovenije pripojenom nemačkom Rajhu516
99Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 27. juna 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o stavu poslanika Zigfrida Kašea prema merama za sprečavanje širenja narodnooslo-bodilačkog pokreta, uništenje partizanskih snaga i uspostavljanje mira u zapadnoj Bosni izloženom u memorandumu i pismima Paveliću i Kvaterniku519
100Operacijski plan Borbene grupe "zapadna Bosna" od 28. juna 1942. za uništenje partizanskih snaga na Kozari324
101Izvod iz mesečnog izveštaja Operativnog odeijenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. juna 1942. o toku operacije protiv partizana u zapadnoj Bosni, vojno-političkoj situaciji i obostranim gubicima u Srbiji, istočnoj Bosni, Hrvatskoj i Hercegovini, napuštanju 3. i, delimično, 2. zone od strane Italijana528
102Predlog komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. jula 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta za obezbeđenje vojno-privrednih interesa u Bosni i Hercegovini nakon povlačenja italijanske 2. armije iz 3. zone i delimično 2. zone538
103Predlog nemačkog generala u Zagrebu od 4. jula 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta za obuku pripadnika oružanih formacija NDH u Nemačkoj i njihovo upućivanje na istočni front541
104Vanredni izveštaj Borbene grupe "Zapadna Bosna" od 5. jula 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za period od 5. juna do 4. jula 1942. o borbama s partizanima, daljim protivmerama i obostranim gubicima u rejonu Kozara - Prosara543
105Izveštaj komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 8. jula 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o borbama s partizanima i zadacima sopstvenih trupa u Bosni i Hrvatskoj547
106Mišljenje nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 9. jula 1942. o odnosima sa NDH, pojačanom angažovanju ustaško-domobranskih snaga i merama za borbu protiv partizana u Bosni i Hrvatskoj550
107Direktiva komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 10. jula 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za organizaciju daljih borbenih dejstava protiv partizana sa analizom dosadašnjih uspeha i neuspeha u Bosni i Srbiji554
108Izveštaj Operativnog odeijenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 10. jula 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji u Srbiji i NDH, rezultatu operacije protiv partizana na Kozari i obostranih gubicima558
109Predlog nemačkog poslanika u Zagrebu Kašea od 10. jula 1942 nemačkom generalu u Zagrebu za borbu protiv partizana u Bosni i Slavoniji i za smeštaj talaca u logore561
110Operacijski plan Borbene grupe "Zapadna Bosna" od 14. jula 1942. za pregrupisavanje snaga, organizaciju borbe protiv partizana u međurečju Sane i Une i postupak sa stanovništvom u zapadnoj Bosni564
111Zapovest komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 17. jula 1942. Borbenoj grupi "Zapadna Bosna" za produženje operacija protiv partizana u zapadnoj Bosni i zaštitu železničke pruge Beograd - Zagreb568
112Zapovest Borbene grupe "Zapadna Bosna" od 18. jula 1942. potčinjenim jedinicama za organizaciju odbrane, borbu protiv partizana, kontrolu i postupak prema stanovništvu na području Kozare i Prosare570
113Naređenje komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 20. jula 1942. potčinjenim jedinicama za obezbeđenje železničke pruge Beograd - Zagreb od partizanskih diverzija574
114Zabeleška Nemačkog poslanstva u Zagrebu od 20. jula 1942. o postupku sa zarobljenim partizanima i taocima, smeštaju u logore i slanju na rad u Nemačku s područja Kozara - Prosara575
115Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 23. jula 1942. za organizaciju borbe protiv partizana u operacijskim zonama armija i pozadini fronta579
116Dislokacija SS dobrovoljačke divizije "Princ Eugen" od 30. jula 1942. godine581
117Izvod iz mesečnog izveštaj a Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. jula 1942. o borbama s jedinicama NOVJ, vojno-političkoj situaciji i obostranim gubicima u NDH i Srbiji583
118Pregled dislokacije štabova i jedinica 714. pešadijske divizije od 31. jula 1942. godine591
119Pregled dislokacije komandi i jedinica 718. pešadijske divizije od 31. jula 1942. godine594
120Dislokacija potčinjenih jedinica 704. pešadijske divizije od 31. jula 1942. godine596
SEDMI DEO
121Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 1. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima u Sremu, Srbiji i Bosni600
122Zapovest Borbene grupe "Zapadna Bosna" od 3. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za zauzimanje i čišćenje od partizana rejona Sisak - Glina - Vrnograč - Otoka - tok r. Une do Kostajnica - Sunja606
123Mesečni izveštaj Borbene grupe "Zapadna Bosna" od 6. avgusta 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji u zapadnoj Bosni i Baniji i merama koje treba preduzeti za uništenje partizanskih snaga611
124Predlog Borbene grupe "Zapadna Bosna" od 10. avgusta 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za uništenje partizana u Slavoniji i Sremu i obezbeđenje zapadne Bosne615
125Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 11. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima u Srbiji, Slavoniji, Sremu i Bosni617
126Obaveštenje gaulajtera i namesnika Nemačkog Rajha Zigfrida Iberrajtera od 12. avgusta 1942. o završetku svih preseljavanja i iseljavanja iz Slovenije624
127Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 15. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za angažovanje 704, 714, 717. i 718. pešadijske divizije i SS divizije "Princ Eugen" nakon rasforrriiranja Borbene grupe "Zapadna Bosna"625
128Zapovest 718. pešadijske divizije od 17. avgusta 1942. za napad na partizanske snage i za postupak sa zarobljenim partizanima, četnicima i stanovništvom u rejonu Šekovići - Vlasenica627
129Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 18. avgusta 1942. o rezultatima suzbijanja aktivnosti NOP-a u Gorenjskoj632
130Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 19. avgusta 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji u NDH636
131Odobrenje načelnika Operativne uprave Vrhovne komande Vermahta od 21. avgusta 1942. rajhsfireru SS da se legija NDH angažovana na istočnom frontu poveća na diviziju640
132Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 21. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i namerama i obostranim gubicima u Srbiji, Sremu i Bosni641
133Zapovest Borbene grupe "Borovski" od 23. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje i prikupljanje borbene grupe u rejonu Ruma - Fruška gora648
134Zapisnik s konferencije u Beogradu kod generalnog opunomoćenika za privredu Franca Nojhauzena od 24. avgusta 1942. s nemačkim vojnoupravnim predstavnicima iz Srbije o eksploataciji rudnika i prikupljanju žita653
135Zapovest Borbene grupe "Borovski" od 24. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za borbu protiv partizana na Fruškoj gori661
136Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. avgusta 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnostipartizanskih snaga u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori667
137Zabeleška s referisanja načelnika Operativnog odeljenja komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 28. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o narodnooslobodilaokom pokretu i četništvu Draže Mihailovića i angažovanju sopstvenih, kolaboracionističkih i bugarskih snaga u NDH i Srbiji670
138Zapisnik sa sastanka komandanta oružanih snaga na Jugoistoku general^pukovnika Aleksandera Lera i Milana Nedića u Beogradu 29. avgusta 1942. povodom vojno-političke situacije u Srbiji677
139Zabeleška sa referisanja komandanta SS i policije u Srbiji pred komandantom oružanih snaga na Jugoistoku 29. avgusta 1942. o organizaciji i upotrebi nemačke i Nedićeve policije i vojnepolitičkoj situaciji u Srbiji, o folksdojčerima u Banatu i o formiranju SS divizije "Princ Eugen"681
140Izvod iz mesečnog izveštaja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. avgusta 1942. o operaciji protiv partizana na Šamarici, četništvu Draže Mihailovića u. Srbiji, zaštiti boksitnih rudnika kod Mostara i obostranim gubicima688
141Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 31. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i namerama i obostranim gubicima u Srbiji, Bosni i Sremu695
OSMI DEO
142Mesečni Izveštaj 714. pešadijske divizije iz druge polovine avgusta 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o opštoj i vojno-političkoj situaciji, borbi sa partizanima na Šamarici, Kozari i Psunju, razmeštaju i rejonima an-gažovanja potčinjenih jedinica u NDH i Srbiji701
143Zahtev komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 1. septembra 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za povećanje snaga u cilju obezbeđenja pruge Beograd - Zagreb708
144Izveštaj Transportne komande Zagreb od 4. septembra 1942. Voj-notransportnom odeljenju Jugoistok u Beču o situaciji i aktivnosti partizana na železničkim prugama u drugoj polovini avgusta 1942. na teritoriji NDH709
145Izveštaj 718. pešadijske divizije od 5. septembra 1942. o rezultatima razgovora nemačkih predstavnika s političkim delegatom četničke Vrhovne komande Dobrosavom Jevđevićem 4. septembra 1942. u Dobrom Polju718
146Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 6. septembra 1942. Generalštabu Vrhovne komande Vermahta o svim dosada izvedenim akcijama i operacijama protiv partizana u Srbiji i NDH pod komandom generala Paula Badera721
147Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 11. septembra 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o nemačko-ustaškim vojno-političkim odnosima i saradnji724
148Naređenje komandanta SS i policije 18. vojnog područja od 14. septembra 1942. Upravi folksdojčera u Brlinu za trans-portovanje dece partizana iz Slovenije u Nemačku728
149Izveštaj Glavne uprave državne bezbednosti od početka septembra 1942. rajhsfireru SS o vojno-političkoj situaciji u NDH ocenjenoj od rukovodstva nemačke Nacionalsocijalističke radničke partije u NDH730
150Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji, od 24. septembra 1942. potčinjenim divizijama o određivanju granica divizijskih zona u Srbiji i NDH735
151Zapovest 718. pešadijske divizije od 28. septembra 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje borbenih grupa i prikupljanje za operaciju "Jajce" protiv partizanskih snaga740
152Izvod iz mesečnog izveštaja Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. septembra 1942. o delatnosti i preduzetim merama protiv partizanskih snaga u Srbiji i NDH743
153Saopštenje nemačkog opunomoćenika za privredu u Srbiji od 30. septembra 1942. o načinu oduzimanja i raspodeli žita u Srbiji750
154Zapovest 718. pešadijske divizije od 30. septembra 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane u Jajcu752
155Mesečni Izveštaj Operaitvnog odeljenja 714. pešadijske divizije od kraja septembra 1942. o vojno-političkoj situaciji i borbama sa partizanima i obostranim gubicima u zapadnoj Bosni754
156Zabeleška Vrhovne komande Vermahta od 1. oktobra 1942. dostavljena rajhsfireru SS o usklađivanju vojnih i policijskih mera u borbi protiv partizana u Srbiji762
157Izveštaj 718. pešadijske divizije od 5. oktobra 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o situaciji u Jajcu posle zauzimanja od nemačkih jedinica764
158Izveštaj 718. pešadijske divizije od 6. oktobra 1942. o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizanskih jedinica i četničkih grupa u Bosni od 21. septembra do 6. oktobra 1942.godine766
159Naređenje 714. pešadijske divizije od 8. oktobra 1942. potčinjenim grupama za pregrupisavanje borbenih grupa "Vedel", "Kalvajt" i "Tomas" i borbu protiv jedinica Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu772
160Izveštaj komandanta 718. pešadijske divizije od 12. oktobra 1942. o toku i iskustvima iz operacije protiv partizanskih jedinica u Jajcu777
161Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. oktobra 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o četničko-italijanskim odnosima u Hercegovini786
162Objašnjenje komandanta 718. pešadijske divizije od 13. oktobra 1942. o četništvu Draže Mihailovića, nemačko-četničkoj i italijanskoj saradnji i mogućnosti za rešenje četništva u NDH788
163Zapovest 714. pešadijske divizije od 16. oktobra 1942. Borbenoj grupi "Hofman" za napad na partizanske snage na Kozari793
164Zapovest 718. pešadijske divizije od 18. oktobra 1942. potčinjenim jedinicama za razbijanje partizanskih snaga u širem rejonu Jajca, s uputstvom za vođenje borbe797
DEVETI DEO
165Naređenje komandanta Policije Alpenland od 22. oktobra 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane u rejonu Bleda802
166Obaveštenje komandanta SS i policije od 23. oktobra 1942. rajhsfireru SS i šefu nemačke policije o regrutovanju ruskih emigranata za pomoćnu policiju u Srbiji805
167Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 25. oktobra 1942. Komandi kopnene vojske o brojnom stanju potčinjenih jedinica i komandi po rodovima i specijalnostima na teritoriji Srbije, NDH i Grčke809
168Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 25. oktobra 1942. o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, sopstve-noj aktivnosti i o namerama u oktobru 1942. na teritoriji Srbije, Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Crne Gore i Makedonije815
169Desetodnevni Izveštaj 718. pešadijske divizije od 26. oktobra 1942. o vojno-političkoj situaciji, pokretima i dejstvima partizanskih snaga kao i o četništvu Draže Mihailovića u Bosni825
170Direktiva komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. oktobra 1942. komandantu nemačkih trupa u NDH o njegovim pravima, nadležnosti, zadacima i potčinjenosti nad sopstvenim i ustaško-domobranskim snagama u NDH829
171Obaveštenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 31. oktobra 1942. Štabu rajhsfirera SS o aktivnosti partizana i mogućim protivmerama u NDH832
172Izvod iz mesečnog izveštaja Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. oktobra 1942. o delatnosti, sopstvenim protivmerama protiv partizana u NDH i Srbiji i o odnosima s Italijanima u Hercegovini834
173Zapisnik o referisanju potčinjenih komandanata s teritorije NDH i Srbije kod komandanta oružanih snaga na Jugoistoku 31. oktobra 1942. o vojno-političkoj situaciji u NDH i Srbiji i o nadležnosti generala Gleza i Litersa840
174Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 714. pešadijske divizije za oktobar 1942. o opštoj i vojnojpolitičkoj situaciji, borbama sa partizanskim jedinicama i obostranim gubicima u zapadnoj Bosni i Slavoniji846
175Zapovest 718. pešadijske divizije od 1. novembra 1942. potčinjenim jedinicama za zauzimanje borbenog rasporeda i čišćenje terena od partizana južno od rejona Travnik - Turbe854
176Poziv komandanta 718. pešadijske divizije od 5. novembra 1942. stanovništvu istočne Bosne da obustavi borbu protiv ne-mačke vojske857
177Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 6. novembra 1942. o aktivnosti jedinica NOV i POJ u Bosni i Slavoniji i o četništvu Draže Mihailovića859
178Zapovest 714. pešadijske divizije od 7. novembra 1942. potčinjenim jedinicama za uređenje i posedanje jugozapadne linije osiguranja Ljubija - Stara Rijeka - Sana - Vrhpolje863
179Zapovest 718. pešadijske divizije od 7. novembra 1942. za formiranje i sastav novih borbenih grupa za osiguranje i njihov rejon razmeštaja na teritoriji Bosne866
180Izveštaj 718. pešadijske divizije od 13. novembra 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o odnosima sa jedinicama italijanske 2. armije, ustaško-domobranskim jedinicama, četnicima Draže Mihailovića u NDH870
181Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 15. novembra 1942. o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti jedinica NOV i POJ i četništvu Draže Mihailovića u Bosni873
182Zabeleška od 21. novembra 1942. o razgovoru general-pukovnika Aleksandera Lera i generala Marija Roate 18. novembra 1942. u Rimu o vojno-političkoj situaciji i o mogućnosti sadejstva u borbi protiv jedinica NOV i POJ u NDH876
183Izveštaj 718. pešadijske divizije od 26. novembra 1942. o vojno-političkoj situaciji i aktivnosti partizana i četnika u Bosni od 18. do 25. novembra880
184Izveštaj Borbene grupe "Anaker" 718. pešadijske divizije od 26. novembra 1942. o akciji izvlačenja posade iz Jajca koje su zauzele jedinice NOV i PO Jugoslavije884
185Obaveštenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. novembra 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o posledicama eventualnog napuštanja garnizona u 2. zoni od strane Italijana890
186Mesečni izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. novembra 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, četništvu Draže Mihailovića, sopstvenoj aktivnosti, i borbi s jedinicama NOV iPO Jugoslavije u Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini, Srbijii Crnoj Gori892
DESETI DEO
187Zapovest 718. pešadijske divizije od 30. novembra 1942. potčinjenim grupama za operaciju "Jajce III" protiv jedinica NOV i POJ u Jajcu902
188Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 714. pešadijske divizijeod kraja novembra 1942. o vojno-političkoj situaciji, borbi sa jedinicama NOV i POJ, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima906
189Poziv komandanta 718. pešadijske divizije od kraja novembra 1942. železničarima NDH da nastave sa radom i službom pod pretnjom da će za svako ometanje saobraćaja biti streljani911
190Zabeleška Odeljenja za inostranstvo Vrhovne komande Vermahta od 2. decembra 1942. načelniku Vrhovne komande Vermahta o modifikaciji nemačko-italijamske granične linije utvrđene u Beču na teritoriji Srbije, Kosova i Crne Gore912
191Zapovest 714. pešadijske divizije od 4. decembra 1942. ojačanom 1. bataljonom 741. grenadirskog puka za čišćenje doline Vrbanje od partizanskih snaga915
192Mesečni izveštaj dostavljen 5. decembra 1942. godine o organizaciji Srpske državne straže u toku reorganizacije Nedićeve policije918
193Desetodnevni izveštaj 718. pešadijsike divizije od 6. decembra 1942. o opštoj i vojno-političkoj situaciji, dejstvima i pokretima jedinica NOV i POJ u Bosni i o obostranim gubicima923
194Instrukcije komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. decembra 1942. potčinjenim komandama za pojačano anga-žovanje u borbi protiv partizanskih snaga u toku zime 1942/1943. na teritoriji Srbije i NDH 926
195Izveštaj nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 11. decembra 1942. Odeljenju za inostranstvo Komande kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji i aktivnosti partizanskih snaga u NDH931
196Izveštaj nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 13. decembra 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o ustaško-nemačkoj saradnji na formiranju 369. pešadijske divizije i reorganizaciji oružanih formacija NDH934,
197Dislokacija komandi i jedinica 717. pešadijske divizije od 15. decembra 1942. godine937
198Naređenje načelnika Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 16. decembra 1942. da se u borbi protiv partizana, žena i dece primenjuju bez ograničenja najbrutalnija sredstva940
199Zapovest 714. pešadijske divizije od 16. decembra 1942. potčinjenim jedinicama za napad i uništenje partizanskih snaga u rejonu Vrbanja - Vrbas941
200Zapovest 718. pešadijske divizije od 16. decembra 1942. potčinjenim grupama za napad na partizanske snage u dolini r. Bosne944
201Desetodnevni izveštaj n emačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 21. decembra 1942. Odeljenju za inostranstvo Komande kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji i dejstvima partizanskih snaga u Slavoniji, Bosni i Lici946
202Obaveštenje n emačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 26. decembra 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o predlogu italijanskog generala Marija Roate za sastanak u Zagrebu u vezi s preduzimanjem zajedničke operacije protiv NOV i POJ u NDH950
203Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 26. decembra 1942. o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti i narastanju partizanskih snaga i slobodne teritorije i četništvu Draže Mihailovića u Bosni952
204Izveštaj 714. pešadijske divizije od 27. decembra 1942. komandantu nemačkih trupa u Hrvatskoj o aktivnosti partizanskih snaga u zapadnoj Bosni958
205Direktiva broj 47 Adolfa Hitlera od 28. decembra 1942. o organizaciji komandovanja i odbrane na Jugoistoku961
206Izveštaj komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj od 28. decembra 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o rezultatima i iskustvima operacije "Tuzla II" protiv partizanskih snaga u rejonu Sava - Drina - Brčko - Zvornik966
207Izvod iz mesečnog izveštaja Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. decembra 1942. o dovlačenju 369. i 187. divizije, vojno-političkoj situaciji, borbama protiv partizanskih snaga u NDH i o pripremi operacije "Vajs"971
208Pregled eksploatacije rudnika metala iz Srbije i Makedonije za potrebe N emačkog Rajha u 1942. godini983
JEDANAESTI DEO - PRILOZI, SPISKOVI, REGISTRI, SKRAĆENICE
Prilog I
209Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine987
Prilog II
210Sumarni izveštaj nemačkog opunomoćenika za privredu u Srbiji Franca Nojhauzena od jula 1942. o eksploataciji prirodnih i privrednih bogatstava Banata i Srbije za potrebe N emačkog Rajha u prvoj polovini 1942. s osvrtom na 1941. godinu1126
Prilog III
211Dokumenta N emačkog Rajha za period od 3. januara do 31. decembra 1942. koja su dosad objavljena u drugim tomovima Zbornika1165
212Skraćenice1224
BIBLIOTEKA