ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


MESECNI IZVEŠTAJ KOMANDUJUĆEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 19. JULA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI, ČETNICIMA DRAŽE MIHAILOVIĆA, DEJSTVIMA JEDINICA NOVJ, SOPSTVENIM PROTIVMERAMA I DIVERZIJAMA NA PRUGAMA U SRBIJ[1]

KOMANDUJUĆI GENERAL I KOMANDANT U SRBIJI

Prilog 63[2]

Poverljivo!

Sadržaj: Izvestaj o situaciji za vreme od 16. 6 — 15. 7. 43.

KOMANDANTU JUGOISTOKA (K-di GR. ARMIJA ,,E")

I Politička situacija

Politička situacija nalazi se pod utiskom vesti o uspešnom iskrcavanju saveznika na Siciliji[3] i početku velikih operacija na istoku. Široki slojevi naroda se nadaju da će se nastupajući događaji prebaciti preko i tako dovesti, u dogledno vreme, takođe do aktivnih napada Saveznika na teritoriji Balkana. Spremnost za ustanak je usled ovih događaja ponovo oživela, što se još povećala izdatim direktivama Draže Mihailovića za pripremu sabotažnih akcija[4], kao i sabotažom prikupljanja žetve, koju su preduzele obe ustaničke strane.

Nečovečni postupak vladajuće ustaške organizacije, koji se nedavno u pooštrenoj formi ponovo vrši u Hrvatskoj protiv srpskog stanovništva, izaziva baš u ovom trenutku naročito nepoželjnu uznemirenost srpskog nacionalnog osećanja. Akcije za smirivanje na srpskoj i hrvatskoj teritoriji ne mogu dati nikakav trajan uspeh ako se dopuštaju takve pojave, pošto se vera u bolju budućnost u savezu sa Nemačkom, pod takvim okolnostima, ne može očekivati ni od jednog naroda, a pogotovo ne od preterano nacionalno osetljivih Srba.

Srpska vlada[5] je dokazala svoju dobru volju za saradnju na likvidiranju organizacije Draže Mihailovića kroz podatke o boravištu štaba Draže Mihailovića, čija se verodostojnost mogla ustanoviti iz priloženih izveštaja.

Pritisak Moskve na jugoslovensku emigrantsku vladu smatra se tako jakim da stalno kruže vesti o abdikaciji kralja Petra u Eo-rist njegovog brata.

Antikomunistički stav Draže Mihailovića ponovo je dokazan. On borbu protiv komunizma pretpostavlja borbi protiv okupacionih sila.

Sloboda delanja nižih organa srpske uprave u mnogim oblastima je u sve većoj meri paralisana organizacijom Draže Mihailovića, zbog nedostatka dovoljne zaštite. Treba shvatiti da je srpski državni aparat široko protkan pristalicama Draže Mihailovića. Za ovo su karakteristični bekstvo u inostranstvo šefa kabineta Državnog saveta za bezbednost, šefa biroa agenata ovog ministarstva i nekih agenata, povodom hapšenja jednog konfidenta.

Široki narodni slojevi vide spasenje svih svojih nevolja u oslobođenju od strane saveznika.

U graničnom području Sandžaka, muslimanski problem postaje ponovo važan. Muslimanske dobrovoljačke jedinice, koje su pružile mnoge dragocene usluge nemačkim snagama za vreme junskih operacija, razoružane su delom od strane Italijana. Sprema se razoružanje i daljih jedinica. Postoji opasnost da tamošnje prijateljski raspoloženo stanovništvo prema Nemcima ne izgubi poverenje u nemačku vojsku, i da pod tim okolnostima bude oterano u neprijateljski lager.

II Neprijateljska situacija

Pripreme za opšti ustanak u slučaju savezničkog iskrcavanja na teritoriji Balkana nastavljaju obe ustaničke strane. I dok komunistički pokret u tom pogledu nije bio u stanju da pokaže bitnije rezultate zbog odbijanja seljačkog stanovništva, dotle je pokret Draže Mihailovića zabeležio veće uspehe. Ipak raspolagali smo podacima da su naoružani delovi pokreta Draže Mihailovića brojno daleko slabiji, nego što se to do sada pretpostavljalo. Sam Draža Mihailović, prema pouzdanim vestima, boravi u komandnom području, pa ipak se jedva mogao izvući sa svojim štabom, uključujući i englesku Vojnu misiju koja se kod ovog nalazi, od jednog poduhvata uperenog protiv njega. Pri tome se uspelo obezbediti dragoceni materijal.

Draža Mihailović je ponovo izdao jednu naredbu, prema kojoj treba pružiti aktivan otpor nemačkoj vojsci u slučaju napada, dok nemačke jedinice na koje se naiđe i koje ne nameravaju napadati, treba dalje neuznemiravano pustiti.[6] Protiv Ruskog zaštitnog korpusa i Srpskog dobrovoljačkog korpusa i dalje će se bande Draže Mihailovića žestoko boriti.

Na čitavoj teritoriji južne Srbije, neprijatelj je pojačao svoju aktivnost u obliku prepada na opštine i pojedine ličnosti, u pozivima na sabotažu liferovanja žetve i više slučajeva razaranja vršidbenih garnitura. Naročito su komunisti aktivni u istočnim i južnim delovima Srbije, dok u jugozapadnoj Srbiji pokret Draže Mihailovića pokušava da putem regrutacije dobije dalje borce.

Iz izveštaja se saznaje da su snage Draže Mihailovića koje se nalaze u severoistočnoj Srbiji koncentrisane između Velikog Gradišta i Negotina. Ove jedinice bez svake sumnje imaju zadatak da stalno ometaju dunavsku plovidbu.

U oblasti Rudnika ponova su se pojavile, pod komandom Kalabića[7], jače grupe Draže Mihailovića dobro naoružane automatskim naoružanjem.

Prostor južno od Ravne gore, dosadašnji organizacioni centar pokreta Draže Mihailovića, je raščišćen. Ipak, usled izvanredne neprijateljske obaveštajne službe, nije mogao biti zabeležen neki vidniji uspeh u odnosu na napred pomenuto obezbeđenje materijala engleske Vojne misije.

Hapšenjem vodećih ljudi štaba omladinskog pokreta Draže Mi-hailovića u Beogradu, razbijeno je rukovodstvo ovog pokreta o  namerama jačih Titovih grupa, koje su pobegle iz Crne Gore, da prodru preko jugozapadne i zapadne srpske granice prema Srbiji bilo je različito javljeno; ipak, kao glavni marševski cilj ovih snaga treba pretpostaviti kasnije kao i ranije Slavoniju. Hrvati su morali privremeno napustiti Zvornik pred nadmoćnijim neprijateljskim pritiskom, ali je uspelo sa ruskim i nemačkim snagama da se otkloni ugrožavanje te oblasti sa ove strane Drine u ovom prostoru.[8] Draža Mihailović je izdao naredbu svojim pripadnicima da u većem stepenu osiguraju drinsku granicu u prostoru između Zvornika i Višegrada i da spreče prodiranje komunističkih snaga.

Povećava se podrška ustanika putem spuštanja materijala padobranima. Postoje izveštaji o bacanju materijala na Kopaoniku, Ravnoj gori i planini Deli-Jovan (zapadno od Negotina).

JU Sopstvena situacija i namere

S obzirom na pozive Draže Mihailovića i komunista, treba očekivati ozbiljno ugrožavanje sabiranja letine i sabotaže. Treba računati sa aktivnijim angažovanjem jedinica Draže Mihailovića kroz sabotaže na važne vojne objekte.

Za očekivati je da se znatan deo srpskog stanovništva pobuni protiv okupacionih sila u slučaju neprijateljskog iskrcavanja. U ovom slučaju izgledaju naročito ugroženi saobraćajni putevi. Na teritoriji južne Srbije, niz manjih bugarskih akcija protekao je bez naročitih rezultata.

Uostalom, period izveštavanja stajao je u znaku smenjivanja. Dosadašnji istočni i srednji odsek 297. peš. divizije preuzima novodovedena 25. bugarska pešadijska div. Značajnije operacije nisu se dešavale u ovom prostoru za vreme perioda o kom se izveštava.

U prostoru Ravna gora — Maljen — Medvednik za sada se razvija operacija protiv organizacije Draže Mihailovića. U njoj učestvuju 2 bataljona 297. pd, 1 bataljon 5. pol. puka, 2 bugarska bataljona i 1 kombinovani bataljon. Postavlja se pitanje da li će se još u daljem toku operacije postići značajniji rezultati, pošto se neprijateljske snage, zahvaljujući svojoj špijunskoj mreži, pravovremeno obaveste o pretraživanju širokog prostora. Smenjeni bataljon 297. pd na Gvozdenim vratima treba da pređe u banatski deo Homoljske oblasti na marš za evakuaciju. 297. pd biće uskoro prikupljena sa glavninom u južnom Banatu, da tamo okonča svoje formiranje i obuku. Van ovog prostora ostaju angažovani: inžinjerijski bataljon 297 na Gvozdenim vratima, 1 bataljon gren. puka 522 u Boru, 1 bataljon gren. puka 523 radi ojačanja železničkog obezbeđenja na pruzi Beograd — Lapovo i 1 ojačani bataljon gren. puka 523 u Beogradu.

Ruski zaštitni korpus se ponovo pokazao (borba kod Zvornika). Kod Srpskog dobrovoljačkog korpusa i Srpske državne straže nikakvih bitnijih promena dosadašnjeg stanja.

Namere:

Uprkos tromosti bugarskih jedinica i neznatnoj jačini za borbu spremnih nemačkih snaga, u narednom periodu će se čvrsto insistirati na tome da se prodre u organizacioni centar pokreta D M i da se omete dalja mobilizacijska izgradnja. Preduslov za to je izvesno slabljenje mesnih obezbeđenja i to se mora pod-neti.

Na prvom mestu planirana je od 23. [7. 43] operacija protiv snaga Draže Mihailovića u oblasti Rudnika, koje sve više ugrožavaju glavnu železničku prugu. U operaciji učestvuju 1 ne-mački bat, 2 bug. bat. i 1 bat. SFK.

VI[9] Vazdušna situacija

Broj neprijateljskih uletanja, sa 19 aparata za 10 dana, održava se približno na istoj visini kao i u prošlom vremenu podnošenja izveštaja. Ponekada se uletanja izvode sa 1—4 aparata u ponoćnim časovima, uglavnom na teritoriji južne i srednje Srbije, a samo pojedinačno do Beograda i prostora neposredno južno od toga. Uletanja, kao i do sada, služe za dovlačenje dobara za sna-bdevanje, specijalista i ljudi za vezu sa ustanicima. Vlastito vazduhoplovstvo sprovodilo je razne noćne napade za uznemiravanje na neprijateljske prostorije za spuštanje padobrana i rasturilo ukupno 26.000 letaka.

Uspostavljanje aktivne vazdušne odbrane za Gvozdena vrata, Bor i Beograd ostaje uvek neodložno.

VII[10] Saobraćajna situacija

Opšta eksploataciona situacija na beogradskoj železničkoj stanici je stalno teška, sa izuzetkom železničke stanice Topčider. Za-starela postrojenja i ranžirno-tehnička šinska postrojenja nisu više dorasla rastućim potrebama vojnih transporata za Beograd — mesto i prelaz. Usled toga proističe stalno zakašnjavanje vozova.

U ostalom saobraćajna situacija je zadovoljavajuća, znatnije smetnje nisu nastupile. Pruga Beograd — Grdelica bila je ukupno 10,5 časova zakrčena usled sabotaže, a pruga Kraljevo — Mitrovica 22 časa usled saobraćajnog udesa.

Lokalna situacija je zadovoljavajuća.

Postavljeni zahtevi pred saobraćaj u pogledu dotura i evakuacije prema Grčkoj bili su ispunjeni.

VIII[11] Situacija zbrinjavanja i snabdevanja

. . . [12]

IX[13] — Privredna situacija

Snabdevanje pogona važnih za rat i stanovništva Beograda i Niša obezbeđeno je do kraja jula meseca ako se iskoriste sve rezerve. Kada počne nova žetva, snabdevanje potrošača će se organizovati na novim osnovama. Pripremni radovi za otkup novih setvenih prinosa su završeni u toku juna. Očekuje se pro-sečan rod žita.

Proizvodnja u rudnicima odvija se i dalje normalno i eksploatacija rude je delom iznad normale. Do sada se najviše postiglo u proizvodnji magnezita. Zbog toga što kasne isporuke bušilica iz Rajha, opala je proizvodnja u rudniku bakra Bor. Snabdevanje Bora ugljem bilo je otežano zbog prepada koji je početkom meseca izvršen na rudnik uglja Bogovinu.

Na proizvodnju uglja i isporuku jamskog drveta delom negativno utiče to što se većina radnika regrutu je sa sela, a seljaci su sada zaposleni oko žetve. Verovatno će posle žetve otpasti te poteškoće. Opšta proizvodnja je nešto opala u odnosu na prošli mesec.

Cene za poljoprivredne proizvode su ponovo utvrđene. Za žito su morale biti malo povećane, a za stoku, meso i mleko znatnije. Održavanje niskih garantovanih cena u odnosu na cene na crnoj berzi (10—20%) ugrožava privredni moral a time i upravljanje privredom odozgo. Trpe uglavnom službenici i potrošači sa malim sredstvima. Stanje se još više pogoršava zbog znatnog povećanja cena proizvoda u Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji. Opticaj novca pokazuje i dalje tendenciju porasta i dostigao je iznos od 18,7 milijardi dinara.

Sprovođenje svih privrednih mera nailazi na sve veće poteškoće zbog opadanja autoriteta srpskih vlasti i otpora stanovništva protiv svake državne prisile na privrednom polju.

X[14] — Zdravstvo

. . . [15]

XI[16] — Stanje konja

. . . [17]

XII[18] — Stanje popune

Stanje popune je neizmenjeno u odnosu na prethodni izveštajni period. Akcija vrbovanja dobrovoljaca za rad u jedinicama nije donela znatnije rezultate. S obzirom na opštu situaciju, može se očekivati da će se prijaviti još samo poneko. Treba smatrati da je propala namera da se u području Srbije dobije pomoćna snaga vrbovanjem dobrovoljaca.

Za komandujućeg generala i k-ta u Srbiji načelnik štaba

Gajtner

Dostavljeno:

. . .[19]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 252,. s. 1278—87.

2 Dopisano rukom.

3 Pomorsko-vazdušni desant 5. i 8. savezničke armije na Siciliju-počeo je 10. jula 1943. godine (Hronologija, str. 505).

4i 6 Prema raspoloživim dokumentima, Draža Mihailović je 25. juna 1943. svojim potčinjenim naredio: „Ne možemo dići ustanak da bi spasili žetvu. Naša opšta akcija vezana je za invaziju, a invazija od nas ne zavisi" (AVII, Ča, reg. br. 33/2, k. 292: knjiga poslatih depeša).

5 Misli se na vladu Milana Nedića.

7 Reč je o četničkom Korpusu Gorske garde pod komandom kapetana Nikole Kalabića.

8 Prva proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije i 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ zauzele su Zvornik 5. jula 1943, ali su ga pod pritiskom 370. puka 369. pd, ojačanog delovima 202. tenkovskog bataljona, izviđačkim bataljonom 369. pd i jednim domobranskim bataljonom, 8. jula 1943. morali napustiti (tom IV, knj. 10, dok. br. 14, knj. 15, dok. br. 17, 20, 21, 35, 48, 178, 180, 202 i 268).

9, 10,11,13,14,16 i 18 Tako u originalu.

12,15 i 17 Izostavljeno zbog ograničenog prostora.

19 Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena komandanata i odeljenja kojima je ovaj. izveštaj dostavljen.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument