ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


MESECNI IZVEŠTAJ KOMANDUJUCEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 19. AVGUSTA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O VOJNO-POLITIČKOJ I PRIVREDNOJ SITUACIJI, ČETNIČKOM POKRETU, SOPSTVENIM PROTIV-MERAMA I DIVERZIJAMA U SRBIJI[1]

KTB prilog 78[2]

H. Qu., 19. 8. 1943.

Odelj. Ia, br. 3582/43.

KOMANDUJUĆI GENERAL I KOMANDANT U SRBIJI

Poverljivo!

Pred.: Izveštaj o situaciji za vreme

od 16. 7. do 15. 8. 1943.

K-DANTU JUGOISTOKA (K-DI GRUPE ARMIJA "E")

I. POLITIČKA SITUACIJA

Uticaj Nedićeve vlade i njenih upravnih organa, usled povećane nade na skoro oslobođenje, je dalje opao. Uprkos tome, treba vladi, naročito ličnosti predsednika vlade — Nediću, i danas još pridavati važnost kao značajnom faktoru za okupacionu silu.

Na traženje srpske vlade za sređivanje zaoštrenih odnosa u srezu Kruševac, odobreno je postavljanje sa naročitim puno-moćjem ministra Oljćana3, koji je blizak srpskom dobrovoljačkom pokretu. Za izvršavanje poverenih mu zadataka, stavljeno mu je na raspolaganje, radi provere, 2 bat. SDK i tamošnja srpska policija. Do sada postignuti uspesi u smirivanju već sada opravdavaju pokušaj.

Saznanje da će dobrom žetvom ubuduće unekoliko biti obez-beđena ishrana dovelo je do smirivanja stanovništva u gradovima kao i do daljeg povećanja antipatije protiv ustaničkih elemenata, naročito onih koji sabotiraju ubiranje letine. —

II. SITUACIJA KOD NEPRIJATELJA

Pokret D. M.4 izgleda da je uglavnom završio svoje mob. pripreme i sada očekuje podstrek spolja kako bi započeo sa opštim ustankom.[5] Dok se naspram pripadnika okupacionih snaga još suzdržava — npr. pušteni su na slobodu 1 nemački i 18 bugarskih zarobljenika usled pretnje strogim represalijama — započeo je D. M. borbu protiv SDK,[6] pošto je propao pokušaj da ih pridobije na svoju stranu.

Borba protiv SDK u rejonu Užice — Čačak i u srezu Kruševac ima za cilj kako uništenje ovih jedinica tako i osiguranje oba glavna organizaciona centra i centra otpora pokreta D. M. i to:

1.) rejon Tara-planina, Čačak, Užice, Guča, Ivanjica sa zadatkom zatvaranje saobraćajnih puteva sever — jug i istok — zapad i izolovanje okupacionih garnizona koji se nalaze u tom rejonu;

2.) rejona Kopaonik i Jastrebac kao i novobugarskog re-jona koji se nadovezuje prema jugu. Odavde treba, u sadejstvu sa savezničkim vazdušnim desantima velikog stila na Kosovu polju, da se prekinu žile kucavice ne-mačkih divizija koje vode ka jugu.

Obračunavanje pokreta D. M. sa komunistima se nastavlja i sada kao i pre i ono služi za eliminisanje neugodnog konkurenta za vlast u oslobođenoj Jugoslaviji kao i za čuvanje stanovništva od mera odmazde, a što se automatski isključuje bezobzirnim nadiranjima komunističkih grupa.—

O situaciji kod neprijatelja u pojedinostima i o situaciji u Albaniji, uporedi izveštaj Ia, pov. br. 3560/43. od 18. 8. 43. god.[7]

III. SOPSTVENA TAKTIČKA SITUACIJA I NAMERE

Od pokretnih nemačkih snaga koje su na raspolaganju, u toku izveštajnog perioda najpre je 297. pd prebačena u Banat i odande, po naređenju, u rejon Kos. Mitrovica — Kuršumlija — Po-dujevo. Premeštanje još nije završeno. Prvobitna namera da se u toku pokreta prema jugu pročešlja područje bandi na Ko-paoniku i Jastrepcu morala se napustiti. Od sredine jula, 1 puk ove divizije, uz podršku bugarskih snaga, sproveo je veću operaciju jug.ist. od Valjeva, pri čemu je zaplenjena 1 engl. radiostanica i materijal i uhapšena 453 sumnjiva lica. Uprkos naj-brižljivijoj pripremi, nije uspelo da se na ovoj tertoriji opkole mobilne bande D. M.

1. i 2. SS-pol. oki. gren. puk. preuzeli su osiguranje severoza- padne Srbije, zatim Đerdapa i Bora. 1. SS-pol. okl. gren. puku još nedostaju obučeni vozači motornih vozila, inače je u per-sonalno-materijalnom pogledu potpuno popunjen, dok 2. puk, usled dolaska oko 1000 regruta, nije spreman za dejstvo.

100. lov. div. i 92. mot. puk izvršili su naređeni pokret u rejon Skoplja i Bitolja.

1. kralj. bug. okup. korpus je u toku izveštajnog perioda bio aktivniji. Sprovedene su operacije većeg obima, najčešće uz učešće jedinica SDK i nemačke policije, na planini Jastrepcu jugozap. od Leskovca i jugozap. od Lebana i na Rudniku. Dok je na Rudniku nastupilo izvesno smirivanje, dotle operacije u jugozapadnoj Srbiji nisu u potpunosti uspele. Poslednjih dana, zbog prepada jednica D. M. na bugarske trupe, kojom prilikom su iste imale veliki broj mrtvih, započela je veća operacija u rejonu Užice — Čačak u sadejstvu sa SDK i ne-mačkom policijom.

Kako je znatan deo bug. Okup. korpusa angažovan na zaštiti fabrika i železnice, a neznatne pokretne rezerve potrebne su za nesmetano korišćenje saobraćajnih puteva i stalno smirivanje Srbije, i kako, s druge strane, oprema i naoružanje korpusa ograničava uspešnu pokretnu upotrebu istog, to će u vezi novog regulisanja komandnih odnosa bug. Okup. korpus morati i dalje da bude na raspolaganju vojnoupravnom komandantu Srbije za sprovođenje njegovih zadataka. (Uporedi dopis k-du-jućeg gen. i k-ta Srbije, Ia, br. 3517/43. pov. od 16. 8. 43.)[8]

R. Z. K.[9] u izveštajnom periodu nije imao značajnih angažovanja.

S. D. K. se sve više iskazivao kao značajna trupa za borbu protiv mobilnih bandi D. M. i komunističkih bandi. Raskid sa pokretom D. M. izgleda da je kod većeg dela korpusa odsad potvrđen. Tri bataljona koja su bila angažovana za vođenje borbe u pokretu u rejonu Užica i Kruševca u izveštajnom periodu bili su stalno u dodiru sa neprijateljem. Uz svojih 28 poginulih, 19 ranjenih i 3 nestala, uspeli su da u borbi ubiju 143 neprijatelja (od toga 122 pripadnika D. M.) i zarobe 41 (od kojih 30 pripadnika D. M.). Mora se imati u vidu da im se pokloni veća pažnja i da se povremeno bat. povuku iz borbe radi popune.

Glavnina Srp. drž. straže bila je angažovana na ubiranju letine. Dok je u borbi protiv komunista ostala nepokolebljiva, dotle je njena podložnost prema pokretu D. M. ponovo porasla. Mnogobrojna obezbeđenja i navodna odvođenja već sada pokazuju da su SDS[10] i SGZ[11] nesposobne za održavanje javnog reda i sigurnosti u smislu okupacionih snaga. U slučaju nacionalnog ustanka treba računati ne samo sa potpunom pasivnošću već i sa prelaženjem ostalih delova SDS i SGZ.

Jedinice nemačke policije bile su uglavnom angažovane sa SDS za osiguranje žetve i s 1 mot. bat. u stalnoj borbi protiv bandi.

S. D.[12] se i nadalje istakla u borbi protiv bandi i izviđačkoj delatnosti. Posebno joj je uspelo da likvidira železničku špijunsku organizaciju D. M. u Nišu.

Opšta procena:

U slučaju iskrcavanja Anglo-Amerikanaca treba sigurno računati sa izbijanjem ustanka u Srbiji. Njime će rukovoditi D. M. i biće potpomognut od pretežnog dela stanovništva uklj. i od većine činovništva i onda neće biti moguće da se spreči da ponegde na najvažnijim objektima i saobraćajnim putevima dođe do uspešnih sabotaža. Konfiguracija zemljišta na mnogim me-stima omogućava približavanje jačih bandi, koje će navaliti preko slabih osiguranja.

Da bi se ovo predupredilo mora se svim sredstvima nastaviti stalno gonjenje organizacionih štabova i bandi. Protiv štabova koji se nalaze u nepristupačnim planinskim delovima (Homolje i drugim kraškim planinama) isplatilo bi se i angažo-vanje padobranskih jedinica.

Smanjenje snaga, kao na primer povlačenje samo jednog dela 1. kralj. bug. okup. korpusa, ne može doći u obzir pri sadašnjim okolnostima. Poželjno temeljno likvidiranje organizacionih centara, naznačenih u odeljku „Situacija kod neprijatelja", zahteva, usled velikih terenskih poteškoća, angažovanje dopunskih pokretnih snaga, po mogućstvu sa planinskom opremom. Dosadašnja iskustva pokazuju da samo iz daleka nabačena gusta mreža daje izgled da se uhvate organizacioni štabovi, kod kojih se nalaze poznata sredstva neprijateljske obaveštajne službe, inače treba računati sa njihovim blagovremenim izvlačenjem.

Za odbranu od samog ustanka takođe je potrebno prebacivanje u rejon jedne borbeno sposobne divizije trajne formacije, od koje mora najmanje 1 puk da se osposobi za pokretna dejstva.

IV. SITUACIJA U VAZDUHU

Nepr. aktivnost u preletanju teritorije od prošlog meseca (19) povećala se (29). Težište je bilo u južnom i istočnom srpskom području. 5 preleta stiglo je do Beograda. Sa 1 izuzetkom (bom-bardovanje razornim bombama železničke pruge u dolini Ibra juž. od Mitrovice) radilo se o angažovanju RAF-a u cilju sna-bdevanja.

Naša aktivnost u vazduhu: ukupno je bačeno 560.000 letaka iznad Srbije i Hrvatske. Jedno poletanje u cilju borbenog izviđanja mesta sastanka komandanata D. M. u Homoljskim planinama. Za protivvazdušnu odbranu Beograda (mesta na Savi i Dunavu, aerodroma Zemun) prispeo 1 teš. protivavionski divizion sa 4 teške protivavionske baterije, od kojih 3 spremne za dejstvo, i 1 laka btr.

V. SAOBRAĆAJNA SITUACIJA

Povećana aktivnost sabotaža na području hrvatske državne že-leznice imala je za posledicu povećani zastoj i na prugama Srbije, uklj. i Banata. Železnički čvorovi Beograd, Topčider, Lapovo i Niš su prenatrpani. Da bi se osigurao prolaz vojnih transporata, bilo je potrebno da se za izvesno vreme ograniči civilni ratni i putnički promet. Zbog preopterećenosti osoblja i materijala, porasli su nesrećni slučajevi na radu.

Do prekida saobraćaja došlo je: I usled nesrećnih slučajeva na radu:

a) na glavnoj pruzi Beograd — Grdelica 41 sat

b) na pruzi Lapovo — Kos. Mitrovica 33 sata

c) na uskotračnim prugama 17 sati

II usled neprijateljskog dejstva:

a) na glavnoj pruzi Beograd — Grdelica 8 sati

b)na pruzi Lapovo — Kos. Mitrovica 6 sati

c) na uskotračnim prugama nije bilo.

VI. SITUACIJA U POGLEDU SNABDEVANJA I DOTURA

a) Ishrana: Snabdevanje okupacionih jedinica, uprkos prilič-

nom povećanju brojnog stanja, proteklo je uglavnom bez smetnji. Snabdevanje konja slamom i senom obezbeđeno je doturom dok je zrnastom hranom vrlo nategnuto.

b) Municija: Uprkos više puta poslatim trebovanjima i usmenim intervencijama kod Gen. Qu/Mun,[13] još nije izvršena naređena formacijska popuna. Usled nedostatka nekih vrsta municije, postoji delimičan manjak u bojevom kompletu.

c) Naoružanje i oprema: Zahtevi za naoružanje za potrebe zaštite svakodnevno se povećavaju. Potrebe u karabinima, pištoljima, mitr. i autom, nisu mogle da budu pokrivene. Od vojne opreme pretežno nedostaju poljske kuhinje i to-varne kuhinje.

d) Mot. vozila na raspolaganju za sada nema. Od 98 kom. koji se nalaze na popravci, jedan, deo će do sredine septembra biti opravljen.

VII. PRIVREDNA SITUACIJA

Snabdevanje važnih vojnoprivrednih preduzeća moglo se već obezbediti sa pšenicom nove žetve. Od 8. 8. 43. uvedeno je u Beogradu snabdevanje na karte, na osnovu kojih se po glavi za nedelju dana izdaje 2000 g hleba ili 1500 g brašna kao i 100 g mesa i 60 g masti, kao i za dve nedelje 250 g šećera i 250 g soli. Takođe i snabdevanje onih koji se ne mogu samostalno snabdevati u gradovima Nišu, Kragujevcu, Jagodini poboljšano je specijalnim davanjima.

Vršidba pšenice, koja je trajala do kraja jula, dala je u Banatu do sada 60.000 t, na srpskim područjima samo, uz vojni i poli-tički pritisak, 16.000 t. Od toga je 18.000 t otpremljeno u Rajh, a 10.000 t određeno za potrebe Vermahta.

Osiguranje radne snage se i dalje pogoršalo, pošto industrijski radnici, zbog boljih mogućnosti za snabdevanje, nastoje da nađu posao na selu a seljaci koji rade u radionicama za sada su zaposleni na žetvenim radovima. Angažovanjem 3.000 mađarskih Jevreja omogućeno je da se pre svega pokrije nedostatak radne snage u rudniku bakra Bor.

Vađenje gvozdene rude na srpskoj teritoriji odvija se normalno. Angažovanjem novih bušilica povećana je produktivnost kopanja rude u Boru.

Nasuprot tome, kopanje uglja usled nedostatka radne snage je prilično opalo, što je dovelo do prekida rada pojedinih industrijskih pogona.

Na području cena nema nekih značajnijih promena. Usled dobre žetve, spale su cene na crnoj berzi.

Novčani opticaj se usled finansiranja žetve povećao na 19,5 milijardi dinara. Već sada postojeće klirinško potraživanje u korist Srbije od 4,5 miliona, dalje će se povećati posle isporuke žetvenih prinosa.

VIII. ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Zadovoljavajuća, snabdevanje sanitetskim materijalom i sada kao i pre zabrinjavajuće.

IX. STANJE KONJA

100. lov. div. dodeljeno je 105 konja iz Armijskog konjskog parka 530 i na taj način pokriven je nedostatak.

118. lov. div. ima manjak od 205 konja, čija popuna je zatražena. 297. pd primila je iz domovine 2016 konja iz rezerve, tako da je skoro dostignuto formacijsko brojno stanje. —

Zdravstveno stanje konja kod 100. i 118. lov. div. zadovoljavajuće, kod 297. pd ne zadovoljava.

X.STANJE POPUNE

Dostavljeni su OKH zahtevi za popunu kadrovima potčinjenih divizija.

Za kom. gen. i k-danta Srbije Načelnik štaba

Gajtner

Dostavljeno:

. . . [14]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 253, s. 147—155.

2 Dopisano rukom.

3 Mihajlo

4 Draže Mihailovića

5 U toku 1941—1943. Draža Mihailović i njegovi komandanti Đujić, Jevđević, Drenović, Rokvić, Lukačević, Simić, Kalabić, Jovanović, Radić, Vranješević i niz drugih sklopili su sporazume o saradnji s predstavnicima Vermahta i italijanskih oružanih snaga u borbi protiv NOVJ. Vidi dok. br. 74, 156, 160 i 166. Opširnije o toj saradnji vidi AVII, Ča, reg. br. 8/3, k. 207: pismo načelnika štaba Komande bosanskih četničkih odreda S. Vranješevića od 2. marta 1943. o sastanku u nemačkoj komandi u Banjoj Luci; AVII, Ča, reg. br. 5/1, k. 293: depeša majora Ba-ćovića od 21. juna 1943. Draži Mhailoviću da je između četnika i Nemaca u rejonu Doboj — Zenica zaključen 30. aprila 1943. sporazum; zatim niz sporazuma u 1943. u AVII, NAV-T-77, r. 882, s.< 630907—8 i s. 630919; T-314, r. 566, s, 228—30 i 342—3.

6 Srpski dobrovoljački korpus

7 Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

8 Reč je o predlogu u vezi upotrebe i potčinjenosti jedinica za osiguranje teritorije Srbije od strane snaga pod komandom komandujućeg generala i komandanta u Srbiji i K-de 2. okl. armije (AVII, NAV-T-501, r. 253, s. 124—5).

9 Russisches Schutzkorps

10 Srpska državna straža

11 Srpska granična zaštita

12Sicherheitsdienst (Služba bezbednosti)

13 Generalquartier/Munition (načelnik za pozadinu/[Odelj. za] municiju)

14 Zbog ograničenog prostora izostavljena su imena komandi i ustanova kojima je ovaj izveštaj dostavljen.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument