ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


UPUTSTVO VRHOVNE KOMANDE VERMAHTA OD 7. OKTOBRA 1943. VOJNOUPRAVNOM KOMANDANTU JUGOISTOKA ZA RAD I ORGANIZACIJU VOJNE, POLICIJSKE, POLITIČKE I PRIVREDNE UPRAVE NA TERITORIJI JUGOSLAVIJE[1]

Prepis

VRHOVNA KOMANDA VERMAHTA

Br. 005736/43. str. pov (WFSt/Qu./Verw.)

F.H.Qu.. 7. 10. 43.

Strogo poverljivo

Odeljenje za inostranstvo[2]

(1. odel)

Prim. : 10. okt. 1943. Br. 452. str. pov.

60 primeraka

42. primerak

SLUŽBENO UPUTSTVO ZA VOJNOUPRAVNOG K-TA JUUGOISTOKA

1.— Vojnoupravni komandant Jugoistoka potčinjen je načelniku OKW i prima direktive od Gen. St. d. H./Gen. Qu shodno naređenju načelnika OKW od 23. 6. 43. br. 519/43. WFSt/Qu (Verw.)[3]

2.— Vojnoupravni komandant Jugoistoka ima izvršnu vlast u nemačkoj operacionoj zoni Jugoistoka ukoliko su mu preneta ta ovlašćenja. Za Hrvatsku važe ograničenja naređenja OKW (WFSt) Qu (Verw.) br. 004932/43. str. pov. od 17. 9. 43. god.[4] Za izvršenje poverenih zadataka njemu su potčinjeni za Grčku — vojnoupravni k-t Grčke, za Hrvatsku — nemački opunom. general u Hrvatskoj i za Albaniju — nemački opunom. general u Albaniji.

3.— Štab vojnoupravnog k-ta Jugoistoka sastoji se od:

a) Komandnog štaba,

b)Upravnog štaba, sa odeljenjima za upravu i opštu privredu,

c) Vojneprivrednog štaba Jugoistoka,

d) komandanta SS i policije,

e) načelnika Intendantske uprave.

koji obrađuju pitanja srpskog područja i vojnoupravni komandant Jugoistoka ih prema njihovoj stručnoj oblasti koristi za stručnu obradu pitanja na celom svom području. Izuzetak od toga je komandant SS i policije koji obrađuje samo poslove srpskog područja.

4.— Načelnik Upravnog štaba i komandant SS i policije su neposredno potčinjeni vojnoupravnom komandantu Jugp-istoka, a Komandni štab, Vojnoprivredni štab i načelnik Intendantske uprave potčinjeni su načelniku štaba. Poslove u štabu vojnoupravnog k-ta Jugoistoka reguliše načelnik štaba.

5.— Za savetovanja po pitanjima spoljnopolitičkog značaja, komandantu stoji na raspolaganju „specijalni opunomoćenik Ministarstva spoljnih poslova za Jugoistok" sa sedištem u Beogradu. Njegovi zadaci i ovlašćenja regu-lisani su posebnim firerovim naređenjima od 24. 8. 43. Shodno obavezama koje specijalni opunomoćenik Ministarstva spoljnih poslova za Jugoistok[5] ima prema firerovom naređenju, vojnoupravni komandant Jugoistoka treba da ga sa svoje strane uputi o namerama vojnog rukovodstva i uprave koje su od značaja za spoljnu politiku. Komandant treba da tesno i sa puno poverenja sarađuje sa specijalnim opunomoćenikom.

6.— Načelnici Upravnog štaba, Vojnoprivrednog štaba i Intendantske uprave su stručni saradnici komandanta po svim upravnim i privrednim pitanjima koja dotiču celokupno područje, uz ograničenje da ovlašćenja koja su preneta izaslaniku Nojbaheru naređenjem ministra spoljnih poslova od 16. 10. 42. za regulisanje privrednih pitanja u Grčkoj ostanu izuzeta od ovog.

7.— Vojnoupravni k-t Jugoistoka kao teritorijalni komandant reguliše u područjima koja su mu potčinjena sve vojne teritorijalne zadatke. Tu spadaju i zadaci osiguranja ukoliko ih na njega prenese komandant Jugoistoka. On daje direktive koje su potrebne za vojnu upravu njegovog komandnog područja van Srbije. U Srbiji on lično rukovodi izvršavanjem upravnih zadataka sa feldkoman-danturama koje su mu potčinjene.

8.— Pored direktiva Gen. St. d. H./Gen. Qu. navedenih pod tač. 1, vojnoupravni k-t prima direktive i od: a) komandanta Jugoistoka po pitanjima koja su tesno u vezi sa borbenim zadacima i osiguranjem. U slučaju potrebe, k-t Jugoistoka može ta ovlašćenja preneti na potčinjene komandante i opunomoćiti ih da u tom smislu daju direktive nadležnim teritorijalnim komandantima;

b) opunomoćenika za četvorogodišnji plan i od nadležnih viših organa Rajha i nadleštava OKW po stručnim oblastima.

Put dostavljanja izveštaja nadleštava koja su potčinjena vojnoupravnom k-tu Jugoistoka je sledeći:

a)   po pitanjima od načelnog i bitnog značaja vrhovnim organima Rajha preko vojnoupravnog k-ta Jugoistoka. Ako to u posebnim slučajevima (npr. zbog hitnosti) nije izvodljivo onda treba naknadno izvestiti vojnoupravnog k-ta;

b)   nadleštvima OKW u svakom slučaju preko vojnoupravnog k-ta Jugoistoka.

Vojnoupravni komandant Jugoistoka reguliše poslove oko potpisivanja i zastupanja unutar svoga štaba.

9.— Vojnoupravni komandant Jugoistoka redovno obaveštava komandanta Jugoistoka o svim bitnim događajima i me-rama na svom području.

10.— Vojnoupravnom komandantu Jugoistoka potčinjene su feldkomandanture i ortskomandanture i to na području Srbije neposredno, a u ostalim komandnim područjima posredno.

a)Feldkomandanture koje se nalaze u oblastima koje su pod vojnom upravom imaju feldkomandanta, vojni personal i odeljenje uprave koje vrši zadatke uprave i opšte poslove privrede. Svakoj feldkomandanturi su potčinjene komande mesta i ispostave ili nekoliko ortskomandantura.

b)U svakoj ortskomandanturi postoji ortskomandant, vojni personal i vojnoprivredni službenici koji obavljaju poslove uprave i privrede.

11.— Sudska ovlašćenja vojnoupravnog k-ta Jugoistoka regulisana su posebnim naređenjem.

Načelnik Vrhovne komande Vermahta

pot. Kajtel[6]

F.d.R.

. . . [7]

potpukovnik d. G.[8]

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-77, r. 883, s. 5631893—6. Na margini prve stranice rukom je dopisano nekoliko nejasnih oznaka, parafa i datuma.

2 Pečat primaoca.

3 i 4 Tim dokumentom redakcija ne raspolaže. Opširnije o organizaciji nemačkog sistema komandovanja i vojne uprave na Jugoistoku vidi dok. br. 111, 115, 117, 121, 123 i 125.

5 Reč je o Hermanu Nojbaheru.

6 Vilhelm

7 Potpis nečitak.

8 des Generalštab« (generalštabni)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument