ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST 1. BRDSKE DIVIZIJE OD 6. APRILA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA POSEDANJE, OBEZBEĐENJE I PACIFIKACIJU PROSTORIJE NOVI PAZAR — RAŠKA —BRUS — KURŠUMLIJA — KOS. MITROVICA[1]

1. brdska divizija Ia, br. 401/43. pov.

Div. St. Qu., 6. 4. 1943.. 14.00 časova

Budi oprezan prilikom razgovora preko telefona i radija,, neprijatelj prisluškuje!

ZAPOVEST KOMANDE DIVIZIJE ZA OBEZBEĐENJE I IZVIĐANJE

(BR. 19)[2]

(Karta 1:200.000) 1.)

Poverljivo

Neprijatelj

a)  Na prostoriji razmeštaja divizije za sada se ne računa sa pojavom jačih neprijateljskih snaga. Ipak treba računati sa pokušajima uznemiravanja od strane manjih grupa bandita (komunista i ljudi Draže Mihailovića).

b)  Nedavno je došlo do borbi između Titovih jedinica (komunista) i nemačkih trupa koje su nastupale sa severozapada. U ovim borbama došlo je do uništenja jačih neprijateljskih snaga. Još nije završeno razračunavanje između snaga Draže Mihailovića i ostataka Titovih trupa na prostoriji Hercegovine i Crne Gore; ne može se sagledati ishod ovih razračunavanja.[3] Treba računati sa infiltriranjem potisnutih defova obe neprijateljske grupe preko jugozapadne granice na prostoriju 1. brd. div.

c)  Na prostoriji divizije do sada su otkrivene sledeće neprijateljske grupe:

aa) Na prostoriji Prokuplje — Blace (24 km severozapadno od Prokuplja) jedna komunistička banda (150—200 ljudi).

bb) Na prostoriji Madljika komunistička banda pod komandom Janića (300 ljudi).

cc) Na planini Kopaoniku grupa Draže Mihailovića pod! komandom Keserovića[4] (40 ljudi) stalno u pokretu.

dd) Grupe Draže Mihailovića pod komandom Jankovića (320 ljudi), Javorskog[5] i Katanića[6] (350 ljudi) navodno su se nedavno povukle sa zapadnog dela prostorije razmeštaja 1. tek div. preko granice na jugozapad.

d)  Tito i Draža Mihailović izdali su svojim bandama uput-stva da pooštre rat u vidu vršenja sabotaža.[7]

Kao glavni objekti napada navode se mostovi, materijal koji se prevozi železnicom, mašine u preduzećima važnim za vođenje rata. Pored toga treba napadati manje grupe i pojedinačna vozila nemačkog Vermahta itd.

2.) Zadatak 1. brd. div.

Obezbeđenje i pacifikacija prostorije na kojoj je razmeštena. Ugušivanje svakog pokreta koji bi težio pobuni. Održavanje mira i rada, zaštita saobraćaja i sredstava veza, kao i objekata koji imaju vojnu i privrednu važnost.

Naročito su važni objekti:

a)  Zeleznička pruga koja ide Ibarskom dolinom (Kraljevo, Raška, Mitrovica).

b)  Rudnik Trepča sa rudokopom Stari Trg (u dolini 5 km severoistočno od Mitrovice) i topionica Zvečan (odmah severo-zapadno od Mitrovice).

c)  Rudokop azbesta Korlaće sa žičanom železnicom (10 km severo-severoistočno od Raške) i rudnik Jarando (12 km severno od Raške).

d)  Zapadna granica (demarkaciona linija prema Italijani-ma), koju treba kontrolisati i obezbediti.

3.) a) Severno od 1. brd. div. vrši obezbeđenje, kao sused, 24. bug. pd na opštoj liniji Duga Poljana — 12 km severoistočno od Sjenice — 26 km severno od Sjenice. Delovi bugarskih trupa na prostoriji divizije: 1 bat. (64. bug. pp) u Mitrovici 1 bat. (34. bug. pp) u Novom Pazaru 1 bat. (34. bug. pp) u Raškoj, tamo je i štab 34. pp 1 bat. (65. bug. pp) na prostoriji Kuršumlija — Blace 1 bat. (67. bug. pp) na obezbeđenju železničke pruge.

Kuršumlija — Prokuplje.

Naš je zadatak da smenimo pomenute delove bugarskih trupa, i to prikriveno i uz neposredan dogovor naših i bugarskih štabova bataljona i pukova. Po izvršenoj smeni, poslati izveštaj. Oficiri iz Ic pukova i bataljona koji obrađuju podatke o neprijatelju dužni su da, koristeći obaveštenja mesnih bugarskih komandi, detaljno uđu u situaciju po sledećim pitanjima: situacija u pogledu neprijatelja, stanje u pogledu raspoloženja i držanja stanovništva.

b) 1 italijanska alpinska divizija8 vrši obezbeđenje prostorije oko Pljevalja (50 km zapadno-severozapadno od Sjenice). 1 italijanska divizija9 vrši obezbeđenje prostorije oko Prizrena (u Peći štab 1 puka).

4.) Prostorija razmeštaja divizije:

Duga Poljana — 1796 — 1076 — Ušće (isklj.) — 1785 — put Ploča, Aleksandrovac uklj. — Kondželj —- Sokolovac 1258 — vis 18 km istočno od puta Prepolac — Lebane.

U svemu ostalom upravljati se prema divizijskoj zapovesti br. 18 (Ia, br. 400/43. poverljivo od 2. 4. 43).10

Pojedine rejone razmeštaja urediti kao oslonce, a promenu tih rejona vršiti prema izvršenju niže navedenih taktičkih zadataka.

Zabranjuju se pojedinačni razmeštaji; prilikom razmešta-nja trupa najmanja jedinica na okupu mora biti vod.

5.) Obrazovati u pogledu razmeštaja sledeće grupe koje će istovremeno vršiti i obezbeđenje:

Grupa „Dauner"

Komandant: major Dauner (St. Qu. u Novom Pazaru)

Trupe: 99. brd. lov. puk,

11/ 79. brd. art. puka, Grupa „Ajsgruber" [Eisgruber]

Komandant: major Asjgruber (St. Qu. u [Kos,] Mitrovici)

Trupe: 98. brd. lov. puk

1/79. brd. art. puka,

111/79. brd. art. puka,

2/659. (mot.) inž. bat.

Grupa „Majr" ([Mayr]

Komandant: kapetan Majr (St. Qu. u Brusu)

Trupe: Brd. lov bat. 54, Brd. inž. bat. 54.

Grupa „Piloti" [Piloty]

Komandant: kapetan Piloti (St. Qu. u Kuršumliji)

Trupe: IV/79. brd. art. puka,

44. brdski protivoklooni divizion;

delovi Biciklističkog] bat. 54.

Prema izdatim naređenjima razmeštaju se:

Brd. lov. bat. 54 na prostoriji Aleksandrovac, Brus,

Dupci (13 km južno od Aleksandrovca);

Brd. inž. hat. 54 na prostoriji Blace, Beloljin (10 km južno od Blace)

M/99. brd. lov. puka na prostoriji Raške i severno.

6.) Linije razgraničenja za zadatke obezbeđenja, izviđanja i pacifikacije:

a)  Demarkaciona linija (zapadna granica i južna granica) prema Italijanima ne srne se ni u kom slučaju prelaziti.

b)  Između Grupe „Dauner" i Grupe „Ajsgruber":

Tutin (22 km jugozapadno od Novog Pazara) — ušće Jošaničke reke u Ibar (k. 450 — 21 km severno od Mitro viče) —Madljika.

c)   Između Grupe „Ajsgruber" i Grupe „Piloti": Madljika — Polatina (10 km južno od Madljike) — Siljevica — greben Kopaonika (1535, 1125, 830) — Babin Most (22 km jugoistočno od Mitrovice) (sve ukljč-no za Ajsgrubera).

d)  Između Grupe „Piloti" i Grupe „Majr":

Madljika — Kuršumlija (uključno za Pilotija) — Grabo vnica — prema istoku do divizijske granice.

e)   Između Grupe „Majr" i Grupe „Dauner":

Madljika — Treska 1430 (10 km severozapadno od Madljike) — grebenom 1341 — 1139 — Ogledna 1456 — Palež 1559 — 1477 — 1335 — Nerade 1399.

Zadaci:

a)  Grupa „Dauner" — Obezbeđenje prostorije razmeštaja kao pod br. 2a i 2c. Obezbeđenje zapadne granice (demarkaciona linija) sa težištem kod Duge Poljane, kao i u dolinama jugozapadno od Novog Pazara. Dugu Poljanu posesti sa jednom ojačanom četom.

b)  Grupa „Ajsgruber" — Obezbeđenje prostorije razmeštaja kao pod br. 2a i 2b. Obezbeđenje zapadne i jugozapadne granice (demarkaciona linija) sa težištem u zahvatu puta Mitrovica — Peć, kao i u dolini Ibra.

Važi i za pod a) i za pod b):

Pored ostalog, granicu između prelaza treba kontrolisati sa izviđačkim odeljenjima.

c) Grupa „Piloti"

—  Obezbeđenje prostorije razme-štaja sa težištem duž puta Kur-šumlija — Podujevo — Lebane (8 km severno od Prištine).

d) Grupa „Majr"

—  Obezbeđenje prostorije razmeštaja kao i puta i železničke pruge Kuršumlija — Kondželj (12 km zapadno od Prokuplja), gde se nasloniti na bugarske obezbeđujuće snage. — Obezbeđenje rudnika Jankova Klisura (8 km severozapadno od Blaca).

8.) Izviđanje:

Težište izviđanja je na zapadnoj granici. Važno je sprečiti neprijatelju da se u manjim ili većim grupama neopaženo infiltrira sa zapada.

Na užoj i široj prostoriji razmeštaja treba planskim pročešljavanjem zahvatiti neprijateljske grupe navedene pod br. 1.). Sada postojeći oskudni podaci o neprijatelju mora da budu dopunjeni, i to tako da se ubrzo stekne prava slika o jačini, skrivenim mestima boravka i pokretima pojedinih neprijateljskih grupa. Angažovati borbeno jaka izviđačka odeljenja, jačine najmanje jednog voda. Iskoristiti sve povoljne prilike koje se budu ukazale za uništenje organizacionih štabova neprijatelja. Treba bar postići to da se stalnim proganjanjem tih štabova iz mesta u mesto ometa planski rad neprijatelja.

Organe policije itd. treba prvenstveno angažovati za prikupljanje podataka uz eventualno korišćenje poverljivih vodiča koji dobro poznaju mesne prilike.

Demarkaciona linija prema zapadu i jugu se ne srne prelaziti.                               

9.) Način vođenja borbe:

a) Važno je da se sve veze koje izvode iz Crne Gore prema zapadnoj granici divizijske prostorije tako zatvore da bude sprečen prolaz organizovanih neprijateljskih snaga i da se stvori mogućnost za uništenje infiltriranih delova. Na najvažnijim mestima treba u blizini granice organizovati utvrđene punktove i posesti ih sa najmanje jednom četom, a još predvideti i jače snage držeći ih u odgovarajućoj pripravnosti za potrebnu podršku snaga u punktovima.

b)  Načelno treba tražiti da se neprijateljske bande pronađu u njihovim skrovištima i da se tamo unište. Veće akcije preduzete od strane više bataljona znače, pošto je neprijateljska obaveštajna služba dobro organizovana, opasnost prevremenog otkrivanja naših namera, kao i opasnost izvlačenja neprijatelja.

Prema dosadašnjim iskustvima, najveće rezultate protiv slabijih nepr. grupa daje angažovanje poternih odeljenja jačine do čete. Kad se namerava izvesti akcija ovakve vrste, treba komandu divizije o tome izvestiti, te će se za te akcije izdati divizijska zapovest.

c)  Sva mesta razmeštaja i zaštitne objekte treba braniti od svakog neprijatelja. Treba izgraditi sistem oslonih tačaka, koji treba stalno usavršavati. Trebovati od divizije potrebnu količinu bodljikave žice i mina.

d)  Stražarsku službu i službu obezbeđenja treba toliko ojačati da budu u stanju da prilikom neprijateljskog napada održe odgovarajuće zaštitne objekte do pristizanja pojačanja. Objekti koji budu ugroženi moraju se braniti do poslednjeg čoveka. Stalno vršiti kontrolu nad stražama. Propuste u pogledu stra-žarske službe najoštrije kažnjavati.

Pojedinačne vožnje motornih vozila izvan rejona razmeštaja dopuštene su samo uz odobrenje komandanta bataljona. Patrole treba da budu jačine bar jedne grupe. Za službu oba-veštavanja i angažovanje feldžandarmerije treba izdati odgovarajuća naređenja.

e)  Važi načelo da ni jedan pripadnik divizije ne sme da dopusti da bude napadnut a da napadaču ne uzvrati na taj način da ovaj i te kako oseti posledice. Slabićko ponašanje u ovakvim situacijama više škodi nego što koristi. Nema pregovaranja sa banditima. Jedini jezik koji ova horda razume jeste jezik oružja. Zato je svaki starešina i vojnik dužan da prema svakom banditu koji se pojavi upotrebi odgovarajuće oružje bez ikakvih ograničenja. Civile koji se uhvate da nose oružje odmah streljati. Sumnjive uhapsiti.

f)  U cilju omogućavanja brzog manevra sa rezervama imati u pripravnosti:

98. brd. lov. puk i 99. brd. lov. puk po jednu ojačanu četu. Pukovi će pripremiti, angažujući sva raspoloživa motorna vozila (uključujući i vozila 16. čete), celishodno ukrcavanje pomenutih četa.

Za gore pomenuti cilj treba takođe da su pripravni za najbrže moguće angažovanje:

2 /659 (mot.) inž. bat.

2 voda protivtenkovske artiljerije 4,2 cm iz 44. brd. oklopnog diviziona,

54. motociklistički eskadron.

Gotovost za marš na šifru „Edelvajs" [Edehveiss] mora da bude zagarantovana 4 časa posle njenog izdavanja.

10.) Potčinjavaju se:

2/659. inž. bat. — formacijski 54. brd. inž. bat., a u pogledu angažovanja u izvršenju taktičkih zadataka 98. brd. lov. puku. Četu razmestiti u Mitrovici.

Delovi biciklističkog bataljona

54 (motociklističkom eskadronu u formiranju)

—  u prvo vreme 44. brd. oki. lov. divizionu.

II/3. puka Ruskog zaštitnog korpusa (RSK11, štab bat. u Mitrovici):

—  98. brd. lov. puku. Za sada je nepoznata lokacija pojedinih četa.

98. brd. lov. puk i 99. brd. lov. puk da što pre izveste o jedi-nicima i snagama „RSK", „Srpske državne straže (SSW)t2, kao i o policijskim snagama angažovanim na njihovim prostorijama razmeštaja.

11.) Komandno mesto divizije

Najpre u Nišu u Komandi mesta (telefonske veze preko centrale u Nišu),kasnije u Mitrovici.

12.) Organizacija veza:

Žičana veza sa 98. i 99. brd. lov. pukom, Brd. lov. bat. 54 (Brd. inž. bat. 54 priključuje se na vezu), 79. brd. art. pukom, IV/79. brd. art. puka (Grupom „Piloti") (44 brd. okl. divizion priključuje se na vezu grupe).

Radio-veza sa 98. i 99. brd. lov. pukom, Brd. lov. bat. 54, IV/79 brd. art. puka.

Radio-mirovanje: Radio-vezu koristiti samo u slučaju opasnosti.

13.) Izveštaji:

a)  Pukovi i samostalni bataljoni podneće izveštaje, 4 dana po pristizanju štabova na predviđene prostorije razme-štaja, o preduzetim merama obezbeđenja. Isto tako će izvestiti i o imenima postavljenih komandanata me-sta.

b)  Pukovi i samostalni bataljoni izvestiće najkasnije do 20. 4. o konačnim prostorijama gde su razmešteni i o preduzetim merama obezbeđenja. Uz izveštaja priložiti skice rejona sa zaštitnim objektima i plan zatvaranja prolaza.

c)  98. brd. lov. puk i 99. brd. lov. puk podneće izveštaj o angažovanju snaga za izviđanje na dan 20. 4.

d)  Dnevne izveštaje podnositi prema divizijskoj zapovesti br. 18. Prilikom svakog sukoba sa banditima uvek ne-odložno izvestiti diviziju.

U konceptu pot. fon Stetner[13]

Za tačnost:

Prvi generalštabni oficir,

. . . [14]

generalštabni major

Dostavljeno:

U konceptu.

Paziti na stepen poverljivosti naznačen u unikatu od strane izdavača!

. . . [15]

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 64, s. 537—43.

2i10Zapovest 1. brđ. divizije broj 18 od 2. aprila 1943. odnosi se na iskrcavanje u rejonu Kruševac—Kraljevo—Kuršumlija—Niš i prikupljanje u zoni razmeštaja Raška—Novi Pazar—Kos. Mitrovica—Pro-kuplje (AVII, NAV—T-315, r. 63, s. 571—2).

3Po završetku bitke na Neretvi, Glavna operativna grupa VŠ produžila je ofanzivna dejstva u pravcu Crne Gore i Sandžaka, Cilj je bio stvoriti novu slobodnu teritoriju i razbiti četnike Draže Mihailovića u Crnoj Gori i Sandžaku. Da bi to sprečile, četničke vođe prikupljaju, svoje formacije radi preduzimanja operacija protiv snaga NOVJ na području Kalinovika i Nevesinja. Uočavajući namere četnika, Vrhovni; komandant NOVJ je odlučio da sa Glavnom operativnom grupom što pre preduzme nameravanu operaciju. Opširnije o tome vidi, tom II, knj. 8 dok. br. 216, knj. 9, dok. br. 1, 2, 8, 11, 14, 20, 45 i 56; tora IV, knj. 12. dok. br. 17, 37, 46, 51 i 181.

4Dragutin

5Božo

6Uroš

7Dragoljub Draža Mihailović nikad nije izdao naređenje ili uput-stvo za bilo kakvu akciju protiv nemačkog i italijanskog okupatora. On i njegovi potčinjeni su od avgusta 1941. sarađivali sa nemačkim i italijanskim okupatorima u borbi protiv NOV i POJ na teritoriji okupirane Jugoslavije. Vidi dok. br. 74, 156. 160 i 166. Opširnije o tome vidi knj. 1, dok. br. 232, 236 i 258, knj. 2, dok. br. 23, 50, 64, 79, 86, 89, 96, 138, 145, 154, i 181; tom I, knj, 2. dok. br. 60; tom II, knj. 2, dok br. 78, knj. 3, dok. br. 122; tom IV, knj. 4, dok br. 102, knj. 5, dok. br. 56; tom XIII, knj. 2, dok. br. 2, 44 i 73, knj. 3, dok. br. 17, 20 i 31; AVII, NAV—T-314, r. 1457, s. 1110—2: izveštaj oficira Abvera Jozefa Matla od 30. oktobra 1941. da D. Mihailović nudi i stavlja na raspolaganje svoje odrede za borbu profv NOV i POJ, AVII, NAV—T-314, r. 1457, s. 1240: poziv ovlašćenog lica načelnika štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 30. oktobra 1941. D. Mihailoviću da dođe na pregovore u Beograd, AVII, NAV—T-314, r. 1457, s. 1348: izjavu D. Mihailovića od 1. novembra 1941. Komandi 342. pešadijske divizije da četničke akcije nisu usmerene protiv Vermahta već profv NOV i POJ, i da bi u toj akciji uspeli traže dovoljno oružja i municije, AVII, NAV—T-314, r. 566, s. 357—8: izveštaj komandanta nemačkih trupa u NDH od 18. novembra 1942. da su zaključeni sporazumi između četnika DM i ustaške vlasti na celoj teritorri NDH; Petar Kačavenda, Saradnja četnika i ustaša u Bosni 1942, Vojnoistorijski glasnik br. 5/1966, str. 44—64; Antun Mile-tić, O saradnji komandanta četničkih odreda istočne Bosne Jezdimira Dangića sa Nemcima, VIG, br. 2/1972, str. 135—145; Matteo J. Milazzo, The Chetnik Monument, The Jugoslav Resistance, 1975, Baltimore — London; Jozo Tomasevich: War and Revolution in Jugoslavia 1941—1945, The Chetniks, Stanford, Calfornia, 1975; dr Jovan Marjanović, Tajna i javna saradnja četnika i okupatora 1941—1944, Beograd, 1976, Arhivski pregled.

8Odnosi se na italijansku diviziju „Taurinenze".

9U tom rejonu se nalazila italijanska divizija „Pulje".

11Russisches Schutzkorps (Ruski zaštitni korpus)

12Serbische Staatswache

13Valter, fon Grabenhofen (Walter Stetner von Grabenhofen)

14Potpis nečitak.

15Zbog ograničenog prostora izostavljena su imena komandi i odeljenja na koje se ova opaska odnosi.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument