ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PREGLED RASPOREDA JEDINICA I KOMANDI BUGARSKIH ORUŽANIH SNAGA U MAKEDONIJI OD 28. AVGU-STA 1943. DOSTAVLJEN KOMANDANTU JUGOISTOKA[1]

Telegram[2]

Prim. 30. 8. u 21,25 čas

Poverljivo

KOMANDANTU JUGOISTOKA (GR. ARMIJA ,,F") BEOGRAD

Veza: Tamošnja depeša 7045/43. Pov. od 27. 8. 43.[3]

Na novobugarskom području (zapadna Makedonija) nalaze se-trenutno sledeći delovi bugarskih trupa:[4]

5. armijski korpus, načelnik generalštaba general Bojdev[5], komandno mesto Skoplje. — 14. peš. div., komandant general-major Pop-Dimitrov,[6] Skoplje. — 51. peš. puk, Skoplje. — 52. peš. puk, Vranje. — 53. peš. puk, Kumanovo. — 14. art. puk, Skoplje. — 2. konjički 14. art. puka, Skoplje. — 5. brd. art. divizion, Štip. — 1. konjička brigada, Skoplje. — 1. konjički divizion, Štip. — 2. konjički divizion, Skoplje. — 14. inž. bat., Skoplje. — 14. pozadinski bataljon, Skoplje. — 4. radni puk, Skoplje. — 9. radni bataljon, Skoplje. — 12. radni bataljon, Kočane. — 4. granični bataljon, Vladičin Han. — 5. granični bataljon, Bujanovac. — 6. granični bataljon, Žegra. — 7. granični bataljon, Kačanik. — 8. granični bataljon, Grup-čin. — 15. peš. div., komandant general-major Mankov,[7] komandno mesto Bitolj. — 54. peš. puk, Bitolj. — 3/54. peš. puka, Prilep. — 55. peš. puk, Ohrid. — 2/55. peš. puka, Resan. — 56. peš. puk, Veles. — 25. brd. art. divizion, Prilep. — Pozadinski bataljon.

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 188, s. 42.

2 Iz popunjenog zaglavlja telegrama objavljeni su samo najhitniji podaci.

3 Tim dokumentom redakciia ne raspolaže.

4 Vrhovna komanda Vermahta u dopisu od 28. avgusta 1943. komandantu Jugoistoka nalaže da se u slučaju kapitulacije Italije, a u cilju rasterećenja trupa Vermahta, proširi bugarska okupacija i na teritoriju Kosova i Crne Gore, tj. da bugarske trune preuzmu na sebe obezbeđenie tog područja (AVII, NAV-T-311, r. 188, s. 44).

5 Vasil, komandant bugarske 5. armije

6Aleksandar

7Tada je komandant bio Ivan Marinov, general-major.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument