ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


HITLEROVA DIREKTIVA BROJ 48 OD 26. JULA 1943. ZA ORGANIZACIJU KOMANDOVANJA I ODBRANU JUGOISTOKA[1]

Strogo poverljivo

FIRER

OKW/WFSt

Op. Br. 661637/43. — str. pov. Načelnik

Za načelnika Samo preko oficira

F. H. Qu., 26. juli 1943.

17. primeraka

4. primerak

DIREKTIVA 48 ZA KOMANDOVANJE I ODBRANU JUGOISTOKA

I. Neprijateljska akcija u istočnom delu Sredozemnog mora u vezi sa napadom na Siciliju[2] daje povoda da se može očekivati skori početak akcije iskrcavanja i napada na zaprečni front na Jegejskom moru, a na liniji Peloponez — Rodos i protivu grčke zapadne obale kao i na jonska ostrva koja se nalaze pred njom.

U slučaju prenosa neprijateljskih operacija na južnoita-lijansko kopno, mora se računati i sa napadom na jadransku obalu severno od Otrantskog kanala.

Neprijateljsko komandovanje, osim toga, svoje planove oslanja i na banditske pokrete u unutrašnjosti Jugoistoka, kojima ono u sve većoj meri upravlja.

Neutralno držanje Turske je zasada izvan svake sumnje, ali i dalje iziskuje potrebnu pažnju.

II.Na osnovu ovakve situacije, a u dogovoru sa savezničkom Italijom, komandovanje na Jugoistoku je uređeno prema sledećim smernicama:[3]

A. Vojska:

1.) K-nt Jugoistoka na dan 27. 7. 43. u 00,00 časova preuzima komandu nad italijanskom 11. armijom.

2.) Pod taktičkom komandom italijanske 11. armije biće sve nemačke jedinice koje se nalaze na njenom području, a na nemački LVIII arm. korpus biće preneto komandovanje svim nemačkim i italijanskim trupama na Peloponezu, s tim da se italijanski VIII arm. korpus premesti na prostor severno od Korintskog kanala.

Nemačke jedinice koje su angažovane za neposrednu od-branu obale stoje pod komandom italijanskih komandanata divizija koji dotičnim odsecima komanduju.

3.) Nemačke trupe koje privremeno dolaze u Albaniju, Crnu Goru i od strane italijanskih trupa posednuto područje Hrvatske u blizini obale, stavljaju se pod taktičku komandu italijanske Grupe armija „Istok" odnosno italijanske 2. armije.

B. Ratna mornarica i Vazduhoplovstvo.

Za uticaj Ratne mornarice i Vazduhoplovstva na saveznike i dalje važe dosadašnje smernice. Komandujući admiral Je-gejskog mora osigurače sprovođenje nemačkih načela u svim pitanjima odbrane obala od strane nemačke Mornarice na području italijanske 11. armije.

III. Najglavniji zadatak k-nta Jugoistoka je priprema odbrane grčkih obala na ostrvima i na kopnu. Kao preduslov za izvršenje ovog zadatka je uništenje bandi u Grčkoj, Srbiji i Hrvatskoj kojim bi se omogućilo osiguranje puteva za dotur, a naročito glavnih železničkih linija i pozadine.

Za odbranu obala, u pogledu posedanja i izgradnje istih, merodavna su samo nemačka načela, a ovo se odnosi i na italijanske jedinice.

Za potpomaganje Italijana na najugroženijim obalskim odsecima, upotrebiti nemačke tvrđavske bataljone, a, ukoliko ovih ne bude dovoljno, takođe i delove nemačkih divizija koje su predviđene kao rezerva i koje se nalaze na obali ili u njenoj blizini. Isto tako treba zahtevati da važne italijanske obalske baterije i ključni položaji budu pojačani nemačkim ljudstvom.

Ukoliko nemačke jedinice kao pomoćne rezerve ne budu dovoljne, upotrebiti pripremljene italijanske jedinice pod ne-mačkom komandom i prošarane nemačkim jedinicama.

Aerodrome koji se nalaze u blizini obala braniti nemačkim trupama.

Pri izboru i izgradnji odbrambenih postrojenja i pri izvođenju pripremnih položaja voditi računa o očekivanoj neprijateljskoj nadmoćnosti u vazduhu.

Najhitniji zadatak k-ta Jugoistoka u pozadini je da se unište bande u Srbiji i Hrvatskoj sa tačkom težišta na saobraćajnim linijama sa Grčkom.

Uskom saradnjom sa italijanskom Grupom armija „Istok" odnosno italijanskom 2. armijom i eventualnim pomera-njem nemačkih snaga mora se postići da se suzbijanje bandi sprovede najvećom energijom, i to prvenstveno banditskih hordi koje se nalaze u blizini obala i koje bi prilikom neprijateljskog iskrcavanja mogle da pretpostavljaju naročitu opasnost. Osim toga, Grupa armija mora uvek da bude spremna da pri odgovarajućem razvoju situacije priskoči u pomoć sa što je moguće većim nemačkim snagama i odbrani obale u italijanskom području.

IV. Podela snaga koju je 26. 7. 43. predložio k-nt Jugoistoka, uglavnom je usvojena. Pojedinosti će se posebno narediti.

O dovođenju trupa iz rezerve Kopnene vojske sleduje naređenje.

Osim toga u sledećim mesecima je predviđeno prikupljanje jedne operacijske armije duž prostora Beograd — Larisa koja će se formirati od

2 tenkov. ili tenkov.-grenadirske divizije,

2 brdske divizije i

2 lovačke divizije — a koje će biti dovedene sa Istoka.

Dalja naređenja po ovome će se naknadno dostaviti.

V. A.l.) Područje koje su posele nemačke trupe i bugarska 7. divizija, uključivo ostrva i neutralnu zonu u Trakiji, je operacijsko područje. K-nt Jugoistoka na ovom području ima izvršnu vlast i ima pravo da svoju punomoć prenese na vojno-upravnog komandanta Grčke.

Njegova ovlašćenja će urediti načelnik Vrhovne komande Vermahta posebnom službenom direktivom, prema načelu da, shodno situaciji, sve nemačke komande i ustanove koje se nalaze ili koje će doći u Grčku, a koje ne pripadaju trupama pod komandom komandanta Jugoistoka, budu potčinjene vojnoup-ravnom k-tu Grčke i pripojene njegovom štabu. Pravo stručnog upravljanja najviših vlasti Rajha, ovim potčinjavanjem neće biti povređeno, samo će službeni put voditi preko vojnoup-ravnog k-ta.

2.) Od ovoga su do konačnog uređenja sa Min. spoljnih poslova izuzeti opunomoćenik Rajha kod grčke vlade i poslanik Nojbaher,[4] čija posebna ovlašćenja zasada ostaju nepromenjena. Između ove dvojice i vojnoupravnog komandanta regu-lisati najužu saradnju službenom direktivom.

3.) Komandant Jugoistoka će na italijansku vojnu upravu u oblastima koje su posele italijanske trupe vršiti uticaj samo u onoj meri koja je potrebna nemačkom vojnom vođstvu. Ako se sa italijanskim službenim organima ne može da postigne sporazum, podneti odgovarajući predlog Vrhov. komandi Ver-mahta.

B. 1.) Na operacijskom području Srbije i Hrvatske će komandant Jugoistoka koristiti svoja ovlašćenja za vršenje izvršne vlasti koja ima kao „vojnoupravni k-dant Jugoistoka", služeći se pri tome u Hrvatskoj komandantom nemačkih trupa u Hrvatskoj.

2.) Izvanredan značaj srpskih prostora za vođenje borbe na Jugoistoku zahteva prikupljanje i sadejstvo svih nemačkih komandi i ustanova. Stoga će sva nevojna nadleštva i ustanove koji se nalaze u Srbiji biti potčinjeni vojnoupravnom komandantu Jugoistoka i uvršćeni u njegov štab.

Ovim neće biti povređeno pravo stručnog naređivanja najviših vlasti Rajha, ali će ipak službeni put ići preko vojnoupravnog komandanta,

Načelnik Vrhovne komande Vermahta izdaće potrebnu službenu direktivu.

3.) Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj i nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj zadržavaju svoja dosadašnja ovlašćenja i zadatke.

VI. Naređenja potrebna za preformiranje štabova i komandnih vlasti izdaće načelnik Vrhov. komande Vermahta po mome nalogu.5

Sve odredbe koje stoje u suprotnosti sa ovom naredbom, ukidaju se.

pot. Adolf Hitler

F. d. R.

Varlimont[6]

general-lajtnant

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-608, r. 1, s. 1002—7. Na margini originala rukom je dopisano nekoliko parafa, datuma, brojeva i oznaka.

2 Pomorsko-vazdušni desant savezničkih armija na Siciliji otpočeo je 10. jula i borbe su trajale sve do 15. avgusta 1943. kada je zauzeta cela Sicilija (Hronologija, str. 505 i 523).

3 Vidi dok. br. 115 i 117.

4 Herman

5 Vidi dok. br. 121, 123 i 125.

6 Valter (Walter Warlimont)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument