ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDUJUCEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 1. APRILA 1943. GODINE 1. BRDSKOJ DIVIZIJI ZA ANGAŽOVANJE U REJONU RAŠKA — NOVI PAZAR — KOS. MITROVICA[1]

H Ou 1 4 1943

KOMANDUJUĆI GENERAL I KOMANDANT U SRBIJI                                           

Odelj. Ia, br. 1096/43. pov.

Poverljivo!

ZAPOVEST ZA ANGAŽOVANJE 1. BRD. DIV.

1.) Neprijatelj

U razmeštajnom prostoru 1. brd. div.[2] momentalno se ne računa sa pojavom jačih neprijateljskih snaga. Nasuprot tome, na čitavom području moguće su diverzantske akcije manjih aktivnih banditskih grupa. Treba računati sa pojavom kako komunista tako i nacionalista (pristalica Draže Mihailovića).

U prostoru Prokuplje — Blace (24 km sev. od Prokuplja) kreće se jedna komunistička banda jačine 130—200 ljudi.[3] U rejonu Madljike (13 km zap. od Kuršumlije) javlja se o pojavi jedne jake komunističke bande (300 ljudi?) pod vodstvom Jamca.

Na planini Kopaoniku četnička grupa Keserović[4] (jačine oko 40 ljudi) u stalnom pokretu.

Četničke grupe Jankovića[5] (320 ljudi), Javorski[6] i Katanić[7] 350 ljudi) treba uskoro da se povuku iz svog područja (zapadni deo razmeštajnog prostora divizije) pravcem preko granice.

Razračunavanja između snaga Draže Mihailovića i ostataka Titovih jedinica u hercegovačko-crnogorskom prostoru još nisu okončana, Njihov ishod još se ne može sagledati. Svakako se mora računati sa infiltracijom potisnutih delova obeju neprijateljskih grupa preko demarkacione granice u razmeštajni prostor divizije.

2.) Zadatak komandujućeg generala i komandanta u Srbiji je da kao šef izvršne vlasti uguši svaki ustanički pokret radi održavanja reda i mira, da obezbedi pravilno organizovanu vlast i neometani razvoj privrede i da osigura saobraćaj i veze, kao i zaštitu svih važnih vojnih i privrednih objekata.

3.) 1. brd. div. angažuje se u tu svrhu u prostoru:

Granica na severu i istoku za 24. i 27. bug. div.: Duga Poljana — k. 1795 — k. 1075 — Ušće — k. 1785 — put: Ploča — Aleksandrovac — uključno Kondželj — Sokolovac — k. 1258 — vis 18 km istočno od puta: Prepolac — Lebane.[8] Granica na jugu i zapadu: demarkaciona linija. Zadatak;: umirivanje i obezbeđenje dodeljenog područja u smislu iznetog pod 2), pri tome naročito:

a)  obezbeđenje ibarske železnice

b)  obezbeđenje rudnika Trepča sa jamom Stari Trg i topionicom Zvečan, rudnika azbesta Korlaće sa žičanom železnicom i rudnikom Jarando

c)   osmatranje granice prema zapadu.

4.) a) 1. brd. div. potčinjavaju se na njenom području sledeće jedinice:

II/3. puka Ruskog zaštitnog korpusa (R.S.K,) (obezbeđenje ibarske pruge) b) Dalje se u području nalaze: aa) Pomoćna policija u Mitrovici, Novom. Pazaru i Dugoj

Poljani

bb) jedinice Srpske državne straže

cc) jedan muslimanski dobrovoljački bataljon u Vučitrnu (u formiranju)

5.) Obezbeđenje, izviđanje, komandovanje trupama: Zapovesti izdate za područje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji su priložene.[9]

6.) Izveštavanje:

1. brd. div. izveštava svakodnevno do 11 časova depešom o toku prethodnog dana komandujućeg generala i komandanta u Srbiji, imajući u vidu naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji — Ia, br. 1451/42. pov.[10]

Bader

Dostavljeno:

. . . [11]

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 251, s. 21—2.

2U zapovesti br. 18 Prve brdske divizije od 2. aprila 1943. piše da će biti iskrcana u rejonu Kruševac—Kraljevo—Kuršumlija—Niš, a zatim prikupljena u rejonu Raška—Novi Pazar—Kos. Mitrovica—Prokuplje (isključno). Vidi AVII, NAV—T-315, r. 64, s. 571—2.

3U tom rejonu se nalazio 1. južnomoravski NOP odred.

4Dragutin

5Milutin

6Božo

7Uroš

8U originalu ova rečenica za granicu na severu i istoku je vrlo nečitljiva i kraj nje je rukom dopisano: „Tiče se Ia, 1269/43, str. pov."

9i10Tim dokumentima redakcija ne raspolaže.

11Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena komandi i jedinica kojima je ova zapovest dostavljena.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument