ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DOPIS RAJHSFIRERA SS HAJNRIHA HIMLERA OD 24. JU-NA 1943. KOMANDANTU SS I POLICIJE ALPSKOG PODRUČJA DA JE NEZADOVOLJAN DELATNŠĆU POLICIJSKIH SNAGA U BORBI PROTIV JEDINICA NOVJ U TOKU MAJA 1943. GODINE NA TERITORIJI SLOVENIJE[1]

Borbeno komandno mesto, 24. jun 1943.

RAJHSFIRER SS

Del. br. 39/141/43. pov.

RF/Bn

Lični štab rajhsfirera SS kancelarija

Br. pov. 227[2]

KOMANDANTU SS I POLICIJE ALPSKOG PODRUČJA SS-GRUPENFIRERU REZENERU

Salcburg

Ja sam nezadovoljan delovanjem, vašim i vaših jedinica, u toku meseca maja. Gubici neprijatelja su znatno niži od naših sopstvenih. Budite vi lično danju i noću na terenu. I sa malim snagama može se nešto učiniti ako se svi konci drže u rukama.

HH[3]

2) SS-šturmbanfirer Grotman [Grothmann] dostavljen prepis s molbom da se upozna.

I. A.

Pot. Brant [Brandt] SS-oberšturmbanfirer

3) SS-štandartenfirer Rode [Rode] dostavljen prepis s molbom da se upozna.

I. A.

pot.R.

SS-oberšturmbanfirer

HH 13. 6.[4]

Situacija u pogledu bandi na području komandanta SS i policije u XVIII vojnom okrugu B1ed u mesecu maju

Aktivnost bandi je u celini porasla.[5] Naročito su putem prinudnog regrutovanja u velikoj meri popunjene bande koje su bile razbijene tokom zime i proleća. Njihovo se naoružanje skoro bez prestanka popunjava (puške, automati, laki mitraljezi). Isto tako neprekidno vrše ujednačavanje uniformi.

Zbog terora kojem je bilo izloženo, stanovništvo je naklonjeno bandama, ili se drži u najmanju ruku veoma suzdržano. U noći uoči 1. maja došlo je iznenada do pojačane aktivnosti bandi, koja se ogledala u paljenju vatri na planinskim vrhovima, u brojnim prepadima i paljevinama.

Neprijateljski gubici:

Gorenjska

19 streljanih, 10 zarobljenih, 27 dobrovoljno se vratilo kućama.

Donja Štajerska

4 streljana, 1 zarobljen, 1 se dobrovoljno vratio kući.

Sopstveni gubici:

Gorenjska

25 poginulih, 6 ranjenih, 1 nestao

Donja Štajerska

4 poginula, 4 ranjena

. . . [6]

11. 6.[7]

1 Snimak originala (pisanog na mašina) u AVII, NAV-T-175, r. 81, s. 2601636—7.

2 Pečat primaoca.

3 Paraf Hajnriha Himlera.

4 i 7 Dopisano rukom.

5 Na teritoriji Slovenije, u mesecu maju 1943, veliku aktivnost su ispoljile: 2. slovenačka NOU brigada „Matija Gubec", 3. slovenačka NOU brigada „Ivan Cankar", 6. slovenačka NOU brigada „Ivan Gradnik", 13. proleterska NOU brigada „Rade Končar" i niz NOP odreda i bataljona (Hronologija, str. 480—482).

6 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument