ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE HITLERA OD 10. MARTA 1943. DA SE NA TERITORIJI NDH POSEDNUTOJ OD NEMACKIH TRUPA OR-GANIZUJE I NEMAČKA POLICIJSKA UPRAVA[1]

Prilog 1[2]

P r e p i s

Firer

F. H. Qu. 10. 3. 43.

OKW (WFSt) Qu. (Venv.)[3]

br. 001264/43, str. pov.

Strogo poverljivo

20 primeraka

14. primerak

Za potpuno smirivanje hrvatskih oblasti, koje su oslobođene od komunista naređujem:

1.) Oblasti obuhvaćene operacijom „Vajs"[4] i, u vezi s tim, delovi područja hrvatske države, koji su proglašeni za operativna područja, ostaju do daljnjeg nemačka operativna područja.

2.) Rajhsfirer SS angažuje policiju na teritoriji koju su osvojile nemačke jedinice i stavlja je pod komandu svoga opunomoćenika,[5] sa zadatkom da oslobođene oblasti konačno obez-bedi i umiri. Lokalne snage u tom smislu mogu koristiti.

3.) Razgraničenje prostorije na kojoj će, unutar operativne zone, dejstvovati organi rajhsfirera SS, određuje k-dant ne-mačkih trupa u Hrvatskoj[6] vodeći računa pri tome da gro vojnih jedinica što je moguće brže bude oslobođen za druge zadatke.

4.) „Opunomoćenik rajhsfirera SS pri komandantu nemačkih trupa u Hrvatskoj" dobij a direktive za svoj rad u vezi tačke 2 isključivo od rajhsfirera SS.

Ukoliko razvoj situacije bude zahtevao da na toj teritoriji ponovo dođe do borbenih dejstava, sve angažovane policijske ustanove, u cilju jedinstvenog angažovanja svih snaga, izvršavaju naređenja nemačkog trupnog komandanta.

potp. Adolf Hitler

F. d. R. d. A.

generalštabni pukovnik

. . . [7]

1Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-77, r. 788, s. 5517499.

2Dopisano rukom.

3Oberkommando der Wehrmacht/Wehrmachtsfuhrungsstab, Quar-tier (Verwaltung) —- Vrhovna komanda Vermahta/Generalštab, pozadina (uprava).

4Vidi dok. br. 13, 28, 30 i 33.

5Odnosi se na Konstantina Kamerhofera.

6Rudolf Liters

7Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument