ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE GENERALŠTABA VRHOVNE KOMANDE VER-MAHTA OD 18. AVGUSTA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA ZA REORGANIZACIJU SISTEMA KOMANDOVANJA NA JUGOISTOKU[1]

Preformiranje na Jugoistoku od 18. 8. 1943.

Prepis

KR Telegram

F. H. Qu., 18. avgust 1943.

14 primeraka

10. primerak

1) K-TU JUGOISTOKA

2) na znanje: nemač. gen. pri Vrhov. k-di ital. oruž. snaga

Sadržaj: Preformiranje na Jugoistoku.

I) Sa privremenom spremnošću za dejstvo novih štabova koji imaju da se formiraju, odnosno privedu (najdalje do 1. 9.) u jugoistočnom prostoru, stupa na snagu sledeća organizacija komandovanja:

1.) K-nt Jugoistoka (Gr. arm. ,,F") — H. Qu u Beogradu — preuzima komandu na celom nemačkom operacijskom području na Balkanu.[2] Granica prema Gr. arm. ,,B": severozapadna granica Hrvatske.

2.) K-tu Jugoistoka (Gr. arm. ,,F") su potčinjene:

a) Gr. arm. ,,E" — H. Qu., u Solunu

b) K-da Okl. arm. — H. Qu u Kragujevcu.

Linija razgraničenja između Gr. arm. ,,E" i K-de 2. okl. arm.: severna granica Grčke.

3.) Grupi arm. ,,E" ostaju potčinjeni:

Komandant Krita

Ital. 11. armija

bug. 7. pd

i u pitanjima komandovanja

K-dant Soluna — Jegeja (kasnije Viša feldžand. Solun — Jegeja)

sa njima potčinjenim trupama

XXII brd. arm. korpusu u prvome redu narediti kamufliranu pripremu akcije na zapadnoj obali Grčke, a onda predviđeno preuzimanje komande nad 1. brd. div. i 104. lov. divizijom. Pored ovoga, u skladu sa odlaskom ital. III arm. korp., na korpus preneti obezbeđenje i nadzor nad obalom istočne Grčke.

4.) Pod komandu K-de 2. okl. arm. staviti:

K-du III SS-okl. korpusa sa

SS-okl. gren. div. „Nordland"

373 (hrv.) pd

114. lov. div.

SS-pol. puk. 14

K-du XV (brd.) AK sa SS-brd. div. „Princ Eugen"

369 (hrv.) pd sa Lov. dopunskim pukom 1 4. puk. div. „Bradenburg"

K-du XXI (brd.) AK sa 297. pd

100. lov. div.

Gren. pukom 92 (mot.)

SS-pol. okl. gren. puk. 1 i 2

LXIX rez. AK sa 173. rez. div. 187. rez. div.

kao i trupe van sastava armija koje se nalaze u Srbiji i Hrvatskoj.

5.) Bug. I okup. korpus ostaje potčinjen Vojnoupravnom k-dantu Jugoistoka.

II) Zadaci koji će se dati Gr. arm. ,,E" i K-di 2. okl. arm. izneti

su u direktivi 483 i naređenju OKW/WFSt, Op. (H) (Oper.) br. 661686/43. str. pov. za načel. od 28. 7. 1943. god.4

III) Promene u upotrebi snaga:

1.) Po završenom formiranju, otprilike sredinom septembra, k-tu Jugoistoka (Gr. arm. ,,F") biće dodeljen V SS-(brd.) AK. Pod njegovu komandu, između ostalih, staviti i SS-brd. div. „Prin Eugen". Vreme privođenja ostalih snaga, usled borbi na istočnom frontu, zasada se ne može predvideti. Dodeljivanje jednog operativnog štaba za područje Solun — Jegeja nije moguće.

K-nt Jugoistoka privremeno ne može da računa sa mađarskim ili sa još bugarskih divizija.

2.) Kao privremenu naknadu za ital. III AK, u istočnu Grčku prebaciti što je moguće pre SS-pol. okl. gren. puk. 1 i 2. Za smenu pukova, u Srbiju prebaciti glavninu 173. rez. div., koju osloboditi odgovarajućim pomera-njima 187. rez. div. i SS-okl. gren. div. „Nordland". Pri ovome se mora pridržavati od strane k-ta Jugoistoka predviđenog posedanja prostora oko Karlovca delo-vima SS-okl. gren. div. „Nordland".

3.) K-nt Jugoistoka je saglasan sa premeštanjem 100. lov. div. i gren. puka 92 (mot.) o čemu je k-nt Jugoistoka, Ia izvestio 12. 8. 1943. br. 1911/43. str. pov.[5]

IV) K-nt Jugoistoka (Gr. arm. ,,F") će izvestiti o:

1.) nameravanoj akciji najniže do divizija, na karti 1:1 mi-lion;

2.) nameravanoj podeli trupa van sastava „armija",

3.) vremenu preuzimanja komande Gr. arm. ,,F", K-de 2. oki. arm. i novoformiranih odnosno novoprivedenih k-di korpusa;

4.) planu za premeštanje SS-pol. okl. gren. puk. 1 i 2 u Grčku i o ostalim premestanjima koja su sa ovim u vezi.

potp. Kajtel

OKW/WFSt. Op. (H) br. 004375/43. str. pov.

. . . [6]

1 Dokurnenat objavljen u knjizi „Kriegstagebuch des Oberkomman-dos der Wermacht", Band III, 1. August 1943 — 31. Dezember 1943. Zusammengestelt und erläutert von Walther Hubatsch, Zweiter Halb-band, Bernard und Graefe Verlag fur Wehrwesen — Frankfurt am Main, str. I453—1454.

2 Vidi dok. br. 123.

3 Vidi dok. br. 111.

4 i 5 Redakcija ne raspolaže tim dokumentima.

6 Zbog ograničenog prostora, izostavljena su Imena komandi i ode-ljenja kojima je ovo naređenje dostavljeno.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument