ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


REĐENJE KOMANDANTA NEMAČKIH TRUPA U NDH OD 14. MARTA 1943. POTČlNJENIM DIVIZIJAMA ZA RASPORED I ANGAŽOVANJE NA TERITORIJI NDH[1]

Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj

Ia, br. 211/43 str. pov.

O.U., 14. 3. 1943.

7 primeraka

__primerak

Strogo poverljivo

Predmet: Rejoni osiguranja i zadaci divizija posle završetka „Vajs-Mostar"[2]

1.) Posle završetka operacije „Vajs-Mostar" divizije će, osim 717. pd, biti prebačene u rejone osiguranja na teritoriji Hrvatske, odnosno dosadašnji rejoni osiguranja biće prošireni. Po pristizanju u navedene rejone, vreme do kraja aprila divizije će iskoristiti za obuku, popunu rezervi i popunu ljudstvom. Ukoliko situacija zahteva, mora se i dalje sprovoditi smirivanje u okviru područja. Novi rejoni osiguranja vide se iz priložene karte.[3]

2.) 714. pd proširuje svoje dosadašnje područje osiguranja sa rejonom Drvar — Glamoč — Mrkonjić-Grad. Protezanje granice vidi u prilogu. Dopuštaju se lokalne ispravke granice, ali ih treba prijaviti k-tu nemačkih trupa u Hrvatskoj. Prilikom razmeštaja snaga u celom novom rejonu, težište osiguranja treba usmeriti na rejone Bihać, pl. Grmeč i šama-rica koji su ustanicima stalno služili kao utočište kome su davali prvenstvo. Na osnovu toga raspored snaga treba tako izvršiti da jedna pukovska grupa (187. napadna grupa)[4] osigurava rejon Bihać — Cazin — Bos. Krupa; jedna pukovska grupa rejon Vrtoče — Kulen-Vakuf — Drvar; jedna brdska brigada rejon Jasenica — Zapoljak; jedna brdska brigada rejon Samarica, a lovačka brigada rejon Banja Luka — Ključ — Mrkonjić-Grad.

741. gren. puk[5] smeniće delovi 369. pd i opet će biti na raspolaganju diviziji. 3 (hrvatska) brigada vraća se 19. 3. u sastav 714. pd. Nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj izvršiće do kraja aprila popunu ljudstvom 2. i 3 (hrvatske) brdske brigade. Divizija će privremeno premestiti komandno mesto (operativni deo) u Bos. Novi.—

717. pd:

Prebacuje se 19. 3. u rejon s obe strane železničke pruge Sarajevo (isklj.) — Višegrad (uklj.) i tamo spremna sačekuje transportovanje. Početak transportovanja verovatno 1. 4. Komandno mesto divizije premestiće se u Sarajevo i preuzeće dotadašnju zgradu štaba Komande nemačkih trupa u Hrvatskoj. Grupa „Fogel" vraća se 19. 3. u sastav 718. pd.

718. pd:

Uključujući lovačku brigadu, preuzima od 20. 3. rejon naznačen u prilogu. Za sprovođenje izvršne vlasti u ovom rejonu ovlašćuje se general-major Kibler.[6] Komandno mesto divizije za sada ostaje u Sarajevu. Divizija sa jednom ojačanom pukovskom grupom osigurava rejon Jablanica — Konjic — Prozor i rejon zapadno od Sarajeva. Put Jablanica — Konjic treba osigurati od prebacivanja ustanika koji su prodrli u rejon južno od Konjica.

Popuna divizija mora do kraja aprila da se privede kraju, tako da divizije budu spremne za pokretna dejstva.—

Potčinjene bataljone 724. gren. puka[7] treba blagovremeno pripremiti za marš kako bi transportovanje železnicom od Sarajeva moglo da započne 20. 3.

369 (hrvatska) pd:

Preuzima od 20. 3. dosadašnji rejon 718. pd. Jednu ojačanu pukovsku grupu prebaciće u rejon Sarajevo — Rogatica — Višegrad — Mrkalji (8 km južno od Vlasnice). Divizija će 717. pd, do njenog transportovanja, dodeliti prikladne rejone na železničkoj pruzi Sarajevo — Višegrad. Komandno mesto

369. pd: Sarajevo. Nakon dolaska štaba divizije u Sarajevo, određujem general-majora Najdholda[8] odgovornim za izvršnu vlast u obimu koji je do sada imala 718. pd. O primopredaji treba obavestiti komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj.—

202. tenkovski bataljon, radi popune, sa po jednom četom prebacuje se u Bugojno, Sarajevo i Tarčin. Štab bataljona u Sarajevu. — U službenom pogledu jedinice će biti potči-njene teritorijalnim komandantima. Pravo naređivanja an-gažovanja zadržava za sebe k-dant nemačkih trupa u Hrvatskoj. Sve vodove Tenkovske čete za naročitu upotrebu uputiti u Zenicu. Potčinjavaju se 718. pd. Pristizanje treba da javi k-dant 202. tenk. bataljona i 718. pd.

3.) Marševski pokreti za prebacivanje u nove rejone narediće se blagovremeno.

4.) Od 20. 3. dnevne izveštaje dostavljati do 09.00 časova. U slučaju naročitih događaja potrebno je dostavljati vanredne izveštaje.

Liters

Prilozi: 1

Dostavljeno:

714. pd

717.  pd istovremeno i za 202. tenk. bataljon

718.  pd

369. pd                                                                                   . ,

na znanje: komandantu Jugoistoka (K-di Grupe armija ,,E") nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj Ia Ia (koncept)

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 2264, s. 432—4. Na margini prve stranice originala rukom je dopisano nekoliko nejasnih brojeva.

2O operaciji „Vajs" vidi dok. br. 13, 22, 23, 33 i 35.

3Ta karta nedostaje.

4Reč je o delovima 187. rezervne pešadijske divizije. U dokumentu piše: „Eingriff-Gruppe".

5Ovaj puk je bio u sastavu 714. pd.

6Jozef (Josef Kiibler)

7Ovaj puk je bio u sastavu 704. pd.

8Fric (Fritz Neudholdt)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument