ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE 369. PEŠADIJSKE DIVIZIJE OD 29. JULA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA O POSTUPKU PREMA ZAROBLJENIM PARTIZANIMA NA TERITORIJI NDH[1]

369 (HRV.) PEŠ. DIV.

Odelj. Ic, br. 873/43. pov.

Div. kom. mesto, 29. juli 1943.

POVERLJIVO

Vezo: Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj Ia/Ic, br. 3356/43. pov. od 28. 7. 43.[2]

Sadržaj: Postupak sa banditima

Prema načelnim naređenjima za akcije čišćenja u operativnoj zoni Hrvatske — poslednje od 10. 7. 43[3] — svi komunisti (banditi) trebalo je da budu streljani, a sumnjivi uhapšeni.

Pri tome su kao banditi tretirani:

a) Ko je učestvovao u borbi i bio zatečen sa oružjem.

b)Kome se komunistička delatnost dokaže.

c) Ko očigledno bez jačeg razloga luta oko naselja. Pod ovim treba podrazumevati takođe žene i mlade.

Od sada, prema firerovoj odluci, ove bandite ne treba stre-ljati, već se prema njima odnositi kao prema ratnim zarobljenicima.

Razlog je:

1) Da se dobije radna snaga,

2) da se banditima da podstreka da prebegavaju, i

3)suprotstaviti se neprijateljskoj propagandi da Nemci

sve streljaju.

Članove bandi, starosti od 16—55 godina, treba privesti u sabirne zarobljeničke logore.

Za mere odmazde ostaje se pri starim odredbama.

Uhapšene za koje se sumnja da su aktivno ili pasivno potpomagali akta sabotaže treba privesti radi sprovođenja mera odmazde. Njih treba prijaviti Obaveštajnom odeljenju komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj sa podacima o razlogu i mestu hapšenja i personalijama, te sa istim izveštajem prebaciti u zarobljenički logor u Zenici.

Mere sigurnosti za smeštaj i železnički transport imaju se sprovesti na dosadašnji način.

U borbi, strogi postupak protiv komunističkih bandi i dalje je razumljiv sam po sebi.

Za komandu divizije: 1. generalštabni oficir pot. Busman [Bussmann] generalštabni potpukovnik

Dostavljeno:

Za tačnost:

. . . [4]

poručnik

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 2155, s. 44.

2Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

3 Reč je o naređenju generala Litersa od 10. jula 1943. potčinje-nim trupama kako da postupaju sa uhvaćenim partizanima, sumnjivim — simpatizerima NOR-a i ostalim licima u čijim se kućama nađe oružje i municija (AVII, NAV-T-314, r. 559, s. 374).

4 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument