ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ 118. LOVAČKE DIVIZIJE OD 10. JUNA 1943. KOMANDANTU NEMACKIH TRUPA U NDH O DOSTIGNUTIM LINIJAMA I NAREDNIM ZADACIMA U BORBI SA JEDINICAMA NOVJ U ŠIREM REJONU SUTJESKE[1]

Telegram br. 1843

KTB[2]

Dostavlja: 118. lov. div. Ia

10. 6. 43. u 01,07 č

K-TU NEM. TRUPA U HRVATSKOJ 369. HRV. PEŠ. DIVIZIJI

OPŠTI IZVEŠTAJ

I — 1) Neprijatelj, na izgled u rasulu, pokušava da se po de-lovima izvuče ispred desnog krila Divizije kod Tjen-tišta i južno od njega preko Sutješke na istok, a sa druge strane dovlači pojačanja iz reiona Polje u luku Piva — Tara, koja kod D. i G. Kruševa prelazi preko Pive u zapadnom pravcu.[3]

2) Grupa „Anaker" dostigla je, savlađujući otpor neprijatelja, vis ist. od 1722 — serpentine sev. od Gusni Put, i izvestila posle podne o neprijateljskim pokretima od Stoca u severoistočnom pravcu.[4] Ojač. izv. bat. dostigao je sa Grupom „Grajner" [Grei-ner] vis sev. od slova V od Varde, a sa Izv. bat. kotu 1710, 1,3 km si. od D. Bare do s. od slova M od Medveđe.[5]

Bat. „Lerh" [Lerch] dostigao je do 17,00 časova, bez dodira sa neprijateljem, k. 1846 i dalje kreće ka Ljubinom grobu.[6]

Grupa „Gertler" je u napadu sa 2 bataljona i uz dobru podršku avijacije dostigla: vis sa 2 drveta 1 km ist. od k. 1001 — greben 5—600 m ist. od k. 1405 — 900 — jugoistočni kraj Krekova.[7] Na Ozrenu, k. 1405, u kasnim večernjim satima još veoma ogorčena odbrambe-na borba neprijatelja. Predveče jači pokret neprijateljskih snaga juž. od Tjentišta preko Sutjeske na istok.

750. puk: situacija neizmenjena. Naveče primećena jaka neprijateljska kolona, ukupno oko 700 ljudi sa mnogo tovarnih grla. koja dolazi iz luka Piva — Tara, prelazi kod D. i G. Kruševa krećući se na zapad. Prikupljaju se kod kolibe, 1 km zap. od G. Kruševa i Strmca. Pojačavaju se neprijateljske snage na Ravnoj stn., Stožerima i Obliku.

4. hrv. lov. brig. Situacija bez promena. Artiljerijom tukli jaku neprijateljsku kolonu koja je po podne dolazila sa juga prema Polju. Neprijatelj je bežeći napustio Polje u juž. i jugozap. pravcu.

3) Namera: Nastaviti napad preko Milinklada — Ozren sve do spajanja sa Ojač. izv. bat., SS-bat. „Vagner" i Grupom „Anaker". Div. zahteva da Grupa „Anaker", SS-bat. „Vagner" i Ojač. izv. bat. nastave napad u pravcu Kazani — Ozren — Milinklada.

4) Sledi izveštaj o gubicima.[8]

118. lov. div.

Ia

G[ajtner]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, Frajburg 4, s. 268.

2 Dopisano rukom.

3 Vid dok. br. 88, 92 i 94.

4, 5 i 6 O dejstvirna ovih nemačkih borbenih grupa vidi dok. br. 79, 86, 92 i 93.

7 Opširnije o dejstvima Borbene grupe „Gertler" vidi dok. br. 93.

8 Vidi dok. br. 82 i 92.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument