ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST SS-DIVIZIJE „PRINC EUGEN" OD 7. JULA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA NASTUPNI MARŠ U CILJU UNIŠTENJA JEDINICA NOVJ U ISTOČNOJ BOSNI[1]

SS-dobr. brd. divizija  "Princ Eugen"

Ia, Tgb. br. 140/43. str, pov.

O. U., 7. jula 1943.

N. A. 78/43. str. pov.

Prilig 121[2]

DIVIZIJSKA ZAPOVEST ZA ZAUZIMANJE POLAZNOG POLOŽAJA ZA NASTUPNI MARŠ U ISTOČNU BOSNU

Karta 1 : 100000: sekcija Kladanj sekcija Zvornik sekcija Sarajevo sekcija Rogatica

1.) Neprijatelj sa više grupa bandita izaziva nemire u istočnoj Bosni, razara železničke pruge, mostove i privredne objekte. U pitanju su grupe bandita koje su se probile iz Crne Gore i krajiške brigade, koje su ovamo došle iz 1. bosanskog korpusa sa zapada.[3] Kao centri okupljanja bandita ustanovljeni su rejoni Zvornik, Vlasenica, Olovo. Delovi se okupljaju u rejonu severno od Sokolca za nastupanje ka jugu. Neprijatelj pokušava da se sa glavninom povuče preko Zvornika na sever.

2.) SS-brd. div. „Princ Eugen" čisti rejon sa težištem duž obe strane ceste Sokolac — Vlasenica — Zvornik, te će uz podršku 369. pd u istočnoj Bosni izvršiti napad na neprijatelja i uništiti ga.[4]

3.) Za nastupni marš u istočnu Bosnu zauzeće polazni položaj:

a) Borbena grupa „Bahman" (Bachmann), desno:

Jedinice: III/l.

2/ap[5] 7

2. i 3. kolona tovarnih grla

3. kolona zaprežnih vozila

1/2 vod nosača ranjenika

10 bolničkih kareta

u rejonu: k. 1150 (10 km severoist. od Rogatice) — Kus-turice (8 km sev. od Rogatice) — Zakomo — Karaula (6 km severozap. od Rogatice) — Podgaj — Terzići

Posedanje polaznog položaja završiti 11. 7. do 20,00 č.

b) Mot. borbena grupa „Volf [Wolf] (levo od „Bahman"):

Jedinice: Div. štab. lov. četa

Tenk. četa

2/inž. bat.7 (mot.)

7/ap 7 (mot.)

1/A.A.[6] 7

u rejonu Baltići (2 km zap. od Sokolca) — Gromile — Gazivode — Rešetnica — Sokolac.

Posedanje polaz. položaja završiti 11. 7. do 20,00 časova. Zauzimanje polaznog položaja na terenu će biti posebno naređeno.

c) Borbena grupa „Folmer" [Vollmer] (levo od „Volf") Jedinice: I/l.

I/ap 7 (bez 1 bater.)

1 kolona tovarnih grla

2. kolona zaprežnih vozila

1/2 vod nosača ranjenika

10 brd. bolničkih kareta

u rejonu Zidine (4,5 km severoist. od Sokolca) — Rastovača — Javor (k. 950) — Štitare — Pediše — Rajkovići.

Posedanje polaznog položaja završiti 11. 7. do 20,00 č.

d) 4. hrv. lov. brigada:

Jedinice:

7. lov. pukovnija

1 art. divizion

u rejonu Gajevi (20,5 km sev.-severoist. od Sarajeva) — G. Cevljanovići — Nišići — Gudelj — k. 1157 — Kapić — Sići.

Maršuju na polazne položaje:

a) desna kolona (1 bat.), najpre duž obe strane šumske pruge, 12 km severozap. od Sarajeva, do Srednje, a dalje sa obe strane Kace do Šići.

b) srednja kolona (1 bat.) preko Završja (4 km ist. Ilijaš — Stijena (k. 1115) — Taračin Do — Tikvići — Oma-niče — Malinište — k 1207 — Moševići — Ćorović — D. Čevljanovići prema G. Čevljanovićima.

c)  leva kolona (1 bat.), najpre duž obe strane šumske pruge 16 km severozap. od Sarajeva do Orahova, zatim preko Zakutnica — Koračići — Kunosići — Đurići prema Nišići.

Posedanje polaz. položaja završiti 8. 7. do 20,00 č. Prema nepotvrđenoj vesti, u Dubokom Potoku i Đuri-ćima treba da se nalazi neprijatelj. Treba izvršiti potrebna izviđanja. Prednji izviđački delovi treba da prostor do polaznih položaja očiste od neprijatelja.

d) Borbena grupa „Petersen", levo

Jedinice:

Štab lov. puka 1

II/l (Borbena grupa „Han")

II/2 (Borb. grupa „Diče")

3/ap 7

1/ inž. bat. 7

2. kolona tovarnih grla

Puk. stražarska četa 1 1/2 vod nosača ranjenika 10 brd. bolničkih kareta u rejonu zapad, ivica Očevlja — Krčevina — Borinovići — Vijaka — Zubeta — Ravne — Šekovići. Odavde uspostaviti vezu sa 7. lov. pukovnijom.

Posedanje polaz. položaja završiti 7. 7. do 20,00 časova.

4.) Prednja ivica polaznog položaja: isturena linija rejona obez-beđenja.

Obezbeđenje polaznih položaja: putem borbenih grupa. Borbene grupe treba širokim jrontom dovesti na rejone polaznih položaja.

5.) Granične linije za polazne položaje, izviđanje i borbu:

a) Borbena grupa „Bahman" ka Borbenoj grupi „Folmer": kota 933 (3,5 km jugoist. Sokolac) — Krusače —Sijer-ci — kota 1098 (1 km sev. od Sijerci) — put od k. 1098 ka severu do Geruše — Podomar — Gradina — Vrhovi — Ljuti Brijeg — Mironja — Balina poljana, (mesta i kote pripadaju „Folmeru")

b) Borbena grupa „Folmer" ka 4. lov. brigadi:

Korito potoka Kaljina R. do Hasa — put Hasa prema Jabuka — Kruševci — Šaševci (mesta i korito potoka pripadaju 4. lov. brigadi).

c) 4. lov. brigada ka Borbenoj grupi „Petersen":

Korito potoka (1 km severno od Nišići do Krivajevići — Prgoševo (uključno) — Stjenica — žel. pruga Olovo prema jugoist. Drapnići —. od k. 787 do k. 871 (isklju-čno žel. pruga). Težište je na Borbenoj grupi „Peter-sen", na levom krilu sa obe strane ceste Očevlja — Olovo. Prema odgovarajućoj uskoj zoni napada.

6.) 369. pd obezbeđuje prema jugu liniju Živinice — Osmanci — Zvornik sa zadatkom da spreči proboj neprijatelja prema severu.[7]

7.) Izviđanje:

izviđačku delatnost izvršiti:

a) Od Borbene grupe „Bahman" do linije Mrkonjići (14 km severoist. od Rogatice) — Dumanjići — Džindići i ustanoviti da li se neprijatelj nalazi u naseljima. Gde se na ovoj liniji nalazi neprijatelj?

b) Od Borbene grupe „Folmer" do linije: Žljebovi — Pre-ljubovići — Knežina — Meljine i utvrditi da li se u naseljima nalazi neprijatelj. Gde se neprijatelj nalazi duž naznačene linije?

c) Od 4. hrv. lov. brigade do linije Rakova Noga — Sudići — k. 1950 (3,5 km sev. — sev. zap. od Sudići) i ustanoviti da li se u naseljima nalazi neprijatelj. Gde se nalazi neprijatelj duž navedene linije?

d) Od Borbene grupe „Petersen" do linije: Brezik (10 km južno-jugoist. Očevlje) — Zagone — Mižnovići — Ču-nište i utvrditi da li je neprijatelj razorio Čuništa? Privlači li neprijatelj snage cestom Kladanj — Olovo — Očevlja? Da li su pokreti neprijatelja prema severo-zapadu u dolini Krivaje?

e) Od A. A. 7: od Zavidovića duž obe strane Krivaje do okoline Krajnići. Treba ustanoviti da li se neprijatelj iz doline Krivaje povlači prema severozapadu.

Pre svega se radi o tome da se jednom stečeni borbeni dodir sa neprijateljem ne izgubi. Sve starešine su odgovorne da se dodir sa neprijateljem ne prekida ni danju ni noću. Tamo gde bude izgubljen, treba ga odmah ponovo uspostaviti.

8.) Vazduhoplovstvo: Od 9. 7. izviđa celokupno područje Zvor-nik — Rogatica — Olovo — Kladanj i ustanovljava mar-ševske pokrete neprijatelja na cestama. Prilikom pojava aviona naše jedinice će na zahtev (ispaljivanje bele rakete iz aviona) postaviti signalna platna za avione ili će ispaliti jednu crvenu signalnu raketu.

9. A. A. 7 sa po jednom četom u Zavidovićima i Zepču obez-beđuje ova mesta i sprečava prodor neprijateljskih delova preko Bosne između Zavidovića i Zepča.

10.) Artiljerija: III/ap 7 će 9. 7. doći u Sokolac gde će biti na raspolaganju komandi divizije.

11.) Pt. lov. divizion 7: Za sada ostaje u Sarajevu na raspolaganju komandi divizije.

12.) PA divizion 7: Sa 3. baterijom (2 cm) ostaje na sadašnjem zadatku, a sa ,drugom baterijom (3,7 cm) preuzeće PA obezbeđenje žel. stanice u Sarajevu.

13.) Komandna mesta:

Borb. grupa „Bahman" - Guždelji (3,5 km sev. od Kovanja)

Borb. grupa „Folmer" - Mandra

Borb. grupa „Volf" - Sokolac

4. hrv. lov. brigada - Srednje (16 km sev. od Sarajeva)

Borb. grupa „Petersen" - Vareš

14.) Divizijska baza: u Sarajevu izdavanje pogonskog goriva, municije i mesto za izdavanje hrane.

15.) Veterinarska služba: Ojačan centar za prikupljanje konja u Sarajevu.

16.) Sanitetska služba:

a) SS-vojna bolnica u Sarajevu.

b) H. V. P.[8] od" 11. 7. u Sokolcu i Varešu.

17.) Održavanje veze: N. A.[9] 7 će uspostaviti i održavati veze:

a) žičanu vezu sa Borb. grupom „Petersen", 4. lov. brigadom i Borb. grupom „Folmer". Divizijska osa veze duž ceste Sokolac — Vlasenica;

b) radio-veza sa

Borb. grupom „Bahman" - (brd, radio [stanica])

Borb. grupom „Folmer" - (mot. radio [stanica])

Borb. grupom „Volf" - (mot. radio [stanica])

7. lov. pukovnijom - (brd. radio [stanica])

Borb. grupom „Petersen" - (mot. radio [stanica])

18.) Izveštaji:

u 7,00 jutarnji izveštaj, u 19,00 dnevni izveštaj, a od 06,00 svaka dva časa kratki izveštaji o situaciji.

19.) Divizijsko KM od 8. 7. 43. u Sarajevu, Konak.

Komandant divizije

fon Oberkamp

SS-brigadefirer i general-major Vafen SS

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-354, r. 146, s. 3786651—4.

2Dopisano rukom.

3 Prva proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije i 21. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ zauzele su 5. jula 1943. Zvornik, prisilivši jedan bataljon 369. pd, delove ustaškog 1. zdruga i domobransku 15. pukovniju da se povuku preko Drine u Srbiju (tom IV, knj. 10, dok. br. 171, knj. 15, dok. br. 17, 20, 21, 35, 48, 178, 180, 262 i 268; Oslobodilački rat naroda Jugoslavije, knj. I, str. 268, 467—468).

4 Reč je o napadu ojačane SS-divizije „Princ Eugen" na Glavnu operativnu grupu VŠ u istočnoj Bosni. U žestokim borbama do 20. jula 1943, neprijatelj je zauzeo Zvornik, Kladanj, Olovo, Vlasenicu, Sekoviće i Han-Pijesak, ali su jedinice NOVJ u protivnapadima ponovo ovladale svim ovim mestima sem Zvornika (tom II, knj. 10, dok. br. 31; tom IV, knj. 15, dok. br. 48, 113, 166, 169 i 187).

5U originalu piše: „Artilerie Regiment" (artiljerijski puk).

6 Aufklarungsabteilung (izviđački bataljon)

7 Delovi 369. pd i domobranske 4. pd, uz podršku delova 202. tenkovskog bataljona, 5. jula 1943. vodili su borbu kod s. Zivinica (blizu Tuzle) sa 7. krajiškom udarnom i 8. banijskom brigadom 7. divizije NOVJ. Zatim, 8. jula 1943, isti ovi delovi, nastupajući iz s. Caparda (na putu Tuzla — Zvornik), zauzeli su posle, trodnevnih borbi Zvornik (tom IV, knj. 15, dok. br. 28—30, 43, 44, 48, 120, 168 i 178; Oslobodilački rat naroda Jugoslavije, knj. I, str. 469).

8 Hauptverbandplatz (divizijsko previjalište)

9 Nachrichtenabteilung (bataljon za vezu)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument