ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


SPECIJALNO NAREĐENJE BR. 3 VRHOVNE KOMANDE VERMAHTA OD 7. AVGUSTA 1943. UZ HITLEROVU DIREKTIVU BR. 48 ZA REORGANIZACIJU SISTEMA KOMANDOVANJA I SNABDEVANJA NA TERITORIJI JUGOISTOKA[1]

F.H.Qu.,7.8.1943

24 primerka

7. primerak

VRHOVNA KOMANDA VERMAHTA

Generalštab/Qu., uprava (V)

Br. 004124/43. str. pov.

Strogo poverljivo!

SPECIJALNO NAREĐENJE BR. 3

uz direktivu br. 48[2]

Firer će preneti komandu u celokupnoj nemačkoj operacijskoj zoni Jugoistoka na komandanta Grupe armija ,,F" — barona fon Vajksa (Beograd). Preuzimanjem komande ograničava se delokrug komandovanja. Grupe armija ,,E" na Grčku uključujući i ostrva, s tim što otpada dosadašnji, naziv „komandant Jugoistoka". Grupa armija ,,E" biće tada potčinjena Grupi armija ,,F".[3]

Na osnovu ove nove organizacije komandovanja dolazi do sledećih izmena u organizaciji snabdevanja i uprave na Jugo-istoku koja je naređena direktivom br. 48 i specijalnim naređenjima br. 1 i 2 (poslednje je dostavljeno samo u ograničenom broju):

I Snabdevanje:

1) Jedinstveno rukovođenje snabdevanjem na celokupnoj teritoriji Jugoistoka preuzima načelnik pozadine Grupe armija ,,F", koji kao ispostava načelnika pozadine Generalštaba Kopnene vojske zadržava prava koja su mu preneta naređenjem cd 2. VIII 43. (Generalštab Vrh. komande Vermahta /Qu., I, V, br. 003949/43. str. pov.).[4] On ima pravo da svoja ovla-šćenja prenese na načelnike pozadine potčinjenih komandi za njihove delokruge komandovanja.

Prema njegovim direktivama, snabdevanjem treba da rukovode :

a) za jedinice koje su potčinjene Grupi armija ,,E" načelnik pozadine te grupe armija,

b) za teritorijalna nadleštva u Grčkoj (osim Krita) načelnik pozadine pri vojnoupravnom komandantu Grčke (Atina),

c) za ostrvo Krit načelnik pozadine komandanta tvrđave Krit,

d)za jedinice potčinjene Komandi 2. oklopne armije koje su angažovane u Srbiji, Hrvatskoj, Albaniji i Crnoj Gori načelnik pozadine te komande,

e) za teritorijalna nadleštva u Srbiji načelnik pozadine voj-noupravnog komandanta Jugoistoka,

f) za teritorijalna nadleštva u Hrvatskoj načelnik pozadine pri nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj.

2.) Za upravljanje železničkim transportima i dunavskom plovidbom za dotur i snabdevanje na celokupnoj teritoriji Jugoistoka nadležan je načelnik pozadine ispostave načelnika pozadine Generalštaba Kopnene vojske u Beogradu, koji sarađuje sa generalom službe transporta koga treba da postavi pri Grupi armija ,,F" načelnik Uprave za vojni transport.

3.) Za upravljanje pomorskim transportima u pravcu teritorije Jugoistoka i unutar nje nadležan je načelnik pozadine Grupe armija ,,E", koji treba da sarađuju sa mesnim komandama Ratne mornarice i komesarom Rajna za pomorsku plovidbu.

II Uprava:

1) Izvršnu vlast u celokupnoj nemačkoj operacijskoj zoni Jugoistoka sprovodi„vojnoupravni komandant Jugoistoka u Beogradu" — general pešadije Felber — i komandanti koji su mu potčinjeni:

a)„vojnoupravni komandant Grčke" (Atina)

—general avijacije Spajdel[5] — za celokupnu teritoriju Grčke koju su okupirale nemačke jedinice i bugarska 7. divizija, uključujući ostrva i neutralnu zonu u Trakiji;

b)  „nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj"

— general Glez fon Horstenau —

za nemačku operacijsku zonu u Hrvatskoj, kao i vojnoupravni komandant Jugoistoka u Beogradu neposredno za Srbiju.

2) Vojnoupravni komandant Jugoistoka u Beogradu prima direktive za svoje zadatke koji proizlaze iz sprovođenja izvršne vlasti u operacijskoj zoni neposredno od Generalštaba Kopnene vojske. Za ostalo važe odredbe načelnika Vrhovne komande Vermahta br. 519/43. Generalštab, Qu., uprava od 23. 6. 43.6

3) Komandant Grupe armija ,,F" ima pravo da izdaje direktive vojnim komandantima ukoliko to zahteva komando-vanje. On može da prenese to pravo na komandante koji su mu potčinjeni.

4) Otpada odredba direktive br. 48 kojom je predviđeno da sva nemačka nevojna nadleštva koja su ili će biti angažo-vana u Grčkoj budu potčinjena komandantu Jugoistoka. Ta će nadleštva biti potčinjena vojnoupravnom komandantu Grčke specijalnom firerovom naredbom.

5) Kad komandu preuzme Grupa armija ,,F", onda Štab komandanta Soluna — Jegeja treba pretvoriti u Oberfeldko-mandanturu a teritorijalne zadatke u Hrvatskoj treba da preuzme nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj. U isto vreme će komandant tvrđave Krit biti potčinjen u teritorijalnom smislu vojnom komandantu Grčke.

6) Nemački vojni ataše u Sofiji je potčinjen komandantu Grupe armija ,,F" za, zadatke koji se nalaze van njegovih prava kao atašea.

III Do 12. 8. treba da određena vojna nadleštva dostave Generalštabu Vrhovne komande Vermahta predloge za reorganizaciju na polju službe transporta, vojne uprave, vojne privrede i službe bezbednosti u vezi sa novom organizacijom komandovanja.

Generalštab Kopnene vojske je zamoljen da što pre dostavi koncept službenog uputstva za vojnoupravnog komandanta Jugoistoka.

Načelnik Vrhovne komande Vermahta

pot. Kajtel

Dostavljeno:

. . . [7]

1 Dokumenat objavljen u knjizi „Hitlers Weisungen für die Krieg-führung 1939—1945", Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht, Walter Hubatsch, 1962, Bernard und Graefe Verlag, Frankfurt am Main, str. 224—227.

2 Vidi dok. br. 111 i 115.

3 Vidi dok. br. 121, 123 i 125.

4 i 6 Taj dokumenat nije pronađen.

5 Vilhelm (Wilhelm Speidel).

7 Zbog ograničenog prostora izostavljena su imena komandi, ode-ljenja i uprava kojima je ovo naređenje dostavljeno.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument