ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PODSETNIK OPERATIVNOG ODELJENJA VOJNOUPRAV-NOG KOMANDANTA SRBIJE OD 27. AVGUSTA 1943. O VOJNOUPRAVNOJ ORGANIZACIJI, SNAGAMA VERMAHTA I POLICIJE KAO I KOLABORACIONISTA, O NARODNO-OSLOBODILAČKOM POKRETU, STAVU PREMA STANOVNIŠTVU I MERAMA OBEZBEĐENJA U SRBIJI[1]

H. Qu., 27. 8. 1943.

Poverljivo

VOJNOUPRAVNI KOMANDANT SRBIJE

Odelj. Ia, br. 23/43. pov.

Podsetnik za srpsko područje

 

K-da 2. okl. armije [2]

Prim: 30. avg. 1943.

Br. 86/43

Odelj.

Ia

OPŠTA SITUACIJA

1) Srbija je operacijska zona. Izvršnu vlast vrši vojno-upravni komandant Jugoistoka koji je istovremeno voj-noupravni komandant Srbije. Njemu je potčinjena vojna uprava. Ona vrši kontrolu nad srpskom državnom upravom, koja je potčinjena srpskom Ministarskom sa-vetu na čijem je čelu predsednik Nedić. U Srbiji su sledeći organi nemačke vojne uprave:

F. K.[3] 599 sa O. K.[4] 378 u Požarevcu, F. K. 816 u Šapcu sa K. K.[5] 861 u Valjevu, F. K. 610 u Vrnjačkoj Banji sa K. K. 832 u Kragujevcu, K. K. 833 u Kruševcu, K. K. 834 u Jagodini,[6] K. K. 838 u Kos. Mitrovici, K. K. 847 u Užicu, F. K. 809 u Nišu sa K. K. 857 u Zaječaru, K. K. 867 u Leskovcu, K. K. 823 u Velikom Bečkereku.[7]

2) Srbija je posednuta nemačkim i bugarskim jedinicama.. Za podršku posade postoje:

a)Ruski zaštitni korpus Srbije (RZK), formiran od ruskih emigranata. Ruski zaštitni korpus je pridat sastavu nemačkog Vermahta, a njegovi pripadnici za sada nose još delimično tamnosmeđe pored sivih uniformi.

b) ;Srpski dobrovoljački korpus (SDK), kao domaća jedinica, koja je operativno potčinjena delom nemačkim i delom bugarskim jedinicama. Pripadnici Srpskog dobrovoljačkog korpusa nose maslinastozelene uniforme (oficiri za sada još nose uniforme bivše jugoslovenske vojske), a za oznaku imaju na desnoj strani prsa krst sa sv. Đorđem. Srpski dobrovoljački korpus se dobro pokazao u borbi protiv komunističkih bandi i bandi Draže Mihailovića i jedinice treba da se prema njemu ophode na odgovarajući način.

3) Pored ovih nalaze se i nemačke policijske jedinice i ustanove:

a)Nemačke policijske jedinice se sastoje iz policijskih, bataljona i bataljona Pomoćne policije (folksdojčeri, ruski emigranti i Albanci u nemačkim policijskim uniformama). One su potčinjene komandantu SS i policije (komandantu Policije poretka) u Beogradu.

b)Njemu je potčinjena i Srpska državna straža (SDS). Kontrolu nad njom vrše nemačke policijske oblasne komandanture u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Sapcu, kao i policijske okružne komande u Zaječaru, Le-skovcu, Požarevcu, Kragujevcu, Kos. Mitrovici, Užicu, Jagodini, Kruševcu, Valjevu i Bečkereku. Pripadnici SDS nose tamnozelene uniforme i treba smatrati da su pouzdani samo u borbi protiv komunista.

e) Ispostave Pol. bezbednosti i SD[8] u Nišu, Negotinu,. Leskovcu, Požarevcu, Kraljevu, Kragujevcu, Kos. Mitrovici, Uzicu, Kruševcu, Šapcu, Valjevu, Loznici i Bečkereku, koje su potčinjene komandantu SS i policije (komandantu Policije bezbednosti).

d) Pored toga postoji i Granična straža[9] (Srbi u uniformi SDS) koja je potčinjena vojnoj upravi, a služi za podršku nemačke Carinske granične zaštite[10] (graničnih kontrolnih stanica i karaula). O njihovoj pouzdanosti važi isto što i za SDS.

PONAŠANJE NA TERENU I PREMA STANOVNIŠTVU

4) Srbija je samo prividno smirena. Iako se bespravno posedovanje oružja kažnjava smrću, u zemlji ima još mnogo oružja. Postoje dva stalna ustanička pokreta:

a)Pokret bivšeg jugo slovenskog generalštabnog pukovnika Draže Mihailovića (DM) je nacionalistički. On u zemlji ima komandnu mrežu koja potajno priprema mobilizaciju. U štabovima DM nalaze se mnogobrojni engleski oficiri, a u porastu je snabdevanje vazdušnim putem preko engleskih aviona. Bande DM još se uzdržavaju od otvorene borbe protiv okupacionih snaga (zbog odmazde), ali napadaju snage SDK, organe srpske uprave i komuniste.

b)Komunistički pokret je slabiji ali tamo gde postoji on je beskompromisan. On se ispoljava u prepadima, sabotažama i pohodima.

c) Vođe oba pokreta borave ,,u šumi", tj. u zabačenim planinskim selima (bačilima), okruženi bandama koje su dobro naoružane automatskim oružjem. One se pojavljuju kao naoružani seljaci, u uniformama SDS, u starim četničkim ili zaplenjenim nemačkim uniformama i engleskim uniformama izbačenim iz aviona.

d) Težište pokreta DM sada su jugozapadna Srbija, područje od planine Kopaonik do Lebana i Homolj-ske planine (severoistočna Srbija). Komunisti se, uglavnom, nalaze na području Lebana, Zaječara i s obe strane železničke pruge Beograd — Palanka.

5)a) Prema srpskom stanovništvu treba se ophoditi s krajnjim nepoverenjem. Srbin je po prirodi nacionalist i stalno misli na oslobođenje svoje otadžbine, pri čemu postoje razna mišljenja o načinu i tempu borbe.

Nasuprot načelno neprijateljskom stavu srpskog stanovništva, Muslimani na području Novi Pazar — Kos. Mitrovica — Podujevo su prijateljski raspoloženi prema Nemcima.[11]

b)Zbog verskih običaja Muslimana, treba se uzdržavati u izvesnim stvarima: ne posećivati mošeje bez izričitog poziva, ne snimati u mošejama i prilikom čitanja molitve na javnom mestu, ne pokušavati pozdravom ili rečima uspostaviti vezu sa muslimanskim ženama.

c)Treba imati u vidu jako razvijenu delatnost agenata, koja nalaže najveći oprez u saobraćaju sa svim Srbima, prilikom razgovora na javnim mestima, prilikom vođenja telefonskih razgovora itd.

6) Pokrete treba vršiti samo uz marševsko obezbedenje. Pokrete kroz uske doline osigurati pratnjom koja će se kretati brdima.

7) Zabranjeno je pojedinačno kretanje van naselja, putovanje motornim vozilima, motociklima i ostalim vozilima. Vozove obezbediti pratnjom.

Svaki vojnik mora uvek nositi vatreno oružje. Patrole ne srne ju biti slabije od poluvoda.

8)Odbrana smeštajnih prostorija

Sve smeštajne prostorije treba urediti za odbranu. Odrediti rokove za pripremu za slučaj uzbune, izvoditi često vežbe uzbune, a pretpostavljeni treba da vrše kontrolu. Ako je glavnina jedinice (borbeni delovi, snabdevačke kolone, itd.) angažovana na drugom mestu, smeštajne prostorije treba da brani komora koja je ostala (Alarmne jedinice). Gotovost za odbranu mora stalno postojati. Za borbenu gotovost biće izdata zapovest i to:

a)I stepen uzbune: pojačanje obezbeđenja, izvršenje pripreme za pokret rezervi, zabrana odsustva i obustava radio-veze.

b) II stepen uzbune: posedanje odbrambenih položaja, dovlačenje rezervi na polazni položaj.

U slučaju opšteg ustanka u zemlji, smeštajne prostorije jedinica postaju uporišta za ugušivanje ustanka. Bez naređenja ne srne se napustiti ni jedna smeštajna prostorija.

9) Zbog podmuklih prepada i sabotaža vrše se mere odmazde, za koje naređenja izdaju feldkomandanture i krajskomandanture. U slučaju napada treba najoštrije intervenisati.

C — ŽELEZNICKI SAOBRAĆAJ

10) Bespravno korišćenje železnica

Stanje saobraćaja na Balkanu nalaže najstrožu disciplinu transporta. Jedinice treba da izbegavaju svako bespravno korišćenje železnice. Najstrože se zabranjuje samovoljno zadržavanje vozova, oduzimanje lokomotiva ili vagona, kao i zaliha, alata i mašina iz že-lezničkih radionica ili korišćenje tih radionica za potrebe jedinice.

D — SNABDEVANJE I PRIVREDA

11) Ishrana

Privredom u Srbiji jedinstveno rukovodi glavni opunomoćenik za privredu (G. B. W.),[12] s ciljem da sve zalihe namirnica, sirovina i minerala prikupi za ratne potrebe. Zato se jedinicama zabranjuje: aa) svako prisilno prikupljanje,

bb) slobodno kupovanje namirnica i stočne hrane, izuzev povrća, voća, sena i slame. U svakom slučaju treba plaćati srpskim novčanicama. Zabranjeno je izdavanje potvrda za uslugu. Treba poštovati propisane najviše cene; za njih treba pitati kod feid-komandantura i krajskomandantura. Stoka za klanje može se nabavljati samo preko ispostavo za otkup stoke po nalogu Uprave za snabdevanje. Ispostave se nalaze u Kos. Mitro-vici, Kraljevu, Nišu i Kragujevcu. Ispostave za izdavanje hrane nalaze se u Beogradu, Kragujevcu i Nišu.

12) Novac

U Srbiji važe samo srpske novčanice. Jedna Marka = 20 dinara.

Obveznice Rajha su van kursa.

13) Smeštaj

Zauzimanje smeštajnih prostorija vršiti samo uz prethodnu saglasnost nadležne kraj skomandanture, koju treba obavestiti i o odlasku. Kraj skomandan ture moraju imati tačnu sliku o popunjenosti svoga područja. Uprave za smeštaj nalaze se u Beogradu, Nišu i Užicu. Nabavka smeštaj ne opreme vrši se samo preko pomenutih uprava za smeštaj, ukoliko je opštine ne mogu staviti na raspolaganje uz davanje stana. Prilikom promene smeštaja zabranjeno je svako odnošenje smeštaj ne opreme.

14) Sanitetska služba

a)Venerične bolesti

Postoji velika opasnost od veneričnih bolesti, naročito sifilisa. Jedinica treba odmah po dolasku da stvori mogućnosti za pouzdano saniranje u mesnim bolničkim prostorijama.

b)Pegavi tifus

Zbog nekih endemskih žarišta postoji još opasnost od zaraze pegavim tifusom. Izbegavati vašljive sme-štajne prostorije. Stalno vršiti raskuživanje u mnogobrojnim uređajima za raskuživanje kojima raspolažu jedinice i srpski zdravstveni organi (veliki raskužni centri u Beogradu i Nišu).

c)Zaražene kuće u Srbiji označene su tablom sa žutim krstom i podacima o postojećoj bolesti.

d)Malarija

U slučaju svih oboljenja sa groznicom mora se pomisliti na malariju i sumnjive podvrgnuti detaljnom ispitivanju u bolnici. Službene zdravstvene stanice u stanju su da daju podatke o malaričnim područjima.

e)Voda

Za pranje posuđa, kao i za piće i kuvanje upotrebljavati samo prokuvanu vodu.

f) Kod domaćih životinja jako je rašireno besnilo. Jedinice ne treba da drže pse i mačke. Treba izbegavati dodir sa svim domaćim životinjama. U slučaju da nekog ujede životinja, treba odmah potražiti trupnog lekara koji će narediti da se izvrši cepljenje protiv besnila u vojnoj bolnici u Beogradu.

g) Trahom (egipatsko oboljenje očiju) je naročito raširen u Banatu. Prenosi se dodirom sa obolelim i predmetima koje on upotrebljava (ručnik i ostalo), kao i preko muva.

h) Tuberkuloza je jako raširena među stanovništvom. Zabranjuje se uzimanje nekuvanog ili dimljenog mesa koje ne potiče od nemačkih ustanova za sna-bdevanje, jer postoji opasnost od zaraze trihinom.

15) Veterinarska služba

Zabranjeno je rekviriranje i samostalna kupovina konja.

16) Motorna vozila

Pogonsko gorivo se izdaje samo na vojnim benzinskim pumpama uz predaju bona. Pumpe se nalaze u Beogradu, Vršcu, Šapcu, Velikom Bečkereku, Valjevu, Pančevu, Mladenovcu, Kragujevcu, Nišu, Kos. Mitrovici, Kruševcu, Užicu, V. Kikindi, Kraljevu, Požarevcu i Rudom.

Zabranjeno je uzimanje goriva na privrednim pumpama, kao i oduzimanje i rasturanje vozila. Remontna služba: H. K. P.[13] 533 u Beogradu sa ispostavama u Nišu i Pančevu i ogrankom u Kragujevcu.

Rezervni delovi za motorna vozila: Z. E. L.[14] u Beogradu.

17) Municija

Najveću pažnju treba posvetiti obezbeđenju i čuvanju oružja i municije, jer treba računati sa prepadima, naročito u večernjim i noćnim satima. Zbog povišene dnevne temperature municiju treba zaštititi od sunca.

Za vojnoupravnog komandanta Srbije

načelnik štaba

Gajtner

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 174, s. 7454202—6. Na margini originala prve i poslednje strane rukom je dopisano nekoliko nejasnih reči, parafa i brojeva.

2 Pečat primaoca.

3 Feldkommandantur (oblasna vojnoupravna komanda)

4 Ortskommandantur (komanda mesta)

5 K.reiskommandantur (okružna vojnoupravna komanda)

6 Sada: Svetozarevo.

7 Sada: Zrenjanin.

8 Sicherheitsdienst (Služba bezbednosti)

9 Grenzwache

10 ZoUgrenzschutz

11 Reč je o kolaboracionistima sa navedenih područja.

12 Generalbevollmachtigter fiir der Wirtschaft.

13 Heereskraftfahrpark (vojni auto-park)

14 Zentralersatzteilelager (Glavno skladište rezervnih delova)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument