ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PRIVREMENE INSTRUKCIJE GENERALŠTABA VRHOVNE KOMANDE VERMAHTA OD 25. AVGUSTA 1943. GENERALŠTABU KOMANDE KOPNENE VOJSKE O NADLEŽNOSTI VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA U BEOGRADU[1]

Poverljivo

uz br. 2928/43 pov., načelnik Gen. St. d.H.[2]

PRIVREMENA INSTRUKCIJA U POGLEDU NADLEŽNOSTI VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA[3]

1.) Vojnoupravni komandant Jugoistoka potčinjen je načelniku OKW, a uputstva prima od Generalštaba Kopnene vojske, komandanta za pozadinu, koji ih izdaje u duhu ukaza načelnika OKW od 23. 6. 1943. br. 519/43, WFSt/Qu (uprava).[4]

2.) Vojnoupravni komandant Jugoistoka ima potpunu vlast na nemačkom operacijskom području. Za Hrvatsku važe ograničenja prema naredbi OKW/WFSt/Qu (uprava) — br. 00379/43 od 20. 1. 43. god.[5]

Za sprovođenje izvršne vlasti, vojnoupravnom komandantu Jugoistoka potčinjeni su: za Grčku vojnoupravni komandant Grčke, a za Hrvatsku nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj.

U svojstvu savetnika po pitanjima koja imaju spolj-nopolitički značaj, vojnoupravni komandant Jugoistoka ima uza se posebnog opunomoćenika Ureda za inostrane poslove na Jugoistoku.[6] Zadaci i nadležnosti ovog opunomoćenika biće regulisani posebnim firerovim ukazom.

3.) Štab vojnoupravnog komandanta Jugoistoka sastoji se iz načelnika grupe, Komandnog štaba, Vojnoupravnog štaba sa odeljenjima za upravu i privredu, sa višim SS i policijskim rukovodiocem. Načelnik grupe ima zadatak obrade čitavog područja u nadležnosti vojnoupravnog komandanta Jugoistoka, a ostali štabovi imaju funkcije koje u okviru njihovih dosadašnjih ovlaštenja ne izlaze izvan Srbije.

Rukovodilac vojne uprave, kao i komandant SS-policije u Srbiji potčinjeni su neposredno vojnoupravnom komandantu Jugoistoka.

4.) Zadaci vojnoupravnog komandanta Jugoistoka

a)Preko svoga načelnika grupe, vojnoupravni komandant Jugoistoka izrađuje zajedno sa posebnim opunomoćenikom Ministarstva spoljnih poslova osnovne smernice za vojnu upravu svoga područja. Kao teritorijalni komandant reguliše na potčinjenim mu područjima sva teritorijalna pitanja (služba za održavanje poretka, korišće-nje dotične zemlje za ciljeve Vermahta, itd.) kao i pitanje sigurnosti, ukoliko to na njega prenese komandant Jugoistoka.[7]

b)Pored toga vojnoupravni komandant rukovodi ostalim delovima svoga štaba u pogledu rešavanja svih upravnih zadataka u Srbiji.

5.) Vojnoupravni komandant Jugoistoka dobija instrukcije:

a)od Generalštaba Kopnene vojske — komandanta za pozadinu, prema tač. 1),

b)od komandanta Jugoistoka, ukoliko se radi o komando-vanju trupama i o zadacima sigurnosti.

Komandant Jugoistoka je ovlašten da se uvek ume-ša tamo gde je to nužno i u interesu izvršenja njegovih zadataka suštinskog značaja. On ovo svoje ovlaštenje može preneti na njemu potčinjene komandante i ove ovlastiti da nadležnim teritorijalnim zapovednicima daju instrukcije.

c)Od nadležnih najviših instanci vlasti u Nemačkoj i od službenih instanci OKW, ukoliko se radi o stručnim instrukcijama.

Izveštaji službenih instanci potčinjenih vojnoupravnom komandantu Jugoistoka upućeni najvišim instancama vlasti u Nemačkoj i službenim instancama OKW idu preko vojnoupravnog komandanta. Ovaj reguliše i pitanja ovlaštenja u pogledu potpisivanja i zastupanja unutar ovoga štaba.

6.) Vojnoupravni komandant Jugoistoka redovno izveštava komandanta Jugoistoka o svim bitnim događajima i preduze-tim merama na svom području.

7.) Vojnoupravnom komandantu Jugoistoka potčinjene su feld-komandanture i mesne komandanture, i to na srpskom području neposredno, a na ostalim područjima posredno.

a)Feldkomandantura se sastoji od komandanta, vojnog personala i grupe za administraciju koja obrađuje administrativne i privredne zadatke. Svakoj feldkomandan-turi potčinjeno je više mesnih komandantura.

b)Mesna komandantura sastoji se od komandanta mesta, vojnog personala i od onolikog broja vojnih administrativnih činovnika koliko je potrebno za izvršenje administrativnih i privrednih zadataka.

Načelnik Generalštaba Vrhovne komande Vermahta

I. A.

Varlimont F.d.R.

. . . [8]

generalštabni potpukovnik

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-78, r. 332, s. 6289837—40.

2 Pečat primaoca.

3 U propratnorn aktu uz ovu privremenu instrukciju piše da sve-komande i ustanove treba do 4. septembra 1943. da dostave Vrhovnoj komandi Vermahta svoje predloge za dopunu i izmenu u cilju sastavljanja konačne instrukcije kojom bi bili regulisani zadaci, nadležnost, delokrug i saradnja svih komandi i ustanova u delokrugu vojnouprav-nog komandanta Jugoistoka. Osnova za sve predloge je Hitlerova direktiva broj 48 od 26. jula 1943, a prema njoj delokrug nadležnosti voj-noupravnog komandanta Jugoistoka je jedinstvo upravljanja i komando-vanja na Balkanu (AVII, NAV-T-78, r. 332, ,s, 6289836).

4 i 5 Redakcija tim dokumentom ne raspolaže.

6 Tu funkciju je obavljao Herman Nojbaher.

7 Vidi dok. br. 121.

8 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument