ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


RADIOGRAM GRUPE ARMIJA ,,F" OD 3. SEPTEMBRA 1943.KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O ZAPOSEDANJU GRAČACA, KNINA, DRNIŠA I SINJA I O KORIŠĆENJU PUTEVA DOTURA DUŽ JADRANSKE OBALE[1]

Radiogram[2] br. 25/901

KR

Strogo poverljivo

Od: GRUPE ARMIJA ,,F"

Za: K-DU 2. OKL. ARMIJE

Poslato: 3. 9. 43. u 23,40 č

Primljeno: 4. 9. 43. u 17,33 č

Str. pov.: Samo preko oficira.

A) U toku razgovora generala Litersa sa Komandom ital. 2. armije pismeno je utvrđeno:

1.) Uspostavljanje nemačke posade u Gračacu (jedan ojačani puk).

2.) Posada u rejonu Knina (izvan nemačkog odbrambenog pojasa isto orneu[3]) jačine bataljona radi obezbeđenja dotura na pravcu Gračac — Knin (jedan bataljon). Konkretni sporazum treba postići sa komandom ital. 18. korpusa,

3.) Posedanje rudnika u rejonu Drniša (izvan italijanskog odbrambenog pojasa ozres[4]) od strane nemačkih snaga radi obezbeđenja rudničkih postrojenja (dva batalj ona).

4.) Formiranje 2 nemačke jedinice za dotur u Kninu i Drnišu, svaka jačine po 50 ljudi (u disciplinskom pogledu potčinjene su komandi italijanskog garnizona).

5.) Smena italijanske posade u Sinju nemačkim snagama (jedan ojačani bataljon) i puno pravo korišćenja aerodroma od strane nemačkih snaga.

6.) Obezbeđenje železničke pruge Knin — Drniš — Solin — Sinj vršiće italijanske snage.

7.) K-da ital. 2. armije je od Komando Supremo zatražila odobrenje da se dotur vrši pomorskim pravcem Trst — Šibenik — Split radi dopune dotura nemačkim snagama koje se nalaze dublje u pozadini.

8.) Do donošenja odluke od strane centralnih italijanskih vlasti u vezi nemačkog zahteva (tačka 7), Komanda itaj. 18. korpusa će u slučaju potrebe preuzeti na sebe sna-bdevanje životnim potrebama nemačke posade u Sinju, što će joj biti nadoknađeno od strane nemačke komande u Hrvatskoj.

9.) K-da ital. 2. armije plrdwuim[5]da interveniše kod hrvatskog generalštaba da ustaški bataljon koji se nalazi u Sinju tamo i ostane i da bude potčinjen novoj nemačkoj komandi garnizona. Zadržava se pravo eventualnog povlačenja hrvatskih snaga, čija se reorganizacija već vrši u Sinju.

10.) Celokupna odbrana postrojenja koja se nalaze u rejonu, a u koja će biti smeštene jedinice, biće predata Nemcima.

11.) Sve ostale pojedinosti sporazuma regulisaće se kontaktom nemačkih okupacionih snaga i Komande italijan-skog XVIII armijskog korpusa.

B) Plan „Karola": 1.) „Ela" [Ella][6] 4. 9. polazi za Gračac, da bi nakon toga, a u duhu prethodnih dogovora i uz saglas-nost Italijana, mogla dalje da nastupa.

2.) "Berberl" [Barbel][7] će u sporazumu sa Italijanima prebaciti što pre vazdušnim putem jedan ojačani bataljon u Sinj.

3.) „Ela" i „Berbel" će uspostaviti vezu sa ital. 18. A. K. (u Zadru).

4.) Nemački oficir za vezu sa ital. 6. A. K. (kapetan Tomiš [Tomisch]) biće upućen u ital. 18. A. K. Oficira za vezu sa ital. 6. A.K. obezbediće „Berbel".

Karula,[8] Ia, br. 735/43., str. pov. od 3. 9. 43.

Tačnost dešifrovanja[9]

overava:

. . . [10]

1 Snimak radiograma (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453969—70. Na margini su rukom dopisane nečitke primedbe.

2 Iz zaglavlja radiograma objavljeni su samo najbitniji podaci..

3, 4 i 5 Nedešifrovane reci.

6 Šifrovani naziv za nemačku 114. lov. diviziju.

7 Šifrovani naziv za nemačku SS-brdsku diviziju „Princ Eugen".

8 Naziv radio-stanice Operativnog odeljenja Grupe armija ,,F".

9Pečat Sifrantskog odeljenja.

10 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument