ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ GENERALŠTABA KOMANDE KOPNENE VOJSKE OD 8. APRILA 1943. O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI U BOSNI I HERCEGOVINI, SLAVONIJI I SRBIJI[1]

Poverljivo

Gen. St. d. H. Op. odelj.[2]

Prim. 10. apr. 1943.

Br. 3949/43 pov.

KOMANDA KOPNENE VOJSKE GENERALŠTAB

Odelj. str[anih] armija — Istok (III)

Br. 1914/43 pov.

H. Qu., 8. 4. 43.

IZVEŠTAJ O SITUACIJI BR. 9

Srbija, Hrvatska, Grčka (od 1. 7. 43.)

Hrvatska

Opšta slika

Neprekidni veći neprijateljski pokreti u području 2. zone verovatno u vezi sa reorganizacijom jedinica koje su razbijene i raštrkane u operaciji „Vajs".[3]

U južnoj Hercegovini (severno od Dubrovnika) pojačavaju se jedinice Draže Mihailovića dovođenjem više jedinica iz Crne Gore [za borbu protiv komunista].[4]

U ostaloj Hrvatskoj samo dejstva lokalnog značaja.

Pojedinosti Hercegovina

Komunističke snage su u području Foče opkolile četničke jedinice u jačini od oko 3 — 4000 vojnika. Komunisti su navodno došli istočno od Foče u cilju okruženja Čajniča[5]

Istočno od Nevesinja prodro je protivnik na četničke položaje jugozapadno od Kokorine, u jačini od oko 1 — 2 brigade, i zauzeo Fojnicu i Gacko.[6]

Južno od Nevesinja propao je pokušaj prodora jačih komunističkih jedinica usled žilave odbrane četničkih jedinica koje su se tamo nalazile. Jedna manja borbena grupa, angažovana zapadno odatle, dostigla je, navodno, u daljem toku borbe Stolac, zaokruženjem četničkih položaja.

Kod Svinjarine (jugoist. od Mostara), protivnik je pojačao svoj pritisak na italijanske i četničke položaje upotrebom teškog pešadijskog naoružanja.

Prema još nepotvrđenim izveštajima, stigao je general Đukanović[7] — komandant crnogorskih četničkih jedinica — sa svojim štabom u područje severoistočno od Dubrovnika.

Istočna i zapadna Bosna

Dve-tri komunističke brigade koje se povlače iz područja Kladanj na jug dostigle su sa prednjim delovima liniju Sarajevo — Rogatica.

Jugozapadno od Tuzle razbio se o našu odbranu neprijateljski napad u jačini od oko 300 vojnika.

Pretpostavlja se da protivnik koji je najavljen južno od Kotor-Varoša ima jačinu od oko 300 vojnika.

Dve brigade najavljene severozapadno od Prijedora povlače se u pravcu zapada i dostigle su sa prednjim delovima područja severno od Bos. Novog.

Severno od Otoke skupile su se, navodno, dve velike komunističke brigade.

Jugozapadno od Prijedora povukao se neprijatelj, u jačini od dve čete, pred našim jedinicama u pravcu severa.

Južno od Gline dejstvuju manje neprijateljske grupe od oko 300 vojnika.

izvršile su to u prvoj dekadi aprila, savladavši najpre otpor četnika i delova italijanske divizije „Taurinenze", a zatim blokirale Foču. Za to vreme je na južnom pravcu ojačana 3. divizija NOVJ prešla u nastupanje iz Nevesinjskog u Gatačko polje, oslobodila Gacko, Avtovac, Kulu Fazlagića i naterala na povlačenje u Nikšić i Bileću četničke snage predviđene za učešće u nameravanoj četničkoj protivofanzivi u Hercegovini. Tako je u aprilu i prvoj polovini maja 1943. Glavna operativna grupa VŠ nanela teške udarce italijanskim i četničkim jedinicama, a sebi stvorila veliku slobodnu teritoriju omeđenu mestima: Nikšić, Šavnik, Kolašin, Bijelo Polje, Čajniče, Goražde, Kalinovik, Gacko (Zbornik radova „Neretva—Sutjeska", Trgo Fabijan, n.č., str. 50). [7] Blažo

Istočno od linije Sarajevo — Tuzla nastupaju u povećanoj meri manje jedinice Draže Mihailovića. Pritom se, verovatno, radi o formiranju letećih brigada, koje je naredio Draža Mihailović.

Dostavljen je izveštaj o pojedinostima:

—  700 vojnika u planini Krstac (potrebno potvrđivanje).

—  Protivnik nepoznate jačine jugozap. i severozap. od planine Krstac.

—  700 vojnika u planini Devetak (potrebno potvrđivanje).

—  700 vojnika severno od Rogatice (potrebno potvrđivanje).

—  Protivnik nepoznate jačine kod Ajdinovića.

Italijanska okupaciona zona

Ponovljeni neprijateljski napadi na Glamoč odbijeni su od tamošnjih jedinica.[8]

Potvrđena je vest o maršu neprijateljske grupe istočno od Livna prema severu.

Slabije komunističke jedinice su južno od Brinja zauzele tri mesta posle kratke borbe sa italijanskim posadama.

Između Splita i Jesenica na dalmatinskoj obali stalno su pristajale savezničke podmornice za podršku partizanima.

Severno od Save

Neprijatelj, za koga je izvešteno da se nalazi u planini Kalnik (južno od Varaždina), izviđao je slabijim snagama u južnom pravcu prema železničkoj pruzi Križevci.[9][

Severno od Siska prešla je neprijateljska grupa, jačine oko 600 vojnika, u šumu Žutica.

Severno od Požege protivnik je ponovo prikupio svoje jedinice, koje su prilikom naše« poduhvata bile rasturene u planini Papuk. Dosada su najavljene 3 brigade (oko 4000 vojnika) (potrebno potvrđivanje).[10]

Severno od [Srem.] Mitrovice nalaze se druge dve brigade.

Srbija Opšta slika

U srpsko-crnogorskoj graničnoj oblasti (Sandžak), Draža Mihailović sprovodi prinudnim regrutovanjem svih muških stanovnika između 16 i 50 godina mobilizaciju svojih jedinica.

Pojedinosti:

Proterivanje muslimanskog stanovništva od strane ustanika Draže Mihailovića, koje je najavljeno u području Nove Varoši i Sjenice,, protezalo se do područja južno od Užica.

Zapadno od JViša i jugoistočno od Beograda pojedinačni prepadi na mesta.

Severozapadno od Niša sabotažom prekinuta pruga Beograd — Leskovac.

Prema vestima kontraobavestajne službe, Draža Mihailović priprema veće rezerve u području severno od Kolašina (Crna Gora).

Sabotaža na železnici

U čitavom hrvatsko-srpskom području smanjila se sabotaža na železnici.

Utvrđenja bandi

1.) Snage Draže Mihailovića:

Utvrđeni su:

—  Trebavski odred — jugoistočno od Dervente.

—  Ozrenski odred — istočno od Tešnja. (verovatno delovi Ozrenskog korpusa).

—  Dinarska divizija — severno od Knina.

Nova nastupanja:

—  Zrmanjska brigada — južno od Bos. Petrovca

—  Kosovska brigada — jugoistočno od Knina.

—  6 letećih brigada — područje Kalinovik — Foča (formirane, verovatno, od delova razbijenih jedinica).

2.) Komunističke jedinice

Nema novih izveštaja. [11]

I. A.

koncept potpisao

Gelen [Gehlen]

Tačnost overava

. . . [12]

poručnik

1Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-78, r. 332, s. 6290077—81. Na margini je rukom dopisano nekoliko parafa i oznaka, a veći deo teksta je naknadno podvučen.

2Pečat Primaoca.

3Vidi dok. br. 13, 28, 30, 33 i 35.

4Dopisano rukom na margini originala.

5i6Reč je o ofanzivi Glavne operativne grupe VS, koja se odvijala na dva osnovna pravca. Na severnom, 1. i 2. proleterska divizija, posle neuspelog pokušaja (krajem marta 1943) da iz pokreta forsiraju Drinu,

8Dva bataljona ustaškog 5. stajaćeg zdruga 4. aprila 1943. potisli su đelove 5. udarne divizije NOVJ i zauzeli Glamoč (tom IV, knj. 12, dok. br. 294).

9U tom rejonu akcije je izvodio Kalnički NOP odred.

10Vidi dok. br. 52 i 57.

11Izostavljeni tekst se odnosi na Grčku.

12Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument