ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ZA NASTUPNI MARŠ SS-DOBROVOLJAČKE DIVIZIJE „PRINC EUGEN" OD 13. MARTA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA U CILJU OBEZBEĐENJA BOKSITNIH RUDNIKA U REJONU MOSTARA[1]

O.U., 13. 3. 43.

Prema zapov. div. komande 7/43

od 18. 3. 43, oglašen otvorenim[2]

Strogo poverlivo!

SS-dobrovoljačka divizija

Princ Eugen

Ia/br. delov. 48/43 str. pov.

DIVIZIJSKA ZAPOVEST

Direktive kojima se menjaju ranije odredbe o nastupnom maršu u jugoistočnom pravcu

karta 1 :200.000

1.) Usled sužavanja prostora nastupanja divizije i prisustva jednog ustaškog puka u Imotskom, uslovi se menjaju i nastupni marš divizije izvršiće se na sledeći način:

—  Borbena grupa „Hedrih":

maršuje sve do dostizanja krajnjeg cilja u smislu divizijske zapovesti 44/43. str. pov. od 11. 3. 43., bez ikakve izmene.[4]

—  Borbena grupa „Šmithuber" i konjički eskadron: na dan 14. 3.:

neizmenjeno.

na dan 15. 3.:

III/l. brd. lov. puka (bez pokretnih komora) maršuje prvo u Imotski, tamo uspostavlja vezu sa ustaškim pukom i potom produžuju marš drumom u jugoistočnom pravcu, sve do prostora Drinovci, Dračevo, obezbeđujući se pritom bočnom kolonom južno od Matice.

Konjički eskadron premešta se sa prostora Bukova Gora, preko Sutine i Imotskog u prostor neposredno zapadno od Gorice i tamo obezbeđuje u pravcu zapada raskrsnicu pu-teva tako dugo sve dok svi delovi kolone ne prođu kroz ovaj prostor.

Glavnina borbene grupe „Šmithuber" maršuje prikupljena sve do raskrsnice puteva Posušje i tamo se deli:

1 bataljon,pukovska pionirska četa,vod protivavionskih oruđa,

1 baterija brdskih topova,pokretno teško oružje 1. puka,pokretna bojna i provijantska komora 1. i 2. brdskog lovačkog puka, čelom ulazi u prostor Gradac, Broćanac.

Drugi deo: štab puka 1 bataljon, vod protivavionskih oruđa, pokretno teško oružje 2. brdskog lovačkog puka,pionirska četa, motorizovana,3. divizion brdskog artiljerijskog puka,pokretna komora 3. bataljona 1. brdskog lovačkog puka,brdska sanitetska četa, dolinski ešalon,preko Gorice, čelom ulazi u prostor Bobanova Draga.

Na deonici druma Gorica — Sovići upotrebiti levu stranu druma, pošto na desnoj strani nastupa 3. bataljon 1. brdskog lovačkog puka u pravcu s. Drinovci, kojem se kod Gorice mora priključiti njegova pokretna komora.

Prtljažne komore i službe dotura dolaze čelom do Posušja.

na dan 16. 3.:

III/1. brd. lov. puka polazi iz prostora Drinovci putem se-verno od Tibaljina u prostor Proboj, Vitina, obezbeđujući se za vreme marša bočnom kolonom na visovima jugozapadno od Tihaljina, koja posle toga u prostoru Orahovlje,, Vašarovići obezbeđuje nastupni put i smeštajni prostor u pravcu jugozapada.

Konjički eskadron ostaje u prostoru zapadno od Gorice, u kojem se nalazi, sve dok začelja kolona „Šmithuber" i „Vagner" — koje nastupaju preko Bobanove Drage — potpuno ne prođu i onda se priključuje njima kao zaštitnica do Stražnice, gde preuzima obezbeđenje ka severu i severo-zapadu.

kolona „Šmithuber" polazi iz Bobanove Drage preko Pi-včevine, Garlšta do s. Pezer, potom nastupa ka jugoistoku u šumski proplanak Lipno, pročešljavajući šumski predeo bočnim kolonama sa obadve strane, po potrebi i neposrednim traganjem u međuprostoru.

3. divizion brdskog artiljerijskog puka, sa obadva voda pro-tivavionskih oruđa i sa pokretnim delovima kolone, polaze iz Pezera i maršuju preko Stražnice, gde se priključuju 3. bataljonu 1. brdskog lovačkog puka.

Najsevernija kolona polazi iz prostora Gradac, Broćanac, preko Kočerina, Galića, zatim prema jugoistoku preko Dužica, Stojnice, Buhova u prostor Hamzići, Radišići, Ćerin,

pročešljavajući šumu sa obadve strane nastupnog puta pomoću bočnih kolona i jakih patrola.

Polazeći iz Galica, teška pokretna oružja 1. brdskog lovačkog puka, vod protivavionskih oruđa, pokretne bojne i pro-vijantske komore 1. i 2. brdskog lovačkog puka treba da budu pomerene u prostor Lise. Delovi koji pripadaju 1.brdskom lovačkom puku i vod protivavionskih oruđa treba da budu grupisani od strane komandanta puka, dok delovi koji pripadaju 2. brdskom lovačkom puku maršuju sve do prostora Dobrić.

Prtljažne komore i službe dotura dolaze čelom do s. Galici.

na dan 17. 3.: Borbena grupa „Hedrih":

grupiše se u prostoru u kojem se nalazi na taj način da bezbednost jamskih oblasti oko Crnih Lokava, Solda, Izbi-čna, Šodrove glave, Tribošića, odnosno Knežpolja, Uzarića, bude osigurana odgovarajućim snagama. Glavnina borbene grupe nalaziće se u prostoru Lise, spremna za mobilnu upotrebu u svakom pravcu. Odredi odvojeni severno radi obezbedenja ostaju još u prostoru Bogodol i na sedlu jugoistočno od Češljara, dok četu koja se nalazi na sedlu istočno od Potklečana treba privući u prostor visa Bandurica, kota 1271. Na taj način se oblast rudarske eksploatacije obezbeđuje prema severu.

Borbena grupa „Šmithuber":

maršuje sa borbenom grupom, koja se nalazi u prostoru Hamzići, Radišići, Ćerin, pravcem jugoistoka u prostor Krehin Gradac, Blizanci, Vidovići,sa jednom ojačanom četom u prostor Međugorje, Bijaković,sa borbenom grupom iz prostora Lipno u prostor Hamzići,Radišići, Ćerin.

Borbeno komandno mesto štaba puka i pukovskih jedinica:

Čitluk, Primorci.

3. bataljon 1. brdskog lovačkog puka, sa priključenim de-lovima, dolazi preko Ljubuški, Crno, Primorci u prostor Sretnica, Krivodo, Podgorje, Čule, gde ostaje kao divizijska rezerva.

3. divizion brdskog artiljerijskog puka ostaće sa obadve strane druma u prostoru Služanj, Lakišić Kula. (Konačno grupisanje narediće se posle izviđanja celog prostora.) Jedan vod protivavionskih oruđa ostaje kod 3. bataljona 1. brdskog lovačkog puka, dok se drugi vod protivavionskih oruđa ima da potčini 2. brdskom lovačkom puku u Čitluku, Pokretni delovi koji pripadaju 2. brdskom lovačkom puku dobiće dalja naređenja od komandanta puka. SS-potpukovnik Šmithuber staraće se o obezbeđenju na visovima jugozapadno od nizinske linije, onda prema severozapadu, a na Neretvi o samom području rudarske eksploatacije, održavajući u bataljonskim prostorima po mogućstvu što jače pokretljive i za angažovanje uvek spremna snage. (Konačno grupisanje uslediće posle iscrpnog izviđanja zemljišta.)

Na proplanku Lipno ostaviti jednu četu, koja će zaprečiti ovu raskrsnicu puteva.

— 1. bataljon 2. brdskog lovačkog puka:

dolazi po svoj prilici 17. 3. uveče, a najdalje 18. 3. pre podne, u Ljubuški i obezbeđuje ovde sve drumove i pu-teve, zaključno sa visom Humac 338 (na severu) i Hrašljane (na jugu), koji vode u južni deo rudarske oblasti. Konjički eskadron se priključuje.

-— Prtljažne komore i službe dotura maršuju preko Liše u pravcu Mostara i dobiće istog dana zapovesti za njihovo konačno grupisanje u prostoru divizije. Prtljažna komora 1. brdskog lovačkog puka ostaje u postom Knežpolje.

2.) Sve ostale odredbe divizijske zapovesti broj 44/43. strogo poverljivo ostaju na snazi.[5]

3.) SS-pukovnik Hedrich

u toku 14. 3. dovlači 2. bataljon 1. brdskog lovačkog puka. angažovan u prostoru istočno od Raščana, u prostor Lipe, Kongora, da bi u toku 15. 3. zaprečavao pravac sa istoka tako dugo dok glavnina borbene grupa ne prođe u celosti preko s. Borčani, da bi onda odmaršovao preko Sinalja. Tamo bi trebalo još rano u zoru uputiti jedan istaknuti odred.

4.) Sve oficire i celokupno ljudstvo treba obavestiti da se sve ustaške i četničke formacije koje se nalaze u prostoru nastupanja imaju smatrati kao prijatelji, obraćajući pažnju na eventualne manevre obmane bandita.

5.) U prostoru Mostara nalaze se italijanske trupe, sa kojima treba uspostaviti vezu. O njihovom grupisanju još će se dostaviti naknadno obaveštenje.

6.) Divizijska borbena komandna mesta:

14. 3. ujutru: u početku Kolo, a posle završenog marša u smeštajnom prostoru glavnine Borbene grupe „Šmit-huber";

15. 3. :  ostaje na prostoru noćenja, sve do završenog marševskog pokreta, onda se premešta napred u Po-sušje;

16. 3. :  u početku Posušje, a potom se premešta u Liše;

17. 3. :  Mostar.

Komandant divizije

A. Fleps

SS-grupenfirer i general-potpukovnik

Vafen SS

Dostavljeno:

. . . [6]

1Snimak originala (pisanog na mašini) u   AVII, NAV—T-354, r. 145, s. 3786393—6. Na margini prve stranice   originala rukom je precrtano „NA—29/43. g. k-dos".

2Dopisano rukom. Reč je o prekategorizaciji ovog dokumenta iz strogo poverljivog u obični.

3Potpis nečitak.

4U ovoj zapovesti, pod tačkom tri, o izvršenju nastupnog marša za Borbenu grupu „Hedrih" piše:

„Polazi glavninom iz Tomislavgrada, preko s. Srđani, Raščani, Borčani, Seonica, potom skreće jugoistočnim pravcem u prostor visova Ošljak 1256, Jaram 1125, i mesta Petrović i Vrhpolje, jednim bata-Ijonom i jednom baterijom polazi iz s. Raščani, preko Kongore, u prostor istočno od visa Sinalj, obezbeđujući se bočno prema visu Vran, kota 1961.

Protivoklopna oruđa i lovačke grupe imaju se pridati glavnoj koloni, s tim da sledećeg dana budu priključene začelju glavne kolone Borbene grupe „Šmithuber"." (AVII, NAV—T-354, r. 145, s. 3786397—406).

5Između ostalog, te odredbe su sledeće:

„[...] 5.). Ukol'ko se, zbog zemljišnih teškoća ili zbog otpora neprijatelja, ne bi mogli dostići određeni dnevni ciljevi, onda se mora marš produžiti idućeg dana, u svemu po ovom planu nastupanja.

6.) Linija razgraničenja između borbenih grupa:

Kolo, Stepen, vis Muslići 1157, Vk. Glavica 1033, Kusanovac 1117, Magaonik 548, Stojnica 505 (sve ovo uključivo za grupu „Smithuber").

7.) Sa oklopnom četom i sa vodom protivavionskih oruđa, prida-tim divizijskoj artiljeriji, disponiraće se svakodnevno iz štaba divizije.

8.) Veze: [...}

9.) Komandne veze: [...]

10.) Vozila za teška oruđa i trupne komore:

3. bataljon 1. brdskog lovačkog puka vodi tovarna grla sa sobom, a pokretno teško oružje i pokretnu komoru priključuje odgovarajućim delovima 2. brdskog lovačkog puka.

Konjički eskadron priključuje svoj pokretni deo pokretnim delovima 3. bataljona 1. brdskog lovačkog puka.

Pokretna komora Borbene grupe „Hedrih" biće na čelu pokretne komore 2. brdskog lovačkog puka; pokretno teško oružje uputiti iz Seonice, kod odvajanja prema jugoistoku, poljskim putem koji preko Stepena izvodi na drum nastupanja Borbene grupe „Smithuber".

Pošto nastupanje divizije mora da se odvija žustro napred, to se bezuslovno mora izbeći svako pretovarvanje vozila i moraju komandiri komora u slučaju potrebe, a naročito kod zastoja, intervenisati svom energijom da se zaglavliena vozila oslobode što pre, bilo pomoću ljudstva, bilo zapregom. Načelo ,svi za jednog' mora i ovde da dođe bolje i više do izražaja [...]" (AVII, NAV—T-354, r. 145, s. 3786397—406).

6Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena potčinjenih borbenih grupa, jedinica i ođeljenja kojima je ova zapovest dostavljena.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument