ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PETNAESTODNEVNI IZVEŠTAJ GENERALŠTABA KOMANDE KOPNENE VOJSKE OD 15. AVGUSTA 1943. O VOJNO--POLITIČKOJ SITUACIJI I AKTIVNOSTI SNAGA NOVJ NA TERITORIJI JUGOSLAVIJE[1]

Strogo poverljivo

KOMANDA KOPNENE VOJSKE GENERALŠTAB

Odelj. stran, armija—Zapad (IV)

Br. 3835/43. str. pov.

15. avgust 1943.

3 primerka

13. primerak

Generalštab — Opr. odelj.

Prim.: 17. avgust 1943.

Br. 8346/43 str. pov.[2]

Sažet pregled Jugoistok

(od 1. do 15. avgusta 1943)

I. Turska

Opšta situacija

Ne postoje nikakvi znaci da Turska namerava da pro-meni pravac svoje spoljne politike.

Saveznički uticaj na vojnu i privrednu oblast je kao i ranije veoma jak. On se proteže dalje — preko odašiljanja instruktora, kao i tehničkog personala — prema novijim iz-veštajima, navodno, i na zahtev da se ustupe aerodromi.

I ovde postoji utisak da se Turska do sada ne može navesti ni na kakve ustupke.

Ponovo su se pronele glasine o ostavci maršala Cakma-ka zbog starosti.

II. Balkan

Opšta situacija

Situacija u Italiji uticala je da se u okupiranim oblas-. tima Balkana znatno poveća delatnost ustanika. Ovo je pobudilo savezničku Vrhovnu komandu na Srednjem istoku da savetuje da se sačeka zapovest za otpočinjanje napada.

U očekivanju povlačenja jačih italijanskih okupacionih jedinica, komunističko vodstvo je isto tako kao i vodstvo Draže Mihailovića naredilo pojačanje bandi koje operišu u obalskim rejonima. Pri tom bi presudno moglo biti gledište da se posedne ova oblast pre nego što se nemačke jedinice pomere u ovo područje. Mnogobrojni znaci osobito nagoveštavaju da se u obalskim rejonima Dalmacije i Albanije očekuje iskrcavanje saveznika.

Hrvatska

Prikupljanje mnogobrojnih komunističkih bandi u Bosni dovelo je do slabljenja snaga u području severno od Save.

Prema dostavljenim izveštajima, komunisti nameravaju da sa jačim snagama prodru u obalski rejon. I „Tito" se navodno uputio u okupiranu oblast severno od Knina da komanduje svojim jedinicama.

I četnici DM su isto tako, u vreme za koje se podnosi izveštaj, u povećanoj meri stupili u akciju. Oni su u Hercegovini ponovo formirali izvestan broj jedinica, koje su prilikom naših poduhvata bile razbijene i sada nastoje da se duž crnogorske granice probiju do obale.

Pojedinosti:

Neprijatelj je u Svemu pojačao svoje planske sabotaže za uništenje žetve razbijanjem železnica i sprečavanjem stanovništva u prikupljanju žetve.

Inače, u području severno od Save smanjila se delatnost bandi i ograničila se na lokalne prepade i akcije sabotaže.

Velike komunističke bande, koje su se u toku naših operacija kod Tuzle probile, prešle su iz istočne Bosne reku Bosnu pravcem zapad i sada se nalaze sa glavninom svojih snaga u stalnim borbama protiv naših jedinica u području Kotor Varoš — Tešanj — Travnik („2, 7, 10, 12. div.").[3]

Komunističke bande su opkolile Brčko (severno-severo-istočno od Tuzle). U toku neprekidne borbe za Bijeljinu sa jačim partizanskim snagama (verovatno delovi „16. div.").[4]

Zapadno od Sarajeva prodro je neprijatelj sa oko 2 velike bande (2 brigade — delovi „3." i „5." div.) u zapadnom pravcu do Prozora.[5] On je potisnut na zapad. Prozor je u našim rukama.[6]

Prilikom napada jedne komunističke velike bande na sarajevski aerodrom (Rajlovac) uništen je, kako izgleda, iz-vestan broj nemačkih i hrvatskih aviona.[7]

U zapadnoj Bosni ponovo je oživela delatnost bandi, verovatno usled završenih novih formiranja.

Istočno od Kostajnice, više bandi je prešlo Savu u se-veroist. pravcu. Verovatno se radi o delovima više velikih bandi koje su se prilikom naših poduhvata probile na jugozapad iz pl. Papuk i Psunj (Štab „2. slav. korpusa"[8] i „21. brigada"[9]).

Prilikom naših poduhvata neprijatelj je pobegao južno od Zagreba.

Italijanska okupaciona zona:

U Lici je više bandi obnovilo svoju akciju na železnič-koj pruzi Zagreb — Rijeka na sektoru Ogulin — Moravice.

Italijani su izviđanjem severno od Gospića konstatovali veliku bandu u jačini od oko 3000 ljudi, koja, prema nepotvrđenim izveštajima, pokušava da u južnom pravcu dospe na obalu.

Četnici u jačini od oko 5000 ljudi vode kod Knina lokalne borbe sa partizanima nepoznate jačine (delovi „4." i „10." div.).

Zbog jakog neprijateljskog pritiska, hrvatska posada je morala napustiti Vrliku (jugoist. od Knina).

Prema nepotvrđenim četničkim izveštajima, jače komunističke bande su zaposele obalu na sektoru severoza-padno i jugoistočno od Šibenika, severno od Splita, kod Makarske i između Dubrovnika i Kotorskog zaliva (Kotor).

U južnoj Hercegovini, u obalskim rejonima i severno od Dubrovnika, ponovo se pojavljuju bande Draže Mihailovića.

Srbija:

U srpsko-crnogorskoj graničnoj oblasti (Novi Pazar), verovatno pod engleskim rukovođenjem, mobilišu se jače bande Draže Mihailovića.

Crna Gora:

Situacija uglavnom nepromenjena.

Albanija:

U Albaniji se još povećala delatnost bandi. U Tirani i Skadru dezertirali su oficiri i vojnici albanske milicije i delimično u jedinicama u punom sastavu prebegli na stranu ustanika.

Italijanske okupacione trupe, opkoljene severoistočno od Tirane, mogle su se osloboditi posle dovođenja pojačanja.

Rumunija:

. . . [10]

Grčka:

. . . [11]

1 prilog

Dostavljeno po planu

I. A. pot. baron fon Rene

Tačnost overava:

. . . [12]

generalštabni major

1 Snimak overenog prepisa origanala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-78, r. 332, s. 6290342—7. Veći deo teksta naknadno je podvučen rukom a na margini prve stranice se nalazi nekoliko nečitljivih parafa.

2 Pečat primaoca.

3 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 1. avgusta 1943, na odseku Vran-duk — Begov Han, 1. proleterska, 1. dalmatinska udarna i 7. i 8. NO brigada 7. divizije NOVJ forsirale su reku Bosnu (tom II, knj. 1, str. 305;. tom IV, knj. 16, dok. br. 1, 2, 9, 123, 126, 129, 158 i 184).

4 Delovi 16. udarne divizije NOVJ, 9/10. avgusta 1943, zauzeli su Bijeljinu, sem vojnih kasarni (tom IV, knj. 16, dok. br. 54, 74, 87, 145, 147, 151 i 209).

5 Odnosi se na 1. proletersku udarnu diviziju, koja je na maršu iz istočne i zapadne Bosne pod borbom prešla prugu Mostar — Sarajevo na odseku Konjic — Ivan-Sedlo (tom IV, knj. 16, dok. br. 25 i 184).

6 Delovi nemačke SS-divizije „Princ Eugen" odbacili su 14. avgusta 1943. Ramski NOP odred i delove 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ i zauzeli Prozor (tom IV, knj. 16, dok. br. 146, 148 i 149).

7 Vidi dok. br. 118.

8 Reč je o 1. slavonskom, odnosno 2. hrvatskom korpusu NOVJ. Ovaj korpus je 5. oktobra 1943, naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, preimenovan u 6. korpus NOVJ (tom II, knj. 1, str. 355—6, knj. 10, dok. br. 169).

9 Odnosi se na 21. brigadu 28. udarne divizije.

10 i 11 Izostavljeni tekst se ne odnosi na Jugoslaviju. 12 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument