ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


MESEČNI IZVEŠTAJ 114. LOVAČKE DIVIZIJE ZA JUN 1943. O VOJNO-POLITIČKOJ I PRIVREDNOJ SITUACIJI, BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ I OBOSTRANIM GUBICIMA U BOSANSKOJ KRAJINI I BANIJI[1]

114. LOVAČKA DIVIZIJA

Ia

Izveštaj o delatnosti jun 1943.

Sadržaj: Politička i vojna situacija. Stanje kod neprijatelja. Neprijateljski pokret. Dejstva jedinica divizije i potči-njenih hrvatskih jedinica. Dnevni izveštaji. Pokreti jedinica. Obuka. Zbrinjavanje, snabdevanje, školovanje. Kadrovske promene.

Obradio: Odelj. Ia, za ratni dnevnik.

Priloga: 51

POLITIČKA SITUACIJA

U vreme za koje se podnosi izveštaj stanovništvo je postalo još uzdržljivije prema nemačkom Vermahtu, što je posledica neizvesne vojne situacije na svim frontovima i daljeg pogoršanja privredne situacije u zemlji. Često se čulo mišljenje da će se u Hrvatskoj situacija raščistiti tek posle odluke na Istoku. Do tada će se svako tako ponašati da u slučaju pobede ove ili one strane uvek bude na istom. Muslimani se dalje drže prijateljski, ne iz simpatija za Nemačku nego zbog toga što je tako svrsishodnije.[2] Oni veoma strahuju od velikosrpske propagande. Odnosi između tri dela stanovništva i dalje su zategnuti. Svi jugoslo-venski narodi su i dalje otvoreno ili prikriveno neprijateljski raspoloženi prema nemačkoj narodnosnoj grupi. Ustaše i domobrani ne gledaju rado odlazak hrvatskih građana u SS-jedinice i onima koji su se prijavljivali priređivali su sve moguće teškoće. Samo iz straha od nemačke intervencije, ne prave grube ispade. Jedan komandant ustaškog logora kaznio je ljude zatvorom zato što su hteli da se prijave u SS-jedinice. Držanje četnika prema Nemcima takođe se pogoršalo. Jasno se ispoljavalo anglofilsko držanje koje je inspirisala i podržavala katolička strana. Još se nije mogla ustanoviti saradnja sa partizanima, ali je u pojedinim slučajevima bila očigledna. Stav Drenovićeve grupe[3] bio je i dalje lojalan (prilozi 1 i 2).[4]

PRIVREDNA SITUACIJA

Privredna situacija se još više pogoršala i širili su se glasovi da su za to odgovorne okupacione vlasti (posledica neprijateljske propagande). Razmena dobara skoro je potpuno potisnula normalnu kupovinu za novac. Huškačka propaganda je proširila vesti da u Nemačkoj vlada velika nestašica namirnica. Da bi to otklonili, oni eksploatišu okupirane oblasti. Sve vojne akcije u cilju smirivanja imale su delimično uspeha, ali ostaju bez efekta sve dok se upravnim putem ne poboljša privredni život i ne stvore u izvesnoj meri normalni i stabilni odnosi (prilozi 1 i 2).

VOJNA SITUACIJA

Rezervisanost stanovništva prema Vermahtu nije potisnula tihu nadu širokih krugova da će on ipak jednog dana uspostaviti mir i red. Još uvek poštuju Vermaht i od njega protivnik još mnogo strihuje. Popuna postojećih i dovođenje novih jedinica nisu ostali nezapaženi. Uspesi u Crnoj Gori znatno su uticali na raspoloženje. Bande su nastojale da se izvuku, a pre svega da izbegnu veće sukobe. Na području divizije pritisak neprijatelja se pomerio sa istoka na zapad, menjajući snagu. Pruga Bihać — Bos. Krupa — Bos. Novi još je više ugrožena. Uopšte se može konstatovati da se krajem meseca za koji se podnosi izveštaj osetilo da su snage neprijatelja oslabile (prilozi 3 i 4).[5]

STANJE KOD NEPRIJATELJA

(iz saslušanja i neprijateljskih spisa)

U izveštajnom periodu sve se češće primećuje da protivnik sve više primenjuje nemačka taktička načela i sprovodi budnost i školovanje po uzoru na nemačko. S jedne strane, da bi zaveli red u svojim demoralisanim redovima, a s druge strane da bi podigli borbenost više ili manje disciplinovanih grupa i obezbedili sigurnost, najviše partizansko rukovodstvo preduze-lo je mere koje su imale za cilj čuvanje tajnosti, jer je odavanje vojne tajne već postalo „hronična bolest".

Regrutovanje žena za rad i kurirsku službu poprimilo je široke razmere. Ženama su šišali kosu kratko da bi se zaštitile od tifusa. Zarazne bolesti i dalje divljaju u redovima bandi i ruše moral. Mnogi „drugovi" su odbijali da pucaju na [naše] jedinice, ali su ih komesari na to prisiljavali. Dosadašnja partizanska taktika nije dorasla novoj taktici nemačko-hrvatskih jedinica (brzi manevar, energični prodori manjih udarnih patrola). Međutim, potučenim grupama bandi u bazama uspevalo je da delimično ponovo popune ljudstvo.

NEPRIJATELJSKI POKRET

U rejonu istočno od Vrbasa situacija se zaoštrila, a takođe i u rejonu između Une i Vrbasa. Odredi na Kozari dobili su pojačanja. Učestali su izveštaji o prisilnim regrutovanjima i oduzimanju stoke.

U rejonu zapadno od Une, operacijom „Klara" oslobođeni su Vrnograč i Cetingrad, posle upornih i teških borbi, i deblo-kirane opkoljene hrvatske jedinice (11. pp) u Kladuši.[6] Izbrojano je 1095 mrtvih kod neprijatelja. Jake neprijateljske snage su zauzele Slunj (prilozi 3 i 4).

NAŠA PROPAGANDA

Komandant je izdao direktive za jedinstvenu i efikasnu propagandu koja, između ostalog, posebno treba da naglašava da Tita slave kao junaka, dok on beži u času opasnosti, zatim da on želi haos umesto reda i da je kriv za privredne teškoće zato što je dopustio da se požanju još nesazrele žitarice. U lecima je ukazano i na bekstvo Mihailovića, na njegovu poslušnost prema Engleskoj i na uzaludnost njegove borbe. Propagandni leci deljeni su hiljadama i bacani iz aviona. Izvešteno je da ih partizani skupljaju da bi ih uništavali. Oni strahuju od ne-mačke propagande (prilog 5).[7]

DEJSTVA

Osim uobičajenog izviđanja patrolama i aktivnosti udarnih patrola, izvedene su dve veće operacije „Pfingsten"[8] i „Klara". Poslednja je imala trajan uspeh. Operacija „Pfingsten" imala je zadatak da očisti rejon Prnjavor — Kotor-Varoš — Teslić, po kome su vršljale potučene bande, pljačkajući i popunjavajući jedinice prisilnim regrutovanjem. Neprijateljske odrede trebalo je napasti i nastojati da se unište. Delovi divizije i [domobranskog] II hrvatskog korpusa krenuli su 13. 6. u 5 časova ujutro u napad (pojedinosti vidi u dnevnim izveštajima).

Operacija „Klara" imala je za cilj da se rejon V. Kladuša — Vrnograč i Cetingrad očisti od neprijatelja, da se oslobode opkoljene hrvatske jedinice i obezbedi put za dotur prema Glini. Naređeno je da se 20. 6. odnosno 21. 6. rano izvrši protivna-pad na nadmoćniju bandu koja je započela napad 17. 6. (pobliže vidi u prilozima i dnevnim izveštajima).

U delatnost spada i premeštanje divizije koje je usledilo po dolasku 373. hrv. pd.

U poslednjoj sedmici juna počelo je prebacivanje jedinica u nove rejone osiguranja sa sledećim težištima:

721. lov. puk - Bihać — Gudavac

741. lov. puk - Kulen-Vakuf — Bos. Petrovac — Risovac

2. hrv. brd. brig. - Vrnograč — Pećigrad — Bužim — Žirovac

3. hrv. brd. brig. - Topusko — Kladuša — Slunj

114. izviđ. bat. - Cazin

114. pt divizion- Bihać — Petrovac — Otoka

661. art. puk - rejon 741. lov. puka

114. inž. bat. - Bos. Krupa

Premeštanje u nove rejone izvodilo se uglavnom maršem. (Prilozi 6—12; prilog 12 je str. pov.).[9]

DNEVNI IZVEŠTAJI

2. 6.: U noćnom čišćenju zapadno od Bos. Novog uhapšeno 16

sumnjivih lica. Neprijatelj u rejonu 21 km severois-točno od Banje Luke odbačen u snažnim borbama na istok. Grupa „Huve" dostigla Sarince. Izbrojana 42 mrtva kod neprijatelja. Sopstveni gubici: 2 poginula, među njima 1 oficir, 7 ranjeno. 2/1. hrv. lov. puka, koji je bio angažovan iz Prnjavora za zaprečavanje, razbijen je od bandi koje su se povukle ispred nemačkog pritiska. Neprijatelj je zarobio 2 čete, 1/2 baterije i za-plenio 50 granata.[10] Izvršen napad na nemačku radio--stanicu koja je isturena kao veza; poginula su 3 vojnika a 5 ranjeno. 7 km južno od V. Kladuše odbačen je neprijatelj jačine čete. Neprijatelj je imao 11 mrtvih. Poginula su 2 Hrvata. Artiljerijskom vatrom razbijena neprijateljska grupa jačine čete na 7 km južno — jugoistočno od Kostajnice.

3. 6.: 12 km južno od V. Kladuše pojavile se jače partizanske snage. Neprijateljska osiguranja na jugu su razbijena. Neprijatelj imao 14 mrtvih. Kod Graduse borbe izviđačkih patrola. Neprijatelj imao 3 mrtva.

Poterno odeljenje udarne grupe vršilo čišćenje Peći-grada. Neprijatelj imao 17 mrtvih. Grupa ,,Huve" dostigla Prnjavor i odbacila neprijateljsku zaštitnicu. Neprijatelj je imao 16 mrtvih.

4.6.: Hrvatski 11. pp razbio u snažnim borbama delove 4.partizanske brigade u predelu Strmačka.[11] Kod neprijatelja izbrojana 42 mrtva, 8 zarobljeno. Na 6 km zapadno od Cazina borba sa neprijateljem jačine bataljo-na. Neprijatelj imao 11 mrtvih. Poginula 2 Nemca. Kod Kukavice borbeni dodir sa neprijateljskim obez-beđenjima. Neprijatelj imao 9 mrtvih. Nestao 1 Ne-mac.

5. 6.: Neprijatelj nastavlja živu aktivnost južno od Prnjavora.U rejonu Debeljak — Bogovolja borba sa neprijateljem koji se povlači na zapad. Kod neprijatelja 18 mrtvih, poginula 3 Hrvata. Grupa „Huve" je vodila borbu na 6 km južno-jugois-točno od Prnjavora sa neprijateljem koji se povlačio. Dobro raspoređenom vatrom artiljerijskih i teških pešadijskih oruđa naneti su neprijatelju veliki gubici.[12] Izbrojana 52 mrtva, a pretpostavlja se da ih ima više. Sopstvenih gubitaka nije bilo. Delovi II/721. lov. puka naišli na nadmoćnijeg neprijatelja 11 km južno-jugoistočno od Prnjavora. U odbrani i protivnapadu protivniku su naneti osetni gubici. Kod neprijatelja izbrojano 29 mrtvih. Ranjena 4 nemačka vojnika. Na 8 km jugoistočno od Kotor-Varoša razbijen protivnik jačine voda. Neprijatelj imao 10 mrtvih.

6. 6.: Hrvatski 11. pp probio je u večernjim satima neprijateljske položaje ist. od Slunja, pošto je slomio žilav neprijateljski otpor. Grad je u našim rukama.

7. 6.: Partizani u rejonu Slunja odbačeni na jug. Kod neprijatelja izbrojano 37 mrtvih, 5 zarobljeno, oslobođen 1 zarobljeni Nemac, poginuo 1 Hrvat. Grupa „Erdman" [Erdmann] postigla uspehe u manjim borbama od Branešci. Neprijatelj imao 13 mrtvih. Kod Slunja neprijatelj imao još 19 mrtvih.

9. 6.: Južno od Slunja neprijatelj imao 7 mrtvih. Na 9 km jugoist. od Prnjavora razbijena neprijateljska grupa posle nekoliko borbi uz art. podršku. Kod neprijatelja izbrojano 20 mrtvih.

10. 6.: Južno od Slunja neprijatelj imao 5 mrtvih. Kod Jasenovca 14 mrtvih.

11. 6.: Južno od Slunja kod neprijatelja 13 mrtvih, poginula 2 Hrvata. Južno od Mrkonjić-Grada neprijatelj imao 17 mrtvih, poginuo 1 Hrvat a 1 nestao. Izgubljeno 1 zaprežno vozilo.

13. 6.: Zauzet polazni položaj za operaciju „Pfingsten".[13]

14. 6.: Borbe izviđačkih patrola zapadno od Otoke i južno od Slunja. Neprijatelj imao 14 mrtvih. Operacija „Pfingsten" odvija se po planu.

16. 6.: Severozapadno od Bos. Krupe odbačen neprijatelj na zapad. Imao 11 mrtvih. Na 16. km zapadno od Bos. Petrovca odbačen na jug neprijatelj jačine bataljona. Imao 13 mrtvih. Kod Potoka zaplenjen jedan top. U operaciji „Pfingsten" dostignuta opšta linija 32 km istočno od Banje Luke nakon savladavanja otpora neprijatelja, koji je imao 63 mrtva i 7 zarobljenih. Poginula su 4 nemačka vojnika.

II/721. lov. puka nadirao na Kotor-Varoš. Neprijatelj imao 15 mrtvih.

17. 6.: Na južnom rubu Petrove gore uspešna aktivnost izviđačkih patrola. Zapadno od Potoka zaplenjena još 2 topa.

Neprijatelj imao 7 mrtvih.

Završena operacija „Pfingsten". Zbog taktike protivnika da izbegava sukobe, nije postignut odlučujući uspeh, ali je bilo delimičnih zapaženih rezultata. Neprijatelj imao još 29 mrtvih.

20. 6.: I/11. pp odbio u desetočasovnoj borbi 19 neprijateljskih napada i preduzimajući protivnapade probio neprijateljske linije i izbio prema Cazinu. Delovi 11. pp opkoljeni u V. Kladuši.[14] Početak operacije „Klara".

21. 6.: „Klara" U toku poslepodneva grupe „Centar" i „Jug" razbile obruč u V. Kladuši, naišavši u početku na neznatan dodir sa neprijateljem. Uspostavljena veza sa opkoljenim Hrvatima. Grupa „Sever" slomila je otpor neprijatelja jačine 2 čete kod Bijeljevine i dostigla predeo do samih Poljana. Kod neprijatelja izbrojana 92 mrtva. Sopstveni gubici: 2 poginula, 3 teško ranjena.

22. 6.: U poslepodnevnim časovima zauzet Cetingrad. Obustavljena operacija „Klara".

24. 6.: Zauzet Radović, severozapadno od Cetingrada, u kome su bile neprijateljske snage.

27. 6.: Izvršen prepad na našu kolonu sa municijom 4 km zapadno od Petrinje.[15] Poginulo 12 lica, 1 nestalo, uništena 2 kamiona.

28. 6.: U operaciji V. Kladuša —Cetingrad izbrojano kod neprijatelja 1147 mrtvih. Sopstveni gubici: 19 mrtvih. Hrvati: 60 poginulo, 20 nestalo.

29. 6.: Čišćenje rejona južno od Banje Luke.

30. 6.: Oko 200 partizana izvršilo prepad na uporište Rudice kod Bos. Novog. Zarobljeno 26 Hrvata.

U izveštajnom periodu je uopšte bila veoma živa aktivnost neprijatelja. Neprijateljski pokreti su bili sračunati na veće operacije i na osvajanje teritorije, da bi u vreme žetve imali baze za ishranu. Zahvaljujući neumornom angažovanju nemačkih i potčinjenih hrvatskih jedinica, protivnik nije mogao da sprovede svoje planove. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke. Us-pesima naših jedinica efikasno je doprinela nemačka i hrvatska avijacija, mada vremenske prilike u junu nisu bile naročito povoljne. Krajem meseca neprijatelj je imao skoro 2000 izbrojanih mrtvih. Međutim, broj poginulih je verovatno mnogo veći, jer se mnogi mrtvi nisu mogli izbrojati zbog neprijateljskih dejstava, a neke su partizani odneli sa sobom. Ta-kođe se i veliki broj njihovih ranjenih može smatrati trajnim gubicima. Nasuprot tome, sopstveni gubici su bili mali. Oni iznose:

30 poginulih, među njima 1 oficir, 90 ranjenih, među njima 5 oficira, 4 nestala.

OBUKA I SLUŽBA OSIGURANJA

. . . [16]

Mere protivvazdušne zaštite sprovodile su se u pojačanoj meri. Razni naleti neprijateljskih aviona zahtevali su pojačan oprez.

Početkom meseca je Operativna grupa 187. rez. divizije izvučena iz rejona Bihać — Bos. Krupa — Otoka. Morali su se obrazovati novi odseci osiguranja u jugozapadnom deru divizijskog položaja. Njih je najvećim delom posela 3. brd. brigada. Bos. Krupu i Otoku preuzeo je I/721. lov. puka, koji je stigao u nove garnizone maršem od Bos. Novog.

. . . [17]

1 Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 1244, s. 669—76.

2 Vidi dok. br. 56, objašnjenje 3.

3 Uroš Drenović, komandant Bosanskokrajiškog četničkog korpusa

4, 5, 7 i 9 Ovi prilozi nedostaju.

6 U V. Kladuši, 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i 4. banijska brigada Unske operativne grupe, 20. juna 1943. napale su dva bataljona domobranske 11. gorske pukovnije. Napad je sutradan obustavljen zbog pristizanja delova nemačke 114. lov. div. i domobranskog 2. gorskog zdruga. Zarobljeno je 185, poginulo 40 i ranjeno 100 domobrana, dok su jedinice NOVJ imale 35 mrtvih, 121 ranjenog i 10 nestalih (tom V, knj. 1-6, dok. br. 80, 81, 96, 180 i 186, knj. 17, dok. br. 2 i 16).

8 i 13 Ovaj koncentričan napad preduzeli su delovi nemačke 114. lov. i 373. legionarske divizije „Tigar" i domobranske 4. pešadijske divizije, te Bosanskokrajiški četnički korpus iz Banje Luke, Kotor-Varoša, Teslića, Dervente i Prnjavora, 14. juna 1943, protiv 12. udarne divizije 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u srednjoj Bosni. Ova divizija je razbijala pojedinačne neprijateljske kolone i izbegavala sudare s glavnim kolonama, te na taj način izbegla okruženje i prisilila ovu neprijateljsku grupaciju da 17. juna 1943. obustavi operaciju „Pfingsten" i povuče se u polazne garnizone (tom IV, knj. 14, dok. br. 42, 46, 48—50, 57, 157, 167, 172, 173, 175 i 177, knj. 16, dok. br. 67).

10 Kod s. Vijačana (kod Prnjavora), 1. juna 1943. godine, 5. krajiška NOU brigada razbila je ojačanu 2. bojnu 1. pukovnije domobranske 1. pješ. divizije nanevši joj ove gubitke, a ostatak odbacila prema Prnjavoru (tom IV, knj. 14, dok. br. 117 i 130).

11 Reč je o borbama jedinica 4. krajiške brigade Unske operativne grupe i 8. krajiške brigade, 3/4. juna 1943, protiv domobranske 11. gorske pukovnije, kojom prilikom je zauzet Slunj, ali su ga protivnapadom, 5. juna 1943, povratile domobranske snage (tom V, knj. 16, dok. br. 26, 125 i 130).

12 Tu borbu s nemačkom Borbenom grupom „Huve" vodili su delovi 3. krajiške NOU brigade 5. udarne divizije NOVJ (tom IV, knj. 14, dok. br. 127; Sutjeska, Zbornik sjećanja, knj. 1, str. 302.

14 Ovaj napad na -V. Kladušu izvela je Unska operativna grupa 4. korpusa NOVJ, ojačana 2. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ, ali, zbog intervencije delova nemačke 114. lov. divizije koja je preduzela operaciju „Klara", mesto nije zauzeto (tom IV, knj. 14, dok. br. 60, 104, 183, 189; tom V, knj. 16, dok. br. 73, 80, 81, 87—89, 103, 104, 180, 183 i 186, knj. 17, dok. br. 15, 58 i 59).

15 U rejonu s. Župića (kod Petrinje), 1. bataljon Banijskog NOP odreda i četa „Matija Gubec" napali su iz zasede auto-kolonu nemačke 114. lov. divizije (tom V, knj. 16, dok. br. 103, 192, 193 i 205).

16 i17 Izostavljeno zbog ograničenog prostora.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument