ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA NEMAČKIH TRUPA U NDH OD 6. AVGUSTA 1943. SS-DIVIZIJI „PRINC EUGEN" I 114. LOVAČKOJ DIVIZIJI ZA PRIPREME I POSTUPAK PRI RAZORUŽANJU ITALIJANSKIH ORUŽANIH SNAGA[1]

Strogo poverljivo

K-t NEM. TRUPA U HRVATSKOJ

Ia, br. 20/43. Str, pov.

Veza: Ia, br. 13/43. str. pov.[2]

O. U., 6 8 1943.

3. primerk

3. primerak

114. LOV. divizijiSS-DIV. „PRINC EUGEN"

Za načelnika!

Samo po oficiru!

6. 8. u 23,55[3]

Kao dopuna gore navedenog naređenja naređuje se:

1.) Naređenje za nastupanje trupa i za izvršenje ostalih mera biće izdato pod šifrom „Akse".4

2.) Kada nastupi vreme, treba zadržati na našoj strani one komandante italijanske vojske i milicije s njihovim jedinicama koji su voljni da se sa nama bore, a ostale razoružati. Sprovođenje ovih mera u slučaju šifre „Akse" za-hteva da odmah započnu pregovori komandanata sa mesnim ital. komandama i komandantima jedinica, da bi se doznao stav starešina. Pri tome nije merodavno samo prazno obećanje, nego stvarno držanje. To zahteva kontrolu. Pokreti jedinica koji moraju početi sa šifrom „Akse" ne smeju se odugovlačiti.

Pripreme za taj korak moraju se do u tančine izvršiti, a nemačke oficire koji će voditi pregovore odrediti poimence.[5]

Imena određenih oficira treba dostaviti komandantu.

Krug osoba upoznatih sa tim merama treba svesti na neophodnu meru, da bi se na svaki način izbeglo opravdano podozrenje ital. komandi. Svaki nepromišljen i preuranjen postupak nižih komandi može da dovede do najtežih posledica.

U slučaju da kod suprotne strane ne postoji spremnost za pregovore, treba starešine odmah staviti u pritvor. U tom smislu treba takođe izvršiti pripreme koje garantuju uspeh.

Prilikom pregovora treba se pozivati na viteštvo i dosadašnje drugarstvo po oružju, dok s druge strane treba jasno ukazati na novu izdaju koju sigurno nije želela italijanska vojska. Osim toga, treba naglasiti da u slučaju odbijanja saradnje nemačke jedinice imaju naređenje da ih razoružaju i da su spremne da to bezobzirno izvrše, već zbog njihove sopstvene bezbednosti. U tom slučaju snage nemačkog Vermahta ne bi im mogle obezbediti zaštitu od napada bandi koji se očekuju, niti organizovano povlačenje italijanskih jedinica.

3.) Da bi se sprečilo da Italijani prodaju oružje bandama, divizije su ovlašćene da preko odgovarajućih posrednika kupuju italijansko oružje. U tu svrhu će vojni intendant u Hrvatskoj dostaviti blagajnama 114. lov. div. i SS-div. „Princ Eugen" telefonski 10 miliona kuna.

Iznose koji se daju za kupovinu oružja treba posebno čuvati i posle završetka akcije izvestiti.

Liters

Dostavljeno:Ia 3. primerak,

114. lov. div.,1. primerak

SS-div., 2. primerak [6]7.2.43 . . . [7]

 

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 557,. s. 1036—7. Na margini prve stranice originala rukom je dopisano neko-liko nečitljivih reci i parafa.

2 Obaveštenje od 26. jula 1943. da je maršal Badoljo (Badoglio) preuzeo vlast u Italiji i da ne treba više računati na Kraljevinu Italiju kao na saveznika Nemačkog Rajha (AVII, NAV-T-314, r. 557, s. 1028—9).

3 Datum i čas dopisani rukom.

4 Vidi dok. br. 109, 116 i 132.

5 Vidi dok. br. 74, 134 i 166.

6 Ove dve divizije kao primaoci su precrtane rukom.

7 Datum s nečitljivim parafom dopisan rukom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument