ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 7. OKTOBRA 1943. KOMANDI 297. PEŠADIJ-SKE DIVIZIJE ZA PREDUZIMANJE OPERACIJE PROTIV ITALIJANSKE DIVIZIJE „VENECIJA" I JEDINICA NOVJ U CRNOJ GORI[1]

WB-823, KTB[2]

K.H.Qu., 7. 10. 43.

Poverljivo.

KOMANDA XXI BRD. A.K.

Odelj. Ia, br. 7658/43.

Predmet: Operacija protiv divizije „Venecija"

KOMANDI 297. PEŠ. DIV.

radi znanja: 118. lov. div.

1.) Komanda korpusa namerava da u vremenu od 10—15. 10. 1943. sprovede operaciju u rejonu Berane[3] — Kolašin sa ciljem da diviziju „Venecija" izvuče iz planina i odvuče prema Peći i Mitrovici, odnosno da istu razbije, komuniste da odbaci i otvori put Peć — Podgorica.[4]

2.) U tom cilju planiran je napad sa dve borbene grupe i to: 297. peš. div. od Peći ka Beranama, 118. lov. div. od Podgorice ka Kolašinu,[5] potom sjedinjenje obe grupe i čišćenje rejona Berane — Kolašin — Mateševo — Andrijevica pod komandom 297. peš. div.

3.) Situacija na neprijateljskoj strani vidi se iz priloga 1), stanje puteva iz priloga 2), kao i iz priloženog aerofotosnimka.[6]

4.) 297. peš. div. i 118. lov. div. odmah će otpočeti sa potrebnim pripremama.[7] Naročitu pažnju obratiti na prikupljanje podataka o putevima i izviđanju.

5.) 118. lov. div. i 297. peš. div. podneće što hitnije izveštaj o planiranom izvršenju sa podacima o upotrebi snaga svojih borbenih grupa.[8]

Bader

2 priloga,

1 dodatak (samo za 297. pd.)

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 661, s. 836.

2 Dopisano rukom.

3 U Beranama (sada: Ivangrađ), 10. oktobra 1943, posle dvodnevnih pregovora između načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ i komandanta italijanske divizije „Venecija", sklopljen je sporazum o prelasku ove divizije na stranu NOVJ radi borbe protiv nemačkog okupatora. Istog dana su delovi 2. udarnog korpusa NOVJ ušli u grad, gde je divizija „Venecija" reorganizovana u 5 istoimenih brigada (tom III, knj. 5, dok. br. 83, 88, 100 i 104; Jovićević Niko, Od V ofanzive do slobode, Vojno delo, Beograd, 1955, str. 88).

4 Sada: Titograd.

5 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, 10. oktobra 1943, pohvalio je borce i starešine 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije i vojnike 2. bataljona 83. puka italijanske partizanske divizije „Venecija" za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višeđnevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina (tom II, knj. 1, str. 358; Četvrta proleterska 1942—1945, VII, Beograd, 1952, str. 15).

6 Redakcija tim prilozima i snimkom ne raspolaže.

7 U tom smislu 297. peš. divizija je 10. oktobra 1943. izdala divizijsku zapovest br. 9 za pripremu operacije „Derane". Zauzimanje Berana, razoružanje i talijanske divizije „Venecija" i njeno sprovo-đenje u Peć je povereno 524. gren. puku. On je tu operaciju sproveo s dve borbene grupe i to jednom borbenom grupom iz rejona Rožaja preko Adrovića, a sa drugom iz rejona Murina preko Andrijevice u sadejstvu sa ojačanim 738. lov. pukom 118. lov. divizije, koji je nastupao iz rejona Titograda u rejon Kolašina (AVII, NAV-T-315, r. 1979, s. 688—93).

8 U naređenju komandanta 297. peš. div. od 14. oktobra 1943. piše da severna borbena grupa (524. gren. puk) kreće u napad 18. oktobra s ciljem da zauzme uzvišenja severno od Ivangrada kako bi s jedne strane odbila udar sa severa na Ivangrad a s druge strane sprečila povlačenje italijanske divizije „Venecija" prema severu, dok je južna borbena grupa na glavnom pravcu napada imala zadatak da najpre zauzme Andrijevicu, štiteći levi bok nastupa prema severu, sa ciljem da što pre pokrene delove divizije „Venecija" u pravcu Peći. Osnovni plan dejstava ojačanog 738. lov. puka je bio da preko Mateševa i Kolašina nastupa ka Andrijevici i Beranama sa ciljem da italijanskoj diviziji zađe za leđa i time rastereti ojačani 524. gren. puk. Po izvršenju tih borbenih zadataka, naredni plan je bio da se poruši aerodrom kod Berana, zapreče svi putevi i poruše mostovi u rejonu Berane — Andrijevioa (AVII, NAV-T-315, r. 1979, s. 708—9).

 

BR. 150

OBAVEŠTENJE OPERATIVNOG ODELJENJA 181. PEŠADIJ-SKE DIVIZIJE OD 7. OKTOBRA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA O ANGAŽOVANJU DIVIZIJE NA PODRUČJU KOSOVA I ŠIREM PODRUČJU SKADRA[1]

181. peš. divizija

Ia (V.P.)

Br. 1/43. pov.

O.U., 7. 10. 1943.

OBAVEŠTENJE O ANGAŽOVANJU DIVIZIJE U NOVOM REJONU

1)Komande:

Grupa armija ,,F", Beograd, k-t i gen. feldm. baron fon Vajks[2]

načelnik: gen. ppuk. Ferč[3]

(tel. br. 28000 — 28005) PZ. A.O.K.,[4] Vrnjačka Banja, jugoistočno od Kraljeva

k-t: gen. peš. dr Rendulic[5]

načelnik: g. štabni pukovnik

Grolman [Grolmann] 21 (brd.) AK, Tirana, k-t: gen. art. Bader

načelnik: g. štabni pukovnik

Kaulbah [Kaulbach]

2)Div. komandno mesto 181. pd:[6] Skadar odnosno okolina. Divizija kasnije pomera jedan ojačani puk između 118. pd (gen. major Kibler[7]) i 297. pd (gen. major Dojč8). Granice prema 118. pd: okolina Bara, prema 297. pd: oko ušća Drima.

3)Potrebno je da u Beogradu stoje na raspolaganju jedna putnička kola. Najbolje je da se traže od ađutanta Grupe armija (pukovnika fon Ajzenhart-Rote [Eisenhardt-Rothe]) ili od Feldkomandanture (majora Rezea [Reese], Ia Koman-danture, tel. br. 27948 App. 240).

4)Javio sam se načelnicima štabova Grupe armija, K-de armije i Korpusa, kao i generalima dr Rendulicu i Baderu.

5)Preporučujem gospodinu generalu da se prvo javi Grupi armija i K-di armije, jer kasnije za to verovatno neće biti prilike. Do K-de armije može se doći samo avionom za Kraljevo. Objavu za aerodrom u pogledu hitnosti izdaje pukovnik fon Ajzenhart-Rote (Grupa armija).

Avion obezbeđuje: pukovnik Lampe L.V.O.[9] (vazduho-plovni oficir za vezu pri Grupi armija). Kola K-de armije treba tražiti telefonski iz Kraljeva istovremeno pitati da li odgovara dan javljanja i da li je uopšte potrebno javljanje.

Preporučujem da se K-di XXI brd. AK javlja iz Uroševca (najjužnija iskrena stanica). Doživeo sam loše iskustvo sa avionima za Tiranu. Na auto-putu Uroševac — Tirana može se odmah nastaviti vožnja za Skadar, pošto se do Tirane može doći kolima samo preko Skadra.

6)Iskrena mesta za diviziju su:

Uroševac Lipljan Priština Ukinuto je iskreno mesto Peć.

7)Divizija ima najpre zadatak da se prikupi: sa jednim ojač. pukom u rejonu oko Prizrena, sa drugim ojač. pukom i ostatkom divizije u rejonu Priština — Lipljan — Uroševac.

8)Kada prvi ojačani puk završi prikupljanje treba da krene za Skadar i da tamo smeni 523. gren. puk 297. pd na odseku obalske odbrane otprilike između Bara i ušća Drima (vidi tačku 2). Delovi druge grupe treba da smene snage obezbeđenja 524. gren. puka (Prizren) u Prizrenu, Kukesu i Peći. Predviđeno je da naše snage koje su tamo angažovane uskoro smeni 1. oklop, divizija, koja već sledećih dana kreće sa juga.

9)Sve komande treba da ubedljivo i ozbiljno ukazu na dve stvari:

a) Albanija je prijateljska zemlja. Zabranjena su rekviri-ranja, pljačke itd. i moraju se strogo kažnjavati, slično kao u Norveškoj.

b)Jedinice treba svakodnevnim ukazivanjem poučiti da u svakoj situaciji — na maršu, zastanku, u bivaku, u toku noći itd. — vrše obezbeđenje kao u ratu, takođe i od vazdušnih napada. Prilikom svakog uspelog neprijateljskog napada, do kojih često dolazi, mora vojni sud utvrditi da li za to snosi neku krivicu komandant jedinice.

10) Predstraža se nalazi u Uroševcu i odatle rukovodi iskrcavanjem, kao i marševima u rejonu prikupljanja koji su navedeni u tački 7.

Tamo se može dobiti mene odnosno por. Hofmana [Hoff-mann] ili podof. Hajdea [Heide] telefonom ili preko vojne

telefonske centrale Uroševac.

. . . [10]

6 priloga

1)Izveštaj o situaciji sa kartom 1:500.000[11]

2)Najvažniji podaci o stanju kod neprijatelja i ponašanju u Albaniji,[12]

3)Podsetnik „Ponašanje nemačkih vojnika u Albaniji".[13]

4)Podsetnik „Albanija".[14]

5) 1 karta 1:100.000 sa ucrtanim komandnim mestima i me-stima iskrcavanja, kao i obalskim odsecima koje treba preuzeti.[15]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 1544, s. 625—7.

2 Maksimilijan (Maximilian von Weichs).

3 Herman (Hermann Foertsch) .

4 Panzerarmeeoberkomrnando (komanda oklopne ili tenkovske armije).

5 Lothar Rendulitz

6 Ova divizija je 26. oktobra 1943. potčinjena 5. SS-brdskom armijskom korpusu i od 30. oktobra 1943. preuzela je celokupni obalski odisek koji joj je dodeljen nadi organizacije odbrane (AVII, NAV-T-315, r. 1544, s. 801).

7 Jozef (Josef Kübler)

8 Fridrih (Friedrich Deutsch)

9 Luftwaffenverbindungsoffizier

10 Paraf nečitak.

11 i 15 Tim prilozima redakcija ne raspolaže.

12,13,14 VIDI AVII, NAV-T-315, r. 1544, s. 630—635.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument