ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PREDLOG NEMAČKOG POSLANSTVA U ZAGREBU OD 2. AVGUSTA 1943. MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA RAJ-HA ZA DELATNOST NA VOJNO-POLITIČKOM PLANU U SARADNJI S USTAŠAMA NA PODRUČJIMA POD ITALI-JANSKOM OKUPACIJOM POSLE KAPITULACIJE ITALIJE[1]

NEMAČKO POSLANSTVO ZAGREB

Pov. šifrovanje

Br. 3226 od 2. VIII 43. god.[2]

MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA BERLIN

Kancelarija poslanstva u 17,30

P o v e r 1 j i v o

U razgovoru sa generalom Glezom o opštoj situaciji, doneto je sledeće zajedničko gledište: Razvoj situacije u Italiji diktira da se razmisli o svakoj mogućnosti u slučaju negativnog ishoda i da se preduzme na vreme sve što je potrebno:

1.) U političkom pogledu: čim se bar donekle pokaže sigurnim da će Italija da izađe iz rata,[3] hrvatska vlada[4] treba opet da istakne svoje neograničeno pravo na Dalmaciju i tamošnju upravu. To zahteva sprovođenje odgovarajućih priprema i izdavanje proglasa hrvatskom narodu. Svrha ovog proglasa bi bila pre svega da Hrvatska objavi oslobođenje obalskog područja i da se istovremeno predusretne slična mogućnost od strane neprijatelja i bandi. Mi sa naše strane treba odgovarajućim proglasom da objavimo da smo sagla-sni sa proklamacijom hrvatske vlade. U pogledu slovenačkog područja Ljubljana, koje je pripalo Italiji, potrebno je da se ne daju nikakve definitivne izjave o njegovom statusu i državnoj strukturi, već da se jednim proglasom, upućenim narodu u tom prostoru, priznaju sva nacionalna prava i uređenje prostora prema volji naroda. S tim u vezi general Glez misli da bi takav proglas bio problematičan ukoliko u njemu ne bi bila obuhvaćena i Donja Štajerska. U pogledu Crne Gore potrebno je da se izda odgovarajuća izjava bez konačnog priznavanja ove države, u kojoj bi se istaklo pravo na uređenje i na razvijanje državnog života prema volji naroda.

Muslimanima u Sandžaku treba u jednoj izjavi garan-tovati njihov nacionalni i kulturni opstanak. U pogledu nacionalnosti ne bi se trebalo pobliže izjašnjavati, pošto Hrvati sasvim razumljivo pretpostavljaju hrvatsku nacionalnost, ali njeno isticanje s obzirom na situaciju u voj-noupravnom području Srbije ne bi bilo korisno. U crnogorskom području je potrebno da se odmah otvori nemački konzulat. Preporučujem da ovaj konzulat u pogledu vanjskih poslova bude vezan neposredno za Ministarstvo spoljnih poslova, a po unutrašnjim pitanjima za ovdašnje poslanstvo.

U vojnom pogledu: nemačko-hrvatska vojna i policijska saradnja je poslednjim merama, o kojima je podnet izve-štaj, sređena. Hrvatska bi sada trebalo da stvori neregularne formacije koje bi delovale u obalskom području. Trebalo bi osigurati da jedinice Vermahta koje se tu nalaze obezbede ove formacije oružjem, municijom i opremom. Dogovoreno je da mi u odnosu na hrvatsku službeno ne podstičemo i ne priznamo sprovođenje tih mera. Hrvati treba da odmah izbiju na obalu kada nastupi niže navedeni slučaj. Pomeranje naših jedinica i njima priključenih priznatih hrvatskih jedinica u blizinu obale predu-zimati već sada u svim slučajevima u kojima je to mogućno na osnovu dosadašnje saradnje sa Italijanima. Pre svega na području između ušća Neretve i granice kod Splita. U tom području je naše vojno angažovanje priznato zbog obezbeđenja nalazišta boksita. Naš stav prema partizanskim bandama određivati od slučaja do slučaja, ovisno od spremnosti ovih bandi da se priključe hrvatskoj državi. Prema četnicima je potreban veliki oprez radi pristajanja uz Dražu Mihailovića, a prema tome i uz neprijateljske sile, što ne isključuje taktičke obzire u posebnim slučajevima.[5]

Generalu Glezu sam objasnio da komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj treba da dobije punomoć da ovu sa-radnju sa Hrvatima i operacije u cilju obezbeđenja obalskog područja pretpostavi svim drugim vojnim operacijama. Zatim, da se postojeća ograničenja kod te komande u odnosu na hrvatsku državu odmah ukinu, pa i u pojedinim slučajevima kada bi ona mogla da budu opravdana.

3.) Što se tiče mene, potrebno je da dobijem na vreme instrukcije o merama koje treba da preduzmem u pogledu Italijana koji se ovde nalaze.

Pot. Kaše

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 265, s. 001186—8. Na margini prve stranice originala, rukom je dopisano nekoliko parafa, brojeva i reci.

2 Dopisano rukom.

3 Vidi dok. br. 109, objašnjenje 3.

4 Odnosi se na ustašku vladu NDH.

5 O saradnji četnika DM sa Nemcima i Italijanima vidi dok. br. 74, 131, 156, 166 i 177.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument