ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


TROMESEČNI IZVEŠTAJ KOMANDUJUĆEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 5. APRILA 1943. O VOJNO--POLITIČKOJ SITUACIJI I FUNKCIONISANJU OKUPACIONE UPRAVE, RADNOJ SNAZI I FINANSIJAMA U SRBIJI[1]

Poverljivo

Prilog 19, KTB[2] Tgb. Br. 179/43. pov.

Izveštaj o situaciji br. 11

Odeljenja vojne uprave kod komandujućeg generala i komandanta u Srbiji za januar, februar i mart 1943.

Vojni događaji na frontovima u periodu za koji se podnosi izveštaj uticali su i dalje uopšte nepovoljno na raspoloženje stanovništva. Ipak se može zapaziti da je u krugovima inteligencije kao i u krugovima privrede i kod bogatih seljaka nastupio preokret saobrazno njihovom raspoloženju. Intimno shva-tanje u ovim krugovima uzima sve više maha u tome pravcu da bi slom nemačkog istočnog fronta značio to da Srbija bude preplavljena boljševizmom. U ovim krugovima se strepi od toga da bi u navedenom slučaju oni bili lišeni svog imanja, po-seda, položaja pa i samog života. Izgleda da se došlo do ube-đenja da iz ovih razloga saradnja sa Nemačkom leži u interesu srpskog naroda. Međutim, promena u raspoloženju ne mora da znači i promenu mišljenja. Ovi krugovi podjednako se nadaju da će Nemačka u borbi sa boljševizmom, doduše, održati front, ali će pri tom, isto kao i Rusija, biti tako oslabljena da će Engleska biti u stanju da iznudi kompromisni mir, koji će Srbima ponovo doneti vodeći položaj na Balkanu. Postoji nada da će Nemačka na istoku biti toliko jako vezana da će joj na srpskom prostoru samo neznatne snage stajati na raspolaganju. Tako će vojna uprava biti u nemogućnosti da silom sprovede dobijena naređenja. Ovo donosi sa sobom pasivnu rezistenciju, otpor širokih slojeva stanovništva. Na osnovu ovakvog stanja može se delimično zaključiti zašto je akcija za predaju kukuruza, koja je, po želji, bila prvo prepuštena srpskoj vladi, do kraja februara uspela samo za malenkost preko 8°/o od predviđenog kontingenta. Naređenjem od 9. 3. 43. za uspeh ove akcije bile su odgovorne feldkomandanture i krajskomandanture[3]. One su imale naređenje da svoje ekipe upute u akciju, s tim da protiv seljaka koji ne odgovore svojim obavezama postupaju najstrože, svim raspoloživim sredstvima, što su iste i uradile. Vlada Nedića je svim potrebnim merama kao i, takođe, neophodnim prinudnim merama na polju radnih akcija sebe još više opteretila, što je neprijateljska propaganda svim mogućim sredstvima iskoristila, šireći čitave priče o njenom strahovitom teroru.

Usled ustaničkog pokreta na srpskom prostoru, srpskoj vladi nije moguće da svoja naređenja sprovede do najnižih upravnih mesta, jer nema za to dovoljno egzekutivnih organa. U nekim područjima srpska uprava je potpuno zatajila. Usled ovih teškoća koje pritiskuju srpsku autonomnu upravu, ne bi smelo da se pogrešno oceni njena volja za rad. U periodu za koji se podnosi izveštaj registrovano je 985 akcija sabotaže i prepada, pri tome je izvršeno i 197 paljevina opštinskih arhiva, a delimično i zgrada opštinskih uprava, sem toga ubijeno je 58 opštinskih predsednika. Srpski opštinski službenici nalaze se stalno u najtežoj situaciji, jer su s jedne strane ugroženi od ustanika, a s druge strane prisiljeni od vojne uprave da ostanu na svojoj dužnosti. Srpska državna straža ne pruža upravi ni bezbednost ni potporu. Ona se u mnogo slučajeva pokazala kao nepouzdana. Izvesno smirenje nastupilo je u požarevačkom okrugu, pošto tamo ilegalne četničke organizacije kontrolišu najveći deo teritorije i pošto je tu angažovan i Srpski dobrovoljački korpus. Na albanskom području[4] došlo je do velikih nereda i uznemirenosti, pošto su raširene vesti o ubijanju albanskih muslimana u oblastima oko Tutina (italijansko područje) i zapadno odatle. Raspoloženje Albanaca prema Italijanima zasada nije prijateljsko. Oni tvrde da Italijani ne ispunjavaju svoje obaveze. Prema Nemcima, pak, njihovo raspoloženje može se označiti kao dobro. Okrug kosovskomitrovački još nije završio rad na organizovanju uprave. Veliki deo službenika, naročito albanske narodnosti, nema ni potrebno iskustvo niti potrebno obrazovanje (stručnu spremu). Iz ovog razloga dosada nisu mogla biti izvršena postavljenja organa u duhu uredbe kosovskog okruga. Delatnost organa u tom okrugu je izrazito nezadovoljavajuća.

Na ostalom srpskom području u prvom tromesečju morali su biti izvršeni premeštaji, razrešenja od dužnosti, nova postavljenja okružnih i sreskih načelnika. Izdata su naređenja da se u oblastima u kojima su angažovane nove nemačke trupe, posle zavođenja reda i bezbednosti, u njima mora bezuslovno ponovo obrazovati uprava.

U Banatu vlada mir. Uprava je tamo postigla pohvalne uspehe. 27 opština van gradova dobile su nemačke nazive. Promena naziva gradova za sada još je u pripremi. Folksdojčeri u Banatu rade zadovoljavajuće. Njihovim željama moglo se uglavnom izaći u susret. Zahtevi mađarske narodnosne grupe su sve veći. Njihovo ponašanje davalo je povoda za mnogo zamerki. Na nedozvoljiv način vršeno je prebacivanje lica preko granice tamo i ovamo, a vodeće mađarske ličnosti omogućavale su posete preko granice bez prethodnog odobrenja. Rumunskoj narodnosnoj grupi još nije uspelo da otkloni svoje unutrašnje razmirice.

Rad beogradske gradske uprave bio je pre i sada je zadovoljavajući. Jedan od najprečih zadataka, regrutovanje i privođenje predviđenih lica za radove, izvršen je sa znatnim uspehom. Ovakav uspeh bio je omogućen zahvaljujući jakoj propagandi i vanrednoj upravnoj delatnosti Feldkomandanture[5], a naročito zahvaljujući tome što je upravnik grada bio ujedno i šef policije, te tako imao svu izvršnu vlast u svojim rukama. Od godišta 1912, 1913, 1917—1921. bilo je moguće staviti na raspolaganje radnoj akciji 3893 lica, što je bilo od naročite potrebe za Bor. Devetog tekućeg meseca upućeno je još daljih 700 radnika za Bor. Od ovog rada moralo je biti oslobođeno 6700 ljudi od gornjih godišta, jer su isti već bili zaposleni u preduzećima ratne industrije kod nemačkog Vermahta, ili u pogonima od životne važnosti. Kod oslobođenja od radnih akcija primenjivano je najstrože merilo. Načelno, sem malih izuzetaka, ni činovnici ovih godišta nisu bili oslobođeni od radnih akcija. Iz redova radnika na području grada bila je formirana ekipa od 450 ljudi, koja je stavljena na raspolaganje isključivo feldkomandanturi za potrebe nemačkih oružanih snaga (na primer za utovar i istovar vagona).

Snabdevanje prehrambenim artiklima diplomatskog kora kao i kolonije rajhsdojčera i folksdojčera bilo je obezbeđeno. Snabdevanje stanovništva grada Beograda hlebom bilo je bez smetnji. Racionisanje mesa sniženo je od 200 na 100 grama. Stanovništvo je priznalo da je ove zime snabdevanje prehrambenim artiklima od strane nadležnih nemačkih i srpskih organa izvršeno u zadovoljavajućoj količini. Situacija u ishrani nepo-ljoprivrednog stanovništva na ostalim područjima nije se mogla poboljšati. Okruyi sa slabijom privredom trpe oskudicu, dok se imućniji snabdevaju namirnicama trampom ili preko crne berze.

Za obezbeđenje žetve i povišenje žetvenog prinosa produženi su melioracioni radovi u Banatu i Srbiji koji su otpočeli u 1942. Za Banat, koji je u 1942. godini zbog velikih poplava znatno podbacio u prinosu žetve, obezbeđeno je za tu svrhu, u okviru specijalnog programa, 75 miliona dinara. Zasada melioracioni radovi jednovremeno služe i za suzbijanje malarije.

U cilju suzbijanja zaraza upućeni su, na osnovu uredbe, beogradski lekari na prisilan rad u oblasti gde ima najviše zaraznih bolesti i u izbegličke logore. Radi se i dalje na tome da se izjednači broj lekara u Beogradu sa onima u unutrašnjosti zemlje. Pored toga, vrši se akcija vrbovanja srpskih lekara za rad u Nemačkoj u sporazumu sa nemačkom lekarskom komorom. Dosada je upućeno u Nemačku 38 lekara, 20 daljih molbi za sada se još rešavaju. U toku je jedna nova akcija vrbovanja koja se obraća specijalno mladim lekarima koji dolaze u obzir za upućivanje kao asistenti u nemačke bolnice.

U interesu izvršenja građevinskih radova na objektima važnim za Vermaht i za obezbeđenje materijala, transportnog prostora i radns snage za sve objekte, sužen je program izgradnje visokih, obimnih građevina teške industrije. Prekinuti su i radovi koji su po programu u toku izgradnje. Na predlog vojne uprave doneta je u oktobru 1942. god. uredba za zabranu izgradnje bazičnih objekata, a sada se namerava da se donese dopuna navedene uredbe, kojom će se još više pooštriti navedena zabrana u korist objekata važnih za Vermaht. Broj izgrađenih stražarskih kula i bunkera koji su predati trupama na srpskoj teritoriji povećao se na 203.

Razvoj finansijske situacije je takav da zadaje vojnoj upravi mnogo brige. Predlog budžeta srpske države za 1943. go-dinu izravnat je prihodima i rashodima na okruglo 5 1/2 milijardi dinara. Troškovi okupacije uglavnom zahtevaju vanredan doprinos državnom budžetu, tako da se ukupni iznos rashoda povećava na 8 1/2 milijardi dinara.

Vanredni izdaci su dosada pokriveni davanjem kredita od strane srpske Narodne banke, čime je povećana njena emisija novčanica. Da bi se ova inflacija ubuduće sprečila, sačinjen je nov predlog finansijskog plana u sporazumu sa generalnim opunomoćenikom za privredu.[6]

O ovome sledi specijalni izveštaj.[7]

Komandujući general i komandant u Srbiji,,

pot. Bader

general artiljerije

Beograd,

5. aprila 1943..

. . . [8] 5.4.

1Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 249, s. 220—4.

2Dopisano rukom.

3Reč je o naređenju da se na teritoriji Srbije pristupi oduzimanju kukuruza za potrebe Vermahta. Tu akciju su obezbeđivale sve snage Vermahta i Nedićeve uprave. Ista je trajala sve do 15. aprila 1943. godine (AVII, NAV—T-315, r. 1243, s. 455—8).

4Misli se na područje Kosova.

5Reč je o Feldkomandanturi 599 sa sedištem u Beogradu.

6Franc Nojhauzen

7Vidi prilog 1 uz ovu knjigu.

8Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument