ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 20. AVGU-STA 1943. POTČINJENIM KOMANDANTIMA O PREUZIMANJU KOMANDE NAD SVIM SNAGAMA VERMAHTA NA TERITORIJI JUGOSLAVIJE[1]

Strogo poverljivo!

Telegram

37 primeraka 16. primerak

O. Qu.

K-t Jugoistoka

(K-da Grupe armija "F")

Prim.: 21. 8. 1943.

O. Qu. br. 2467, str. pov.

Načelnik

1) K-tu nem trupa u Hrvatskoj, Ia

2) Kom. generalu i k-tu u Srbiji, Ia

3) Kom. generalu i k-tu južne Grčke Ia,

4) Nem. opunom. generalu u Hrvatskoj, Ia

5) K-di 2. okl. armije (VP)

6) Vojnom atašeu u Sofiji

7) Nem. štabu za vezu pri ital. Grupi armija „Istok"

8)Nem. štabu za vezu pri K-di 2. A

9) Vazduhoplov. k-di Jugoistoka (ne kao telegram)

10) K-di Mornaričke grupe „Jug"

11) Admiralu Jegeja

Predmet: Preuzimanje komande

Veza: Komandant Jugoistoka, Ia/Id, br. 2354/43, str. pov. od 15. 8. 43. god.[3]

I — Komandant Jugoistoka (Komanda Grupe armija ,,F") (Beograd) preuzima 26. 8. 43. u 12,00 časova komandu nad

1) Grupom armija ,,E",

2) 2. okl. armijom,

3) nem. opunom. generalom u Hrvatskoj u pogledu njegovih zadataka koji su van okvira njegovih ovla-šćenja kao izaslanika i teritorijalnog komandanta,

4) vojnim atašeom u Sofiji u pogledu njegovih zadataka koji su van okvira ovlašćenja koje ima kao ataše.

(Protivno namerama, ostao je naziv komandant Jugoistoka i prenet je na Grupu armija ,,F".)

II — 26. 8. 43. u 12,00 časova preuzimaju komandu:

1) K-da 2. okl. armije (Kragujevac) nad III SS-okl. korpusom (po dolasku u Hrvatsku),

XV brd. AK XXI brd. AK LXIX rez. korpusom

2) K-da XV brd. AK (Banja Luka) nad jedinicama koje su do sada bile potčinjene k-tu nem. trupa u Hrvatskoj,[4] bez LXIX korpusa.

3) K-da XXI brd. AK (Mitrovica) nad

118. lov. div.

297. peš. div.

100. lov. div.

92. gren. (mot.) pukom.

118. lov. divizija ostaje u taktičkom pogledu potčinjena ital. XIV AK.

4) III SS-okl. korpus (Zagreb) nad SS-okl. gren. div:

„Nordland" koja sada pristiže i nad 14. SS-pol. pukom.

5) Vojnoupravni komandant Jugoistoka u Beogradu:

a) u svojstvu vojnoupravnog k-ta Srbije nad svim jedinicama i odredima koji su do sada bili pot-činjeni komandujućem generalu i k-tu u Srbiji, osim delova koji su prema tački 3) potčinjeni K-di XXI brd. AK, a ako bude potrebno anga-žovanje snaga 1. bugar. okup. korpusa van okupacione zone, njih treba da zahteva K-da 2. okl. armije od k-ta Jugoistoka,

b) nad vojnoupravnim k-tom Grčke,

c) nad nem. opunom. generalom u Hrvatskoj kao teritorijalnim komandantom.

III — Od momenta preuzimanja komandi upotrebljavaće se samo nazivi koji su korišćeni u ovom naređenju.

IV— Posebno će biti naređeno preuzimanje komandi na polju snabdevanja.

V — Dok ne stignu konačna naređenja, za vojnoupravnog komandanta Jugoistoka i vojnoupravnog komandanta Grčke važe „Nacrti službenog uputstva".

VI — Nem. štab za vezu pri ital. Grupi armija „Istok" i Nem.štab za vezu pri ital. K-di 2. A potčinjeni su od 26. 8. 43. u 12,00 časova komandantu Jugoistoka (K-di Gr. armija ,,F".)

VII — Dnevne izveštaje treba od 26. 8. 43. do 15,00 časova teleprinterom dostavljati preko k-ta Jugoistoka (K-de

Gr. armija ,,E"):

K-di Grupe armija „E",

K-di 2. okl. armije,

Vojnoupravnom k-tu Jugoistoka

Nem. štabovima za vezu pri ital. Gr. armija „Istok" i ital. K-di 2. A.

O tome sledi pismeno naređenje.

K-t Jugoistoka (K-da Gr. arm. ,,E")

Ia/Id Br. 2434/43. str. pov. od 20. 8. 43.

Tacnost overava:

Glosman [Glossmann]

generalštabni major

Dostavljeno:

. . . [5]

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 173, s. 161—3. Na margini prve stranice rukom je dopisano nekoliko nečitljivih parafa i datuma.

2 Pečat primaoca.

3 Reč je o naređenju za novu organizaciju komandovanja na Jugoistoku (AVII, NAV-T-314, r. 560, s. 865—6).

4 Komanda komandanta nemačkih trupa u NDH preimenovana je 26. avgusta 1943. u 12,00 časova u Komandu XV brdskog armijskog korpusa (AVII, NAV-T-315, r. 2156, s. 924—5).

5 Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena komandi i ode-ljenja kojima je ovo naređenje dostavljeno.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument