ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVESTAJ KOMANDANTA NEMACKIH TRUPA U NDH OD 12. AVGUSTA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O NAPADU JEDINICA NOVJ NA AERODROM RAJLOVAC KOD SARAJEVA[1]

Poverljivo

Telegram

KOMANDANTU JUGOISTOKA (K-di GR. ARMIJA ,,E")

Na znanje: Komandantu vazduhoplovstva Hrvatske

Nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj

Predmet: Neprijateljski napad na aerodrom Rajlovac kod

Sarajeva 10. 8. 43. god.[2] Na osnovu povedene istrage, javlja se:

1) 369. pd je odgovorna za bezbednost teritorije, komandant aerodroma pukovnik fon Lihtenberg [Lichtenberg] odgovoran je za bezbednost aerodroma. Komandant 369. pd je još pre više nedelja pitao na aerodromu da li je posada dovoljna za bezbednost. Ojačanja nisu zahtevana iako je bilo ukazivano na jačinu posade aerodroma.

2) Posada aerodroma na dan 10. 8. 43.

a) 240 nemačkih vojnika sa 14 mitraljeza, od toga 110 vojnika, zbog rastresitosti, smešteno na 2 1/2 km izvan aerodroma.

b) 450 hrvatskih vojnika sa 32 mitraljeza, 12 minobacača i 1 protivavionski vod.

3) 10. 8. u 21,00 čas, od strane stanovništva saznalo se o na-merama napada, na to je komandant aerodroma alarmirao i preduzeo odbrambene mere. 369. pd bila je obaveštena tek u 22,40 časa, kada su već mašine bile u plamenu. Dolazak prvih pojačanja u 23,30 časa.

4)Početak neprijateljskog napada u 22.00 časa, povlačenje neprijatelja po svoj prilici već oko 24,00 časa. Potom do 02,00 časa verovatno samo pucnjava od nervoze.

5)Veći deo mašina nije zapaljen zapaljivim mecima, već zapaljivim flašama.

6)Nemačka eskadrila za uznemiravanje (7 mašina, 40 ljudi, komandir eskadrile kapetan Buse [Busse], koja js bila razmeštena na aerodromu, uspešno je branila mašine sop-stvenim sredstvima (mitraljezima sa aviona) protiv nekoliko neprijateljskih napada, pri tome je imala 1 mrtvog, ali nikakve materijalne gubitke.

Odvojena treća grupa, uprkos hrabrog protivnapada, nije mogla da spreči gubitak od 5 mašina. Izgleda da se hrvatska eskadrila nije ozbiljno branila.3

Gubici:

Nemački: 1 mrtav (eskadrila za uznemiravanje) 2 ranjena.

Hrvatski: niko.

Neprijatelj: 4 mrtva.

Gubitak aviona: 5 nemačkih (3 Ju i 2 kurirske mašine) 12 hrvatskih (DO 17)[4]

Pfaferot[5]

Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj

Ia, br. 4286/43. pov. 12. 8. 43.

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 554, s. 475—6. Na margini obe stranice telegrama dopisano je rukom nekoliko brojeva, slova i parafa, a na kraju dva potpisa i parafa.

2 Napad je izvršila 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ, dok su njeni delovi na obezbeđenju porušili na više mesta prugu prema Sarajevu i Visokom i usporili intervenciju neprijatelja (tom II, knj, 1, str. 302; tom IV, knj. 15, dok. br. 248, knj. 16, dok. br. 78, 118, 142—144, 147 i 149).

3 Rečenica dopisana rukom.

4 Ovi gubici su naknadno dopisani rukom.

5 Verner (Werner Pfafferott).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument