ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVESTENJE KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 21. AV-GUSTA 1943. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O RAZLOZIMA IZVOĐENJA OPERACIJE „LIKA"[1]

STROGO POVERLJIVO

Telegram

9 primeraka

3. primerak

OKW/WFSt

obavestiti: komandanta Hrvatske

nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj

Predmet: Operacija „Lika"

Komandant Jugoistoka je na traženje italijanske 2. armije izdao naređenje komandantu Hrvatske, da sa 1 bataljonom SS-divizije „Princ Eugen" zauzme Sinj, a da sa snagama 114. lov. div. posedne prostoriju Drniš — Knin — Gračac i da na taj način smeni italijanske jedinice u ovim garnizonima. Na ovaj način je omogućeno 114. lov. div. da se približi prostoru svojih operacija u slučaju specijalnog naređenja.[2] U sklopu ove operacije biće potrebno izvršiti lokalna čišćenja. S obzirom na strmu obalu Senj — Karlobag — severozapadno od Obrovca i nepogodnost iskrcavanja sa mora, čišćenje rejona oko Gospića se usled nedostatka snaga odlaže za docnije (nakon postizanja gotovosti delova SS-divizije „Nordland").

Tačnost prepisa overava

. . .[3]

Pukovnik u generalštabu

Dostavljeno:

. . . [4]

Komandant Jugoistoka

(K-da Gr. armije ,,E"), Ia,

Br. 1948/43. str. pov. od 21. 8. 43.

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453919.

2 Reč je o prodoru ovih nemačkih snaga u Dalmaciju u cilju pose-danja ove teritorije, jer se očekivala kapitulacija Italije (tom V, knj. 18, dok. br. 135; knj. 19, dok. br. 27).

3Potpis nečitak.

4 Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena komandi i odeljenja kojima je ovo obaveštenje dostavljeno.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument