ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 25. JULA 1943. KOMANDANTU NEMAČKIH TRUPA U NDH ZA PREDUZIMANJE MERA NA BALKANU U SLUČAJU KAPITULACIJE ITALIJE[1]

Pr e pi s

Radiogram

Za načelnika

KTB[2]

26. 7. 43. u 09,00 časova

KOMANDANT JUGOISTOKA KOMANDANTU NEMACKIH TRUPA U HRVATSKOJ

1)Prema tek pristiglim izveštajima, maršal Badoljo[3] je preuzeo vlast u Italiji. Duče je odstupio i navodno je stavljen u pritvor. Maršal Badoljo namerava, tobož, da i dalje vodi rat na strani Nemačke. Uprkos tome, treba računati na odvajanje italijanskih snaga.

2)Naređenje o novom reguli sanju komandovanja u Grčkoj pre svega se odlaže. K-nt Jugoistoka preuzima hitno komandu nad celokupnim snagama nemačkog Vermahta na teritoriji Jugoistoka.

3)Zadatak nemačkog Vermahta na Jugoistoku, u slučaju ispadanja iz stroja italijanskih jedinica,[4] može postati preuzimanje odbrane obale u vidu otpornih tačaka. U tu svrhu preduzeti sve pripreme i pripremiti sledeće pokrete putem prikupljanja.

E) Komandujući general u Srbiji:

Za posedanje Skadra i Kotora od strane 118. lov. div., Gren. puk 92 (mot.) da se hitno prebaci u Skoplje i potčini komandujućem generalu u Srbiji. On je predviđen za posedanje Valone i Drača. SS-policijska četa, Gren. puk 2 i pristigli delovi Gren. puka 1 da se stave na raspolaganje komandantu Jugoistoka i prikupe u blizini železnica. Javiti o mestima ukrcnih železničkih stanica. Izvršiti podelu na borbene i dopunske ešelone.

F) Komandant Hrvatske:

SS-div. „Princ Eugen" dovesti u rejon Mostara radi posedanja Dubrovnika i Splita.

114. lov. div. za posedanje Šibenika i Zadra.

G) Nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj:

100. lov. div. premestiti za Skoplje u roku 6 dana. Potrebno odvajanje borbenih od dopunskih ešelona. Gren. puk 92 da odmah odmaršuje putem za Skoplje. H) Preduzimanje grupne odbrane biće u datom slučaju posebno naređeno.

4)Naročito je važno u svim zonama obezbeđenje postojećih uz-letišta. Osim toga, zavisno od okolnosti, obezbediti sa svim sredstvima železnice, magistralne puteve i puteve nužne za pokret ka obali, kao u vezi obaveštenja. Dosadašnji važni vojnoprivredni objekti povlače se stoga pozadi. Policijski puk 14 da se upotrebi za pojačanu zaštitu železnica u Hrvatskoj.

5)Ove pokrete treba prikrivati od italijanskih službenih mesta, a u slučaju potrebe obrazlagati drugim zadacima. Or-ganizovati neupadljivo osmatranje držanja Italijana i takođe javiti pri pozitivnom zauzimanju stava.

6)U slučaju ispadanja italijanskih jedinica, važe sledeće direktive:[5]

a) Celokupno naoružanje i zalihe svih vrsta treba odmah zapleniti, a u slučaju potrebe uništiti. Jedinice razoružati.

b) Svako iskorišćavanje železnica od strane Italijana prvenstveno sprečiti. O eventualnoj evakuaciji odlučuje komandant Jugoistoka.

c) U slučaju suprotstavljanja, bezobzirno upotrebiti oružje.

7) Svaku manifestaciju stanovništva, u svim oblastima, ugušiti najoštrijim sredstvima. Sve po život važne pogone koji dalje rade treba obezbediti.

Za tačnost

. . . [6]

pot. L e r

general-pukovnik

K-nt Jugoistoka — Ia

br. 0130/43. str. pov.

nalečnik od 25. 7. 43.

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 554, s. 188—9.

2 Dopisano rukom.

3 Pjetro (Pietro Badoglio). U Rimu je 24. jula 1943, na sednici Velikog fašističkog saveta izglasano nepoverenje predsedniku italijanske vlade Beni tu Musoliniju. Italijanski kralj Vitorio Emanuele III poverio je 25. jula 1943. maršalu Badolju mandat za sastav nove vlade i komandu nad i talijanskim oružanim snagama (Cere Roger — Rousseau Charles, Chronologie du conflit mondial (1935—1945), Pariš, 1945, str. 237; Šasen, Istorija drugog svetskog rata, Vojno delo, Beograd, 1955, str. 284, Hro-nologija, str. 506 i 541).

4 Bezuslovna kapitulacija Italije objavljena je 8. septembra 1943. godine

5 Vidi dok. br. 116 i 132.

6 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument