ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ BORBENE GRUPE „POŽEGA" OD 26. JUNA 1943. O REZULTATIMA OPERACIJE „PROZIT" PROTIV JEDINICA NOVJ U REJONU SLAVONSKE POŽEGE[1]

Prepis

BORBENA GRUPA „POŽEGA" Prilog uz: Borb.gr."Požega", Ia Pov br. 262/43 od 26. 6. 43. god.[]2

Poverljivo

BORBENI IZVESTAJ

o operaciji „Prozit" u rejonu Stražeman, 22. 6, 1943.

Karta 1 :100.000

Neprijatelj

Na osnovu izjava stanovništva i rezultata sopstvenog izviđanja, u rejonu Stražeman (13 km severno-severozapadno od Slav. Požege) nalaze se delovi XXI i XVII brigade [NOVJ] u mestima Draga — Stražeman — Doljanci. Sedište štaba je, navodno, u Kamenskom Vučjaku (7,5 km severozapadno od Stražemana). Bande u rejonu Stražeman treba smatrati kao isturena osiguranja. Jačina se ne može tačno utvrditi. Bande se delimično nalaze u poljskim položajima. Izviđanje je izvršeno do linije Golo-brdci — Škomić — Aleksandrovac — M. Velika.

Sopstvene namere

4 borbene grupe trebalo je da iznenada napadnu i unište isturena osiguranja u rejonu Stražemana.[3]

Pfiprema bataljona u sledećim rejonima:

Bataljon „Hajs" [Heiss], ojačan inž. četom, 1 vodom protivtenk. čete i 1 vodom peš. topova, kod Mrtovlasa.

Zadatak: Obezbeđenje otvorenog levog boka borbene grupe. U toku napada nadirati levim krilom preko Nježić — Klisa, desnim krilom preko k. 383—490 ka G. Vrhovcima, zatim zaho-diti na istok sa obe strane k. 577 i probiti se do Stražeman-skog p.

Bataljon „Jokiš" (Jockisch), ojačan 1 protivtenk. vodom, se-verno i severozapadno od Tornja.

Bataljon „Slezinger" [Schlesinger], ojačan 1 protivtenk. vodom, kod k. 218 i 236 severozapadno od Trenkova.

II hrv. jurišni bataljon odmah istočno od Velike i najpre zatvara frontom prema jugoistoku.

1/96 art. diviziona poseda položaj na području k. 218. tako da može da dejstvuje kako u rejonu Stražeman, tako naročito prema putu Bučko Kamensko — Kamenski Vučjak i da podržava Bataljon „Hajs" i u svako vreme obezbeđuje vatrom levi bok borbene grupe.

Tok borbe:

Ojačani bataljon „Hajs" je prilikom marša u polazni rejon naišao u 02,00 časa u Oljasi na predstraže koje su se posle kratke borbe odmah povukle. Sa ivice šume, odmah južno od Mrtovla-sa, pozvana je čelna jedinica i odmah posle toga otvorena vatra iz neposredne blizine. Bande su brzim napadom raspršene. U Mrtovlasima, koji su dostignuti u 04,00 časa, na prednju četu. je ponovo otvorena puščana vatra iz prvih kuća. U bliskoj borbi, isterani su dimom ljudi iz prvih kuća, nekoliko kuća je spaljeno i izbrojano je nekoliko mrtvih. Prilikom spaljivanja odletelo je u vazduh nekoliko skladišta municije.

Zbog borbi za zauzimanje polaznog rejona došlo je do znatnog zakašnjenja. Nježić je kasnije dostignut bez dodira sa neprijateljem. Odmah na početku napada, na levo krilo bataljona (inž. četu), prilikom prelaza preko kote 442, otvorile su vatru jake bande sa položaja na južnom obronku k. 524. Odmah je počeo napad na tog protivnika uz podršku teških peš. oruđa, ali je prekinut zbog pojačane vatre bandi. Bande su se borile upotrebljavajući veoma velike količine municije.

Napred angažovanoj 5. četi pošlo je za rukom da se probije preko k. 442. Dalje nastupanje bilo bi moguće samo uz teške gubitke, jer se inž. četa nalazila u krajnje kritičnoj situaciji, pošto je vatra bandi iz teških mitraljeza postajala sve jača. Peta četa je zaustavila neprijateljski napad sa 2 protivnapada i stvorila mogućnost inž. četi da se povuče, što je ovoj i pošlo za rukom. U isto vreme, na bataljon je otvorena vatra iz predela Klisa — k. 412. Za neutralisanje te bočne vatre angažovana je 6. četa za napad na Klisu. Izvršen je juriš i tako je nešto olakšana situacija na istoku i severu, jer su se bande povukle na visove. Znatno opasnija situacija bila je kada su bande izvršile jači napad na visove zapadno od Nježića. Protivnik je pokušao da izvrši napad obuhvatom sa juga. Zbog toga je odmah povučena 6. četa iz Klise da bi bila angažovana protiv neprijatelja koji su na južnoj strani približno na 200 m.

Prilikom tog masiranog napada bandi angažovano je naše teško naoružanje, naročito artiljerija, i protivnik je pretrpeo najteže gubitke. U 11,00 časova popustili su napadi zbog utroška velike količine municije i teških gubitaka i nastupilo je osetno olakšanje. Odmah je poboljšan odbrambeni položaj oko Nježića, uključujući k. 442.

Bandama je pošlo za rukom da skrenu pravac napada ba-taljona i da ga tako odvoje od desnog suseda. Bande na desnom boku kod Klise došle su iz rejona Doljanci — Poljakovci, gde su se povukle od artiljerijske vatre.

Na osnovu novostvorene situacije i pošto su se bande zbog uspešne artiljerijske vatre povukle iz rejona Draga — Straže-man, bataljoni „Šlezinger" i „Jokiš" su angažovani za novi zadatak.

Bataljon „Šlezinger" preko Odžakovci — Mrtovlasi na Nježić.

Bataljon „Jokiš" preko k. 490—500 na jug prema k. 412 i 442, da bi tako rasteretili Bataljon „Hajs".

Osim toga, 50 ustaša je angažovano da krenu na kamionima preko Toranj — Mrtovlasi. U 11,00 časova stigli su u Nježić. Prilikom pokušaja da se sklone mrtvi i ranjeni, bande su ponovo otvorile vatru i tek kad je stigao Bataljon „Šlezinger" u 12,00 časova, i uz podršku artiljerije koja je efikasno tukla bande na visovima zapadno od k. 442, uspeli smo da smestimo na sigurno mesto mrtve i ranjene.

Po naređenju borbene grupe, bataljoni su do 18.30 časova završili borbu bez teškoća. Nježić je spaljen.

II hrv. jurišni bataljon je u 13,00 časova krenuo iz Straže-mana po naređenju pukovnika Sulcea [Schulze] u garnizon u Pleternicu. U bataljonu je nastupilo potpuno rasulo i nije više sposoban za borbu. Upućen je pismeni izveštaj Komandi II hrv. korpusa.[4]

Bande se, navodno, sastoje od 2 brigade od 1500—2000 ljudi. Dobro su naoružane i raspolažu sa mnogo municije. Prime-ćeno je da ima izvestan broj žena — boraca, kao i dece od l0—20 godina sa oružjem.

Nasilno izviđanje iz vazduha

U operacijama je ponovo primenjeno nasilno izviđanje iz vazduha. U većini slučajeva avioni su mitraljirali i bombardovali sopstvene jedinice, pa se tako desilo i u ovoj operaciji. Izviđački avioni su leteli suviše visoko. Sa 1000 m visine ne može ni najbolji osmatrač jasno razlikovati na ovom terenu prijatelja od neprijatelja i pored svetlosnih signala. Odlučujuće je da osmatrač ima jasnu sliku o situaciji. Zato se predlaže da se ubuduće kao osmatrači angažuju pogodni oficiri borbenih odreda. Tada se neće moći desiti da bude na otvorenom putu mitraljirana i bombardovana marševska grupa koja se sastoji od 3 ojačana bataljona i koja se vraća sa mesta borbe u smeštajni rejon. Pri dobrom osmatranju moglo se ipak utvrditi da se radilo o čisto nemačkoj jedinici.

Sopstveni gubici:

14 mrtvih,

3 nestala,

25 ranjenih, od toga 7 ostalo kod jedinice, 1 konj

6 malih konja

1 puškomitraljez

Gubici bandi:

103 mrtva, izbrojana. Stvarni gubici su verovatno nekoliko puta veći, a uz to i veliki broj ranjenih. Jedan prebeglica je izjavio da na jednom mestu ima 30 mrtvih i 60 ranjenih.

Zaplenjeno: 

4 tovarna grla

7 goveda

4 male svinje

8 pušaka

Utrošeno municije

s. s. o. L.[5] 21.505

s. S. L.[6] 5.432

M. Pi[7] 1.226

S. Gr. W.[8] (8 cm) 114

Ei[9] ručnih bombi 12

ručnih bombi sa drškom 102

Gew. Gr. Ger.[10] 52

svetlećih zrna 154

Pz. Spr. Gran.[11] 94

Az.[12] 139

Nb.[13] 9

signalnih metaka crvenih 114

signalnih metaka zelenih 59

potp. Š u 1 c e

F. d. R. d. A.[14]

Baumgartner kapetan

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 1554, s. 523—6.

2Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

3 U rejonu s. Nježića (kod Slav. Požege), 22. juna 1943. godine, snage 21. brigade 10. divizije napale su Borbenu grupu „Požega" koja je prodrla u oslobođenu Požešku kotlinu, te je posle teške jednodnevne borbe odbacila u Slav. Požegu. Brigada je imala gubitke od 8 mrtvih i 20 ranjenih boraca (tom V, knj. 16, dok. br. 83, 86 i 188).

4 Odnosi se na Komandu 2. domobranskog zbora.

5 Schweres Spitzgeschoss ohne Ladestreifen (teška šiljasta zrna bez dopunskog punjenja)

8 Schweres Spitzgeschoss mit Ladestreifen (teška šiljasta zrna sa dopunskim punjenjem)

7 Maschinenpistole (automat). Ovde je verovatno reč o municiji za automate

8Schwerer Granatwerfer (teški minobacač) 9 jajastih

10 Gewehrgranatgerat (tromblon)

11 Panzersprenggranate (protivtenkovska zrna)

12 Aufschlagziinder (udarni upaljač)

13Nebelbombe (dimna bomba)

14 Dopisano rukom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument