ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 9. SEPTEMBRA 1943. GODINE 3. SS-OKLOPNOM KORPUSU O RASPOREDU ITALIJANSKIH ORUŽANIH SNAGA U HRVATSKOJ[1]

Telegram[2]

Poverljivo

Od: K-DE 2. OKL. ARMIJE

Za: III (Germ.) SS-okl. korpus

Poslat: 9. 9. 43. u 20,30 č

Prim.: 11. 9. 43. u 9,10 č

Prema izveštaju nemačkog Štaba za vezu pri Komandi ital-janske 2. armije, a prema stanju od 8. 9. 43, raspored itali-janskih snaga je slegeći:

u Sušaku K-da 2. armije, u Crikvenici 5. A. K., u Kraljevici korpusna artiljerija, 311. pp u Delnicama, 121. pp u Ogulinu, 122. pp i 153. art. puk u Delnicama; u Sušaku divizija „Evgenija Savojskog" [Eugenio di Savoia], 12. konjički puk „Saluco" [„Saluzzo"] u Senju, 14. konjički puk „Aleksandrija" [„Alessandria"] u Novom, 11. bersaljerski puk u Kninu, 1. bataljon lakih tenkova (St. Giusto);

Divizija „Murđe [Murge] u Senju;

Štab 259. pp u Splitu, 260. pp u Senju, 154. art. puk u Senju, 1. inž. bataljon u Senju, 1. mitraljeski bataljon u Senju. K-da 5. A. K.[3];

227. streljački bataljon u Ogulinu, železnički inž. bataljon u Ogulinu;

železničke stražarske jedinice u H. Moravicama[4]; železničke stražarske jedinice u Josipdolu.

Upozoravamo na mogućnost predislokacije snaga: vidi dopis K-de 2. okl. armije/Ia, br. 263/43. poverljivo od 9. 9. 43. godine.[5]

K-da 2. okl. armije/Ia Br. 264/43. pov.

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7454087.

2 Iz zaglavlja telegrama objavljeni su samo najhitniji podaci.

3 Reč je o Komandi 5 [grupacije] graničnih jedinica u Sušaku i 2. bat. u S. Moravicama. U telegramu Štaba za vezu pri ital. 2. armiji, o  rasporedu italijanskih oružanih snaga piše: [...] XI A.K. u Ljubljani, Komanda divizije „Kačatori dele Alpi" [„Cacciatori delle Alpi"] u Ljubljani; 51. pp u Borovnici, 52. pp u Rib-nici, 1. art. puk u Ljubljani, 105. legija Dobrovoljačke milicije u Gro-suplju, Komanda divizije „Izonco" [„Isonzo"] u Novom Mestu, 23. i 24. pp i 6. art. puk u Novom Mestu [...] K-da div. „Lombardija" [„Lom-bardia"] u Karlovcu, 73. pp u Črnomelju, 74. pp u Karlovcu i Jastre-barskom, 57. art. puk u Karlovcu, 137. dobrovoljački milicijski bataljon (ranije crnokošuljaši) u Karlovcu i Ozlju, 20. mostovni batalion u Karlovcu, 54. dobrovoljački milicijski bataljon u Generalskom Stolu, K-da Granične zaštite u Logatecu, Komanda 18. A.K. u Zadru, Komanda diviziie „Bergamo" u Splitu, 25. pp u Sinju, 26. pp u Omišu, 4. art. puk u Splitu, 89. dobrovoljački milicijski bat. u Drnišu, Komanda divizije „Žara" u Zadru, 292. pr> u Kistanju i Benkovcu, 158. art. puk u Zadru; naikasnije do 15. 9. biće predislociraru: V A.K. iz Crikvenice u Sušak1  divizija „Murđe" rta prostoriju: Bakar — Delnice — Moravice" (AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453998—9).

4 Reč je o Srpskim Moravicama.

5 Odnosi se na informaciju o pokretu jedinica, tj. napuštanju teritorije NDH iza liniie Sv. Jakov — Mrkopalj — Ravna Gora — Vrbovsko — Severin na Kupi (AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7454066).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument