ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ SS-DOBROVOLJACKE BRDSKE DIVIZIJE „PRINC EUGEN" OD 25. JULA 1943. O ISKUSTVIMA IZ OPERACIJE „ŠVARC"[1]

SS-DOBROVOLJAĆKA BRDSKA DIVIZIJA „PRINC EUGEN" 

Ia, Tgb. br. 469/43. pov.

O.U., 25. juli 1943.

Poverljivo

IZVEŠTAJ O ISKUSTVIMA IZ OPERACIJE „ŠVARC"[2]

Pešadija

1) Neprijatelj

a)Komandovanje:

Četničke bande. Zbog iznenadnog nastupanja naših snaga ukrcanih na motorna vozila, četnici nisu stupili u borbu i bez borbe su se predali.

Italijani su pokušali pre svega da spasu četničke komandante od zahvata nemačkih snaga. Pravovremenim prekidom telefonskih veza, ovo je delimično sprečeno.

Komunističke bande. Neprijatelj se borio tvrdoglavo i lagano odstupao od jedne do druge linije otpora. Gde je situacija zahtevala, on je prelazio u protivnapad. Komandovanje, protkano sovjetskim oficirima, mu je bilo dobro. Ono je čvrsto držalo jedinice u rukama. Me-sto razmeštaja Vrhovnog štaba retko je poznato nižim starešinama. Prilikom teških bezizlaznih borbi, viši komandanti podrazumevaju da žrtvovanjem jednog dela svojih ljudi pravovremeno obezbede svoju sigurnost.

b) Način borbe:

Neprijatelj se borio lukavo i podmuklo, delom sa hra-brošću očajnika. Naročito mu je dobro dolazilo tačno poznavanje planine.

Položaje i gnezda otpora su izvrsno postavljali na najpovoljnijim terenskim tačkama. Neprijatelj je koristio lažne i rezervne položaje i sposoban je da obmane napadača u pogledu svoje jačine. On je iskorišćavao noć za male akcije i prepade, radi zaplene oružja, municije, životnih namirnica kao i predmeta opreme. U noćnim borbama na šumskom zemljištu, on je dokazao svoju nadmoćnost.

c) Oružje i municija:

Oprema lakim naoružanjem i municijom, većinom ita-lijanskog porekla, je dobra. Na nekih 6—8 ljudi otpada jedan mitraljez. Teško oružje je italijanskog i srpskog porekla, i imao ga je u najmanjem broju. Za rušenja je koristio pored ostalog na razne načine avionske bombe nemačkog porekla. Po kolibama, kućicama i plastovima sena koje su napustile bande, zaplenjivano je oružje i municija koji su bili sakriveni na teško pri-metnim mestima. Stoga su sva banditska skrovišta bila temeljito zaprečena.

d) Odeća i oprema:

Uobičajeno seljačko odelo. Delimično italijanske a takođe i nemačke uniforme. Oprema prosta i primitivna. Nikakvog ranca, laka obuća, stoga su bili pokretljiviji i brži u borbi.

e) Ishrana:

Stanje ishrane kod pojedinih banditskih grupa je bilo vrlo loše. Pošto je skroman u svojim zahtevima, on ipak izlazi sa ono malo što se zapleni. Privedeni zarobljenici bili su skroz neuhranjeni. Za vreme leta se poboljšava prehrambena situacija. Italijanske vlasti zamenjuju životne namirnice za zarobljenike. Time se dakle dokazuje činjenica da Italijani štite i potpomažu izdržavanje bandi.

f)Transportna sredstva:

U većem broju imali su tovarna grla, opremljena samarom, koji je ovde uobičajen. Nepotrebni teret ne nose sa sobom. U korist pokretljivosti odriču se svega što bi moglo naškoditi borbi u planini i brzini.

g) Sanitet:

Sanitetska služba bandi leži na jevrejskim i srpskim le-karima. Kao pomoćno osoblje stoji im na raspolaganju iz-vestan broj žena, koje takođe u slučaju nužde učestvuju u borbi sa puškom u ruci. Zarobljene Italijane su raspoređivali kao nosioce ranjenika i vode ih sobom. Lekovi i medikamenti su im nedostajali. Bolesti kojima su podložni su: tifus, pegavi tifus i izgladnelost. h) Obaveštavanje i veza:

Neprijatelj raspolaže jednom razgranatom obaveštajnom organizacijom. Sa zaplenjenim italijanskim predajno--prijemnim stanicama obavljaju radio-vezu. Njihova obaveštajna i agenturna mreža radi izvrsno.

Stanovništvo stoji skoro bez izuzetka na strani bandi, kao pripadnici „narodnooslobodilačke borbe". O našim pokretima je većinom ranije obavešten.

2) Naše jedinice:

a) Opšta taktička načela:

Stara načela — izviđanje, osmatranje, veza i obezbeđenje moraju se takođe poštovati i u planini i.u borbi protiv bandi. Ona dobijaju povećani značaj u borbi protiv jednog lukavog protivnika koji se tvrdoglavo bori. Ako se hoće postići cilj, jedinica se mora odmah obezbediti i pre-duzeti izviđanje neprijatelja. Jedinica je delimično suviše bezbrižna. Nejasni izviđački rezultati isključuju njihovo iskorišćavanje. Ovde jedinica mora još bolje biti obučena. Izviđačke jedinice moraju biti pokretne, komore se stoga ostavljaju u pozadini i naknadno privlače. Pre-ostaje još da se poželi celishodnija upotreba teškog naoružanja[3] i korišćenje vatre.

Privremeno motorizovanje pojedinih bataljona u cilju iznenađenja pokazalo se izvrsnim uprkos ogromnim poteškoćama. Sadejstvo sa tenkovima u borbi protiv jakog neprijatelja koji se branio u izgrađenim položajima bilo je dobro. Koncentrisanje komora i kolona tovarnih grla mora se izbegavati. Oni obrazuju naročito povoljne ciljeve na uzanim planinskim putevima i dolinama. Ako jedinica prelazi na odmor ili počinak, mora se celishodno maskirati prilagođavajući se okolini. Propusti u ovom pogledu imaju za posledicu ispadanje iz stroja i krvave gubitke. U planini, sa njenim malim i lošim planinskim putevima, potrebno je više no ma gde drugde održavati strogu marševsku disciplinu. Načelno, komore treba privlačiti samo na zapovest starešine jedinice. Treba zahte-vati prethodno izviđanje mesta skloništa. Put mora biti slobodan. Potrebno je tesno održavati veze više komande sa svojim borbenim jedinicama.

Od naročitog značaja je prelaz od dnevnog na noćno obezbeđenje kao i obezbeđenje jako rastresite odbrane u vidu otpornih tačaka.

Primer: Jedno teško mitraljesko odeljenje ostalo je noću da leži na svom dnevnom položaju. Noću se približio položaju jedan Italijan. sa rukama u vis, koga su bande ranije poslale. Dok se grupa bavila sa Italijanom, prene-bregavajući svaku opreznost i sigurnost, jedna banditska grupa zauzela je na juriš mitraljesko gnezdo.

Posledica: sopstveni gubici: 4 mrtva i 2 ranjena.

b) Držanje ljudstva:

Sopstvene jedinice su borbeno učvršćene. Iskustva u dosadašnjim borbama protiv bandi i iskorišćavanje borbenih pauza za proučavanje ovih iskustava, pokazali su dobre rezultate.

Kod pravilnog rukovođenja primeran borbeni duh. Za vreme borbe od jedinica su zahtevani vrlo veliki fizički napori, kojima se odolevalo izvrsnim držanjem. No-vodovedeno ljudstvo borbenih ešelona nije se dobro pokazalo; manjkavi napadni polet, nedostajuća postojanost u borbi i nedovoljna obuka. Ružni običaj, koji se uglavnom proširio kod jedinica, da za vreme marša piju vodu, energično je sprečavan od svih starešina. Potrebno je stalno podučavanje jedinica.

c) Marševski pokreti:

Disciplina za vreme prevoženja bila je besprekorna. Odstojanja za vreme zadržavanja moraju se poštovati. Striktno desno voziti. Načela utvrđena u podsetniku „Marš i organizacija saobraćaja" moraju postati opšte dobro jedinica. Starešine svih stepena obavezne su da intervenišu pri prekidu saobraćaja. Samo pri najstrožem marševskom vaspitanju jedinica, može se omogućiti neometani saobraćaj na planinskim putevima. Saobraćaj u suprotnom pravcu na uzanim planinskim putevima nije moguć. Od početka treba preduzeti mere da se svaki saobraćaj u suprotnom pravcu odbije, zaustavi ili odstrani. Naizmenično korišćenje puteva od strane pešačkih i mo-torizovanih jedinica pokazalo se celishodno. Pešadijske jedinice leti načelno marširaju samo noću, dok preko dana putevi treba da stoje na raspolaganju motorizovanim jedinicama.

Jedinstveno održavanje odmora čitave marševske kolone mora biti vaspitanjem usađeno kod jedinica. Na početku odmora nikakvo dalje kretanje. Istovremeno nastavljanje nastupanja mora se zajemčiti. Starešine tovarne stoke moraju stalno ukazivati na to da se pregleda s vremena na vreme kako leži samar a time i tovar. Mnogi uboji konja prouzrokovani su neodgovarajućim opterećenjima konja. K tome još dolazi kao otežavajuća okolnost što je isporučeni konjski pribor bio i suviše veliki za male konje i time se pospješuje nastajanje uboja.

Skinuti ular 2. i 3. konju s desna, pošto bi se inače put zakrčio.

U slučaju ispadanja iz stroja ili ako se sruši neko tovar-no grlo, kolonu odmah poviti, ne čekati, i time izbeći zaustavljanje marša,

d) Upotreba vazduhoplovstva:

Prema iskazima zarobljenika, napadi avijacije bili su vrlo efikasni i izazvali su gubitke među bandama. Pored ovih gubitaka, treba istaći naročito moralno dejstvo. Sadejstvo sa sopstvenim izviđačkim avionima bilo je dobro. Oni su ostvarivali korisne rezultate.

e) Obaveštavanje:

Veze obaveštenja artiljerije su bolje nego pešadijskog puka. Veze obaveštenja artiljerije bile su vrlo često isko-rišćavane za potrebe pešadije. Kod planinskih lovaca nedostaju dobro obučeni vezisti. Oskudno poznavanje jezika i nedovoljno poznavanje pravopisa radio-vezista, usporavalo je čitavi radio-saobraćaj. -

3) Oružje i municija:

Laki minobacač kod lov. čete nije se dobro pokazao, usled svog malog dejstva. Poželjno je, srazmerno postojećim to-varnim grlima, opremiti svaku lov. četu sa po jednim ode-ljenjem teških minobacača. Isto tako se smatra nužnim ojačati 6. četu (četa za diverzije) I—III bataljona jednom grupom teških mitraljeza.

Topovi Brdskog protivavionskog voda ispali su iz stroja usled naduvavanja cevi. Za transport brdskih protivavion-skih oruđa potrebna su teška tovarna grla. Rasklapajući laki brd. top nedostaje jedinicama. Postojeći laki brd. top koji zamenjuje ovaj, vezan je za puteve i time uslovno upotrebljiv. Minobacač za zadimljavanje 35, kalibra 10 cm, pokazao se izvrstan. Dodela nedostajućih minobacača za zadimljavanje hitno je poželjna. Dejstvo teškog naoružanja bilo je dobro. Artiljerijska podrška i sadejstvo sa artiljerijom primerno.[4]

Štetno se odražava nedostatak optičkih aparata na mitraljez 37 (t). Zato je praktično bila nemoguća upotreba mitraljeza 37 (t) kao teškog mitraljeza. Preoružavanje na mitraljez 42 je odlučujuće za nastupajuća borbena dej-stva.

Snabdevanje municijom bilo je stalno obezbeđeno. Konačno, nastupala je povremeno nestašica municije za laki pešadijski top. Zbog nedostatka municije za protivavion-ski top, 3 oruđa su ispala iz stroja.

U borbi u planini dobro se pokazala ručna bomba. Njoj treba dati prednost u odnosu na ručnu bombu sa drškom.

. . . [5]

f) Specifičnosti:

a) Pri iznenadnom zauzimanju mosta u Čapljini htele su italijanske straže i stražari da se odmah predaju i polože oružje. Ovo je bilo karakteristično za moral i borbeni duh italijanskih jedinica, koje se nalaze na Balkanu. Njihova borbena snaga je odgovarajuća ovom.

b) Oslobođeni italijanski zarobljenici pljačkali su poginule bandite.

c) Kod Kruševa, zarobljeni Italijani pohitali su u susret jednoj diverzantskoj grupi uz povike „Ziveo Duče, živeo Hitler". Kada se pokazalo da su komandant i grupa pripadnici bandi, Italijani su vikali „Musolini" i pri tom su mimikom pravili aluzije na skidanje glave ili vešanje.

1 Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 560, s. 802—7.

2 Vidi dok. br. 89 i 103.

3 U izveštaju o iskustvima iz operacije „Švarc" teške motorizovane artiljerije SS-divizije „Princ Eugen" na planinskom zemljištu piše da je korišćenje diviziona u operaciji često bilo protivno osnovnim artiljerijskim načelima iako je bilo uslovljeno saobraćajnim prilikama. Opširnije o taktičkoj upotrebi, opremi i doturu municije, održavanju veze, prevoznim sredstvima i snabdevanju, vidi AVII, NAV-T-314, r. 560, s. 785—92.

4 Operativno odeljenje SS-divizije „Princ Eugen", u izveštaju o iskustvima upotrebe artiljerije u operaciji „Švarc", piše: ,,1) Neprijatelj:

Kod operacije „Švarc" artiljerijski puk imao je da se bori delom protiv istog protivnika kao u operaciji „Vajs 1" (Weiss 1) i „Vajs 2" s tim što se ovde trebalo računati pored komunista (Titova armija) i sa legalnim i ilegalnim četnicima. Iako artiljerijski divizioni nisu imali neposredni dodir sa neprijateljem kao kod pešadije (prepadi i bliska borba), ipak se moglo konstatovati, da se ovog puta neprijatelj žilavije suprotstavljao i čak sa više teškog naoružanja. Kod Gornjeg Polja, na primer, bande su se branile izvanredno žilavo i tvrdoglavo. Naročito su pokušavale da teškim mitraljezima i artiljerijom po svaku cenu spreče naše napredovanje. Oni su čak prelazili i u protivnapade i zauzeli kotu 1371. Protivnik izvrsno razume da sopstveni teren iskoristi za odbranu, odlično se maskira i vrlo se teško otkriva. On je u prostoru Nikšić — Šavnik popustio samo pod najtežim pritiskom naših snaga i uglavnom teškog naoružanja. On je bio angažovao u rejonu oko Gornjeg Polja, a verovatno i oko Šavnika, jedan laki, po svoj prilici 7,5 cm, brdski top, a istočno od Vojnika laki minobacač. Ali, izgleda da on za svoj brdski top nije imao dovoljne količine municije na raspolaganju. Dosad je protivnik bio osetljiv na artiljerijsku vatru. On se odmah izvlačio ispred svakog artiljerijskog dejstva". U daljem izveštaju su analizirane snage nemačkog artiljerijskog puka, njegova oprema, odeća i snabdevanje (AVII, NAV-T-314, r. 560, s. 810—2).

5 Izostavljeni tekst govori o odeći li opremi, snabdevanju, sanitetskom zbrinjavanju, stanju konja i furaže, o motorizaciji i doturu pešadijskih delova SS-divizije „Princ Eugen".


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument