ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREDBA RAJHSFIRERA SS HIMLERA OD 21. JUNA 1943. KOJOM SE TERITORIJA SLOVENIJE PROGLAŠAVA PODRUČJEM BORBI PROTIV JEDINICA NOVJ[1]

Raihsfirer SS

39/149/43 dov

Borbeno komandno mesto, 21. ]uni 1943

Poverljivo!

Lični štab rajhsfirera SS

Kancelarija

Br. pov. 227[2]

1.) Gospodinu gaulajteru dr Raj n e r u[3]

2.) Gospodinu gaulajteru Lb e r r a j t e r u[4]

3.) Načelniku odreda za borbu protiv bandi[5] [partizana]

4.) Komandantu SS i policije Alpenland[6]

Zbog ugrožavanja opšte sigurnosti prepadima, sabotažama i celokupnom aktivnošću bandi, proglašavam, sa dejstvom od 21. 6. 1943, celokupno područje komandanta SS i policije Alpskog područja[]7

Gorenjska i Donja Štajerska —

za područje borbe protiv bandi.[8]

pot. H. Himler

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-175, r. 140,. s. 2667688.

2 Pečat primaoca.

3Fridrih (Friedrich dr Reiner), SS-obergrupenfirer

4 Zigfrid (Ueberreither Siegfried)

5 Chef der Bandenkampfverbande

6 Misli se na područje Alpa u Sloveniji.

7 U originalu piše: Hohere SS und Polizeiführer Alpenland die Gebiet.

8 Hajnrih Himler je, u svom dopisu od 21. juna 1943. SS-obergru-penfireru i gaulajteru dr Rajneru, napisao da je Hitler ponovo naglasio da je borba protiv partizana isključivo stvar rajhsfirera SS i da će se on lično založiti da se u Sloveniju, za borbu protiv NOP-a, kao pojačanje upute nove policijske snage jačine do puka, i to najdalje do sredine jula 1943 (AVII, NAV-T-175, r. 81, s. 2601640-6 i 2601659). Hitleru je lično Himler 19. juna 1943. referisao o borbi protiv partizana i stanju bez-bednosti. Tom prilikom, Himler je tražio saglasnost za predislokaciju nekih policijskih snaga u području ugrožena od partizana, tj. Sloveniju i NDH (AVII, NAV-T-175, r. 81, s. 2601629—30).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument