ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA 187. REZERVNE DIVIZIJE OD 23. JUNA 1943. 1. BATALJONU REZERVNOG 486. GRE-NADIRSKOG PUKA O RASPISIVANJU NAGRADE ZA HVATANJE DIVERZANATA DUŽ PRUGE NOVSKA — NOVA GRADIŠKA[1]

Prilog 598 KTB[2]

Poverljivo

St. Qu, 23. 6. 1943.

187. rez. divizija

Odelj. Ia/E, Az. 16 EB

Br. 4435/43. pov.

REZ. GREN. BATALJONU I/I486.

U poslednje vreme su učestali napadi na prugu i puteve u rejonu Okučani — Nova Gradiška. Pretpostavlja se da su to partizani iz mesta duž pruge i puta Novska — Nova Gradiška, koji su organizovani u jednu ili više diverzantskih grupa. Oni preko dana žive kao mirni seljaci i obrađuju njive duž pruge, odakle neupadljivo izviđaju mesta koja nameravaju da napadnu, a noću vrše miniranja.

U ponoć 20/21. 6. 43. je na 282. km (8 km zapadno od Okučana) naišao na minu voz za snabdevanje i komunisti su na njega otvorili mitraljesku i puščanu vatru.[3] Dva prva vagona i lokomotiva su iskočili iz šina. Komunisti su zapalili lokomotivu i prva službena kola i oni su izgoreli.

Divizija raspisuje nagradu od 10000 Kuna za hvatanje diverzantske grupe koja je izvršila sabotažu na pruzi. Osim toga, onim vojnicima koji postavljanjem zaseda omoguće da se uhvati diverzantska grupa ili koji otkriju njeno boravište, tako da se mogu uhapsiti ili uništiti komunisti za koje se dokaže da su učestvovali u diverziji, daje se specijalno odsustvo od 14 dana.

U konceptu potpisao:

Brauner[4]

general-ppukovnik

F.d.R.

Kraus,

major

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 1554, s. 485.

2 Dopisino rukom.

3 U to vreme je u tom rejonu dojstvovala 21. brigada 10. divizije NOVJ.

4 Jozef fon Hajdringen


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument