ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ 717. PEŠADIJSKE DIVIZIJE OD 14. MARTA 1943.KOMANDANTU NEMACKIH TRUPA U NDH O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI I DEJSTVIMA DIVIZIJE U BOSNI[1]

Poverljivo

Div. kom. mesto 14. 3. 1943.

717. PEŠ. DIVIZIJA

Odelj. Ia, br. 249/43. pov

Predmet: Podnošenje procene situacije.

Veza: K-dant nemačkih trupa u Hrvatskoj, Ia br. 1378/43. pov. od 4. 3. 1943.[2]

KOMANDANTU NEMAČKIH TRUPA U HRVATSKOJ

U vezi tačke 3 gornjeg naređenja, podnosi se sledeći izveštaj:

I. POLITIČKA SITUACIJA

Sam rejon koji je divizija u izveštajnom periodu (od 5. do 15. 3.) prošla je retko naseljen i, zbog bežanja i odvođenja ljudi kao i razaranja, skoro je nenastanjen.[3] S obzirom na njihovo ranije živo učešće u ustaničkom pokretu, sadašnje lojalno držanje dela muslimanskog stanovništva prema nemačkom Vermah-tu izgleda protivrečno. Ova protivrečnost objašnjava se činjenicom da Muslimani uvek idu zajedno sa vladajućom silom i da na partizane gledaju kao na tako nešto.

Od pojave nemačkog Vermahta i poraza partizana, simpatije za ove su u naglom padu. Tamo gde još postoji suzdržavanje, to treba pripisati bojazni od povratka ustanika. Brzim i sigurnim posedanjem područja od strane hrvatskih upravnih organa i odgovarajućih izvršnih organa, područje bi se moglo brzo smiriti.

Prema izjavama zarobljenika, među ustanicima koji potiču iz krugova inteligencije prošireno je mišljenje da komunistički pokret u Bosni ne bi nikada mogao da uhvati koren da mu postupci ustaša nisu pripremili put. Sedište malobrojnog dela obrazovanih i ubeđenih komunista treba tražiti u većim gradovima, dok je seosko stanovništvo delom iz straha za život i imanje a delom zbog pritiska prišlo ustanicima.

II. SITUACIJA KOD NEPRIJATELJA

Mestimični žilav otpor neprijatelja s obe strane doline Rame, poslednjih dana, treba pripisati poteškoćama koje neprijatelj ima u evakuaciji svojih više stotina ranjenika.

Iz izjava zarobljenika može se saznati da je neprijatelj prvobitno imao nameru da se prikupi u rejonu Gračanica — Rama i da se onda sa glavninom probije u pravcu severoistoka u severoistočnu Bosnu, odnosno zapadnu Srbiju. Kasnije izgleda da se razmatrala mogućnost da se kod Rame podeli i jedan deo (Srbi) da nađe pribežište u pokretu D. Mihailovića u Hercegovini i Crnoj Gori. Sada se može smatrati kao glavni pravac povlačenja neprijatelja jug i jugoistok, što se možda može pripisati sporazumu komunista sa D. Mihailovićem. Do ovog sporazuma je verovatno došlo na pritisak Moskve radi spašavanja glavnine potučenih partizana (članak u Donaucajtungu „Kapitulacija pred Sovjetima" od 11. 3. 43). Izgledi neprijatelja da se povuče u pravcu jugoistoka i da privremeno nađe sklonište od neprekidnog gonjenja u planinama Crne Gore, prema izjavama zarobljenika i prebeglica, izgleda da su takođe razlog nepokolebljive volje za otporom većeg dela ustanika.—

III. SOPSTVENA TAKTIČKA SITUACIJA I NAMERE 14. 3. 43.

Divizija nastupa prema Rami i Podhumu da bi tamo uspostavila vezu sa 718. peš. divizijom.[4] Dizanje u vazduh mosta na Rami kod k. 341 (1 km severozapadno od Gorice) i teški terenski uslovi jugoistočno od Prozora usporavaju postizanje naređenih ciljeva.[5]

Namera divizije:

Sa 749. gren. pukom osigurati put Rama — Konjic na liniji k. 828 južno od Rame — Dobrigošće prema jugu. Sa glavninom divizije pročešljati teren s obe strane doline Neretvice od Podhuma prema jugu i nadovezujući se na 749. gren. puk osigurati put Rama — Konjic do Ostrošca i sprečavati da se neprijatelj probije prema severu.

VII.[6] SAOBRAĆAJNA SITUACIJA

Železnička pruga Travnik — Bugojno umnogome olakšava dotur sredstava za snabdevanje. Teškoće pričinjava put Bugojno — Prozor — Rama, jedini podesan za dotur. Razaranja pu-teva i mostova u većini slučajeva bila su uzrok velikog gubitka u vremenu. Sporazumom sa 369. peš. divizijom i strogim regu-lisanjem saobraćaja, nije došlo do većih zastoja na maršu.

VIII. SITUACIJA U POGLEDU SNABDEVANJA I DOTURA

Snabdevanje divizije bilo je osigurano, nije bilo nekih naročitih poteškoća ili nestašica. Prebacivanje od puta dotura do jedinica skoro isključivo tovarnim grlima.

Zadatak divizije, da jakim levim krilom, prodre do Podhuma i da uspostavi vezu sa 718. peš. divizijom, imaće za posledicu da će se 737. gren. puk i Borbena grupa „Fogel" sve više udaljiti od puta za dotur. Posledica toga, uprkos unapred predviđenim merama kako popuniti jedinice artiklima ishrane itd., biće da će neminovno doći do nestašice. Celokupan dotur u ovim najtežim planinskim uslovima obavlja se tovarnom stokom.

Pošto divizija kod svojih jedinica za snabdevanje ne raspolaže, tovarnim grlima, to ne može odatle da se očekuje pomoć. Zbog toga će verovatno morati da se preduzme snabdevanje iz vazduha.—

IX. POJEDINOSTI

Snabdevanje divizije artiklima ishrane, odećom, novcem i ostalim potrebama bilo je osigurano i u vremenu od 1. do 15. 3. 1943. god. Hrane (tablica ishrane IV sa dodacima) je bilo u dovoljnim količinama, prehrambeni artikli su bili dobri. Povrće, odnosno kupus i krompir, nije moglo da se dotura zbog nedovoljnog transportnog kapaciteta. Posle završetka operacija predviđa se opšta zamena i čišćjenje odeće, naročito veša i obuće.

Kao hrana za konje, zbog nedovoljnog kapaciteta železnica, mogla se doturiti samo zob. Transporti sena, koji su već u Novoj Gradiški bili utovareni, jednim delom nisu upućeni na odredište, pošto je transportovanje bilo obustavljeno. Umesto nedostajućeg sena, odobrenjem intendanta komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj, u periodu od 18. do 22. 3. 43. izdavan je 1% obrok zobi.—

X. ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje kod jedinica je relativno vrlo dobro. Uprkos prehladama i promrzlinama nastalim usled vremenskih prilika i nedostatka smeštajnih objekata, bilo je malo oboljenja. Zabrinjavajuće je što je trupa 100% vašljiva i što je dovelo do pojedinih slučajeva pegavog tifusa. Devaširanje nije moguće. Doturen je rusla-prašak i izdat jedinicama. Uprkos detaljnom podučavanju, izgleda da jedinice nisu ubeđene u efikasnost rusla-praška. Na smetlištu jednog bivaka u G. Vakufu, napuštenog od jedinice, pronađena je kutija sa više stotina paketa rusla-praška.

Za obezbeđenje vitaminima bilo bi poželjno češće izdavanje jedinicama svežeg povrća ili kiselog kupusa.

XI. STANJE KONJA

Po formaciji: 2.267                  Na licu: 2.067

+ 106 u vet. bolnici

2.173

Izbačeno iz stroja usled dejstva neprijatelja                  16 konja

Izbačeno iz stroja zbog drugih uzroka                          11 „

Nesposobno za marš i predato vet. četi                         90 „

Ozdravilo i vraćeno u jedinice                                       46 „

Prilikom premeštanja 717. vet. čete iz Prijedora u Travnik, 24. 2. 43., moralo se predati armijskom sabirnom centru u Prijedoru 73 konja delom nesposobna za marš i transportovanje.

Od armije od početka dejstava upućeno je diviziji 46 konja.

Usled preteranog napora na marševima od Ključa do Jajca, gubici kod pojedinih jedinica zadnjih nedelja su u velikom porastu, tako da kapacitet 717. vet. čete nije više dovoljan, utoliko pre što je morala da preuzme i bolesne konje od vet. čete 369. divizije. Gasna komora za šugu sa 3 vojnika i 11 konja još se nalazi u Prijedoru. Sto se tiče dotura stočne hrane, učinjeno je što se najbolje moglo; ipak propisani obrok stočne hrane praktično nije došao do punog izražaja, jer je samo zob mogla da se doturi u dovoljnim količinama. Seno se katkad izdavalo samo u količini 1/3 propisanog obroka a slama se uopšte nije izdavala.

Smeštaj je skoro za čitavo vreme bio nedovoljan ili uopšte ga nije bilo. Imajući u vidu ove činjenice i početak menjanja dlake kod konja, ne može se u dogledno vreme od konja za-htevati veće marševe na teškom terenu sa raspoloživim nepodesnim vozilima. Konji koji su dobijeni od armije dobri su što se tiče njihove konstitucije, ali su još premladi, tako da se privremeno ne mogu uključiti kao prikladni za trupnu službu, naročito sve dotle dok ne bude bilo prikladnih kola.

XII. STANJE POPUNE

U vremenu od 1. do 15. 3. 1943. za popunu došlo je: 3 podoficira i 42 vojnika.

U štab za formiranje u Zemun do sada je stiglo 17 oficira za preformiranje u lovačku diviziju.

Sto se tiče vojnika, uputiće 13. odnosno 28. 3. 1943. g.: K-da 11. vojnog okruga 845 podoficira i vojnika, K-da 13. vojnog okruga 1792                „

K-da 17. vojnog okruga 2000                „

K-da Jugoistoka uputiće 442 podoficira.

Zastupa k-danta divizije

. . . [7]

pukovnik

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 2264, s. 435—9.

2Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

3Opširnije o dejstvima 717. pd vidi u dnevnim izveštajima od 5. do 15. marta 1943. u Zborniku, tom IV, knj. 11, dok. br. 189, 193, 198, 203, 206, 212, 215, 218, 221, 227 i 231.

4Vidi Zbornik, tom IV, knj. 11, dok. br. 234: dnevni izveštaj ne-mačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija— Dalmacija" od 16. marta 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini.

5Vidi dok. br. 36.

6U originalu iza stava pod III stoji stav VII, VIII, IX, X, XI i XII.

7Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument