ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST SS-DOBROVOLJAČKE BRDSKE DIVIZIJE „PRINC EUGEN" OD 22. JULA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA O NJIHOVOM RASPOREDU I ZADACIMA U ZONI OBEZBEĐENJA U BOSNI I HERCEGOVINI[1]

SS-DOBR. BRD. DIVIZIJA„PRINC EUGEN"

Ia, Tgb. br. 17;6/43. str. pov.

N. A. 92/43. str. pov.

u ratni dnevnik kao prilog 141[2]

O. U., 22. jul 1943.

24 primerka

11. primerak

DIVIZIJSKA ZAPOVEST O NOVOJ PODELI PODRUČJA ZA OBEZBEĐENJE I RASPOREDU SNAGA

Karta 1 : 100.000

1. Neprijatelj (Titove bande) razbijen u tronedeljnim borbama u rejonu dvornik — Stupari — Vareš — Sokolac — Vlasenica.[3] Nakon znatnih gubitaka, neprijatelj se povukao u neprohodna područja brda i prašuma. Sa jačim snagama de-limično se nalazi još na planini Devetak i jugoz. u Sokolovićima, u šumskom području severozapadno od Žljebova kao i u rejonu Fojnica — Kreševo — Kiseljak. Momentalno je angažovan reorganizacijom jedinica. Zato treba računati sa pridolaskom jačih grupa, naročito u severoist. područje divizije.

2. SS-brd. div. „Princ Eugen", sa potčinjenim joj hrvatskim jedinicama[4], ima zadatak da, pre svega, obezbedi:

a) područja boksita zapadno od Mostara,

b) želj. prugu Zenica — Sarajevo — Mostar i Sarajevo — Višegrad,

c)rudnike i industrijska preduzeća severno od Sarajeva. Radi ovoga će protivu bandi biti preduzimane samo lokalne akcije, najviše u jačini bataljona. Neumornim izviđanjem i organizovanjem razgranate i pouzdane mreže agenata treba otkrivati skloništa, centre okupljanja i marševske pravce bandita, pa potom iz zaseda i busija vršiti prepade i uništavati ih nanoseći im stalne krvave gubitke. Starešine treba da preduzmu sve mere da spreče popuštanje budnosti, do čega bi moglo doći usled dužeg boravka trupa na jednom mestu.

3.Obuka: Putem neumornih vežbi, odstranjivanja utvrđenih nedostataka i popunjavanjem rupa u obuci, osveženjem i reorganizacijom četa i bataljona, sređivanjem oružja i opreme u bataljonima i pukovima, treba u najkraćem vremenu stvoriti jedinice koje će biti osvežene, orne za borbu i dobro obučene.

Težište obuke treba da bude na borbenoj obuci. Samo neumornim zalaganjem svakog rukovodioca i punom brigom za ljudstvo, može se postići da se od divizije stvori disciplinovana i dobro osposobljena jedinica za borbu.

4.Područje koje obezbeđuje divizija podeljeno je na Severni odsek (Pukovska grupa „Petersen") i Južni odsek (Pukovska grupa „Šmithuber").

5.Granice između dva odseka vidi na karti 1 : 200.000[5] (samo za lov. puk 1 i 2).

6.;Raspoređuju se:

A. Nemačke jedinice:

Severni odsek:

Štab brd. lov. puka 1 sa štapskom lov. četom - Visoko

I/brd. lov. puka 1 - Sarajevo

II/brd. lov. puka 1 (bez 2 čete) - Breza

2 čete Il/brd. lov. puka 1- Vareš

III/brd. lov. puka 1 (bez 2 čete) - Sokolac

1 četa III/l - Mokro

1 četa III/l - Žljebovi

IV/brd. lov. puka 1 (bez 2 čete) - Visoko

2 čete IV/1- Kiseljak

SS-brd. bat. veze 7 - Sarajevo

SS-brd. inž. bat. 7 - Sarajevo

SS-PA div. 7 (bez 1 baterije) - Sarajevo

Štab brd. ap[6] 7 - Sarajevo

I/brd. ap 7 - Kiseljak

III/brd. ap 7 - Sokolac

SS-A. A.[7] (bez 1 čete) - Zenica

l/A. A. 7 - Kakanj

Zadaci:

a) Brd. lov. puk 1 štiti i obezbeđuje rudnike i industrijske objekte u Varešu, Brezi i Visokom.

b) A. A. 7 štiti i obezbeđuje železaru u Zenici, rudnik Kakanj i žel. most kod Dobo ja.

c) Brd. inž. bat. 7 sa inž. četom brd. lov. puka i inž. vodom A. A. 7 miniraće veštačke objekte na železničkoj liniji Zenica — Sarajevo — Čapljina i Sarajevo — Višegrad prema specijalnom naređenju.

Južni odsek:

Štab brd. lov. puka 2 - Mostar

I/brd. lov. puka 2 (bez 2 čete) - Mostar

2 čete 1/2 - Stolac

1 četa 1/2 - Liše

II/brd. lov. puka 2 (bez 1 čete) - Kalinovik

1 četa II/2 - Ulog

III/brd. lov. puka 2 (bez 1 čete) - Ljubuški

1 četa III/2 -Čapljina

IV (brd. lov. puka 2 (bez 2 čete) - Mostar

Pukovska stražarska četa - Prozor

Pukovska izviđačka četa - Prozor

II/brd. art. puka 7 - Nevesinje

IV/brd. art. puka 7 - Mostar

SS-lov. tenk. divizion 7 - Nevesinje

1. konjički eskadron - Gacko

1. baterija PA-div. 7 - Mostar

Zadaci: Brd. lov. puk 2 obezbeđuje boksitno područje zapadno od Mostara.

B. Jedinice za snabdevanje

K-da div. odeljenja za dotur sa mot. kolonom i kolonom tovarnih grla - Sarajevo

1 auto-remont. vod - Sarajevo

1 art. tehn. vod - Sarajevo

Četa za snabdevanje - Sarajevo

Štab sanitet, bataljona - Sarajevo

Sanitetska četa (mot.) (bez 1 voda) - Sarajevo

Centar za okupljanje konja - Sarajevo

Korpusna veterin. stanica  - Sarajevo

Art. tehničko skladište - Sarajevo

Uprava vojne pošte - Sarajevo

Vojna žandarmerija (mot. vod) - Sarajevo

1 vod. san. čete (delom mot.) - Sokolac

Privredni bataljon - Mostar

Art. tehnička četa (bez 1 voda) - Mostar

Auto-remontna četa (bez 1 voda) - Mostar

Vojna geološka četa - Mostar

1 vod sanit. čete (bez mot.) - Mostar

Art. tehn. skladište - Mostar

Voj. žandarmerija (konjički vod) - Mostar

3. veter. četa - Dobrić

Sanitetska četa (delom mot. bez 1 voda) - Buna

Vod bolničkih kareta - Buna

Četa nosilaca ranjenika - Buna

C. Hrvatske jedinice:

Štab 2. lov. brigade - Sarajevo

Štab peš. pukovnije 9 - Rogatica

I/peš. puk. 9 - Prača

II/peš. puk. 9 - Rogatica

III/peš. puk. 9 - Višegrad

Zadaci: Obezbeđenje žel. pruge i veštačkih objekata na odseku Višegrad — Podgrab (uključno).

Izviđanja sev. i južno od žel. pruge.

Štab I ustaške brigade - Han-Pijesak

XXIV/ust. bat. XXII/ust. bat. - Vlasenica

Zadaci: Obezbeđenje Vlasenice i Han-Pijeska, te ceste Vlasenica — Kram. Aktivno izviđanje sa obe strane ceste do 5 km na istok i 5 km na zapad, kao i se-veroistočno i severozapadno od Vlasenice.

II/ust. bat. (bez 1 čete) - Pale

1 četa Il/ust. bat. - Izvor Bistrice

Zadaci: Obezbeđenje žel. pruge i veštačkih objekata na odseku Podgrab (isključno) — Sarajevo. Izviđanje se-verno i južno od žel. pruge.

Štab 2. brd. puka - Jablanica

I/2. brd. puka i art. divizion - Konjic

II/2. brd. puka- Rama

III/2. brd. puka - Bradina

IV/2. brd. puka - Drežnica

Zadaci: Obezbeđenje žel. pruge i veštačkih objekata na odseku: Ivan-Sedlo (uključno) — Čapljina, težište na obezbeđenju Lukač-mosta.

Izviđanje sa obe strane žel. pruge na sever i jug, odnosno istok i zapad.

 

Štab V. ustaške brigade

Livno

I/ust. bat.

Glamoč

VII/ust. bat.

Livno

XX/ust. bat.

Šuiica

Zadaci: Obezbeđenje rejona Zloselo — Pribelja — Glamoč — Prolog — Tomislavgrad. Aktivno izviđanje na zapad na lancu Dinare.

I. bat. saobrać[ajne] brigade - Sarajevo

Zadaci: Obezbeđenje žel. pruge i zaštita veštačkih objekata Sarajevo — Jablanica na odseku Plandište — Ivan-Sedlo.

Domobranski dobrovoljački bataljon Kupres Domobranski dobrovoljački bataljon Gacko Zadaci: Obezbeđenje Kupresa i Gacka.

7. Marševski pokreti:

Premeštaju se:

a) II/brd. lov. puka 2 i 3/brd. ap [8] 7, 22. 7. 43. sa žel. transportom za Sarajevo, od 25. 7. 43. pešačkim maršem za Kalinovik preko Kotorca, Trnova. Dnevni cilj 25. 7. 43: Ilovica.

3/brd. ap 7,23. 7. 43. žel. transportom iz Sarajeva za Mostar, a dalje maršuje za Nevesinje.

b)I/brd. ap 7,22. 7. 43. maršuje iz Sarajeva u Kiseljak.

c)Pt. lov. div[izion] 7 i 7/brd. ap 7, 27. 7. 43. maršuje iz Sarajeva preko Kalinovika za Nevesinje, odnosno dalje za Mostar.

d) IV/brd. lov. puka 1, 25. 7. 43. žel. transportom iz Mostara za Visoko. Prijavu za transport predati brd. lov. puku 1.

e) A. A. 7, Pošto ga smeni 369. pd., premešta se iz Zavidovića u Zenicu i Kladanj.

f) II/hrv. peš. puk. 9, 24. 7. 43. ide žel. transportom iz Vareša za Rogaticu. Prijavu za transport predati III. hrv. AK.

Brd. lov. puk 1 će 23. 7. 43. do 20.00 smeniti II/peš. puka 9 u Varešu i Brezi. Zatim će se delovi Pt. lov. di-viziona iz Breze priključiti bataljonu u Sarajevu.

Izvršene premeštaje i pristizanje na određene ciljeve javiti operativnom odeljenju divizije.

8.Pri [komandama mesta] bataljona (diviziona) treba urediti aerodrome za avione „Roda", obeležiti ih prema naređenju Ia divizije od 16. 7. 43. te o tome obavestiti Ia divizije do 30. 7. 43. sa skicom u prilogu.

9.Održavanje veze: N. A.[9] 7 postavlja i održava vezu:

a) žičane

veze ka:

Brd. lov.

puku 1

I/l

IV/2

Brd. lov.

puku 2

II/l

I/Brd. ap 7

Brd. art.

puku 7

III/l

II/Brd. ap 7

Tenk. lov. bat. 7

IV/1

III/Brd. ap 7

Brd. inž.

bat. 7

1/2

IV/Brd. ap 7

A. A. 7

II/2

Tenkovskoj četi

PA div.

7

III/2

Div. štapskoj lov. četi

Konjičkom eskadronu.

b) radio-veza ka:

Brd. lov. puku 1 i II                     III bat.

Brd. lov. puku 2 i II                     III bat.

A. A. 7 (sopstvenom radio-stanicom)

10. Div. kom. mesto: Sarajevo, Konak.

F. d. R.

. . . 10

pot. fon Oberkamp

SS-hauptšturmfirer

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-354, r. 146, s. 3786620—6. Na margini prve stranice originala nalazi se nečitljiv pečat primaoca od 24. jula 1943. godine

2 Dopisano rukom.

3 Vidi dok. br. 102, 104, 105 i 107.

4 Odnosi se na ustaško-domobranske jedinice.

5 Tom kartom redakcija ne raspolaže.

6 Artiljerijski puk

7 Aufklärungsabteilung (izviđački bataljon)

8 U originalu piše: „G.A.R." (Gebirgsartillerieregiment).

9 Nachrichtenabteilung (bataljon veze) 10 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument