ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE OPERATIVNOG ODELJENJA 181. PEŠADIJ-SKE DIVIZIJE OD 7. OKTOBRA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA O ANGAŽOVANJU DIVIZIJE NA PODRUČJU KOSOVA I ŠIREM PODRUČJU SKADRA[1]

181. peš. divizija

Ia (V.P.)

Br. 1/43. pov.

O.U., 7. 10. 1943.

OBAVEŠTENJE O ANGAŽOVANJU DIVIZIJE U NOVOM REJONU

1)Komande:

Grupa armija ,,F", Beograd, k-t i gen. feldm. baron fon Vajks[2]

načelnik: gen. ppuk. Ferč[3]

(tel. br. 28000 — 28005) PZ. A.O.K.,[4] Vrnjačka Banja, jugoistočno od Kraljeva

k-t: gen. peš. dr Rendulic[5]

načelnik: g. štabni pukovnik

Grolman [Grolmann] 21 (brd.) AK, Tirana, k-t: gen. art. Bader

načelnik: g. štabni pukovnik

Kaulbah [Kaulbach]

2)Div. komandno mesto 181. pd:[6] Skadar odnosno okolina. Divizija kasnije pomera jedan ojačani puk između 118. pd (gen. major Kibler[7]) i 297. pd (gen. major Dojč8). Granice prema 118. pd: okolina Bara, prema 297. pd: oko ušća Drima.

3)Potrebno je da u Beogradu stoje na raspolaganju jedna putnička kola. Najbolje je da se traže od ađutanta Grupe armija (pukovnika fon Ajzenhart-Rote [Eisenhardt-Rothe]) ili od Feldkomandanture (majora Rezea [Reese], Ia Koman-danture, tel. br. 27948 App. 240).

4)Javio sam se načelnicima štabova Grupe armija, K-de armije i Korpusa, kao i generalima dr Rendulicu i Baderu.

5)Preporučujem gospodinu generalu da se prvo javi Grupi armija i K-di armije, jer kasnije za to verovatno neće biti prilike. Do K-de armije može se doći samo avionom za Kraljevo. Objavu za aerodrom u pogledu hitnosti izdaje pukovnik fon Ajzenhart-Rote (Grupa armija).

Avion obezbeđuje: pukovnik Lampe L.V.O.[9] (vazduho-plovni oficir za vezu pri Grupi armija). Kola K-de armije treba tražiti telefonski iz Kraljeva istovremeno pitati da li odgovara dan javljanja i da li je uopšte potrebno javljanje.

Preporučujem da se K-di XXI brd. AK javlja iz Uroševca (najjužnija iskrena stanica). Doživeo sam loše iskustvo sa avionima za Tiranu. Na auto-putu Uroševac — Tirana može se odmah nastaviti vožnja za Skadar, pošto se do Tirane može doći kolima samo preko Skadra.

6)Iskrena mesta za diviziju su:

Uroševac Lipljan Priština Ukinuto je iskreno mesto Peć.

7)Divizija ima najpre zadatak da se prikupi: sa jednim ojač. pukom u rejonu oko Prizrena, sa drugim ojač. pukom i ostatkom divizije u rejonu Priština — Lipljan — Uroševac.

8)Kada prvi ojačani puk završi prikupljanje treba da krene za Skadar i da tamo smeni 523. gren. puk 297. pd na odseku obalske odbrane otprilike između Bara i ušća Drima (vidi tačku 2). Delovi druge grupe treba da smene snage obezbeđenja 524. gren. puka (Prizren) u Prizrenu, Kukesu i Peći. Predviđeno je da naše snage koje su tamo angažovane uskoro smeni 1. oklop, divizija, koja već sledećih dana kreće sa juga.

9)Sve komande treba da ubedljivo i ozbiljno ukazu na dve stvari:

a) Albanija je prijateljska zemlja. Zabranjena su rekviri-ranja, pljačke itd. i moraju se strogo kažnjavati, slično kao u Norveškoj.

b)Jedinice treba svakodnevnim ukazivanjem poučiti da u svakoj situaciji — na maršu, zastanku, u bivaku, u toku noći itd. — vrše obezbeđenje kao u ratu, takođe i od vazdušnih napada. Prilikom svakog uspelog neprijateljskog napada, do kojih često dolazi, mora vojni sud utvrditi da li za to snosi neku krivicu komandant jedinice.

10) Predstraža se nalazi u Uroševcu i odatle rukovodi iskrcavanjem, kao i marševima u rejonu prikupljanja koji su navedeni u tački 7.

Tamo se može dobiti mene odnosno por. Hofmana [Hoff-mann] ili podof. Hajdea [Heide] telefonom ili preko vojne

telefonske centrale Uroševac.

. . . [10]

6 priloga

1)Izveštaj o situaciji sa kartom 1:500.000[11]

2)Najvažniji podaci o stanju kod neprijatelja i ponašanju u Albaniji,[12]

3)Podsetnik „Ponašanje nemačkih vojnika u Albaniji".[13]

4)Podsetnik „Albanija".[14]

5) 1 karta 1:100.000 sa ucrtanim komandnim mestima i me-stima iskrcavanja, kao i obalskim odsecima koje treba preuzeti.[15]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 1544, s. 625—7.

2 Maksimilijan (Maximilian von Weichs).

3 Herman (Hermann Foertsch) .

4 Panzerarmeeoberkomrnando (komanda oklopne ili tenkovske armije).

5 Lothar Rendulitz

6 Ova divizija je 26. oktobra 1943. potčinjena 5. SS-brdskom armijskom korpusu i od 30. oktobra 1943. preuzela je celokupni obalski odisek koji joj je dodeljen nadi organizacije odbrane (AVII, NAV-T-315, r. 1544, s. 801).

7 Jozef (Josef Kübler)

8 Fridrih (Friedrich Deutsch)

9 Luftwaffenverbindungsoffizier

10 Paraf nečitak.

11 i 15 Tim prilozima redakcija ne raspolaže.

12,13,14 VIDI AVII, NAV-T-315, r. 1544, s. 630—635.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument