ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREDBA RAJHSFIRERA SS HIMLERA OD 21. JUNA 1943. KOJOM SE CELOKUPNA TERITORIJA OPUNOMOĆENIKA RAJHSFIRERA SS U NDH PROGLAŠAVA PODRUČJEM BORBI PROTIV JEDINICA NOVJ[1]

Raihsfirer SS             

39/149/43 dov 

Borbeno komandno mesto, 21. juna 1943.

Poverljivo!

Lični štab rajhsfirera SS

Kancelarija

Br. akta pov. 227[2]

Načelniku odreda za borbu protiv bandi[3] [partizana]

Zbog ugrožavanja opšte sigurnosti prepadima, sabotažama i celokupnom aktivnošću bandi, proglašavam, sa dejstvom od 21. 6. 1943. godine, celokupno područje[4] opunomoćenika rajhsfirera SS u Hrvatskoj [NDH] za područje borbi protiv bandi.[5]

pot. H. H[6]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-175, r. 140, s. 2687692.

2 Pečat primaoca.

3 U originalu piše: „Bandenkampfverbande".

4U propratnom aktu SS-oberšturmbanfirera Branta (Brandt) od 21. juna 1943. SS-obergrupenfireru fon Bahu (Bach) piše: „Dostavljam naredbu rajhsfirera SS, kojom se celokupno područje opunomoćenika SS za Hrvatsku proglašava za teritoriju na kojoj se vodi borba protiv bandi. Rajhsfirer vas moli da o ovoj naredbi usmeno obavestite SS--brigadenfirera Konstantina Kamerhofera" (AVII, NAV-T-175, r. 81, s. 2601647.

5 Vidi dok. br. 53.

6 Paraf Hajnriha Himlera.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument