ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST 2. OKLOPNE ARMIJE OD 9. SEPTEMBRA 1943. POTCINJENIM KOMANDAMA ZA POSEDANJE TERITORIJE JUGOSLAVIJE POD ITALIJANSKOM OKUPACIJOM I RAZORUŽANJE NA NJOJ ZATEČENIH ITALIJANSKIH ORUŽANIH SNAGA[1]

Strogo poverljivo

KOMANDA 2. OKLOPNE ARMIJE

Odelj. Ia, br. 100/43. str. pov.

A. H. Qu., 9. 9. 43.

12 primeraka

— primerak

ARMIJSKA ZAPOVEST BR. 1

za posedanje jadranske obale i razoružanje italijanskih oružanih snaga

1.) Maršal Badoljo[2] je objavio bezuslovu kapitulaciju italijanskih oružanih snaga i obavezao se da će se boriti na strani saveznika protiv svakog onog ko podigne oružje protiv Italije. Nasuprot tome, ital. 11. armija u Atini je predala svoje teško oružje, obećaia predaju lakog oružja i izjavila da se ni u kom slučaju neće boriti protiv Nemaca. Još nije jasan stav Grupe armija „Istok", ital. K-de 2. A i 9. A.[3] Nemačka vlada je obećala Hrvatskoj[4] dalmatinsku obalu, i Hrvatskoj, Crnoj Gori i Albaniji autonomiju. Mora se računati sa italijanskim otporom i pojačanom aktivnosti ustaničkog pokreta. Ova činjenica ne sme da oslabi akcije. Naprotiv, bez obzira na brojnu nadmoćnost Italijana, protiv njih se mora najenergičnije nastupati. Treba koristiti, mogućnost da se putem pregovora postigne da predaju oružje, ali to ne bi smelo uticati na usporavanje akcije razoružanja.

2.) Izvođenje operacije „Akse" [Achse] naređeno je za 8. 9. (prethodno telefonom).[5]

3.) K-da 2. oki. armije preuzeće odmah komandu nad celokupnim hrvatskim, srpskim, crnogorskim i albanskim područjem i razoružavajući italijanske oružane snage izvršiće posedanje najvažnijih uporišta i obalskih odseka, braneći ih od neprijateljskih pokušaja iskrcavanja. 4.) Najvažniji zadatak u prvo vreme je da se što je moguće brže razoruža italijanska vojska. Treba, već prema situaciji, ubrzano isturiti borbene pokretne odrede, a auto-kolone iskoristiti za pozadinske delove.

Rasformiranje treba olakšati parolom da je rat za Italijane završen i da se svaki vojnik može po predaji oružja vratiti svom civilnom pozivu ili stupiti u nemački Vermaht kao pomoćna snaga. Najpre treba izvršiti razo-ružavanje najbližih ital. štabova i jedinica, a kasnije postepeno svih odreda. Pri tome treba uzimati sve oružje, u prvom redu teško, municiju, motorna vozila, kola, konje, tovarna grla, sredstva veze, pogonsko gorivo i ostali ratni materijal. Sopstvene jedinice treba da budu potpuno mo-torizovane, a eventualni manjak opreme treba popuniti. Posle razoružanja, od italijanskih vojnika formirati jedinice milicije ili radne formacije. Treba hitno obezbediti snabdevanje tih formacija.

5.) Linije razgraničenja:

a) između k-ta Juga i III (germ.) SS-okl. K.: nemačko--italijanska i hrvatsko-italijanska državna granica;

b) između III (germ.) SS-okl. K. i XV brd. A.K.: Bos. Novi (III SS) — Bihać (XV brd.) — Gospić (XV brd.) — Karlobag (III SS);

c) između XV i XXI brd. A.K.: crnogorsko-hrvatska granica do kote Lastva — Gruda (XV brd.);

d) između XXI brd. A.K. i Grupe armija ,,E" (XXII brd. A.K.): grčko-albanska granica.

6.) Zadaci:

a) III (germ.) SS-okl. K.: razoružaće ital. jedinice na svom

području, pre svega u rejonu Karlovac i Ogulin i uskladištiti na sigurno mesto zalihe koje se tamo nalaze. Treba pripremiti i što pre izvršiti posedanje Senja. Bezuslovno neutralisati rejon oko Zagreba. Nastaviti sa obezbeđenjem pruge! Lekenik — Bos. Novi i pripremiti preuzimanje daljeg obezbeđenja pruge od Bos. Novog do Bos. Krupe.

b) XV brd. A.K.[6]: treba da posedne sa 114. lov. div. odsek Zadar — Šibenik, a sa SS-dobrovolj. brd. div. „Princ Eugen" odsek Split — Dubrovnik — Gruda i da brani obalu. Posle prebacivanja I bataljona za Sinj treba pred-videti prebacivanje za Sinj daljih snaga do jačine puka radi skorog zauzimanja Splita. XV brd. A. K. treba najpre da razoruža ital. jedinice i štabove koji su an-gažovani na obalskim uporištima. I dalje ostaje naročito važno da se obezbeđuju putevi dotura do početnih že-lezničkih stanica.

c) XXI brd. A.K. treba da sa 118. lov. div. prodre na odsek Kotor — obala južno od Skadra (ovde težište), sa 100. lov. div. na odsek Drač, a sa 92. pp (mot.) na odsek Valone do obale, da posedne obalu po uporištima, izbacujući, po mogućnosti, pokretne rezerve i da brani obalu. XXI brd. A. K. treba hitno da razoruža ital. štabove i jedinice na svom području, pre svega na obali.

297. pd ostaje do daljeg potčinjena K-di XXI brd. A.K. Treba predvideti dalje pomeranje divizije prema Skadru sa isturenom motorizovanom grupom. Delovima treba kontrolisati prugu Kraljevo — Skoplje na albanskoj teritoriji.

d) LXIX rez. korpus vršiće pre svega zaštitu pruge Beograd — Zagreb i Beograd — Novi Sad. Nestašicu snaga za obezbeđenje pruge do koje je došlo odlaskom 14. pol. puka treba nadoknaditi upućivanjem jakih patrola na to područje. Eventualne pokrete ustanika treba bezobzirno onemogućiti.

e) Vojnoupravni komandant Srbije obezbediće paralisanje neprijatelja na srpskom području. On će preuzeti sa snagama bugar. I okup. korpusa najhitnije obezbeđenje železničke pruge do albanske granice.

7.) Izvođenje dejstava:

a) III (germ.) SS-okl. korpus treba da brzom intervencijom improvizovano motorizovanih snaga zauzme Ogulin i Karlovac, da obezbedi tamošnje zalihe svih vrsta i time što pre osigura bolju gotovost za dejstva potčinjenih jedinica.

Pokretnim načinom borbe sa pojedinim koncentrisanim grupama treba, zatim, paralisati neprijateljske snage na području severno od planine. Treba što pre dostaviti K-di 2. okl. armije predloge za nastupanje prema Slunju.

b)K-de XV i XXI brd. A.K. imaju prvenstveni zadatak da brzo zauzmu uporišta koja su odlučujuća za odbranu obale.[7] Ta uporišta treba energično dalje utvrđivati, koristeći postojeća fortifikacijska postrojenja, ukopana oruđa itd., a u slučaju neprijateljskog napada braniti ih. Pripremanjem pokretnih udarnih rezervi na povoljnim saobraćajnim čvorovima, treba omogućiti obrazovanje težišta na eventualnim mestima iskrcavanja neprijatelja. Treba nastojati da se za obezbeđenje puteva angažuju ital. ili alban. milicijske formacije. c) LXIX rez. korpus i vojnoupravni k-t Srbije treba da se brinu pre svega za osiguranje važnih pruga, puteva i pogona, stavljajući u drugi plan obezbeđenje ostalih manje važnih objekata. Uslov za ugušivanje ustanka u zemlji jeste živa i strogo vodena aktivnost patrola. U tu svrhu treba obrazovati odgovarajuća težišta, pri čemu treba vršiti smanjenja na drugom mestu. Od svih sta-rešina zahtevati da odlučno preduzimaju mere. 8.) Teškoće u saobraćaju koje prouzrokuje neprijatelj i težak teren; mogu se otkloniti samo planiranim regulisanjem saobraćaja i dovoljnom kontrolom, kao i besprekornom disciplinom. Divizije treba na vreme da preduzmu odgovarajuće mere.

9.) K-da 2. oki. armije je upućena na saradnju sa komandantom avijacije Hrvatske. Zahteve za izviđanje i bor-. bena dejstva avijacije treba upućivati K-di 2. okl. armije, a u izuzetnom slučaju i neposredno komandantu avijacije Hrvatske. Ovaj je, međutim, vezan za direktive K-de 2. okl. armije u pogledu obrazovanja težišta napada.

10.) Na ćelom području XV brd. A.K. treba odmah proglasiti strogu pripravnost. Treba prekontrolisati i eventualno dopuniti izvršene mere pripravnosti. Takođe treba kontroli-sati mere protivvazdušne zaštite. Treba pripremiti mere zamračenja na području korpusa, tako da se od 10. 9. u 18,00 časova mogu sprovesti u svako doba.

11.) Posebno će biti izdata naređenja za snabdevanje i veze uz armijsku zapovest br. 1.

12.) O svim posebnim događajima stalno izveštavati. Posebnu pažnju obratiti redovnom dostavljanju određenih izve-štaja.

Komandno mesto Armije ostaje isto. Isturena komandna mesta treba, shodno specijalnom naređenju, tako pripremiti da se mogu posesti od 11. 9. u 07,00 časova.

Dostavljeno:

potčinjenim korpusima, vojnoupravnom k-tu Jugoistoka, K-tu avijacije Hrvatske, Arko 305, 

O Qu, Ic, Ia/KTB.

Za Komandu Oklopne armije načelnik štaba

Grolmans[8]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 557, s. 1008—12).

2 Pjetro (Pietro Badoglio). Italijanski kralj Vitorio Emanuele III (Vittorio) poverio je 25. jula 1943. maršalu Badolju mandat za sastav nove vlade i komandu nad italijanskim oružanim snagama, pošto je 24. jula 1943. u Rimu na sednici Velikog fašističkog saveta izglasano nepoverenje Benitu Musoliniju. Badoljo je objavio 8. septembra 1943. bezuslovnu kapitulaciju Kraljevine Italije (Hrnologija, str. 506 i 541).

3 Vidi dok. br. 164.

4 Odnosi se na NDH.

5 Vidi dok. br. 132.

6 Komandant 15. brdskog armijskog korpusa general-lajtnant Liters izdao je 9. septembra 1943. zapovest za posedanje italijanske okupacione zone i razoružanje italijanske vojske. U njoj, između ostalog, piše:

„[...] 5.) Linije razgraničenja: a) između III (germ.) SS-okl. K. i XV brd. A.K.: Bos. Novi (III SS) — Bihać (XV brd.) — Gospić (XV brd.) —Karlovac (III SS); b) između 114. lov. div. i SS-div. „Princ Eugen": Glamoč — Trogir (oba SS-div.); c) između SS-div. „Princ Eugen" i XXI brd. A.K.: crnogorsko-hrvatska granica do kote Lastva — Gruda (SS-div.). 6.) Zadaci: a) 114. lov. div. treba da posedne odsek Zadar — Šibenik i brani obalu. Obezbediti dotur od Gračaca (uključno). Aerodrome koji se nalaze na tom području obezbediti od neprijateljskog desanta. U slučaju potrebe minirati, ali prethodno tražiti odobrenje K-de korpusa.

b) SS-div. „Princ Eugen" treba da posedne i brani obalski odsek Split — Dubrovnik — Gruda. Posle prebacivanja vazdušnim putem jednog bataljona za Sinj, treba tamo prevesti 1 pukovski štab i najmanje još jedan bataljon, da bi se što pre angažovali za zauzimanje Splita. Marševske delove tih jedinica, art. divizion, itd., treba ubrzano dovesti za njima [. ..]

c) 373 (hrv.) pd obezbeđenje dolura za 114. div. od Bos. Novog (isključno) do Gračaca (isključno), kao i aerodrom Bihać. U tu svrhu treba osloboditi inž. bataljon i pt divizion. 4. lov. brigada smenjuje 373. inž. biataljon u Bos. Gradiški, a 3. brd. brigadu treba razvući na istok do Kozarca, uključno. Štab i 3/202. tenk. bat. potčinjava se diviziji. U Bos. Krupu se dovodi 3. tenkovska četa. Štab treba prebaciti u Banju Luku. Treba ubrzano izvršiti potrebno pomeranje radi smenjivanja delova 114. divizije, d) 369 (hrv.) pd obezbeđivaće liniju dotura za SS-div. prema do sada izdatim naređenjima. Treba ubrzano smeniti SS-jedinice na odseku Konjic (do Rame isključno).

1 bataljon 1. rez. lov. puka dođeljuje se 369. div. za angažovanje na zaštiti pruge (po mogućnosti do Sarajeva). Obezbeđivati aerodrom u Sarajevu. U tu svrhu izvršiti pripreme za angažovanje ostalih delova 1. rez lov. puka [...]" (AVII, NAV-T-314, r. 557, s. 1002—7).

7 U tom smislu Komanda 2. oki. armije izdala je 15. septembra 1943. zapovest za utvrđivanje jadranske obale, prema kojoj su zadaci ovih korpusa bili sledeći:

„XV brd. A.K., nakon borbi za oslobođenje oblasti Zadar — S'be-nik — Knin, brani dalmatinsku obalu koja se nalazi u njegovoj zoni. Zavisno od okolnosti, korpus pre svega treba da spreči napredovanje savezničkih iskrcanih snaga preko rejona Knina i platoa sa obe strane ovog u oblast Bosanski Novi — Prijedor i preko okoline Mostara u Dunavsko-savski bazen.

Čišćenje zone potrebne za odbranu obale od bandi i obezbeđenje sigurnog dotura na dva korpusna komunkacijska puta su hitni zadaci, pošto je samo tako moguća planska odbrana obale. U ovom cilju treba osloboditi dalje snage iz pozadinskih područja Komande XV brdskog armijskog korpusa i upotrebiti ih.

Za borbu protiv neprijateljskih padobranskih desanata, pre svega na visoravnima istočno i zapadno od Knina, treba držati u pripravnosti potrebne snage.

XXI brd. A.K. brani crnogorsko-albansku obalu." (AVII, NAV-T-314, r. 554, s. 156—61).

8 Helmuth, načelnik Štaba 2. okl. armije.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument