ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OPERACIJSKA ZAPOVEST KOMANDANTA NEMACKIH TRUPA U NDH OD 8. JUNA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA SUŽAVANJE OBRUČA I UNIŠTENJE PARTIZANSKIH SNAGA U MEĐUREČJU PIVE I SUTJESKE[1]

Strogo poverljivo

K-T NEM. TRUPA U HRVATSKOJ

Ia, br. 437/43. str. pov.

O U 8 6 1943 KTB[2]

16 primeraka

2. primerak

Br. 73/43

Pov. odelj.

OPERATIVNA ZAPOVEST

(U vidu pojedinačnih naređenja otposlato 5. 6.)

1.) Glavne neprijateljske snage se nalaze u međurečju Piva — Sutjeska.

Njegovi očajnički pokušaji proboja severno od Tjentišta u pravcu severozapada odbijeni su, pri čemu je neprijatelj pretrpeo velike gubitke. Ponovo se primećuju pokušaji proboja neprijatelja u pravcu zapada.[4]

Severoistočno od Tare nisu otkrivene značajnije neprijateljeve snage, istočno i južno od Durmitora primećeni su samo zaštitni delovi.

Delovi neprijatelja koji su ostali istočno od Pive izvlače se u pravcu jugoistoka prema planini Durmitoru.

2.) nemačke jedinice zatvaraju međuprostor u severozapad-nom delu fronta okruženja i zajedno sa italijanskim snagama na istoku i jugu sabijaju neprijatelja na uzani prostor stezanjem obruča okruženja.

3.) ZADACI JEDINICAMA:

a)118. div. drži dostignutu liniju. Levim krilom izbija na odsek Tare i vrši blokiranje. Divizija izvlači iz svoga sastava štab i 1/369. protivoklopnog diviziona, 9. i 11/370. gren. puka i upućuje ih u Jeleč pod komandu 369. lov. div.[5]

b)369. lov. div. smenjuje 369. gren, puk počev od 5. 6.,. ostavljajući odgovarajuće obezbeđujuće delove, i prikuplja se, upućujući što pre odgovarajuće snage, u rejonu Vrbnica — Jeleč, da bi prodorom prema jugoistoku uništila neprijateljske snage koje se nalaze zapadno od Pive. Diviziji se pretpotčinjava 2. i 4. vod 1.2. tenk. čete za specijalnu namenu (u Goraždu).

Kao prvo, sa prvim delovima nastupati 8. 6. iz Vrbniče i udarom pravcem Zamršten (zapadno od Treskavca),, preko Hrčave zatvoriti međuprostor između SS i 118. divizije, a zatim napadom na Ozren razbiti neprijateljske položaje severno i istočno odatle.[6]

c)Italijanska divizija „Taurinenze" nastupa od 6. 6. prema zapadu, da bi zauzela i blokirala odsek Tare od Orašja do ušća Drage (oba uključno).

Za diviziju je važno da, koristeći momentalno grupisanje neprijatelja, brzo izbije na odsek Pive[7].

d)Borbena grupa „Ludviger" (bez 61. bugarskog pešadij-skog puka) smenjuje se 6. 6. i premešta u rejon Pljevlja — Gotovuša, stavljajući se pod komandu komandanta [nemačkih trupa u Hrvatskoj]. Borbenoj grupi se potči-njava 3/202. tenk. bataljona (369. lov. div.).[8] Komanda 104. lovačke divizije prelazi 9. 6. pod komandu komandujućeg generala i komandanta u Srbiji.

e)1. brd. div. prelazi u napad 7. 6. u pravcu severozapada i severa[9], zauzima visoravan Žabljak i prodire svojini desnim krilom duž reke Tare, levim krilom u istočni deo planine Durmitor prema severozapadu i severu i zapo-seda i blokira liniju Tara 512 — Crna Gora 1531 — Su-va Rtina 2284.

Delom snaga prodire duž izbočine Sušice i obrazuje mostobran u Nedajnu radi docnijeg nastupanja u pravcu severozapada ili zapada.

Divizija preuzima odsek do reke Tare od Borbene grupe „Ludviger". Bugarski 61. pešadijski puk dolazi pod komandu divizije.

Prelaz Đurđevića Tara obezbediti. Rezervu postaviti u Šavniku.

f)Italijanska divizija „Ferara" prelazi u napad 7. 6. i nastupa između planine Durmitora i Pive u pravcu severozapada, radi blokiranja linije Prijespa — Boričje.

g) SS-divizija [„Princ Eugen"] preuzima 4. 6. komandu nad Borbenom grupom „Anaker" i 118. art. diviz. i sa juga i zapada zatvara međuprostor između Tjentišla i Suhe. U južnom delu odseka Pive dovoljno je, u skladu sa nastupanjem divizije „Ferara", ostaviti slabija obezbeđenja na mestima mogućih prelaza.

4) GRANICE:

Između 118. div. i div. „Taurinenze": mesto i dolina Rijeka (za 118. diviziju uključno) — 1479 (za 118. div. uključno) — Orašje (za diviziju „Taurinenze uključno) — Sokolina 1503 (za diviziju „Taurinenze" uključno).

Između div. „Taurinenze" i 1. brd. div.: Tara (za div. „Taurinenze" uključno).

Između 1. brd. div. i div. ,,Ferara":

Komunikacija Nikšić — Šavnik (za XIV AK uključno)[10] — Šavnik centar grada — Godijelji — 1911 — Sedlo 2226 — Bobotov Kuk 2522 — Orajevica 1839 (sve za 1. brd. div. uključno).

Liters

Dostavljeno:

. . . [11]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 2154, s. 1493—4. Na margini je rukom dopisano nekoliko brojeva i pa-rafa.

2 Dopisano rukom.

3 Pečat ekspedicije.

4 Reč je o prelasku u napad, 5. juna 1943, 1. i 2. proleterske divizije u cilju probijanja iz doline Sutjeske na sever i severozapad. Do 9. juna 1943, 1. i 2. proleterska divizija probile su se preko Sutjeske (južno od Tjentišta i Milinklade) do Lučkih i Vrbničkih Koliba na Zelengori. Ojačana grupa „Anaker" vršila je za to vreme snažan napad na bok grupacije NOVJ, koji je uspešno, na Gornjim i Donjim. Barama, obezbeđivala 2. dalmatinska brigada NOVJ. Iako u teškoj situaciji, prva grupa se 9. juna 1943. probila uzanim koridorom od Sutjeske do Vrbničke reke (Zbornik radova „Neretva — Sutjeska",. Trga Fabijan, n. č., str. 70—72).

5 Vidi dok. br. 85. Opširnije o tome vidi tom II, knj. 9, dok. br. 14.

6 Vidi dok. br. 85, 91 i 92; tom IV, knj. 14, dok. br. 111—151.

7 U originalu je reč Piva precrtana i rukom napisano Tara.

8 Vidi dok. br. 83.

9 Vidi dok. br. 84.

10 Reč je o italijanskom 14. armijskom korpusu.

11Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena jedinica, komandi i odeljenja kojima je ova zapovest dostavljena.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument