ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ GENERALŠTABA KOMANDE KOPNENE VOJSKE OD 2. AVGUSTA 1943. O VOJNO-POLITlČKOJ SITUACIJI U SLAVONIJI, BOSNI I HERCEGOVINI, CRNOJ GORI I DALMACIJI[1]

KOMANDA KOPNENE VOJSKE

GENERALŠTAB

Odeljenje stranih armija — Zapad (IV)

Br. 7302/43. pov.

H. Qu., 2. 8. 1943.

Samo za lično obaveštenje. Dalje širenje zabranjeno!

Generalštab, Op. odelj. prim.: 4. avgusta 1943.

Br. 8253/43. pov[2]

Poverljivo

IZVEŠTAJ BR. 64 O NEPRIJATELJSKOJ SITUACIJI NA JUGOISTOKU

Hrvatska:

Na teritoriji severno od Save ponovo se povećava diverzantska aktivnost na železničkim prugama i na žetvi, sa težištem u Slavoniji. Kod Osijeka su se prvi put pojavile manje bande koje izvode diverzantske akcije i prepade na železničke pruge.

Na Bilogori neprijatelj se ponovo ojačao stalnim prido-laskom bandi sa zapada. Potvrđena je prisutnost dve velike bande (XII i XVI komunistička brigada).[3]

U prostoru Daruvar — Pakrac novoformirane bande, ve-rovatno prisilno mobilisane, pokušale su da u pravcu istoka dostignu planine Papuk i Psunj.

Kod Slavonske Požege, hrvatsko izviđanje konstatovalo je nova jaka prikupljanja bandi.

U istočnoj Bosni, komunističke bande razbijene, usled naših dejstava, razvijaju živahnu napadnu aktivnost.

Prema pouzdanim izveštajima, Tito je pokušao da sa oko 3 velike bande, iz rejona južno od Maglaja, pređe r. Bosnu u pravcu zapada.[4]

Gradačac koji je bila opkolila jedna velika komunistička banda, oslobodile su naše jedinice.[5]

Severno od Težnja i južno od Zepča, jaki delovi dve velike bande (2, i 12. komunistička divizija) ugrožavaju železnič-ku prugu Sarajevo — Brod.[6]

Južno od Vlasenice otkrivena je našim izviđanjem jedna veća komunistička banda (oko 3000 ljudi), koja se povlači u jugozapadnom pravcu.

U zapadnoj Bosni, manje bande su ponovile diverzantske akcije i prepade na železničku prugu Zagreb — Sisak — Bihać.[7] Neprijatelj je napustio Slunj.[8]

Jugozapadno od Sanskog Mosta potvrđena je prisutnost jedne velike bande (4. divizija).[9]

Hercegovina — Crna Gora:

U Hercegovini ponovni porast aktivnosti četničkih — Draže Mihailovića — i komunističkih bandi doveo je do pojačanih diverzantskih akcija na železničke pruge i učestalih prepada na hrvatske žandarmerijske stanice.

Jugoistočno od Sarajeva, našim izviđanjem otkrivena je jedna velika banda koja nadire ka Trnovu.[10] Severno od Konjica, delovi jedne dalje velike komunističke bande (delovi 5. divizije)[11] ugrožavaju železničku prugu Sarajevo — Mostar.

Prema do sada nepotvrđenim izveštajima, četnike sa teritorije Kosova[12] ponovo su naoružale italijanske jedinice.

Italijanska okupaciona zona:

Na odseku Šibenik — Knin, mnogobrojne komunističke bande pojačavaju svoje prepade i diverzantske akcije protiv italijanskih linija snabdevanja.[13]

Srbija:

Stanje u osnovi nepromenjeno.

U Beogradu je uhapšen komandant lične straže srpskog predsednika vlade Nedica, zbog dokazane saradnje sa Dražom Mihailovićem.

Dostavljeno:

Izveštaj neprijateljskoj situaciji na Jugoistoku 

I. A. u. I. V.

pot. Mec [Metz]

g-stabm potpukovnik

Za tačnost

Varnešterf [Warnesterff]

g-štabni major

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-78, r. 332, s. 6290333—5. Na margini prve stranice originala rukom je dopisano nekoliko parafa, slova i brojeva.

2 Pečat primaoca.

3 Reč je o 12. udarnoj i 16. omladinskoj brigadi „Joža Vlahović" 12. divizije NOVJ.

4 Prelaskom 1. proleterske udarne i 7. divizije NOVJ 1. avgusta 1943. preko pruge Doboj — Sarajevo — Konjic otpočela su ofanzivna dejstva šest divizija NOVJ u zapadnoj Bosni (tom II, knj. 1, str. 305; tom IV, knj. 16, dok. br. 1, 2, 9, 123, 129, 146, 158 i 184).

5 Gradačac je zauzela Majevička udarna brigada 17. udarne divizije 28. jula 1943. Međutim, nemački 202. tenkovski bataljon je istog dana mesto povratio, a sutradan odbacio brigadu prema Majevici (tom IV, knj. 15, dok. br. 167, 233 i 268, knj. 17, dok. br. 146; R. Petovar, gesta proleterska istočnobosanska brigada, VII, Beograd, 1951, str. 225).

6 Odnosi se na 2. proletersku i 12. udarnu diviziju NOVJ. Na toj pruzi, kod Zepča, 27. jula 1943. naišao je nemački vojni transport na minu (tom IV, knj. 15, dok. br. 231, knj. 16, dok. br. 5).

7 Između ž. st. Volinje i Dobrljina (na pruzi Sunja — Bos. Novi), 28. jula 1943, uništili su delovi Kozarskog NOP odreda jedan vojni transport (tom IV, knj. 15 dok. br. 85, knj. 16, dok. br. 109).

8 Delovi nemačke 114. brdske divizije, 30. jula 1943, odbacili su de-love 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i zauzeli Slunj (AVII, a, NOP, k. 419-A, reg. br. 13/8; k. 53, reg. br. 16/2-8; tom V, knj, 18, dok br. 147).

9 Reč je o 4. udarnoj diviziji 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

10 Na maršu iz istočne u srednju Bosnu, 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, zauzela je 31. jula 1943. Trnovo (tom IV, knj. 16, dok. br. 25, 123, 149, 176, 178 i 184).

11 Odnosi se na 5. udarnu diviziju NOVJ.

12 Odnosi se na područje Kosovo kod Knina.

13 U tom rejonu dejstva su izvodili 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i Lički NOP odred.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument