ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZABELEŠKA SA SASTANKA KOMANDANTA JUGOISTOKA I NEMAČKOG OPUNOMOĆENOG GENERALA U NDH OD 4. APRILA 1943. O VOJNO-POLITlČKOJ SITUACIJI I USAVRŠAVANJU OKUPACIONE UPRAVE U NDH[1]

RAZGOVOR

sa gospodinom komandantom[2] od 4. aprila 1943.

1)   Neophodnost jednog razgraničenja između nemačke i ita-lijanske interesne sfere.

Eventualno da granica između III zone i II zone bude nova demarkaciona linija.[3] Rejon Mostara?

2)  Izvršna vlast na ćelom nemačkom okupacionom području.

Hrvatske.

S obzirom na neophodnost da se javna uprava na celom nemačkom okupacionom području stavi pod strožiji nadzor i da se na nju u velikoj meri utiče, preporučuje se proširenje „izvršne vlasti" i na teritoriju severno od Save. Momenat stupanja na snagu ovog proširenja: uspostavljanje jedinstvene komandne jurisdikcije južno i severno od Save.

Sa prigovorima od strane hrvatske vlade treba računati u svakom slučaju. Zbog toga, pre donošenja ove odluke pribaviti saglasnost W. F. St. i AA.[4]

3)   Organizacija komandovanja posle spajanja komandnih područja severno i južno od Save.

Jedinstvena komanda i pri njoj „pridodati general", koji će da rastereti komandujućeg generala po pitanjima obilazaka trupa i slično.

4)   Stavljanje celokupnih hrvatskih oružanih snaga na ne-mačkoj okupacionoj teritoriji pod nemačku komandu. Oružane snage pod komandu komandujućeg generala; žandarmerija, policija i ES[5] pod komandu komandanta policije. Najtešnja saradnja između ova dva rukovodeća organa Široko korišćenje hrvatskog vojnog komandnog i upravnog; aparata, ali pod punom nemačkom odgovornošću.

5)   Vraćanje II bat. 741. puka[6] od strane komandanta nemačkih trupa.

Neophodno je radi obezbeđenja Okučana nezamenljivim objektima WNO i Nove Gradiške velikim skladištima za snabdevanje, jer samo hrvatska posada nije dovoljna.

6)   Iskorišćenje situacije severno od Save stvorene operacijom-„Braun".[7]

a.  Zadržavanje regruta u 187. rez. diviziji moguće je do popune, da bi se moglo sprečiti okupljanje i organizovanje bandi.

b.  Upućivanje jednog nemačkog bataljona u Srem da bi se sprečilo da se Fruška gora pretvori u jak oslonac neprijatelja. Obezbeđenje skladišta benzina u Vrdniku.

c.  Preseljavanje folksdojčera u opustela srpska mesta duž: železničke pruge.

7)   Poziv komunistima za predaju oružja nemačkim vojnim vlastima.

U naknadu za to garantovanje života i prebacivanje u logor za upućivanje u Rajh u svojstvu radnika. (U vezi s. ovim: predlog general-lajtnanta Braunera[8]).

8)   Štab za obezbeđenje železnica reorganizovati u diviziju.. Uključiti 20 hrvatskih bataljona (14 ranijih i 6 novih) i 4 ustaške saobraćajne brigade. Pod komandom general-majora Rajherta.

9)   Upotreba aviona

a.  Neophodnost upotrebe za bacanje letaka u Slavoniji.. X vazduhoplovni korpus je zabranio ovu vrstu upotrebe; u slučaju da ta zabrana ostane na snazi, opunomoćenom generalu za tu svrhu pridati jedan stari avion, za vezu.

b.  Pridavanje jedne „rode" opunomoćenom generalu, ili uputstvo komandantu avijacije da na zahtev opunomoćenog generala dodeljuje jednu „rodu". Odgovornost za. tu upotrebu snosi opunomoćeni general.

10) Cenzura štampe u Hrvatskoj.

a.  Komandant Jugoistoka je naredio da se „ustaša" u javnim glasilima svih vrsta ne pominje.

Pitanje: način obezbeđenja uticaja na hrvatske dnevne listove ?

b.  OKW želi da se uspostavi prethodna cenzura. Do sada je kontrolu štampe vršilo Nemačko poslanstvo putem naknadne cenzure. U hrvatskom Ministarstvu oružanih snaga, za sada ne postoji organ za cenzuru. Zahtev za uspostavljanje takvog organa postavljen je hrvatskom Generalštabu.

Politička cenzura ostavlja se i dalje u nadležnosti hrvatskog Ministarstva propagande. Postavlja se pitanje celis-hodnosti, jer politička obaveštenja imaju veliki značaj. Ispitati mogućnost proširenja prethodne cenzure i na politički sektor. Da je vrši Poslanstvo?[9]

11)   Namera poglavnika da u cilju smirivanja zemlje na položaje podžupana postavlja i pravoslavne.

12)   Dodeljivanje nemačkih ordena.

U osnovi, prema uputstvu AA, to treba da se vrši na predlog šefa misije (poslanika). U vezi s tim videti naređenje komandanta Jugoistoka od 24. 2. 43.[10] Osetljivost Kašea!

13)   Dodeljivanje [odlikovanja]EK[11] — Hrvatima.

14)   Službene karakteristike pukovnika fon Funka.[12] Predlog da mu se dodeli [odlikovanje] KVK[13] I reda.

1Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 267, s. 415—7. Na margini dokumenta rukom je dopisano nekoliko nečitljivih napomena.

2Odnosi se na komandanta Jugoistoka.

3O tome vidi knj. 1, dok. br. 1, 11, 15, 20, 27, 32, 44, 53, 54, 73 i 74, knj. 2, dok. br. 185.

4Auswartiges Amt (Ministarstvo spoljnih poslova Rajha).

5Einsatzstaffel (odredi za angažovanje ili neka vrsta operativnih jedinica koje su pripadale folksdojčerima na teritoriji NDH).

6Ovaj 741. pp je u sastavu 714. pd.

7Vidi dok. br. 52.

8Jozef (Josef Brauner fon Haydringen)

9Misli se na Nemačko poslanstvo u Zagrebu na čelu sa Zigfridom Kašeom.

10Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

11Eisernes Kreuz (gvozdeni krst)

12Valter (Walther Funck)

13Kriegsverdienstkreuz (krst za vojne zasluge)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument