ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 7. OKTOBRA 1943. KOMANDI 69. REZERVNOG ARMIJSKOG KORPUSA ZA RAZBIJANJE JEDINICA NOV I POJ U SEVEROISTOCNOJ BOSNI[1]

Telegram[2]

Strogo poverljivo

K-da 2. okl. A., Ia

Str. pov. 288/43.

7. 10. 1943. u 20,00 č

Primalac: K-da LXIX rez. korpusa

Obavestiti: K-du XV brd. korpusa

Vojnoupravnog komandanta Jugoistoka

KR

1.) Povlačenje bandi iz Srema i njihova koncentracija na prostoriji Tuzla[3] zahteva hitno preduzimanje operacije radi razbijanja ovih bandi u rejonu Brčko — Tuzla — Zvornik —  ušće Drine. Operacija dobija kodirani tajni naziv „Vild-zau" („Wildsau"). Za pripremu operacije zadužena je Komanda LXIX rez. korpusa.

2.) Snage: 1. koz. div., delovi 187. rez. div., 3. hrv. lov. brigada, snage II hrv. korpusa koje se nalaze na toj teritoriji i 369. hrv. lov. div., policijske snage Kamerhofera, delovi vojnoupravnog komandanta Srbije, delovi vazduhoplovnog komandanta Hrvatske, delovi 4. puka „Brandenburg", kao i trupovi Abvera II.

3.) Planirani tok operacije (karta 1 : 100.000): x-dan: prebacivanje 1. koz. div. na prostoriju Gradište — Otok — Sid—  Kuzmin.

1. faza: prodor brežuljkastim zemljištem do severne obale Save na liniji Brčko — Sremska Rača.

2.faza: izbijanje na liniju Brčko — raskrsnica puteva Pravoslavna Srnica — Tuzla.[4]

3.faza: nastupanje prema istoku širokim frontom do izbijanja na liniju Zvornik — Tuzla — Brčko.

4.faza: čišćenje terena prema istoku do Drine, gde vojni komandant Srbije obrazuje blokadu. Na reci Savi organizovati blokadu delovima LXIX rez. korpusa.

4.) Nakon završetka operacije „Vildzau", a saobrazno celokup-noj situaciji, biće nužno pristupiti čišćenju prostorije Virovitica — Bjelovar.

5.) K-da LXIX rez. korpusa obavestiće do 9. 10. teleprinterom o svojim planovima.[5]

K-da 2. okl. A., Ia,

br. 288/43. str. pov.

. . . [6]

. . . [7]

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313. r. 193, s. 7453870—1.

2 Iz popunjenog zaglavlja telegrama objavljeni su samo najhitniji podaci.

3 Reč je o dejstvima jedinica 17. udarne divizije NOVJ, 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije i Majevičkog NOP odreda u rejonu Doboj — Tuzla, kojom prilikom su 9. oktobra 1943. zauzeli Puračić i Lukavac (kod Tuzle). Vidi tom IV, knj. 18, dok. br. 66 i 107.

4 i 5 Plan dejstva u 1. i 2. fazi operacije „Vildzau" bio je sledeći: 1.) Na D-dan zauzimanje polaznih položaja sa jačim grupisanjem snaga na desnom krilu u rejonu prikupljanja uz istovremeno pretraživanje polaznog rejona, 2.) U periodu D — 2 do D uključno:

Dejstva dela snaga 187. rez. div. jačine IV2 bataljona podržanih teškim pešadijskim naoružanjem, 1 baterijom i 8 tenkova 12. oki. čete za specijalnu namenu. Čišćenje rejona Vođinci — Cerna — železnička pruga Županja — reka Sava — Jaruge — železnička pruga Vrpolje — železnička pruga Vođinci. 3.) a) U periodu D + 1 i D + 2:

Prodor glavnih snaga Kozačke divizije ojačane sa 8 tenkova, kroz šumoviti teren sve do severne obale Save u rejonu Brčko •— Sremska Rača. Levokrilni puk prodire u toku D + 1 samo do reke Bosut, gde vrši blokiranje, sem jedne krilne grupe ojačane pionirima, koja kod Sremske Rače obrazuje i uređuje mostobran na južnoj obali Save. b) 3. lov. brigada obrazuje u toku D + 1 mostobran severno od

Brčkog i poseda južnu obalu Save sa obe strane Brčkog. 4.) U toku D + 3, Kozačka divizija prelazi Savu kod Brčkog i sa 2 puka i 8 tenkova dejstvuje u pravcu raskrsnice puteva u Srnici, da bi se docnije spojila sa Borbenom grupom „Fišer" i ostalim pukovima koji dejstvuju u pravcu Brčko — Tuzla i Brčko — G. Tuzla (ovde će se sa Borbenom grupom „Fišer" obrazovati težište napada na Tuzlu). Zauzimanje Tuzle predstavlja preduslov za pre-duzimanje 3. i 4. faze operacije. Na putu Brčko — Tuzla, blokadu organizuju određeni delovi iz sastava 3. lov. brigade i 1. kozačke divizije,

5.) Policijske jedinice dovršavaju čišćenje pošumljenog zemljišta severno od Save, a vojnoupravni komandant organizuje blokadu na reci Drini" (AVII, NAV-T-313 r. 193, s. 7453874—5).

6 Potpis nečitak.

7 Izostavljen nejasan pečat šifrantskog odeljenja.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument