ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST 69. REZERVNOG KORPUSA OD 28. AVGUSTA 1943. O REORGANIZACIJI SISTEMA KOMANDOVANJA, PREDISLOKACIJI POTČINJENIH JEDINICA I ZADACIMA U REJONU OSIGURANJA SEVERNO OD REKE SAVE[1]

K. T. B.[2]

K. H. Qu., 28. avgust 1943.

14 primeraka

15. primerak[3]

K-DA LXIX REZ. KORPUSA

Ja, br. 72/43. str. pov.

Strogo poverljivo

KORPUSNA ZAPOVEST BR. 2.

1.) Preformiranje

a)K-di 2. okl. armije (Kragujevac) je od 28. 8. 43. potči-njeno srpsko-hrvatsko-crnogorsko područje.[4]

b)LXIX rez. korpus, koji je potčinjen K-di 2. okl. armije, zadržava kao rejon osiguranja hrvatsku oblast severno od Save.

Zapadna granica prema III SS-okl. korpusu — Ludbreg — Dugo Selo, mesta za III SS-okl. korpus, gornji tok Save južno od Dugog Sela do ušća Une u Savu. O dodatnim rejonima osiguranja vidi pod c).

c)73. rez. div. preuzima od SS-okl. gren.-puka 1 i 2 obez-beđenje industrijskog područja Bor, Gvozdenih vrata, grada Beograda i severozapadne Srbije, zadržavajući u Sremu istočno od linije Ilok — Rača (mesta uključno) posade jednog rez. gren. bataljona, 10. rez. art. divizi-ona i Rez. inž. bataljona 46.

Za osiguranje diviziji ostaje u sremskom području pot-činjena u operativnom pogledu Sremska brigada. Ojačani hrv. bataljon 939 će uskoro biti prebačen u Ne-mačku. On dotle ostaje u svom sadašnjem rejonu Ga-šinci — Trnava — Lapovci.

Divizija je u taktičkom pogledu potčinjena vojnouprav-nom komandantu Jugoistoka, generalu pešadije Felberu, u Beogradu. Službeno ostaje potčinjena K-di LXIX rez. korpusa.

d)187. rez. div. preuzima celo područje označeno pod b) do linije Ilok — Raca (mesto uključno). Ona ostaje u svakom pogledu potčinjena K-di LXIX rez. korpusa.

187. rez. diviziji ostaju u operativnom pogledu potčinje-ne sve hrvatske jedinice koje se nalaze na području divizije, naročito 1. i 4. hrv. brd. brigada.

2.) Pomeranje jedinica

a)173. rez. div. se premešta, kao što je usmeno naređeno prilikom savetovanja komandanata u Brodu 25. 8. 43. god.

Premeštanje treba izvršiti do 2. 9. 43., izuzev štaba rez. gren. puka 231, pukovskih jedinica i Rez. bataljona 170, koji će biti prebačeni nedelju dana kasnije brodovima u Beograd.

Treba predvideti zajednički smeštaj 46. rez. art. divi-ziona i peš. jedinica Rez. bataljona 186. u novom smeštajnom rejonu Rume.

Divizija treba da delovima potčinjenih hrv. jedinica preuzme već naređeno obezbeđenje mosta kod Novog Sada.

b)187. rez. div. postavlja, izmenom naređenja LXTX rez. korpusa br. 334/43 pov. od 25. 8. 43,[5] 1 puk u rejon koji preuzima od 173. rez. divizije, u ovom slučaju štab puka sa pukovskim jedinicama i jednim bataljonom u rejon Borovo — Vukovar — Nuštar.

Bataljon stoji na raspolaganju K-di korpusa kao operativna rezerva.

Obezbeđenje železničke pruge posedanjem mesta Šid, Vinkovci i Mikanovci ostaje kao što je već naređeno. Treba nastojati da se posedne Đakovo da bi se obezbe-dilo sa zapadne strane gde su šumovite planine, kao i tamošnja nemačka sela.

Premeštanje jedinica u zapadnom, delu sremskog područja treba usaglasiti sa premeštanjem jedinica 173. rez. divizije.

3.) Smeštaji štabova:

Štab LXIX rez. korpusa verovatno od 3. 9. 43. u Vukovaru; Štab 173. rez. div. od 2. 9. 43. u Rumi; Štab 187. rez. div. od 5. 9. 43. u Brodu.

4.) Divizije treba da do 4. 9. 43. izveste u 2 primerka na karti 1:750000 i pregledima smeštaja o nameravanim i izvršenim smeštaj ima nemačkih i hrvatskih jedinica, sa podacima o zadacima u njihovim rejonima osiguranja.

5.) Zadaci divizije ostaju kao što je naređeno u korpusnoj za-povesti br. 1 od 16. 8. 43, tač. 3.[6]

6.) Izveštaji

Oznake mesta u dnevnim izveštajima treba, prema naređenju K-de 2. oki. armije, unositi samo prema karti 1:1000000. Dnevni izveštaj obuhvata razdoblje od jedne do druge večeri. Oni moraju stići najkasnije u 20,00 časova. O specijalnim događajima treba odmah izveštavati.

7.) Kurirska služba

Kurirsku poštu treba upućivati od divizija železnicom po kuririma do Vinkovaca.

Kurirski voz polazi po redu vožnje iz Beograda u 9,30 časova, a stiže u Vinkovce u 13,30.

Kurirski voz iz Broda polazi u 13,50, a po redu vožnje stiže u Vinkovce u 15,00 časova.

U Vinkovcima će se prvi put 3. 9. 43. izvršiti kod staničnog oficira razmena pošte sa K-dom korpusa.

8.) Služba veze

Dok ne stignu korpusne jedinice veze, za obezbeđenje veza između LXIX rez. korpusa i 187. odnosno 173. rez. divizije naređuje se:

187. rez. div. se u pogledu telefonskih i telegrafskih veza upućuje na centralu „Konrad" u Brodu, na koju su neposredno priključeni svi dvojnici. Dosadašnje korpusne linije dvojnika ostaju i dalje, dakle mogu se koristiti za štab divizije.

Za radio-vezu stoji na raspolaganju radio-stanica (uređaj 100 W), koju je postavio XV brd. AK (bataljon veze 499) i u prvo vreme ostaje u* Brodu.

U tu svrhu 187. rez. div. dostavlja do daljeg za korpu-snu telefonsku centralu, teleprintersku i radio-stanicu:

jedno odeljenje telefonista (uključujući telegrafiste) sa uređenjem za 60 priključaka i teleprinterom, jedno radio-odeljenje sa uređajem od 100 W. Oni stižu u Vukovar do 31. 8., da bi obezbedili besprekoran rad.

173. rez. div. ostavlja u Vukovaru postavljenu mrežu i interne priključke. Treba hitno tražiti kabel koji je potreban kao rezerva.

Dener[7]

Dostavljeno prema planu.

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 1544, s. 256—8.

2 Dopisano rukom.

3 Verovatno je omaškom rukom napisano 15. primerak jer je ova zapovest umnožena u 14 primeraka.

4 Vidi dok. br. 121 i 123.

5 Ovim naređenjem su, namesto 231. rez. gren. puka i jednog bat. 17. rez. gren. puka, u rejon Vukovara, Šida i Vinkovaca premeštena dva bataljona 187. rez. divizije (AVII, NAV-T-314, r. 1544, s. 229).

6 Vidi AVII, NAV-T-314, r. 1544, s. 200—7.

7 Ernst Dehner

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument