ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA NEMACKIH TRUPA U NDH OD 10. JUNA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA DALJE SUŽAVANJE OBRUČA I UNIŠTENJE SNAGA NOVJ U REJONU SUTJESKE[1]

Prepis!

1. BRDSKA DIVIZIJA

Ia, br. 315/43 Str. pov.[2]

Strogo poverljivo!

Radiogram br. 1052 110. 6. 23.15 časova/ stiglo 06.50 časova

Sva naređenja koja budu izdata na osnovu ove depeše tre~ tvrati kao str. pov.

1. brd. div.

1) Glavnina neprijatelja nalazi se još u luku između Pive i Sutjeske.[3] Neprijateljske udarne grupe su se probile prema se-verozapadu i prodrle do na 4 km južno od Jeleča.[4] Očito je da istočno od Pive nema više znatnijih neprijateljskih snaga. Mora se računati s tim da će se delovi neprijateljskih snaga koje su se probile povratiti nazad da izbore put za izvlačenje snaga koje su u okruženju.

2) Nemačke trupe i dalje sužavaju obruč sa ciljem da unište okruženog neprijatelja.

3) Zadaci:

a) 118. divizija napada sa svojim desnim krilom, zajedno sa levim krilom SS-div., prema istoku u pravcu Sutjeske i zadobija polazne položaje za likvidiranje prostorije.[5] Na severu držati položaje Sutjeska — Drina.

Sa levog krila odmah skinuti snage u cilju pojačanja položaja na Sutjesci. Pripremiti se za osvajanje mostobrana Ćurevo.

Granice prema SS-div.: Sedlo odmah južno od Ozrena — južna ivica Tjentišta.

b) „Taurinenze" preuzima od 118. div. deo fronta do Vjerno[6] — Vis (uključno).

c) 1. brd. div., u sadejstvu sa divizijom „Ferara", nanosi udar između Tare i Pive prema severu do na Taru i obrazuje mostobran na zapadnoj obali Pive.

d) Div. „Ferara" nanosi udar levo od 1. brd. div. duž Pive prema severu.

e) SS-div. zauzima sa desnim krilom visove severno od Mratinja. Sa levim krilom, u sadejstvu sa 118. div., napada prema istoku i zauzima polazne položaje za likvidiranje okružene prostorije.

Treba težiti da se delovi 118. divizije, a naročito komandant 738. puka, što pre stave na raspolaganje 118. div.

f)369. peš. div. napada prema jugu i zauzima visinski pre-laz Ljubin grob — 1576, a odmah potom skreće prema jugoistoku sa ciljem prodiranja u okruženu prostoriju. Diviziji se pridaje II/724. puka (sada u Gotovuši). U cilju dovođenja ovog bataljona u Jeleč motornim vozilima, upućen je prema Gotovuši pionirski marševski vod (45 transportnih vozila u Ustiko-lini). 724. puk će staviti na raspolaganje sva raspoloživa motorna vozila.

g) 118. i SS-div. izvršiće pripreme za odbranu od eventualnog neprijatelj evog napada na njihov spoj sa zapada.

h) Potrebno je temeljno pročistiti teren preko koga se prelazi.

F. d. R. d. A.

. . . [7]

Komandant nem. trupa

Ia, br. 443/43 str. pov.

1 Snimak prepisa originala radiograma (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 64, s. 999—1000. Na marginama radiograma dopisano je rukom nekoliko parafa i nejasnih reči.

2 Dopisano rukom.

3 U tom rejonu nalazile su se samo 3 divizije NOVJ i veći deo ranjenika, a 1. i 2. proleterska i 7. divizija probile su se od 9. do II. juna 1943. iz neprijateljskog obruča na Zelengori krećući se na sever,. prema Rataju i Miljevini, zatim dalje ka Jahorini (Zbornik radova „Neretva — Sutjeska", Trgo Fabijan, n. č., str. 75).

4 Vidi dok. br. 91.

5 U međurečju Sutjeske i Hrčavke, 9. juna 1943, delovi 118. lov. div. i SS-divizije „Princ Eugen" pokušali su da ovladaju tim rejonom u nameri da preseku Glavnu operativnu grupu VS i prekinu svaku vezu između njenih jedinica. Nemci su u toku dana ovladali s. Suhom, s. D. Barama i Medveđom planinom s juga i s. Krekovima i Milinkla-dom sa severa. Međutim, delovi 2. dalmatinske, 2. i 4. proleterske, 6. istočnobosanske i 10. hercegovačke NOU brigade su održali uzak pojas grebena između Tisovog brda, Pleća (k. 1349) i Kazana, s jedne, i Milinklade, Ozrena i s. Tjentišta sa druge strane. Na taj način su izvučeni svi delovi 2. proleterske udarne divizije NOVJ i u toku noći obezbeđen prihvat 7. divizije NOVJ (Oslobodilački rat naroda Jugo-slavre, knj. 1, str. 453; Sutjeska, zbornik sjećanja, Voino delo, knj. 1, Beograd, 1958, str. 42 i 122; knj. 2, Beograd, 1959, str. 226).

6 Nije nađeno na karti.

7 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument